EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
І. В. Ксьонжик, Л. О. Потравка, В. М. Замковий

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.3

УДК: 352.07:342.553

І. В. Ксьонжик, Л. О. Потравка, В. М. Замковий

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми соціально-економічного розвитку територіальних громад в Україні в умовах впровадження реформи децентралізації. Встановлено, що сучасна адміністративно-фінансова та секторальна децентралізація передбачає реорганізацію майнових та фінансово-господарчих відносин у соціально-економічній сфері з метою підвищення доступності умов функціонування суб’єктів господарювання, що працюють в регіонах та покращення якості життя населення територіальних громад. Підкреслено, що активізація економічного життя в регіонах визначає тенденції економічного зростання всієї країни.
Визначено, що найгострішими проблемами розвитку соціально-економічної сфери територіальних громад є невідповідність наявної в Україні системи адміністративно-територіального устрою сучасним умовам господарювання; недосконалість механізмів фінансово-бюджетного стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів; недостатній рівень кадрового забезпечення; недосконала система територіального розміщення об’єктів інфраструктури; невпорядкованість відносин власності.
Підкреслена важливість нормативно-правового забезпечення впровадження реформи децентралізації. Продемонстровано показники, що характеризують реальний стан державної підтримки соціально-економічного розвитку територій у 2020 році, рівень власних доходів загального фонду місцевих бюджетів. Проаналізовано зростання рівня доходів загального фонду бюджетів на 1 мешканця за січень-липень 2016-2020 рр.
У статті розглянуто позитивні і негативні наслідки процесів децентралізації та їх вплив на соціально-економічний розвиток територіальних громад. Визначено, що пріоритетом територіальних громад в Україні повинно стати збереження позитивних тенденцій в економіці; створення можливостей для реалізації стратегій місцевого розвитку на інвестиційно-інноваційній основі; посилення контролю за соціально-економічним розвитком об’єднаних території.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток; територіальні громади; децентралізація; місцеве самоврядування; регіон; механізм.

Література

1. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / ред.кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, В.В. Толкованов та ін.; Національна академія державного управління при Президентові України. Київ. 2014. 128 с.
2. Патока І.В. Фінансове забезпечення сталого розвитку об’єднаних територіальних громад як складова ефективної децентралізації влади в Україні. Ефективна економіка. № 11. 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4582 (дата звернення – 15.11.2020).
3. Яковлева Ю.К. Социально-экономическое развитие регионов Украины / Ю.К. Яковлева. Економічний вісник Донбасу. № 3, 2007. С. 84-87.
4. Максимова Т.С. Формування механізму діагностування та прогнозування економічного і соціального розвитку регіонів : дис. ... д-ра екон. наук : 08.10.01. Донецьк, 2004. С. 31-32.
5. Уманець Т.В. Стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України на засадах фінансової децентралізації. Економічний вісник Донбасу. № 3(57). 2019. С. 83-88.
6. Децентралізація управління: переваги і ризики в умовах України. URL: http://www.novageografia.com/vogels139-1.html (дата звернення: 16.11.2020).
7. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 15.11.2020).
8. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (дата звернення: 15.11.2020).
9. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 14.05.2020 р. № 157-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 15.11.2020).
10. Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 24.02.2018 р. № 141-VIII / Верховна Рада України. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text (дата звернення: 15.11.2020).
11. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 01.01.2017 р. № 79-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text (дата звернення: 15.11.2020).
12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 01.01.2017 р. № 71-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#Text (дата звернення: 15.11.2020).
13. Про утворення та ліквідацію районів : Постанова
Верховної Ради України від 17.07.2020 р. від 807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text (дата звернення: 15.11.2020).
14. Павлюк Н.В. Соціально-економічний аспект децентралізації державної влади: процеси реформування місцевого самоврядування в Україні. Ефективність державного управління. Вип. 44. 2015. С. 80-86.
15. Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році : Постанова Верховна Рада України від 15 липня 2020 року № 795-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-IX#Text (дата звернення: 15.11.2020).
16. Реформа децентралізації. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi (дата звернення: 15.11.2020).
17. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3__10.09.2020.pdf (дата звернення: 16.11.2020).

І. Ksonzhyk, L. Potravka, V. Zamkovyi

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Summary

The current problems of the socio-economic development of territorial communities in Ukraine in the context of the implementation of decentralization reform are investigated in the article. It has been established that modern administrative, financial and sectoral decentralization involves the reorganization of property and financial and economic relations in the socio-economic sphere in order to increase the availability of conditions for the functioning of business entities working in the regions and improve the quality of life of the population of territorial communities. It was emphasized that the intensification of economic life in the regions determines the trends of economic growth of the entire country.
It has been determined that the most acute problems in the development of the socio-economic sphere of territorial communities are the discrepancy between the existing system of administrative-territorial structure in Ukraine and modern economic conditions; imperfect mechanisms of financial and budgetary stimulation of the socio-economic development of regions; insufficient level of staffing; imperfect system of territorial placement of infrastructure facilities; disorder of property relations.
The importance of the regulatory framework for the implementation of the decentralization reform was emphasized. The indicators characterizing the real state of state support for the socio-economic development of territories in 2020, the level of own revenues of the general fund of local budgets are demonstrated. The growth of the level of income of the general fund of the budget per 1 inhabitant for January-July 2016-2020 has been analyzed.
The positive and negative consequences of decentralization processes and their impact on the socio-economic development of territorial communities are considered in the article. It is determined that the priority of territorial communities in Ukraine should be the preservation of positive trends in the economy; creating opportunities for the implementation of local development strategies on an investment and innovation basis; strengthening control over the socio-economic development of the united territories.

Keywords: socio-economic development; territorial communities; decentralization; local self-government; region; mechanism.

References

1. Коvbаsuк, Yu.V. Vashchenko, К.О. and Tolkovanov В.В. (2014), “Local self-government in Ukraine: the current state and main directions of modernization”, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev, Ukraine, 128 р.
2. Potoka, I.V. (2015), "Financial provision of sustainable development of united territorial communities as a component of effective decentralization of power in Ukraine", Efficient economy, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4582 (Accessed 15 November 2020).
3. Yakovleva, Yu.K. (2007), "Socio-economic development of the regions of Ukraine", Economic Bulletin of Donbass, no. 3, pp. 84-87.
4. Maksimova, T.S. (2004), "Formation of the mechanism of diagnosing and forecasting of economic and social development of regions", Abstract of Dr. dissertation, Economy Science, Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, Ukraine.
5. Umanets, T.V. (2019), "Stimulating the socio-economic development of the regions of Ukraine on the basis of financial decentralization", Economic Bulletin of Donbass, vol. 3 (57), рр. 83-88.
6. Decentralization of management: advantages and risks in the conditions of Ukraine, available at: http://www.novageografia.com/vogels139-1.html (Accessed 16 November 2020).
7. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), The Order "On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (Accessed 15 November 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On cooperation of territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (Accessed 15 November 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On voluntary association of territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (Accessed 15 November 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On military-civil administrations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text (Accessed 15 November 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On amendments to the Budget Code of Ukraine on the reform of inter-budgetary relations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text (Accessed 15 November 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Tax Reform" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#Text (Accessed 15 November 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Resolution "On the formation and liquidation of districts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text (Accessed 15 November 2020).
14. Pavlyuk, N.V. (2015), "Socio-economic aspect of decentralization of state power: processes of local self-government reform in Ukraine", Efficiency of public administration, vol. 44, pp. 80–86.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Resolution "On calling regular local elections in 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-IX#Text (Accessed 15 November 2020).
16. Government portal (2020), “Decentralization reform”, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi (Accessed 15 November 2020).
17. Decentralization (2020), “Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government”, available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0 % BD% D0% B3__10.09.2020.pdf (Accessed 16 November 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1996

Відомості про авторів

І. В. Ксьонжик

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет

І. Ksonzhyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Mykolayiv National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5172-3821


Л. О. Потравка

д. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

L. Potravka

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, SHEI «Kherson State Agrarian University»

ORCID:

0000-0002-0011-2286


В. М. Замковий

магістрант другого року навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

V. Zamkovyi

Master student of the second year of study of the specialty 281 «Public Management and Administration», SHEI «Kherson State Agrarian University»

ORCID:

0000-0003-0627-7337

Як цитувати статтю

Ксьонжик І. В., Потравка Л. О., Замковий В. М. Соціально-економічний розвиток територіальних громад в Україні в контексті децентралізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1843 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.3

Ksonzhyk, І., Potravka, L. and Zamkovyi, V. (2020), “Socio-economic development of territorial communities in Ukraine in the context of decentralization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1843 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.