EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Ю. С. Цаль-Цалко, В. П. Якобчук, С. Г. Косянчук

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.2

УДК: 343.35:351

Ю. С. Цаль-Цалко, В. П. Якобчук, С. Г. Косянчук

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Досліджуються проблеми корупції в системі публічного управління. Розглядаються методологічні основи та практичні аспекти запобігання та протидії корупційним проявам у системі публічного управління державними, казенними і комунальними підприємствами та організаціями, установами і закладами державного сектору України. Характеризуються особливості формування майнових і фінансових об’єктів корупції в державному секторі економіки.
Здійснюється оцінка ефективності публічного управління об’єктами державної власності України. Доводиться, що при виробленні антикорупційної політики в Україні вагомим завданням є визначення стратегії, тактики та конкретних заходів антикорупційної діяльності в публічному управлінні.
Встановлюється, що ефективність національної політики запобігання та протидії корупції в Україні вимагає належного законодавчого забезпечення, формування дієвої системи контролюючих державних органів, забезпечення належної координації суб’єктів антикорупційної політики, впровадження превентивних заходів запобігання корупції через визначення результативних показників бюджетних програм.
Основою національної антикорупційної політики в сфері публічного управління визначається удосконалення економічного контролю, бюджетування, аудиту, обліку, системи оподаткування, аналітичних досліджень, поширення суспільного негативного ставлення до корупції, ліквідація причин її виникнення та поширення.

Ключові слова: антикорупційна політика; публічне управління; майно; бюджет; фінансовий контроль; бюджетні програми; результативні показники; додана вартість.

Література

1. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія за ред. Ю.В. Ковбасюка і проф. В. Л. Федоренка. К. : Видавництво Ліра-К,. НАДУ, 2016. 524 с.
2. Кравченко С. О. Підходи до розуміння антикорупційної політики в публічному управлінні. Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Держ. упр. 2018. Т. 29 (68), № 2. С. 28-33.
3. Стасишин А. В., Дубик В. Я., Барська І. В. Державний сектор економіки України: проблеми та сучасний стан розвитку. Молодий вчений. 2018. № 10. С. 889-893.
4. Методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.03.2013 № 253. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0253731-13#n11
5. Порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. № 832. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/832-2007-%D0%BF

Y. Tsal-Tsalko, V. Yakobchuk, S. Kosyanchuk

ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

Summary

Problems of corruption in the public administration system are studied. Methodological bases and practical aspects of prevention and counteraction to corruption in the system of public power of state, state and communal enterprises and organizations, institutions and establishments of the state sector of Ukraine are considered. The peculiarities of the formation of property and financial objects of corruption in the public sector of the economy are characterized.
The effectiveness of public management of state-owned objects of Ukraine is being assessed. It turns out that in developing anti-corruption policy in Ukraine, an important task is to determine the strategy, tactics and specific measures of anti-corruption activities in public administration.
It is established that the effectiveness of the national policy to prevent and combat corruption in Ukraine requires proper legislation, the formation of an effective system of controlling government agencies, ensuring proper coordination of anti-corruption policy, implementation of preventive measures to prevent corruption by determining the performance of budget programs.
It is proved that the criterion of efficiency for state entities should be the created value added and market value as indicators of the viability of the enterprise, and for the used budget funds - the results of the national economy or the local community as a whole, as well as performance indicators of individual budget programs. It was found that the system of profit taxation of state-owned enterprises does not provide a direct impact of public administration on the creation of market value of the enterprise and independent use of value added, especially in terms of impact on net profit and depreciation policy. A system of performance indicators for budgeting the use of state and local budgets in public administration by allocating indicators of cost, product, efficiency and quality.
The basis of the national anti-corruption policy is determined by the improvement of economic control, budgeting, audit, accounting, taxation system, analytical research, the spread of public negative attitude to corruption, the elimination of the causes of its emergence and spread.

Keywords: anti-corruption policy; public administration; property; budget; financial control; budget programs; performance indicators; value added.

References

1. Kovbasiuka, Yu.V. and Fedorenka? V. L. (2016). Derzhavna antykoruptsijna polityka i zapobihannia ta protydiia koruptsii na publichnij sluzhbi v orhanakh derzhavnoi vlady i orhanakh mistsevoho samovriaduvannia [State anti-corruption policy and prevention and counteraction to corruption in the public service in public authorities and local governments], Vydavnytstvo Lira-K, NADU, Kyiv, Ukraine
2. Kravchenko, S. O. (2018), “Approaches to understanding anti-corruption policy in public administration”, Vcheni zap. Tavr. nats. un-tu im. V. I. Vernads'koho. Vol. 29 (68), no. 2, pp. 28-33.
3. Stasyshyn, A. V. Dubyk, V. Ya. and Bars'ka, I. V. (2018), “State sector of the economy of Ukraine: problems and current state of development”, Molodyj vchenyj, no. 10, pp. 889-893.
4. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), “Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “Methodical recommendations for the application of criteria for determining the effectiveness of management of state property” ”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0253731-13#n11
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Procedure for monitoring the implementation of functions for the management of state property” ”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/832-2007-%D0%BF

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1976

Відомості про авторів

Ю. С. Цаль-Цалко

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, Житомир

Y. Tsal-Tsalko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissya National University, Zhitomir

ORCID:

0000-0003-4525-9449


В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, Житомир

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Leader of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

ORCID:

0000-0003-2147-7994


С. Г. Косянчук

студент ОС «Магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Поліський національний університет, Житомир

S. Kosyanchuk

Master student of specialty «Public management and аdministration», Polissya National University, Zhitomir

ORCID:

0000-0003-1586-0743

Як цитувати статтю

Цаль-Цалко Ю. С., Якобчук В. П., Косянчук С. Г. Антикорупційна політика у сфері публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1842 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.2

Tsal-Tsalko, Y., Yakobchuk, V. and Kosyanchuk, S. (2020), “Anti-corruption policy in the field of public governance”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1842 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.