EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
П. В. Лілікович

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.101

УДК: 35.077:342.5

П. В. Лілікович

АКТУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено політику основні механізми надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування та виконавчими органами влади. Наголошується на тому, що будь-яка взаємодія влади з громадськістю може бути віднесена до послуг, а адміністративною послугою є послуга, що надається будь-яким структурним елементом держави на всіх рівнях управління й у всіх сферах життєдіяльності українського суспільства. Ідентифіковано, що реалізація реформ в Україні потребує змістовного переосмислення характеру взаємовідносин між органами влади та громадськістю, надання органами влади різноманітних публічних послуг населенню є новим форматом оцінки таких взаємовідносин. Схарактеризовано класичні та сучасні механізми надання адміністративних послуг (організаційний, організаційно-правовий, комплексний, механізми надання електронних послуг тощо). Наведено визначення основних понять щодо надання адміністративних послуг («механізм»; відношення між поняттями «процес» і «механізм»; «механізм управління»; «механізми державного управління»; «процедура надання адміністративної послуги»; «процедура з надання публічних послуг»; «механізми державного управління у сфері надання адміністративних послуг населенню») та з’ясовано, що існують певні розбіжності у тлумаченнях науковцями деяких понять. Відзначено, що актуальним є вдосконалення механізму надання адміністративних послуг шляхом запровадження стандартів ISO 9001 та сучасних є технологій відповідних органів (Інтернет та мобільна складова вдосконалення механізму надання послуг). Наголошено, що трансформація системи надання адміністративних послуг органами влади може відбуватися за допомогою різних підходів (комплексного, процесного, ресурсного, клієнтоорінтованого тощо). Визнано, що механізми надання електронних послуг сьогодні виступають головними складовими системи електронного урядування та наведено класифікацію таких механізмів (адміністративні, інституційні, інтеграційні, сервісні). Досліджено існуючий стан процесу делегування деяких послуг сервісних центів МВС центрам надання адміністративних послуг, а також визначені основні організаційні перепони на його шляху.

Ключові слова: механізм; послуга; адміністративні послуги; сервісні центри; публічне управління

Література

1. Лис А. Б. Світовий досвід надання послуг населенню державними і самоврядними органами влади. Аспекти публічного управління, 2015. № 9. С. 43-50. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_9_8
2. Крутій О. М. Радченко О. О. Організаційно-правовий механізм надання публічних послуг. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Державне управління, 2018. Вип. 4. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_2018_4_5
3. Лис А.Б. Механізми державного управління процесами надання адміністративних послуг : автореф.дис… канд.наук з держ. Упр.: 25.00.02. Івано-Франківськ, 2016. 21 с.
4. Загальні аспекти організації надання адміністративних послуг : навч.-метод. матеріали / О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва, О. С. Ігнатенко та ін. К. : НАДУ, 2012. 56 с.
5. Енцеклопедичний словник з державного управління / укладю: В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко, Ю.П. Сурмін та іню; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Торощинського, Ю.П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
6. Ільчанінова Н.І Механізм надання адміністративних послуг в умовах реформування територіальної організації влади в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Миколаїв, 2019. 20 с.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. К. : Ірпінь : ВТФ Перун, 2001. 1440 с.
8. Нижник Н, Леліков Г., Мосов С. Про співвідношення категорій «процес» і «механізм» та їх використання в управлінській діяльності органів виконавчої влади. Вісник державної служби України, 2001. № 3. С. 80–87.
9. Нижник Н. Р. Державне управління в Україні : наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Нижник Н. Р., Олуйка В. М. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. 352 с.
10. Нижник Н. Р. Машков О. А. Системний підхід в організації державного управління : навчальний посібник/ за заг. ред. Н. Р. Нижник. К.: УАДУ, 1998. 160 с.
11. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М. : Юридическая литература, 1997. 400 с.
12. Авер’янов В. Державне управління в Україні : навч. посібн. / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. К. : Юрінком Інтер, 1998. 432с.
13. Юзьков Л. П. Государственное управление в политической системе развитого социализма. К. : Вища школа, 1983. 155 с.
14. Буханевич О.М. Поняття та сутність процедури надання адміністративних послуг. Право і суспільство, 2015. №5. С. 126-131.
15. Легеза Є.О. Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика, 2016.
16. Клімушин П. С., Спасібов Д. В.Механізми електронного урядування в системі надання адміністративних послуг. Теорія та практика державного управління, 2016. Вип. 1. С. 50-55. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_1_10
17. Тимощук В. Надання адміністративних послуг у муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України. К.: ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 124 с. – URL: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/5adminbwweb.pdf
18. Соломко Ю. І. Розвиток системи надання адміністративних послуг як умова забезпечення ефективності впровадження електронних послуг. Ефективність державного управління, 2018. Вип. 3. С. 146-157. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_3_13
19. Офіційний сайт ЦНАП у м. Кременчуці. – URL: https://cnap-kremen.gov.ua/public/showall/673

P. Lilikovich

CURRENT MECHANISMS IN THE FIELD OF PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN UKRAINE

Summary

The article examines the policy of the main mechanisms of providing administrative services by local governments and executive authorities. It is emphasized that any interaction of the government with the public can be attributed to services, and administrative service is a service provided by any structural element of the state at all levels of management and in all spheres of Ukrainian society's life. It was identified that the implementation of reforms in Ukraine requires a meaningful rethinking of the nature of the relationship between government and the public, the provision of various public services by the authorities to the population is a new format for assessing such relationships. Classical and modern mechanisms of providing administrative services (organizational, legal, complex, mechanisms of providing electronic services, etc.) are characterized. The definition of basic concepts for the provision of administrative services ("mechanism"; the relationship between the concepts of "process" and "mechanism"; "management mechanism"; "public administration mechanisms"; "procedure for providing administrative services"; "procedure for providing public services"; "Mechanisms of public administration in the field of providing administrative services to the population") and found out that there are some differences in the interpretation of some concepts by scientists. It is noted that it is important to improve the mechanism of providing administrative services through the introduction of ISO 9001 standards and modern technologies of the relevant authorities (Internet and mobile component of improving the mechanism of providing services). It is emphasized that the transformation of the system of providing administrative services by the authorities can take place through different approaches (integrated, process, resource, customer-oriented, etc.). It is noted that the mechanisms of providing electronic services are the main components of the e-government system and the classification of such mechanisms (administrative, institutional, integration, service) is given. The current state of the process of delegating some services of the service centers of the Ministry of Internal Affairs to the centers of administrative services has been studied, as well as the main organizational obstacles in this way have been identified.

Keywords: mechanism; service; administrative services; service centers; public management.

References

1. Lis, A.B. (2015), “World experience in providing services to the population by state and self-governing authorities”, Aspekti publi`chnogo upravli`nnya, vol. 9, pp. 43-50, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_9_8 (Accessed 10 Feb 2020).
2. Kruti`j, O.M. and Radchenko, O.O. (2018), “Organizational and legal mechanism for providing public services”, Vi`snik Naczi`onal`noyi akademi`yi Derzhavnoyi prikordonnoyi sluzhbi Ukrayini. Seri`ya : Derzhavne upravli`nnya, vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_2018_4_5 (Accessed 10 Feb 2020).
3. Lis, A.B. (2016), “Mechanisms of state management of administrative services”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Ivano-Franki`vs`k, Ukraine.
4. Vasil`yeva, O.I. Vasil`yeva, N.V. and I`gnatenko, O.S. (2012), Zagal`ni` aspekti organi`zaczi`yi nadannya admi`ni`strativnikh poslug [General aspects of the organization of administrative services], NADU, Kyiv, Ukraine.
5. Bakumenko, V.D. Mikhnenko, A.M. and Surmi`n, Yu.P. (2010), Enczeklopedichnij slovnik z derzhavnogo upravli`nnya [Encyclopedic dictionary of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
6. I`l`chani`nova. N.I. (2019), “The mechanism of providing administrative services in the context of reforming the territorial organization of power in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Mikolayiv, Ukraine.
7. Busel, V.T. (2001), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great Dictionary of Contemporary Ukrainian Language], Perun, Irpin', Ukraine.
8. Nizhnik, N. Leli`kov, G. and Mosov, S. (2001), “On the ratio of the categories "process" and "mechanism" and their use in the management of executive bodies”, Vi`snik derzhavnoyi sluzhbi Ukrayini, vol. 3, pp. 80-87.
9. Nizhnik, N.R. (2002), Derzhavne upravli`nnya v Ukrayini` : naukovi`, pravovi`, kadrovi` ta organi`zaczi`jni` zasadi [Public administration in Ukraine: scientific, legal, personnel and organizational principles], Vidavnicztvo Naczi`onal`nogo uni`versitetu «L`vi`vs`ka poli`tekhni`ka», L`viv, Ukraine.
10. Nizhnik, N.R. and Mashkov, O.A. (1998), Sistemnij pi`dkhi`d v organi`zaczi`yi derzhavnogo upravli`nnya [System approach in the organization of public administration], UADU, Kyiv, Ukraine.
11. Atamanchuk, G.V. (1997), Teoriya gosudarstvennogo upravleniya [Theory of public administration], Yuridicheskaya literatura, Moscow, Russia.
12. Aver'yanov, V. (1998), Derzhavne upravli`nnya v Ukrayini [Public administration in Ukraine], Yuri`nkom I`nter, Kyiv, Ukraine.
13. Yuz`kov, L.P. (1983), Gosudarstvennoe upravlenie v politicheskoj sisteme razvitogo soczializma [Public administration in the political system of developed socialism], Vishha shkola, Kyiv, Ukraine.
14. Bukhanevich, O.M. (2015), “The concept and essence of the procedure for providing administrative services”, Pravo i` suspi`l`stvo, vol. 5, pp. 126-131.
15. Legeza, Ye.O. (2016), Teori`ya publi`chnikh poslug: admi`ni`strativno-pravova skladova [Theory of public services: administrative and legal component], Vidavnichij di`m Gel`vetika, Kherson, Ukraine.
16. Kli`mushin, P.S. and Spasi`bov D.V. (2016), “Mechanisms of e-government in the system of administrative services”, Teori`ya ta praktika derzhavnogo upravli`nnya, vol. 1, pp. 50-55, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_1_10 (Accessed 10 Feb 2020).
17. Timoshhuk, V. (2015), Nadannya admi`ni`strativnikh poslug u muni`czipal`nomu sektori [Provision of administrative services in the municipal sector], Asoczi`aczi`ya mi`st Ukrayini. TOV «Pi`dpriyemstvo «VI` EN EJ», Kyiv, Ukraine.
18. Solomko, Yu.I. (2018), “Development of the system of administrative services as a condition for ensuring the effectiveness of the implementation of electronic services”, Efektivnist` derzhavnogo upravlinnya, vol. 3, pp. 146-157, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_3_13 (Accessed 10 Feb 2020).
19. Center for administrative services in Kremenchug (2020), available at: https://cnap-kremen.gov.ua/public/showall/673 (Accessed 10 Feb 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 1098

Відомості про авторів

П. В. Лілікович

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет

P. Lilikovich

applicant of Chernihiv National Technological University

ORCID:

0000-0002-3166-1616

Як цитувати статтю

Лілікович П. В. Актуальні механізми у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1827 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.101

Lilikovich, P. (2020), “Current mechanisms in the field of provision of administrative services in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1827 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.