EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
С. П. Кошова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.53

УДК: 35.088

С. П. Кошова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Анотація

Від рівня професійної компетентності державних службовців, їх здатності до постійного особистісного та професійного розвитку залежить ефективність впровадження управлінських рішень і реалізації державних програм розвитку країни.
Метою статті є удосконалення теоретико-методологічних засад адаптивного навчання державних службовців у сучасних умовах господарювання.
В статті використано такі наукові методи: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, індукції та дедукції.
Адаптивне навчання державних службовців є соціально орієнтованою, навчальною і розвивальною моделлю цілеспрямованого процесу взаємодії педагога, тих, хто навчається і джерел інформації. Його основною характеристикою є поєднання адаптивної та адаптуючої діяльності.
Функціями адаптивного навчання державних службовців є забезпечення: психологічної мотивації адаптації; організаційно-цільової адаптації; змістової адаптації; технологічної адаптації; управлінської адаптації; контрольно-оціночної адаптації.
Провідними принципами адаптивного навчання державних службовців є: гнучкість, відкритість, орієнтація на реальні потреби, варіативність; нове розуміння загальної культури державних службовців в інформаційному суспільстві; інтеграція культурно-історичного та ціннісно-аксиологічного феноменів; реалізація інтегративно-модульних технологій навчання; забезпечення грамотності та компетентності, розвитку загальної інтелектуальної культури, створення наукової бази у професійній сфері.
Сучасним інструментарієм вдосконалення адаптивного навчання державних службовців є розроблення і впровадженням інтелектуальних навчаючих систем. Інтелектуальний аналіз рішень – це процедура перевірки, при якій навчальна система здатна проаналізувати відповіді державних службовців на тестові завдання, вказати, що саме неправильно чи неповно висвітлено у відповіді та, як наслідок, які знання недостатньо засвоєні державним службовцем. В зв'язку з цим, інтелектуальні навчаючі системи можуть надавати державним службовцям детальну інформацію про помилки та, відповідно, адаптувати навчальний процес до індивідуальних особливостей державних службовців.

Ключові слова: адаптивне навчання; державна служба; державні службовці; функції; принципи; інтелектуальні навчаючі системи; інтелектуальний аналіз рішень.

Література

1. Артамонов Є. Б., Панфьоров О. В. (2016). Формування адаптивних динамічних сценаріїв у комп'ютерних системах навчання. Технологический аудит и резервы производства. № 6 (1). С. 66-71.
2. Витко Т. Ю. (2018). Державний службовець в умовах реформування державного управління в Україні. Аспекти публічного управління. Т. 6, № 3. С. 39-47.
3. Гадомська А. А. (2016). Інтерактивний мовленнєво-адаптивний комплекс у методиці навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. № 6. С. 28-34.
4. Добровольська А. М. (2016). Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців під час реалізації адаптивної моделі навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. № 26. С. 47-56.
5. Доманецька І. М., Федусенко О. В., Хроленко В. М. (2017). Нейромережеві технологї опрацювання природномовних текстів в адаптивних системах навчання. Штучний інтелект. № 3-4. С. 24-31.
6. Іларіонов О. Є., Іларіонова Н. М., Сорока П. М. (2016). Застосування теорії свідчень у адаптивних курсах корпоративних систем дистанційного навчання. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси. № 50. С. 100-106.
7. Іщенко М. І., Міщук Є. В., Радько. В. В. (2019). Підходи до розкриття дефініції «державний службовець» у контексті поняття «державна служба». Державне управління: удосконалення та розвиток. № 12.
8. Киричук А. С. (2016). Теоретико-методологічний аналіз поняття адаптивності в контексті формування готовності першокурсників до навчання у вищій школі. Психологія і особистість. 2016. № 2 (2). С. 209-218.
9. Костюченко О. В. (2017). Творчий і адаптивний потенціал навчання менеджерів соціокультурної сфери. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. Вип. 3(2). С. 36-40.
10. Лабезна Л. П. (2016). Структура та види адаптивних копінг-стратегії поведінки особистості під час навчання у ВНЗ. Теоретичні і прикладні проблеми психології. № 2. С. 79-89.
11. Літвінова М. Б. (2017). Адаптивне навчання фізики з використанням центрального образу. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. Вип. 80 (1). С. 247-252.
12. Літвінова М. Б. (2018). Створення навчального посібника для адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти. Фізико-математична освіта. Вип. 1. С. 78-82.
13. Михальчук В. М., Горачук В. В., Краснов В. В., Толстанов О. К. та ін. (2017). Адаптивне навчання керівників закладів охорони здоров’я як передумова формування компетентнісного підходу до їх професійної підготовки. Медична освіта. № 2. С. 50-54.
14. Мінцер О. П. (2017). Обрії розвитку адаптивного навчання. Медична інформатика та інженерія. № 1. С. 5-11.
15. Надворняк Я. (2019). SMART-технології в корпоративному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Нова педагогічна думка. № 1. С. 42-44.
16. Панова Н. С. (2017). Державний службовець і публічний службовець: понятійно-правова характеристика. Прикарпатський юридичний вісник. Вип. 5. С. 155-159.
17. Пасєка М. С. (2015). Опрацювання даних адаптивного навчання і тестування студентів вищого навчального закладу. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 25.4. С. 400-407.
18. Пєров А. (2019). Правові засади професійного навчання державних службовців України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. Вип. 22. С. 163-168.
19. Пікуляк М. В. (2016). Моделювання сценаріїв адаптивного навчання в системі дистанційної освіти. Фізико-математична освіта. Вип. 3. С. 77-81.
20. Пішванова В. О. (2015). Принципи адаптивного навчання. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 1. С. 178-183.
21. Сабадош Г. О., Усенко О. В., Харченко О. В. (2019). Формування сучасної системи професійного навчання державних службовців в Україні. Економіка та держава. № 6. С. 41-45.
22. Федусенко О. В., Федусенко А. О., Доманецька І. М. (2017). Концептуальна модель адаптивної інформаційної системи навчання. Управління розвитком складних систем. Вип. 32. С. 86-90.
23. Чебоненко С. О., Третяк О. С. (2019). Проблемні питання функціонування системи професійного навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий вісник Сіверщини. Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 1. С. 154-157.
24. Яремчук І. А., Почекалін І. М., Сичевський Ю. О., Бабіч О. В. та ін. (2019). Особливості впровадження електронного посібника з навчання англійської мови у Державній прикордонній службі України. Інформаційні технології і засоби навчання. Т. 73, № 5. С. 67-85.

S. P. Koshova

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF CIVIL SERVANTS’ ADAPTIVE TRAINING

Summary

The civil servants professional competence level, their ability to constantly personal and professional development depends on the effectiveness of implementing managerial decisions and state development programs in the country.
The article purpose is to improve the civil servants adaptive training theoretical and methodological foundations in modern economic conditions.
The article uses the following scientific methods: analysis, synthesis, comparison, generalization, induction and deduction.
Civil servants adaptive training is a socially oriented, educational and developmental model of the purposeful process of interaction between the teacher, students and information sources. Its main characteristic is adaptive activities’ combination.
The civil servants adaptive training functions are to provide: psychological motivation for adaptation; organizational and target adaptation; content adaptation; technological adaptation; managerial adaptation; control and evaluation adaptation.
The civil servants adaptive training leading principles are: flexibility, openness, orientation to real needs, variability; a new understanding of the civil servants general culture in the information society; cultural-historical and value-axiological phenomena integration; integrative-modular training technologies implementation; ensuring literacy and competence, common intellectual culture development, a scientific base creation in the professional sphere.
Modern tools for improving civil servants adaptive training are the intelligent training systems development and implementation. Decision analysis is a verification procedure in which the training system is able to analyze the civil servants responses to test tasks, indicate what exactly is incorrectly or incompletely covered in the answer and, as a result, what knowledge is insufficiently acquired by the civil servant. In this regard, intelligent training systems can provide civil servants with detailed information about mistakes and, accordingly, adapt the educational process to the civil servants individual characteristic.

Keywords: adaptive learning; civil service; civil servants; functions; principles; intelligent learning systems; intelligent decision analysis.

References

1. Artamonov Ye. B., Panf'orov O. V. (2016), “Formation of adaptive dynamic scenarios in computer learning systems”, Tekhnolohycheskyj audyt y rezervy proyzvodstva. vol. 6 (1). pp. 66-71.
2. Vytko T. Yu. (2018), “Civil servant in the conditions of public administration reform in Ukraine”, Aspekty publichnoho upravlinnia. T. 6, vol. 3. pp. 39-47.
3. Hadoms'ka A. A. (2016), “Interactive speech-adaptive complex in the methodology of teaching Ukrainian as a foreign language”, Naukovyj visnyk Pivdennoukrains'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu im. K. D. Ushyns'koho. Pedahohichni nauky. vol. 6. pp. 28-34.
4. Dobrovol's'ka A. M. (2016), “Formation of IT competence of future specialists during the implementation of the adaptive learning model”, Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika. vol. 26. pp. 47-56.
5. Domanets'ka I. M., Fedusenko O. V., Khrolenko V. M. (2017), “Neural network technologies of natural language texts processing in adaptive learning systems”, Shtuchnyj intelekt. vol. 3-4. pp. 24-31.
6. Ilarionov O. Ye., Ilarionova N. M., Soroka P. M. (2016), “Application of testimonial theory in adaptive courses of corporate distance learning systems”, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. Seriia: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy. vol. 50. pp. 100-106.
7. Ischenko M. I., Mischuk Ye. V., Rad'ko. V. V. (2019), “Approaches to the disclosure of the definition of "civil servant" in the context of the concept of "civil service"”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. vol. 12.
8. Kyrychuk A. S. (2016), “Theoretical and methodological analysis of the concept of adaptability in the context of forming the readiness of freshmen to study in higher education”, Psykholohiia i osobystist'. 2016. vol. 2 (2). pp. 209-218.
9. Kostiuchenko O. V. (2017), “Creative and adaptive training potential of socio-cultural managers”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky. vyp. 3(2). pp. 36-40.
10. Labezna L. P. (2016), “Structure and types of adaptive coping strategies of personal behavior during university studies”, Teoretychni i prykladni problemy psykholohii. vol. 2. pp. 79-89.
11. Litvinova M. B. (2017), “Adaptive teaching of physics using the central image”, Zbirnyk naukovykh prats' [Khersons'koho derzhavnoho universytetu]. Pedahohichni nauky. vyp. 80 (1). pp. 247-252.
12. Litvinova M. B. (2018), “Creation of a textbook for adaptive teaching of physics in institutions of higher technical education”, Fizyko-matematychna osvita. vyp. 1. pp. 78-82.
13. Mykhal'chuk V. M., Horachuk V. V., Krasnov V. V., Tolstanov O. K. ta in. (2017), “Adaptive training of health care managers as a prerequisite for the formation of a competency-based approach to their training”, Medychna osvita. vol. 2.pp. 50-54.
14. Mintser O. P. (2017). “Horizons of development of adaptive learning”, Medychna informatyka ta inzheneriia. vol. 1. pp. 5-11.
15. Nadvorniak Ya. (2019), “SMART-technologies in corporate training of civil servants and local government officials”, Nova pedahohichna dumka. vol. 1. pp. 42-44.
16. Panova N. S. (2017), “Civil servant and public servant: conceptual and legal characteristics”, Prykarpats'kyj iurydychnyj visnyk. vyp. 5. p. 155-159.
17. Pasieka M. S. (2015), “Processing of data of adaptive training and testing of students of higher educational institution”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy. vyp. 25.4. pp. 400-407.
18. Pierov A. (2019), “Legal bases of professional training of civil servants of Ukraine”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Yurydychni nauky. vyp. 22. pp. 163-168.
19. Pikuliak M. V. (2016), “Modeling of adaptive learning scenarios in the distance education system”, Fizyko-matematychna osvita. vyp. 3. pp. 77-81.
20. Pishvanova V. O. (2015), “Principles of adaptive learning”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Pedahohichni nauky. vol. 1. pp. 178-183.
21. Sabadosh H. O., Usenko O. V., Kharchenko O. V. (2019), “Formation of a modern system of professional training of civil servants in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava. vol. 6. pp. 41-45.
22. Fedusenko O. V., Fedusenko A. O., Domanets'ka I. M. (2017), “Conceptual model of adaptive learning information system”, Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. vyp. 32.pp. 86-90.
23. Chebonenko S. O., Tretiak O. S. (2019), “Problematic issues of functioning of the system of professional training of the personnel of the State Penitentiary Service of Ukraine”, Naukovyj visnyk Siverschyny. Seriia: Osvita. Sotsial'ni ta povedinkovi nauky. vol. 1. pp. 154-157.
24. Yaremchuk I. A., Pochekalin I. M., Sychevs'kyj Yu. O., Babich O. V. ta in. (2019), “Features of the introduction of an electronic textbook for teaching English in the State Border Guard Service of Ukraine”, Informatsijni tekhnolohii i zasoby navchannia. T. 73, vol. 5. pp. 67-85.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 705

Відомості про авторів

С. П. Кошова

старший викладач кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

S. P. Koshova

senior lecturer of Healthcare Management Department Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Кошова С. П. Теоретико-методологічні засади адаптивного навчання державних службовців. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1816 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.53

Koshova, S. P. (2020), “Theoretical and methodological foundations of civil servants’ adaptive training”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1816 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.