EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
М. Ф. Криштанович

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.3

УДК: 351.72

М. Ф. Криштанович

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Анотація

Проведено дослідження особливостей публічного управління та адміністрування у сфері фінансів. Публічне управління на сьогоднішній день, активно прагне охопити значну кількість сфер діяльності, в тому числі і фінансовий сектор. Визначено, що сьогодні існує проблема зміцнення фінансової дисципліни, впровадження перевірених часом і новітніх методів підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, здійснюється перехід від розподілу грошових коштів до надання необхідних послуг населенню. Визначено, що публічне управління фінансами забезпечує логічну структуру управлінської системи, а також визначає форму систематизації її структурних елементів; вона виступає також механізмом вдосконалення структур та функцій організації управлінського процесу. Встановлено, що в Україні є досить актуальним завданням удосконалення системи публічного управління розвитку фінансово-технологічних продуктів, забезпечення плідної взаємодії державних органів влади та системи місцевого самоврядування.

Ключові слова: управління; публічне управління; адміністрування; фінанси; фінансова політика.

Література

1. Нехайчук Д. В. Механізми державного регулювання фінансового забезпечення соціальноекономічного розвитку країни: теорія, методологія, практика: монографія. К.: ТОВ “ДКС Центр”, 2015. С. 21.
2. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. Луцьк: Ред. вид. від. "Вежа" Вол. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. 558 с.
3. Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. Монографія. К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. 724 с.
4. Базарна О.В. Поняття, суть, природа публічного управління та державного управління. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових праць. – Луганськ: 2012. No 1, ч. 2. с. 59-64.
5. Босак О.З. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі. Державне управління: теорія та практика: Збірник наукових праць. Х.: Вид-во ”Магістр”, 2010. No 2. 129-137.
6. Сушинський О. І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти: Монографія. Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. 468 с.
7. Качний О. Законодавчі аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій – стратегічного напряму оптимізації державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. №5.URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853
8. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління : навчальний посібник; за загл. ред. Н.Р. Нижник. К. : УАДУ, 1998. С. 37-49.

M. Kryshtanovych

MAIN CHARACTERISTICS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF FINANCE OF UKRAINE

Summary

The production of public goods that realize the constitutional rights and freedoms of citizens, ensuring their real value, is carried out by the state in the person of institutional units of the state and municipal government sector. Public financial management is one of the most important permanent functions of any state. The productive fulfillment by public authorities of their powers is possible only under the conditions of effective functioning of such a system of state (municipal) finance management, which would ensure the optimality, transparency and controllability of financial and monetary flows of the state (municipal) government sector. The main goal of public financial management is to achieve financial stability of the economy and financial freedom of the state. To date, the implementation of the public administration process takes place through the development and implementation of appropriate management mechanisms and methods of administration, creating conditions for an actual and effective solution of tasks and problems in this area. A study of the features of public administration in the field of finance was carried out. It was determined that today there is a problem of strengthening financial discipline, the introduction of time-tested and newest methods of increasing the efficiency of spending budget funds, a transition is being made from the distribution of funds to the provision of necessary services to the population. It is determined that public financial management provides the logical structure of the management system, and also determines the form of systematization of its structural elements; it also acts as a mechanism for improving the structures and functions of the organization of the management process. It has been established that in Ukraine there is a rather urgent task of improving the public administration system for the development of financial and technological products, ensuring fruitful interaction between state authorities and the local self-government system.

Keywords: management; public administration; administration; finance; financial policy.

References

1. Nehajchuk, D. V. (2015), Mexanizmy` derzhavnogo regulyuvannya finansovogo zabezpechennya social`noekonomichnogo rozvy`tku krayiny`: teoriya, metodologiya, prakty`ka [Mechanisms of state regulation of financial support of socio-economic development of the country: theory, methodology, practice], TOV “DKS Centr”, Kyiv, Ukraine.
2. Malynovskyj, V. Ya. (2000), Derzhavne upravlinnya [Public Administration], Red. vy`d. vid. "Vezha" Vol. Derzh. un-tu im. Lesi Ukrayinky`, Lucz`k, Ukraine.
3. Selivanov, V. M. (2002), Pravo i vlada suverennoyi Ukrayiny` [The right and ownership of the sovereign of Ukraine], Vy`davny`chy`j Dim "In Yure", Kyiv, Ukraine.
4. Bazarna, O.V. (2012), “The concept, essence, nature of public administration and public administration”, Visny`k Sxidnoukrayins`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Volody`my`ra Dalya, vol. 1, no. 2.
5. Bosak, O.Z. (2010), “Public administration as a new model of governance in the public sector”, Derzhavne upravlinnya: teoriya ta prakty`ka, vol. 2.
6. Sushynskyj, O. I. (2002), Kontrol` u sferi publichnoyi vlady`: teorety`ko-metodologichni ta organizacijno-pravovi aspekty` [Control in the field of public authority: theoretical and methodological and organizational and legal aspects], LRIDU UADU, L`viv, Ukraine.
7. Kachnyj, O. (2015), “Legislative aspects of the introduction of information and communication technologies - a strategic direction of optimization of public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvy`tok, vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853 (Accessed 30 april 2020).
8. Nyzhny`k, N. (1998), Sy`stemny`j pidxid v organizaciyi derzhavnogo upravlinnya [System approach in the organization of public administration], UADU, Kyiv, Ukraine, pp. 37-49.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 1082

Відомості про авторів

М. Ф. Криштанович

д. держ. упр., професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

M. Kryshtanovych

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Institute of Law, Psychology and Innovative Education, National University "Lviv Polytechnic", Ukraine

ORCID:

0000-0003-1750-6385

Як цитувати статтю

Криштанович М. Ф. Основна характеристика публічного управління у сфері фінансів України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1815 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.3

Kryshtanovych, M. (2020), “Main characteristics of public administration in the field of finance of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1815 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.