EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Т. Л. Шестаковська

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.39

УДК: 336.1

Т. Л. Шестаковська

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність удосконалення нормативно-правового механізму регулювання аерокосмічної галузі України. Систематизовано законодавчі акти, норми, положення, які регламентують різні аспекти досліджуваної сфери, проведено їх аналіз щодо наявності системних вад і консолідації на даній основі загальних нормативно-правових норм у єдиний комплексний базовий документ, який повинен бути позбавлений існуючих на сьогодні суперечностей і прогалин. Представлено схематичну інтерпретацію концептуального підходу до функціонування нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Систематизовано та проведено класифікацію інструментів нормативно-правового механізму регулювання аерокосмічної галузі Україні: загальні, спеціальні, стратегічні, процедурні. Під нормативно-правовим механізмом регулювання аерокосмічної галузі запропоновано розглядати систему нормативно-правових актів, які регламентують стійке функціонування вітчизняної аерокосмічної інфраструктури, законні інтереси суспільства і держави, визначених міжнародних зобов’язань України в космічній діяльності, протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам національних інтересів визначених Конституцією і законодавством України. Обґрунтована необхідність та перспективність кодифікації всіх існуючих нормативно-правових актів в єдиний комплексний акт, а саме Космічний кодекс України. Саме це дозволить оновити існуючий нормативно-правовий механізм регулювання аерокосмічної галузі в Україні, систематизувати та узгодити відповідне законодавство. Заходами державного регулювання аерокосмічних підприємств в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні є: набуття членства в Європейському Космічному Агентстві; просування українських аерокосмічних виробників на міжнародному ринку; стимулювання створення державно-приватних форм у сфері реалізації аерокосмічної діяльності; упровадження податкових стимулів при інвестуванні в нові малі форми господарювання, що зайняті космічною діяльністю; створення сильних промислових корпоративних структур аерокосмічної галузі й супутніх підприємств малого й середнього бізнесу; створення нових перспективних ліцензійних виробництв на основі вітчизняних космічних розробок.

Ключові слова: аерокосмічна галузь; нормативно-правовий механізм; регулювання; державна політика; розвиток.

Література

1. Лагутін В. Конкурентна політика держави: механізм реалізації. Вісник КНТЕУ. 2016. № 4. С. 22.
2. Мельник Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи. Вісник КНТЕУ. 2016. № 4. С. 38.
3. Ткачук О., Турчак В. Управління розвитком підприємництва в Україні. Вісник КНТЕУ. 2015. № 1. С. 56.
4. Чугунов І. Пріоритети бюджетної політики на середньострокову та довгострокову перспективу. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету. Київ: НДФІ. 2004. С. 69–99.
5. Чугунов І., Козарезенко Л. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. Вісник КНТЕУ. 2017. № 3. С. 116.
6. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 06.09.2012 р. № 5205-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
7. Про космічну діяльність: Закон України від 28.12.2015 р. № 502/96-BP. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80
8. Про державну підтримку космічної діяльності: Закон України від 07.02.2019 р. № 1559-III. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-14
9. Концепція реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року: Державне космічне агентство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-р

T. Shestakovskа

REGULATORY AND LEGAL MECHANISM OF REGULATION OF THE AEROSPACE INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The article substantiates the expediency and formalizes the content of improving the regulatory and legal mechanism for regulating the space industry of Ukraine. Legislative acts, norms, provisions regulating various aspects of the researched sphere are systematized, their analysis on existence of systemic defects and consolidation on this basis of general normative-legal norms into the uniform complex basic document which should be deprived of existing contradictions and gaps is carried out. A schematic interpretation of the conceptual approach to the functioning of regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine is presented. The classification of instruments of the normative-legal mechanism of regulation of the space industry of Ukraine is systematized and carried out: general, special, strategic, procedural. Under the regulatory mechanism for regulating the space industry, it is proposed to consider a system of regulations governing the sustainable functioning of domestic space infrastructure, the legitimate interests of society and the state, certain international obligations of Ukraine in space activities, countering internal and external threats to national interests. legislation of Ukraine. The necessity and prospects of codification of all existing normative legal acts into a single complex act, namely the Space Code of Ukraine, are substantiated. This will allow updating the existing regulatory mechanism for regulating the space industry in Ukraine, systematize and harmonize relevant legislation. Measures of state regulation of aerospace enterprises in the conditions of unstable political and economic situation in Ukraine are: acquisition of membership in the European Space Agency; promotion of Ukrainian aerospace manufacturers on the international market; stimulating the creation of public-private forms in the field of aerospace activities; introduction of tax incentives when investing in new small forms of management engaged in space activities; creation of strong industrial corporate structures of the aerospace industry and related enterprises of small and medium business; creation of new perspective licensed productions on the basis of domestic space developments.

Keywords: space industry; normative-legal mechanism; regulation; state policy; development.

References

1. Lahutin, V. (2016), “Competitive policy of the state: mechanism of realization”, Visnyk KNTEU, vol. (4), pp.22.
2. Melnyk, T. (2016), “Foreign economic sector of Ukraine: realities and prospects”, Visnyk KNTEU, vol. (4), pp.38.
3. Tkachuk, O. & Turchak, V. (2015), “Management of business development in Ukraine”, Visnyk KNTEU, vol. (1), pp.56.
4. Chugunov, I. (2004), “Priorities of fiscal policy for the medium and long term”, Derzhavna finansova polityka ta prohnozuvannia dokhodiv biudzhetu [Public financial policy and budget revenue forecasting], NDFI, Kyiv, Ukraine, pp. 69–99.
5. Chugunov, I. and Kozarezenko, L. (2017), “State financial regulation of human potential development”, Visnyk KNTEU, vol. (3), pp.116.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On stimulation of investment activity in priority sectors of the economy in order to create new jobs”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17 (Accessed 30 Jan 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On Space Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 30 Jan 2020).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On State Support to Space Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-14 (Accessed 30 Jan 2020).
9. State Space Agency of Ukraine (2011), “The concept of the implementation of state policy in the field of space activities for the period up to 2032”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-р (Accessed 30 Jan 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 658

Відомості про авторів

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., старший викладач, Чернігівський національний технологічний університет

T. Shestakovskа

PhD in Economics, Senior Lecturer, Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0002-8098-8439

Як цитувати статтю

Шестаковська Т. Л. Нормативно-правовий механізм регулювання аерокосмічної галузі України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1814 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.39

Shestakovskа, T. (2020), “Regulatory and legal mechanism of regulation of the aerospace industry of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1814 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.