EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗБАЛАНСОВАНА РИНКОВА РІВНОВАГА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. В. Банчук-Петросова

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.26

УДК: 351

О. В. Банчук-Петросова

ЗБАЛАНСОВАНА РИНКОВА РІВНОВАГА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Зазначено, що сучасні глобалізаційні процеси в економіці базуються на технологічному (виробничому) обміні товарами та послугами та самостійному транснаціональному фінансовому капіталі. Внаслідок лібералізації прискорюється глобалізація фінансових ринків, підвищується ефективність переливу капіталу. Використовуються всі можливі форми перетікання капіталів: від традиційних кредитів до вкладення акції, державні цінних паперів, прямі інвестиції, банківські депозити. Технологічний (виробничий) обмін товарами та послугами також зазнає вилучення. Змінюється характер світової торгівлі. Крім того, міжнародний торговельний обмін з часом все більшою мірою починає відображати не тільки розподіл праці між країнами, а й розподіл виробничих функцій усередині транснаціональних концернів, що виходить за національні кордони. Під впливом цього набуває дедалі більшого розвитку міжкорпораційний обмін і відбувається виробничо-технологічне зближення економік.
Визначено, що сьогоднішні проблеми індустріального розвитку України та старопромислових регіонів унікальні за складом, гостротою та складністю. Суть унікальності - безпрецедентно глибокий спад у всьому реальному секторі економіки, посилений наростанням структурних деформацій та дезінтеграційними тенденціями, що розірвали цілісність відтворювального процесу. Вирішення таких складних завдань реформування реального сектора економіки неможливе без проведення державної промислової політики. Саме промислова політика має забезпечити як подолання спаду виробництва, а й відновлення єдності відтворювального процесу, здійснення структурної перебудови, формування конкурентоспроможної промисловості, що спирається на сучасний технологічний уклад. Здійснення технологічної перебудови сприятиме зміцненню елементів технологічного укладу, його дифузії в економіку країни в цілому та регіонів, зокрема розвитку технологічного укладу. Це дозволить забезпечити технологічну однорідність вітчизняної промисловості з промисловістю розвинених країн, які вирішили проблему зміни панівного технологічного укладу до початку 90-х років, а також знизити не лише енерго- та ресурсомісткість виробництва, а й його «екологічну агресивність».

Ключові слова: державне регулювання; транснаціональний фінансовий капітал; зовнішньоекономічна діяльність; транснаціональний концерн; міжкорпораційний обмін; державно-промислова політика.

Література

1. Коноплев В.Т. Международный маркетинг. — Донецк: Юго-Восток, 2008. — 319 с.
2. Майбогіна Н.В. Організація і методика аналізу збутової діяльності промислового підприємства: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 — К.,2009 — 23 с.
3. Кредісов А.І. Березовенко С.М., Волошин В.В., Биков Г.М., Мазуренко В.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посіб. для студ. екон. вузів і ф-тів. — К.: ВІРА-Р, 2002. — 544 с.
4. Маштабей В. Я. Экспоpтный маpкетинг. — К.: Хвиля-Пpес, 2005. — 220 с.
5. Огерчук Ю. В. Організування збутової діяльності підприємств: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004.
6. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 200 с.
7. Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Смоляник О.М. Логістика: Теорія та практика: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 360 с.

O. Banchuk-Petrosova

BALANCED MARKET EQUILIBRIUM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

It is noted that modern globalization processes in the economy are based on technological (production) exchange of goods and services and independent transnational financial capital. As a result of liberalization, the globalization of financial markets is accelerating, and the efficiency of capital inflows is increasing. All possible forms of capital flows are used: from traditional loans to equity investments, government securities, direct investments, bank deposits. Technological (production) exchange of goods and services is also subject to withdrawal. The nature of world trade is changing. In addition, over time, international trade is increasingly beginning to reflect not only the division of labor between countries, but also the distribution of production functions within transnational concerns that go beyond national borders. Under the influence of this, intercorporate exchange is becoming more and more developed and production and technological convergence of economies is taking place.
It is determined that today's problems of industrial development of Ukraine and old industrial regions are unique in composition, severity and complexity. The essence of uniqueness is an unprecedentedly deep decline in the entire real sector of the economy, exacerbated by increasing structural deformations and disintegration trends that have broken the integrity of the reproduction process. Solving such complex tasks of reforming the real sector of the economy is impossible without a state industrial policy. It is industrial policy that should ensure not only overcoming the decline in production, but also restoring the unity of the reproduction process, the implementation of structural adjustment, the formation of a competitive industry based on modern technological structure. The implementation of technological restructuring will help strengthen the elements of technological structure, its diffusion into the economy as a whole and the regions, in particular the development of technological structure. This will ensure the technological homogeneity of domestic industry with the industry of developed countries, which solved the problem of changing the dominant technological structure by the early 90's, as well as reduce not only energy and resource intensity of production, but also its "environmental aggressiveness".

Keywords: state regulation; transnational financial capital; foreign economic activity; transnational concern; intercorporate exchange; state-industrial policy.

References

1. Konoplev, V.T. (2008), Mezhdunarodnyiy marketing [International marketing], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.
2. Maibogina, N.V. (2009), Organization and method of analysis of sales activity of an industrial enterprise, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
3. Kredisov, A.I. Berezovenko, S.M. Voloshin, V.V. Bykov, G.M. and Mazurenko, V.P. (2002), Upravlinnya zovnishnoekonomichnoyu diyalnistyu [Management of foreign economic activity], VIRA-R, Kyiv, Ukraine.
4. Mashtabey, V.Yu. (2005), Еkspoptnyy mapketynh [Export marketing], Khvylia-Ppes, Kyiv, Ukraine.
5. Ogerchuk, Y.V. (2004), "Organizing sales activity of the enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Natsional'nyj un-t "L'vivs'ka politekhnika", Lviv, Ukraine.
6. Pelishenko, V.P. (2003), Marketynhovyy menedzhment [Marketing Management], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Kisliy, V. М. Belovodskaya, O. A. Olefirenko, O. M. and Smoljanik, O. М. (2010), Lohistyka: Teoriya ta praktyka [Logistics: Theory and Practice], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 877

Відомості про авторів

О. В. Банчук-Петросова

старший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

O. Banchuk-Petrosova

Senior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8426-1475

Як цитувати статтю

Банчук-Петросова О. В. Збалансована ринкова рівновага розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1811 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.26

Banchuk-Petrosova, O. (2019), “Balanced market equilibrium of foreign economic activity”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1811 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.