EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ
Т. С. Яровой, О. В. Шаповал

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.29

УДК: 351

Т. С. Яровой, О. В. Шаповал

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено визначенню та систематизації головних проблем у сфері державного управління вищою освітою в Україні. Авторка розглядає особливості системи вищої освіти, її місце і системі освіти України.
Аналіз сучасного регуляторного законодавства у сфері освіти дозволяє стверджувати про наявність численних колізій, які негативно позначаються на державному управління системою освіти, якості оцінювання знань, результатах діяльності навчальних закладів. Значну суперечливість можна спостерігати навіть між відносно новими Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту».
Регулювання державної політики у сфері вищої освіти теж є вкрай неякісним. За останні роки спостерігається зниження вимог до здобувачів освіти та зниження якості їх підготовки. З огляду на фрагментарність, суперечливість та низьку результативність реформування системи вищої освіти, констатовано необхідність оптимізації організації та управління у цій сфері.
Розгляд результатів найбільш відомих світових рейтингів ВНЗ, таких як «Academic Ranking of World Universities», «Times Higher Education» та «QS World University Rankings», дозволяє стверджувати, що українські ВНЗ не мають високого міжнародного статусу та не користуються повагою світової наукової спільноти, що свідчить про край низький рівень їх наукового та освітнього престижу.
Окрему увагу авторка приділяє необхідності внесення змін до законодавства та потребі формування продуманої освітньої політики. В статті запропоновано поправку до Закону України «Про вищу освіту».

Ключові слова: освіта; вища освіта; система вищої освіти; державне управління; правове забезпечення; вищий навчальний заклад; рейтинг навчального закладу.

Література

1. Щокін Р. Г. Освіта як об’єкт публічного адміністрування: адміністративно-правовий аспект // Право і суспільство. 2018. № 4. С. 201–205.
2. Ажажа М. А. Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України Інвестиції: практика та досвід № 8/2018 С. 94-99. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2018/21.pdf
3. Щокін Р. Г. Підходи до розуміння поняття «освіта» // Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського): збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.). С. 131–132.
4. Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017р. № 2145-VIII [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
5. Сисоєва С. О. Сфера освіти як об’єкт дослідження http://elibrary.kubg.edu.ua/515/1/S_Sysoieva_SOOD.pdf
6. Крисюк С. В. Державне управління освітою : навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. "Державне управління освітою" /С. В. Крисюк. К. : НАДУ, 2009. 220 с.
7. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія / В.В. Олійник. К.: Міленіум, 2003.594 с.
8. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: наук. доп. / Авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д'ра наук з держ. упр., проф. Ю.В. Ковбасюка.К.: НАДУ, 2013. 120 с.
9. Астахова В. И. Некоторые вопросы теории и практики становления непрерывного образования. Гуманитарные науки. 2011. №3. С. 86—93.
10. Богачевська І.В. Автономізація університетів як складова реформи вищої освіти в Україні. Аналітична записка Відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень [Електронний ресурс] URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/895/
11. Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
12. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр
13. Academic Ranking of World Universities URL: http://www.shanghairanking.com/
14. Times Higher Education URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
15. QS World University Rankings URL: https://www.topuniversities.com

T. Yarovoi, O. Shapoval

PROBLEMS ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the definition and systematization of the main problems in the field of public administration of higher education in Ukraine. The author considers the peculiarities of the higher education system, its place in the education system of Ukraine.
Analysis of modern regulatory legislation in the field of education suggests the existence of numerous conflicts that negatively affect the public administration of the education system, the quality of knowledge assessment, the results of educational institutions. Significant contradictions can be observed even between the relatively new Laws of Ukraine "On Education" and "On Higher Education".
Regulation of state policy in the field of higher education is also extremely poor. In recent years, there has been a decrease in the requirements for students and a decrease in the quality of their training. Given the fragmentary, contradictory and low effectiveness of reforming the higher education system, the need to optimize the organization and management in this area.
Consideration of the results of the most famous world rankings of universities, such as "Academic Ranking of World Universities", "Times Higher Education" and "QS World University Rankings", suggests that Ukrainian universities do not have a high international status and do not enjoy the respect of the world scientific community, that indicating the extremely low level of their scientific and educational prestige.
The author pays special attention to the need to amend the legislation and the need for a well-thought-out educational policy. The article proposes an amendment to the Law of Ukraine "On Higher Education".

Keywords: education; Higher Education; higher education system; governance; legal support; institution of higher education; rating of the educational institution.

References

1. Shchokin, R. H. (2018), "Education as an object of public administration: administrative and legal aspect", Pravo i suspilstvo, vol. 4, pp. 201–205.
2. Azhazha, M. (2018), “The directions of state management of modernization of education in the context of Ukraine's euro-integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 94–99, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2018/21.pdf (Accessed 12 March 2019).
3. Shchokin, R. H. (2016), "Approaches to understanding the concept of "education"", Zbirnyk tez dopovidei III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Irpin, 23 lystopada 2016 r.) [Collection of abstracts of the III All-Ukrainian scientific-practical conference (Irpin, November 23, 2016)], Derzhavo- ta pravotvorchi tradytsii ukrainskoho narodu (do 150-richchia M. S. Hrushevskoho) [State - and law-making traditions of Ukrainian people (the 150th anniversary M. S. Grushevsky)], pp. 131–132.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (Accessed 12 March 2019).
5. Sysoieva, S. O. "Education as an object of research", available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/515/1/S_Sysoieva_SOOD.pdf (Accessed 12 March 2019).
6. Krysiuk, S. V. (2009), Derzhavne upravlinnia osvitoiu: navch. posib. dlia slukhachiv, asp., doktorantiv spets. [State management of education], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 220.
7. Oliinyk, V.V. (2003), Naukovi osnovy upravlinnia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv proftekhosvity: monohrafiia [Scientific bases of management of professional development of pedagogical workers of vocational education], Milenium, Kyiv, Ukraine, P. 594.
8. Kovbasiuk, Yu.V. Vashchenko, K.O. Surmin, Yu.P. and others (2013), Modernizatsiia derzhavnoho upravlinnia ta yevropeiska intehratsiia Ukrainy [Modernization of public administration and European integration of Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 120.
9. Astahova, V. I. (2011), "Some questions of the theory and practice of the formation of lifelong education", Gumanitarnye nauki, vol. 3, pp. 86 - 93.
10. Bohachevska, I.V. "University autonomy as a component of higher education reform in Ukraine", Analytical note of the Department of Humanitarian Policy of the National Institute for Strategic Studies, available at: URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/895/
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine " On higher education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Accessed 12 March 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " Constitution of Ukraine", available at:http://zakon2.rada.gov.uaLaws/show/254k/96-vr (Accessed 12 March 2019).
13. Academic Ranking of World Universities, available at: http://www.shanghairanking.com/ (Accessed 12 March 2019).
14. Times Higher Education, available at: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings (Accessed 12 March 2019).
15. QS World University Rankings, available at: https://www.topuniversities.com/ (Accessed 12 March 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 838

Відомості про авторів

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv), Department of Public Administration, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7266-3829


О. В. Шаповал

аспірант, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ

O. Shapoval

Postgraduate student in Interregional Academy of Personnel Management, (Kyiv)

ORCID:

0000-0003-1251-268X

Як цитувати статтю

Яровой Т. С., Шаповал О. В. Проблемні питання державного управління вищою освітою в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1805 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.29

Yarovoi, T. and Shapoval, O. (2019), “Problems issues of public administration of higher education in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1805 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.