EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЯ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ ЗАПИТІВ
Н. М. Махначова, І. Ю. Семенюк, Я. А. Ременюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.33

УДК: 352.9:659.3

Н. М. Махначова, І. Ю. Семенюк, Я. А. Ременюк

АДАПТАЦІЯ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ ЗАПИТІВ

Анотація

В статті досліджуються світові тенденції брендування територій. Пропонується адаптувати кращі закордонні практики до запитів українського суспільства. Визначено, що в Україні актуальність проблематики обумовлюється як процесами децентралізації в Україні (створенням ОТГ), так і зростаючою конкуренцією в умовах глобалізації світової економіки. Території конкурують за створення найбільш привабливих умов проживання та ведення бізнесу. Обґрунтовано, що глобальний ринок територій знаходиться в стадії активного формування: ті території, які першими почнуть використовувати філософію та інструменти брендингу для свого позиціонування та просування, будуть мати конкурентні переваги перед тими територіями, які не приділяють належної уваги розвитку своєї привабливості. Наголошено, що для того, щоб створити сильний бренд міста, потрібен цілий набір атрибутів, на базі яких можна сформулювати позитивний імідж.

Ключові слова: брендинг території; громада; децентралізація; соціально-економічний розвиток; глобальна конкуренція.

Література

1. Смирнова Т.А., Приварникова І.Ю. Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Випуск 5. URL: http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_ 5e4ba1904bab7.pdf
2. Вірченко О. Бренд регіону як інструмент залучення інвестицій. URL: http://zrda.org/articles/435.html
3. Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Стратегічне планування розвитку територій з урахуванням цілей сталого розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7314
4. Кузьмук О. Територіальний брендинг як інструмент місцевого розвитку. Вісник Львівського університету. 2018. Випуск 16. С. 156-161.
5. Брендинг територій. Навіщо містам і країнам власні бренди і як їх створювати. URL: https://buromt.com.ua/uk/territory-branding-article-ua/
6. Брендинг і маркетинг територій. У чому секрет найбільш успішних міст в Україні? Кейс-стаді. Досвід Проекту ПРОМІС. 2019. 58 с.
7. Махначова Н.М. Інноваційний розвиток території на основі смарт-критеріїв. Публічне управління та адміністрування в Україні. № 11. 2019. С. 148-152.

N. Makhnachova, I. Semeniuk, Ya. Remeniuk

ADAPTATION OF GLOBAL TRENDS IN TERRITORIAL BRANDING TO UKRAINIAN REQUIREMENTS

Summary

The article deals with the global trends in territory branding. It is proposed to adapt the best foreign practices to the needs of the Ukrainian society. The article states that the relevance of the problem is determined both by the processes of decentralization in Ukraine and by the growing competition in the context of world economy globalization. The territories compete to create the most attractive living and business conditions. It is substantiated that the global market of territories is in the stage of active formation: those territories that are the first to start using the philosophy and tools of branding for their positioning and promotion will have competitive advantages over those territories that do not pay due attention to the development of their attractiveness. It is noted that in order to create a strong brand of a city, a whole set of attributes is needed, on the basis of which a positive image can be formulated. It was determined that the competition between territories is most obvious in the field of tourism and recreation. Tourism is one of a limited number of industries that has hardly been affected during the global economic crisis. International tourism is developing at a very high rate, its role in the economy of many territories of different levels is constantly growing. At the same time, it is very important to take into account the huge impact of traditional tourism on business tourism, and therefore on investors. Low participating in the competition for attracting tourists means losing opportunities to attract potential investors. It was noted that as a result of the coverage of the world community by the Covid-19 pandemic, local tourism also comes out on top in many countries. It is noted that branding of a territory can give preference to society and, accordingly, its further social and economic development. It is determined that the territories that have formed their branding concept expediently continued its implementation, using the entire toolkit for the formation and promotion of branding. It is proposed to introduce the stages of territory branding into the strategic plan for the development of a territorial community as the most adequate tool in modern conditions to respond to the uncertainty of the external environment and the formation of a favorable local business climate for the development of the economy, which will increase the competitiveness and material and financial self-sufficiency of the territory instead of focusing on state aid.

Keywords: territory branding; community; decentralization; social and economic development; global competition.

References

1. Smyrnova, T.A. and Pryvarnykova, I.Yu. (2015), "Formation of the city brand as an innovative way to increase its attractiveness for tourism", Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii, vol. 5, [Online], available at: http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_ 5e4ba1904bab7.pdf (Accessed 02 Oct 2020).
2. Virchenko, O. "The brand of the region as a tool to attract investment", [Online], available at: http://zrda.org/articles/435.html (Accessed 02 Oct 2020).
3. Makhnachova, Natalia and Semeniuk, Iryna (2019), “Strategic planning of territories development in accordance with the sustainable development goals”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7314 (Accessed 02 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.44
4. Kuzmuk, O. (2018), "Territorial branding as a tool of local development", Visnyk Lvivskoho universytetu, vol. 16, pp. 156-161.
5. BÜRO.MT Marketing Agency, " Territorial branding", [Online], available at: https://buromt.com.ua/uk/territory-branding-article-ua/ (Accessed 02 Oct 2020).
6. "Branding and marketing of territories", [Online], available at: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Case_Study_PLEDDG_Regional_BrandingMarketing_2019.pdf (Accessed 02 Oct 2020).
7. Makhnachova, N.M. (2019), "Innovative development of the territory on the basis of smart criteria", Publichne upravlinnia ta administruvannia v Ukraini, vol. 11, pp. 148-152.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

N. Makhnachova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and Administration, VITE KNUTE

ORCID:

0000-0003-4634-2009


І. Ю. Семенюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

I. Semeniuk

PhD in Economics,Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, VITE KNUTE

ORCID:

0000-0002-9211-4907


Я. А. Ременюк

здобувач освітнього ступеня «бакалавр», Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ya. Remeniuk

Candidate for a bachelors degree, VITE KNUTE

ORCID:

0000-0002-2184-3184

Як цитувати статтю

Махначова Н. М., Семенюк І. Ю., Ременюк Я. А. Адаптація світових тенденцій брендингу територій до українських запитів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1803 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.33

Makhnachova, N., Semeniuk, I. and Remeniuk, Ya. (2020), “Adaptation of global trends in territorial branding to ukrainian requirements”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1803 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.