EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Л. О. Польська

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.101

УДК: 351/631.1:339.9

Л. О. Польська

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Анотація

Міжнародний досвід фінансово-економічних механізмів підтримки аграрного сектору є досить важливим для України зважаючи на те, що в 2014 році було підписано Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Україна долучилась до Європейської спільноти і в Конституції закріпила свій європейський вибір (абзац п'ятий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 2680-VIII від 07.02.2019). Крім права на вільне переміщення країнами, що входять до Європейського Союзу, важливим пунктом даної асоціації є економічна співпраця між країнами, а саме запровадження зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, що передбачає безмитний імпорт агропродовольчих товарів. В статті розглянуті основні засади аграрної політики ЄС. Насамперед, проведено аналіз основних положень спільної аграрної політики (The Common Agricultural Policy (CAP), яку було затверджено ще в 1962 році. Програма САР затверджується кожні 7 років, і відповідно до пріоритетних завдань затверджується бюджет для кожної країни окремо. Дана аграрна політика направлена на: підтримку фермерів та підвищення продуктивності аграрного сектору; захист фермерів ЄС та забезпечення високого рівня життя в сільській місцевості; допомогу боротьбі зі змінами клімату та стале управління природними ресурсами; підтримку сільських територій та ландшафтів країн ЄС; забезпечення життєстійкості сільської економіки, шляхом сприянню робочих місць у сільському господарстві, та розвитку інших суміжних галузей економіки.
Для України вивчення досвіду успішних країн в реформуванні аграрно-промислового сектору є досить важливим. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва здійснюється всіма країнами світу, і насамперед, досвід країн ЄС з їх передовими технологіями та інноваціями в АПК показує ефективність запроваджуваної аграрної політики, методів і механізмів державного регулювання аграрного сектору, які направлені на підтримку вітчизняних виробників і створюють умови для розвитку сільськогосподарського підприємництва, відновлення і процвітання сільських територій.

Ключові слова: фінансово-економічні механізми; державне регулювання; аграрна політика; спільна аграрна політика ЄС; економічний патріотизм.

Література

1. Добрунік Т.П. Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: національні реалії та міжнародний досвід. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». №4, 2017. C. 269-280.
2. Калінчик М. Як фермерів підтримують в ЄС? День, Рубрика: Економіка №91, (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/yak-fermeriv-pidtrymuyut-v-yes.
3. Криницька О. О., Ніколюк О.В., Плотницька С.І., Левчук Ю.С. Інвестиційне забезпечення розвитку ринку землі в Україні на основі активізації іпотечних відносин. Фінансово-кредитна діяльність: Проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 2 (29), 2019. С. 169-177. URL: http://fkd.org.ua/article/view/172304/173392.
4. Лупенко Ю.О. Моделювання соціально-економічних відносин у процесі наукових досліджень. Економіка АПК. 2018. №2. С. 5-13.
5. Петришин Л. Удосконалення державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Аграрна політика: державне регулювання. 2017. Т. 10. № 3-4. С. 27-35. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/442094.pdf.
6. Про Державний бюджет України на 2020 рік Закон України; Бюджет, Розподіл, Перелік від 14.11.2019 № 294-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#n129.
7. Про державну підтримку сільського господарства України Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text.
8. Соціально-економічний розвиток України за січень - квітень 2019 року. Державна служба статистики України, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2019/soes/soes_04_2019.pdf.
9. Ставки податків. Інформаційно-аналітичний портал АПК, 28 січня 2019 року. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/opodatkuvannya-v-apk/stavki-podatkiv.
10. Танклевська Н.С., Ярмоленко В.В. Перспективи адаптації зарубіжного досвіду агрострахування в Україні // Економіка харчової промисловості. 2020. T. 12, вип. 1. С. 55-63. doi: 10.15673/fie.v12i1.1669.
11. Третяк К. В. Агрострахування: Зарубіжний досвід та ресурси щодо його імплементації в українську страхову практику // Ефективна економіка. 2019. №1. doi: 10.32702/2307-2105-2019.1.32.
12. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони / Україна, Європейський Союз, Євратом [...]; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014. Документ 984_011 - Набрання чинності, відбулась 01.09.2017, підстава - v1713321-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
13. Хорошун В. Нужны ли аграриям госдотации. Latifundist. 2019. URL: https://latifundist.com/spetsproekt/518-nuzhny-li-agrariyam-gosdotatsii.
14. Шпортюк Н.Л., Пугач А.М. Державно-управлінські засади регулювання діяльності аграрних підприємств засобами оподаткування [Електронний ресурс] / Н. Шпортюк, А. Пугач. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2016. - Вип. 2. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_2_17.
15. Шипшанова Н.О., Совщак С.С., Мельник Ю.В. Зарубіжний довід аграрного страхування та можливості його впровадження у вітчизняну страхову практику. Гроші, фінанси і кредит. 2018. Вип. 22. С. 872-876. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/164.pdf.
16. Юрчишина С.І. Фінансова складова в системі державного регулювання розвитку підприємств агропромислового комплексу України / С. І. Юрчишина // Економічний аналіз. - 2017. - Т. 27(4). - С. 118-123. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27%284%29__16.
17. Andrlic, B., Sostar, M., Bodegrajac, T. Impact of E.U. Funding on Rural and Regional Development Menegement. Scientific Papers-Series “Management Economic Engeneering In Agriculture And Rural Development”. 2018. Vol. 18. Is 2. P. 17-20. URL: https://bib.irb.hr/datoteka/945955.Andrlic_Sostar_Bodegrajac.pdf.
18. Common agricultural policy. European Commission. URL:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en.
19. EU expenditure and revenue 2014 – 2020. URL: https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html.
20. Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in Poland / Fi-compass. EAFRD // European Commission, the European Investment Bank. 2020. URL:https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/financial_needs_agriculture_agrifood_sectors_Poland.pdf.
21. Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in France / fi-compass. EAFRD // European Commission, the European Investment Bank. 2020. URL: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/financial_needs_agriculture_agrifood_sectors_France_0.pdf
22. Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in Germany/ fi-compass. EAFRD // European Commission, the European Investment Bank. 2020. URL: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/financial_needs_agriculture_agrifood_sectors_Germany.pdf.
23. Greenville, J., Kawasaki K. and Beaujeu R. (2017-02-27), “A method for estimating global trade in value added within agriculture and food value chains”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 99, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/f3a84910-enAgricultural policy monitoring and evaluation. OECD.
24. Matthews A. (2017) “Why further reform of the CAP is necessary?”. CAP reform. URL: http://capreform.eu/why-further-reform-of-the-cap-is-needed-now/.
25. M’barek, R., Barreiro-Hurl J., Boulanger P., Caivano A., Ciaian P., Dudu H., Espinosa M., Fellmann T., Ferrari E., Gomez y Paloma, S., Gorrin Gonzalez C., Himics M., Louhichi K., Perni A., Philippidis G., Saltura G., Witzke P., Genovese G. Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond 2020, EUR 28797 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73859-3, doi:10.2760/887521, JRC108449.
26. Modernising and simplifying the CAP. Socio-Economic challengers facing agriculture and rural areas // European commission directorate-general for agriculture and rural development. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/soc_background_final_en.pdf
27. OECD (2020), Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020. OECD Publishing, Paris, doi:10.1787/928181a8-en.
28. The post-2020 common agricultural policy: environmental benefits and simplification // Agriculture and Rural Development. European Union, 2019.URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_en.pdf.

L. Polska

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR THE AGRICULTURAL SECTOR: EUROPEAN EXPERIENCE

Summary

The international experience of financial and economic mechanisms to support the agricultural sector is very important for Ukraine given that in 2014 the Association Agreement between Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States was signed. Ukraine has joined the European Community and enshrined in the Constitution its European choice (paragraph five of the preamble, as amended by Law № 2680-VIII of 07.02.2019). In addition to the right to free movement of countries that are members of the European Union, an important point of this association is economic cooperation between the countries, namely the introduction of a free trade zone between Ukraine and the EU, which provides duty-free imports of agri-food products. The article considers the basic principles of EU agricultural policy. First of all, an analysis of the main provisions of the Common Agricultural Policy (CAP), which was approved in 1962. The CAP program is approved every 7 years, and in accordance with the priorities approved budget for each country. This agricultural policy is aimed at: supporting farmers and increasing the productivity of the agricultural sector; protecting EU farmers and ensuring a decent standard of living in rural areas; assistance in combating climate change and sustainable management of natural resources; support for rural areas and landscapes of EU countries; ensuring the viability of the rural economy, by promoting jobs in agriculture, and development of other related sectors of the economy.
For Ukraine, studying the experience of successful countries in reforming the agro-industrial sector is quite important. State support for agricultural production is provided by all countries, and above all, the experience of EU countries with their advanced technologies and innovations in agriculture shows the effectiveness of agricultural policy, methods and mechanisms of state regulation of the agricultural sector, which support domestic producers and create conditions for agricultural entrepreneurship, re-establishment and prosperity of rural areas.

Keywords: financial and economic mechanisms; state regulation; agrarian policy; common agrarian policy of the EU; economic patriotism.

References

1. Dobrunik, T. P. (2017), “Taxation of agricultural enterprises: national realities and international experience”, Visnyk HNAU im. V.V. Dokuchayeva «Economichni nauky», vol. 4, pp. 269-280.
2. Kalinchyk, M. (2020), “ How are farmers supported in the EU?” Den', [Online], vol. 91, available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/yak-fermeriv-pidtrymuyut-v-yes (Accessed 3 Oct 2020).
3. Krynyts'ka, O. O. Nikoliuk, O. V. Plotnyts'ka, S. I. and Levchuk, Yu. S. (2019), “ Investment support for the development of the land market in Ukraine on the basis of intensification of mortgage relations ”, Finansovo-kredytna diial'nist': Problemy teorii ta praktyky: Zbirnyk naukovykh prats', [Online], vol. 2 (29), pp. 169-177, available at: http://fkd.org.ua/article/view/172304/173392 (Accessed 5 Oct 2020).
4. Lupenko, Yu. O. (2018), “ Modeling of socio-economic relations in the process of scientific research ”, Ekonomika APK, vol. 2, pp. 5-13.
5. Petryshyn, L. (2017), “ Improving state support for agricultural enterprises ”, Ahrarna polityka: derzhavne rehuliuvannia, [Online], vol. 10, No. 3-4, pp. 27-35, available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/442094.pdf (Accessed 1 Oct 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “ About the State Budget of Ukraine for 2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#n129 (Accessed 2 Oct 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “About the state support of agriculture of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text (Accessed 5 Oct 2020).
8. State Statistics Service of Ukraine (2019), “ Socio-economic development of Ukraine for January - April 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2019/soes/soes_04_2019.pdf (Accessed 1 Oct 2020).
9. Informatsijno-analitychnyj portal APK (2019), “Tax rates”, available at:https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/opodatkuvannya-v-apk/stavki-podatkiv (Accessed 1 Oct 2020).
10. Tanklevs'ka, N. S. and Yarmolenko, V. V. (2020), “ Prospects for adaptation of foreign experience of agricultural insurance in Ukraine ”, Ekonomika kharchovoi promyslovosti, [Online], vol. 12, no. 1, pp. 55-63, available at: doi: 10.15673/fie.v12i1.1669 (Accessed 1 Oct 2020).
11. Tretiak K. V. (2019), “Agricultural insurance: Foreign experience and resources for its implementation in Ukrainian insurance practice”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: doi: 10.32702/2307-2105-2019.1.32 (Accessed 28 Sept 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Accessed 29 Sept 2020).
13. Khoroshun, V. (2019), “Do farmers need state subsidies”, Latifundist, [Online], available at: https://latifundist.com/spetsproekt/518-nuzhny-li-agrariyam-gosdotatsii (Accessed 25 Sept 2020).
14. Shportiuk N. L. and Puhach A. M. (2016) “State management principles of regulating the activities of agricultural enterprises by means of taxation”, Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_2_17 (Accessed 23 Sept 2020).
15. Shypshanova N. O., Sovschak S. S. and Mel'nyk Yu. V. (2018), “Foreign proof of agricultural insurance and the possibility of its introduction into domestic insurance practice”, Hroshi, finansy i kredyt, [Online], vol. 22, pp. 872-876, available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/164.pdf (Accessed 28 Sept 2020).
16. Yurchyshyna S. I. (2017), “Financial component in the system of state regulation of development of enterprises of agro-industrial complex of Ukraine”, Ekonomichnyj analiz, [Online], vol. 27(4), pp. 118-123, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27%284%29__16 (Accessed 28 Sept 2020).
17. Andrlic, B. Sostar, M. and Bodegrajac, T. (2018), “Impact of E.U. Funding on Rural and Regional Development Menegement”, Management Economic Engeneering In Agriculture And Rural Development, [Online], vol. 18, no. 2. pp. 17-20, available at: https://bib.irb.hr/datoteka/945955.Andrlic_Sostar_Bodegrajac.pdf (Accessed 29 Sept 2020).
18. European Commission (2020), “Common agricultural policy, available at: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en (Accessed 1 Oct 2020).
19. European Commission (2020), “EU expenditure and revenue 2014 – 2020”, available at: https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html (Accessed 7 Oct 2020).
20. European Commission, the European Investment Bank (2020), “Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in Poland”, fi-compass. EAFRD, [Online], available at: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/financial_needs_agriculture_agrifood_sectors_Poland.pdf (Accessed 5 Oct 2020).
21. European Commission, the European Investment Bank (2020), “Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in France”, fi-compass. EAFRD, [Online], available at: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/financial_needs_agriculture_agrifood_sectors_France_0.pdf (Accessed 2 Oct 2020).
22. European Commission, the European Investment Bank (2020), “Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in Germany”, fi-compass. EAFRD, [Online], available at: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/financial_needs_agriculture_agrifood_sectors_Germany.pdf (Accessed 1 Oct 2020).
23. Greenville, J. Kawasaki K. and Beaujeu R. (2017), “A method for estimating global trade in value added within agriculture and food value chains”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, [Online], vol. 99, OECD Publishing, Paris, available at: http://dx.doi.org/10.1787/f3a84910 (Accessed 1 Oct 2020).
24. Matthews, A. (2017), “Why further reform of the CAP is necessary?”, CAP reform, [Online], available at: http://capreform.eu/why-further-reform-of-the-cap-is-needed-now/ (Accessed 22 Sept 2020).
25. M’barek, R. Barreiro-Hurl J. Boulanger P. Caivano A. Ciaian P. Dudu H. Espinosa M. Fellmann T. Ferrari E. Gomez y Paloma, S. Gorrin Gonzalez C. Himics M. Louhichi K. Perni A. Philippidis G. Saltura G. Witzke P. and Genovese G. (2017), “Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond 2020”, Publications Office of the European Union, Luxembourg, [Online], available at: doi:10.2760/887521, JRC108449 (Accessed 25 Sept 2020).
26. European commission directorate-general for agriculture and rural development (2017), “Modernising and simplifying the CAP. Socio-Economic challengers facing agriculture and rural areas”, [Online], available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/soc_background_final_en.pdf (Accessed 24 Sept 2020).
27. OECD (2020), “Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020”, OECD Publishing, Paris, [Online], available at: doi:10.1787/928181a8-en (Accessed 23 Sept 2020).
28. European Commission (2019), “The post-2020 common agricultural policy: environmental benefits and simplification”, Agriculture and Rural Development. European Union, [Online], available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_en.pdf (Accessed 27 Sept 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 791

Відомості про авторів

Л. О. Польська

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

L. Polska

Postgraduate student of the Department of Management and Public Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-9868-2326

Як цитувати статтю

Польська Л. О. Фінансово-економічні механізми державної підтримки аграрного сектору: європейський досвід. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1802 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.101

Polska, L. (2020), “Financial and economic mechanisms of state support for the agricultural sector: european experience”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1802 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.