EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. І. Бобровський

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.100

УДК: 35:3.071.2:007(477)

О. І. Бобровський

ВИКОРИСТАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

На основі дослідження і аналізу досконалості структурної побудови і організації управлінської діяльності органів публічного управління визначені проблеми, які перешкоджають підвищенню ефективності і продуктивності управлінської діяльності. Доведена необхідність зміни підходів до побудови органів публічного управління й удосконалення організаційно-технологічного забезпечення розробки і реалізації управлінських рішень. Формування нового підходу до змістовно-функціональної і організаційної модернізації і проєктування систем управління пропонується з використанням кібернетичного підходу, який дозволяє створити умови для оптимального управління із застосуванням наукоємних, інформаційних та інформаційно-комп’ютерних технологій. На основі аналізу характерних рис системи управління, запропонованих наукою кібернетикою, пропонується спільне використання архетипу оптимального управління і архетипу рефлексійного управління, які акумулюють у собі вищу форму концентрації наукових знань, компетенцій і вмінь і здатні реалізовувати найновіші ідеї і заходи в удосконаленні й функціонуванні систем управління. Смарт-технологічна платформа розглянута як інтелектуальне підґрунтя і основа реалізації організаційних та забезпечувальних функцій, а також «розумного» технологічного забезпечення публічного управління.

Ключові слова: система управління; органи публічного управління; підвищення ефективності і продуктивності діяльності; проєктування систем управління; кібернетичний підхід; модель організаційної структури систем управління; системні архетипи управління.

Література

1. Семенова И. В. Теоретический анализ развития основных школ управления / И. В. Семенова // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 4 (часть 3). – С. 715 – 718.
2. Чубукова О. Ю. Кібернетика: від простих систем та технологій до кіберсередовища / Ольга Ю. Чубукова // Економічна теорія та історія економічної думки. – 2015. – № 12(174). – С. 33 – 38.
3. Бєльська Т. В. Архетипні концептуальні засади становлення і розвитку глобального громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Харків, 2014. – № 2(18) спеціальний випуск. – С. 14 – 22.
4. Суший О. В. Психосоціальна культура державного управління: монографія / О. В. Суший ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : Світогляд, 2012. – 344 с.
5. Афонін Е. В., Балакірєва О. М. Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії / Е. В. Афонін, О. М. Балакірєва // Український соціум. – 2015. – № 1. – С. 7 – 22.
6. Афонін Е. А. Людська ідентичність та особливості її впливу на політику й державне управління / Е. А. Афонін // Концептуальні засади взаємодії політики і управління : навч. посіб. / авт. кол.: Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Ребкала [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2010. – С. 265 – 289.
7. Саймон Геберт А. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Герберт Саймон А. ; пер. з англ. за заг. ред. Р. Ткачук. – Київ : АртЕк, 2001. – 392 с.
8. Енциклопедія кібернетики : [у 2 т.] / редкол. : В. М. Глушков (відп. ред.), М. М. Амосов, І. П. Артеменко [та ін.] ; АН Української РСР. – Київ : Голов. ред. Укр. рад. енцикл., 1973. – Т. 2. – 570 с.
9. Фрейдина Е. В. Исследование систем управления : учебно-методический комплекс / Е. В. Фрейдина. – Новосибирск : НГУЭУ, 2007. – 184 с.
10. Бир С. Кибернетика и управление производством / Бир Стаффорд. – Москва : Наука, 1965. – 391 с.
11. Одноволик В. І. Контролінг – кібернетична система управління економічними об’єктами на основі інформаційних технологій / В. І. Одноволик // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 24 – 28.
12. Bobrovskyi O. I. Archetypes of management models and systems thinking as factors in the development of the traditions of democratic state-building / Oleksii Illich Bobrovskyi // Public management: collection. – № 1(21). – Kyiv : Персонал, 2020. – С. 57 – 70.

O. Bobrovskyi

USE OF CYBERNETIC APPROACH IN ORGANIZATIONAL MODERNIZATION OF PUBLIC GOVERNMENT BODIES

Summary

On the basis of research and analysis of the perfection of the structural construction and organization of management activities of public administration bodies identified problems that prevent the increase of efficiency and productivity of management activities. The necessity of changing approaches to the construction of public administration bodies and improving the organizational and technological support for the development and implementation of management decisions is proved. The formation of a new approach to the content-functional and organizational modernization and design of control systems is proposed using a cybernetic approach, which allows to create conditions for optimal management using science-intensive, information and information-computer technologies. Based on the analysis of the characteristics of the control system proposed by the science of cybernetics, it is proposed to share the archetype of optimal control and the archetype of reflective control, which accumulate the highest concentration of scientific knowledge, competencies and skills and are able to implement the latest ideas and measures. The given structural construction of the system model of the public administration body consists of a number of interconnected and interacting model blocks: knowledge-intellectual, information-analytical, organizational, operational-technological and financial. The "intellectual core" of the control system forms a knowledge-intellectual unit - a set of modern scientific, theoretical, methodological and practical knowledge that create and implement the cumulative intelligence of the control system. It is implemented in the model of other blocks by applying innovative-reflective and optimal models of control technology, built on the principles of cybernetics of its system archetypes. The use of the ideas of cybernetics and its archetypal approach can significantly update the existing and introduce new organizational forms of the system of public administration. The archetypal approach involves the formation of a new idea of the management system as a sum of modern innovative knowledge and skills of intellectual systems thinking and vision of the behavior of the management system and changes that may be needed in solving management problems given their future transformation. Smart-technological platform is considered as an intellectual basis and basis for the implementation of organizational and support functions, as well as "smart" technological support of public administration by decomposing its goals, its iterative implementation given long-term priorities and directions of economic and scientific development of the territory and country. taking into account the progressive foreign experience.

Keywords: management system; public administration bodies; increase of efficiency and productivity of activity; design of management systems; cybernetic approach; model of organizational structure of management systems; system archetypes of management.

References

1. Semenova, I. V. (2013). “Theoretical analysis of the development of basic schools of management”, Fundamental'nye issledovanija. vol. 4 (chast' 3). рр. 715–718.
2. Chubukova, O. Yu. (2015). “Cybernetics: from simple systems and technologies to the cyber environment”, Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky, vol. 12(174). рр. 33–38.
3. Bielska, T. V. (2014). “Archetypal conceptual foundations for the emergence and development of global civil society”. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. vol. 2(18), рр. 14–22.
4. Sushyi, O.V. (2012). Psykhosotsialna kultura derzhavnoho upravlinnia [Psychosocial culture of public administration]. Svitohliad, Kyiv, Ukraine.
5. Afonin, E.V. and Balakirieva, O.M. (2015). “Functional and Competent Willingness of Ukrainian Civil Servants to Perform Public Administration in Democracy”. Ukrainian society, vol. 1, рр. 7–22.
6. Afonin, E.A. (2010). Liuds'ka identychnist' ta osoblyvosti ii vplyvu na polityku j derzhavne upravlinnia [Human Identity and its Impacts on Politics and Public Administration]. Kontseptualni zasady vzaiemodii polityky i upravlinnia [Conceptual framework for policy-management synergies], рр. 265–289. NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Hebert, Saimon A. (2001). Administratyvna povedinka: Doslidzhennia protsesiv pryjniattia rishen' v orhanizatsiiakh, scho vykonuiut' administratyvni funktsii [Administrative Behavior: Investigating Decision Making Processes in Organizations Performing Administrative Functions]. (Trans). ArtEk, Kyiv, Ukraine.
8. Hlushkov, V.M. (Ed.). (1973). Entsyklopediia kibernetyky [Encyclopedia of Cybernetics]. (Vols. 1-2). Holovna redaktsiia Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii, Kyiv, Ukraine.
9. Freidyna, E.V. (2007). Issledovanie sistem upravlenija [Management systems research]. NHUЄU, Novosybyrsk, Rossija.
10. Byr, S. (1965). Kibernetika i upravlenie proizvodstvom [Cybernetics and production management]. Nauka, Moscow, Rossija.
11. Odnovolyk, V. I. (2013). “Controlling is a cybernetic system of managing economic objects based on information technology”. Aktual'ni problemy ekonomiky. vol. 12. рр. 24–28.
12. Bobrovs'kyj, O. I. (2020). “Archetypes of management models and systems thinking as factors in the development of the traditions of democratic state-building”. Publychnoe upravlenye: spetsvypusk. vol. 1(21). рр. 57–70.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 1095

Відомості про авторів

О. І. Бобровський

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

O. Bobrovskyi

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Local Government, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7395-7477

Як цитувати статтю

Бобровський О. І. Використання кібернетичного підходу в організаційній модернізації органів публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1801 (дата звернення: 16.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.100

Bobrovskyi, O. (2020), “Use of cybernetic approach in organizational modernization of public government bodies”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1801 (Accessed 16 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.