EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ПРОФАЙЛІНГУ В ЛОБІСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕРЖАВНО УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Т. С. Яровой

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.36

УДК: 351

Т. С. Яровой

РОЛЬ ПРОФАЙЛІНГУ В ЛОБІСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕРЖАВНО УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню профайлінгу, як одного з інструментів ефективної лобістської діяльності. З’ясовано, що у вітчизняній науці наявні численні, подекуди взаємовиключні, або вкрай вузькі визначення профайлінгу. Серед іншого, констатовано відсутність в українському науковому просторі досліджень профайлінгу, що застосовується у рамках лобістської діяльності.
На основі розгляду численних визначень профайлінгу, наданих зарубіжними та вітчизняними дослідниками, автор доходить до його сприйняття як сукупності прийомів щодо збору та аналізу інформації про особу, з метою формування її психологічного портрету.
Акцентовано на ролі профайлінгу в ефективності роботи лобіста, з огляду на необхідність для лобіста розуміти мотиви людей, їх прагнення та інтереси, помічати прагнення приховати щось, спроби обману або маніпуляції, тобто вміти «читати співрозмовника». Комплекс методів окреслення психічного портрету особистості на основі аналізу її поведінкових та емоційних реакцій у західній науці отримав назву «профайлінг». Профайлінг у лобістській діяльності являє собою сукупність заходів щодо збору, аналізу та узагальнення інформації стосовно психологічного портрету того чи іншого учасника лобістського процесу. При цьому, такий профайлінг включає в себе як збір інформації у процесі особистого спілкування, так і аналіз інформації, отриманої з інших джерел.
Надано авторське визначення профайлінгу в лобістській діяльності, як сукупності заходів щодо збору, аналізу та узагальнення інформації стосовно психологічного портрету того чи іншого учасника лобістського процесу. На переконання автора, такий профайлінг включає в себе як збір інформації у процесі особистого спілкування, так і аналіз інформації, отриманої з інших джерел. З точки зору мети, профайлінг у лобістській діяльності може бути орієнтований на усунення загроз, підвищення ймовірності реалізації цілей лобістської діяльності, або ж зниження витрат на реалізацію таких цілей.
Окрему увагу присвячено питанню етичності застосування профайлінгу в процесі лобістської діяльності. Актуальним лишається дослідження допустимих меж застосування профайлінгу та втручання в емоційну сферу людини.

Ключові слова: лобізм; лобіювання; комунікація; інформація; профайлінг; визначення брехні; аналіз.

Література

1. Cambridge Dictionary. URL:https://dictionary.cambridge.org/us/diction-ary/english/profiling
2. Clark R. Profiling: A Hidden Challenge to the Regulation of Data Surveillance. Journal of Law and Information Science. 1993.
3. John E. Douglas, Ann W. Burgess, Allen G. Burgess, Robert K. Ressler. Crime Classification Handbooks, manuals, etc. 2. Crime United States Classification Handbooks, manuals, etc. 2006. 556 p.
4. Hildebrandt М., GutwirthS. Profiling the European Citizen: Cross-Disciplinary Perspectives. Springer Science & Business Media. 2008. 374 p.
5. Дідковська-Бідюк М. В. Профайлінг як метод профілактики протиправних дій. ISSN 2519-4682. Ûridična psihologìâ. 2017. № 2 (21), с. 165-166.
6. Дручек О. В. Профайлінг як метод забезпечення державної безпеки і громадського порядку: проблеми застосування. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/1/tom_2/28.pdf
7. Куйбіда Р., Лебедь О., Ліхачов Р., Трубенкова О. Судова реформа: як громадяни можуть зробити її успішною / за ред. Р. Куйбіда. Київ : ФОП Москаленко О.М., 2018. 62 с.
8. Яровой Т. С. Концептуальні засади лобіювання як інструмент реалізації цілей державної безпеки / Т. С. Яровой // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 99-103.
9. Яровой Т. С. Перспективи формування системи лобізму в Україні в реаліях сьогодення // Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». – 2019. – № 6. URL: https://www.inter-nаukа.com/issues/аdministrаtion2019/6/5528
10. Екман П. Теорія брехні. Країна мрій, Київ. 2012. 320 c.

T. Yarovoi

THE ROLE OF PROFILING IN LOBBYING: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECT

Summary

The article is devoted to the study of profiling as one of the tools of effective lobbying. It has been found that in domestic science there are numerous, sometimes mutually exclusive, or extremely narrow definitions of profiling. Among other things, the lack of profiling research used in lobbying in the Ukrainian scientific space was stated.
Based on the review of numerous definitions of profiling provided by foreign and domestic researchers, the author comes to its perception as a set of techniques for collecting and analyzing information about a person, in order to form his psychological portrait.
Emphasis is placed on the role of profiling in the effectiveness of the lobbyist, given the need for the lobbyist to understand people's motives, aspirations and interests, to notice the desire to hide something, attempts to deceive or manipulate, ie be able to "read of the interlocutor". A set of methods for outlining the mental portrait of a person based on the analysis of his behavioral and emotional reactions in Western science is called "profiling". Profiling in lobbying is a set of measures for collecting, analyzing and summarizing information about the psychological portrait of a participant in the lobbying process. In this case, such profiling includes both the collection of information in the process of personal communication and analysis of information obtained from other sources.
The author's definition of profiling in lobbying as a set of measures for collecting, analyzing and summarizing information about the psychological portrait of a participant in the lobbying process was given. According to the author, such profiling includes both the collection of information in the process of personal communication and analysis of information obtained from other sources. From the point of view of the purpose, profiling in lobbying activity can be focused on elimination of threats, increase of probability of realization of the purposes of lobbying activity, or reduction of expenses for realization of such purposes.
Particular attention is paid to the ethical use of profiling in the lobbying process. The study of the permissible limits of profiling and intervention in the emotional sphere of a person remains relevant.

Keywords: lobbyism; lobbying; communication; information; profiling; lie definition; analysis.

References

1. Cambridge Dictionary (2020), available at: https://dictionary.cambridge.org/us/diction-ary/english/profiling (Accessed 15 Oct 2020).
2. Clark, R. (1993), “Profiling: A Hidden Challenge to the Regulation of Data Surveillance”, Journal of Law and Information Science.
3. Douglas, J. E. Burgess, A. W. Burgess, A. G. Ressler, R. K. (2006), Crime Classification Handbooks, manuals, etc. 2, Jossey-Bass, San Francisco, USA.
4. Hildebrandt, M. and Gutwirth, S. (2008), Profiling the European Citizen: Cross-Disciplinary Perspectives, Springer Science & Business Media, Berlin, Germany.
5. Didkovs'ka-Bidiuk, M. V. (2017), “Profiling as a method of prevention of illegal actions”, available at: Ûridična psihologìâ, vol. 2 (21), pp. 165-166.
6. Druchek, O. V. (2018), “Profiling as a method of ensuring state security and public order: problems of application”, available at: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/1/tom_2/28.pdf (Accessed 15 Oct 2020).
7. Kujbida, R. Lebed', O. Likhachov, R. and Trubenkova, O. (2018), Sudova reforma: iak hromadiany mozhut' zrobyty ii uspishnoiu [Judicial reform: how citizens can make it successful], FOP Moskalenko O.M., Kyiv, Ukraine.
8. Yarovoi, T. (2020), “Conceptual principles of lobbying as a tool for the realization of state security goals”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 99–103.
9. Yarovoj, T. S. (2019), “Prospects for the formation of a system of lobbying in Ukraine in today's realities”, Publichne administruvannia ta natsional'na bezpeka, vol. 6, available at: https://www.inter-nauka.com/issues/administration2019/6/5528 (Accessed 15 Oct 2020).
10. Ekman, P. (2012), Teoriia brekhni [Lie theory], Kraina mrij, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 785

Відомості про авторів

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7266-3829

Як цитувати статтю

Яровой Т. С. Роль профайлінгу в лобістській діяльності: державно управлінський аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1799 (дата звернення: 16.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.36

Yarovoi, T. (2020), “The role of profiling in lobbying: public administration aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1799 (Accessed 16 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.