EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
С. Є. Антонова, В. І. Корбутяк

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.34

УДК: 351.9

С. Є. Антонова, В. І. Корбутяк

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано індекс сприйняття корупції у світі, в результаті чого виокремлені основні проблеми, що не сприяють прозорості та відкритості органів влади в Україні, серед яких недостатня політична воля керівництва до боротьби з корупцією, недовіра до судів та прокуратури. Зазначено, що за останні роки мало позитивних зрушень у цій сфері в нашій країні. Виявлено, що важливим засобом інформування громадян про діяльність місцевих рад є офіційні веб-сторінки органів публічної влади та оцінено інформаційне наповнення офіційних веб-сайтів центральних та місцевих органів виконавчої влади. Наведено результати моніторингу забезпечення доступу до публічної інформації органами місцевого самоврядування за такими критеріями: реалізація законодавчих норм забезпечення доступу до публічної інформації в офіційних документах, забезпечення доступу до публічної інформації у відповідь на інформаційні запити та шляхом оприлюднення на офіційних сайтах, реалізація законодавчих норм забезпечення доступу до публічної інформації в офіційних документах, забезпечення доступу до публічної інформації у відповідь на інформаційні запити та шляхом оприлюднення на офіційних сайтах. Показано рейтинг щодо імплементації законодавчих норм забезпечення доступу до публічної інформації, в якому більшість областей України мають високий рівень. Визначено лідерів та аутсайдерів рейтингу міських рад стосовно відкритості у наданні публічної інформації у відповідь на запити. Систематизовано показники, що характеризують рівень наповнення офіційних сайтів міських рад за критеріями повнота, доступність та актуальність інформації. Опрацьовано дослідження, спрямовані на визначення індексу публічності міських рад обласних центрів та з’ясовано позитивну динаміку його зростання. З метою дослідження можливостей та здатності органів місцевого самоврядування у інвестиційній сфері наведена оцінка рівня прозорості в інвестиційній сфері найбільших міст України. Обґрунтовано необхідність впровадження заходів, які сприятимуть прозорості та доброчесності публічного сектору.

Ключові слова: відкритість; моніторинг; органи місцевого самоврядування; прозорість; публічна інформація; ; публічна сфера.

Література

1. Індекс сприйняття корупції-2019. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/(дата звернення: 06.05.2020).
2.Назвали найкращі сайти органів виконавчої влади. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2733825-nazvali-najkrasi-sajti-organiv-vikonavcoi-vladi.html (дата звернення: 06.05.2020).
3.Звіт щодо рівня забезпечення доступу до публічної інформації органами місцевого самоврядування у 2018 році. Ейдос: центр політичних студій та аналітики : веб-сайт. URL: http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Макет-звіт-ЕЙДОС-2018-веб.pdf (дата звернення: 06.05.2020).
4.Індекс публічності місцевого самоврядування. URL: https://publicityindex.org/ (дата звернення: 06.05.2020).
5.Рейтинг прозорості інвестиційного сектору 100 найбільших міст. URL: https://ti-ukraine.org/research/reitynh-prozorosti-investytsiinoho-sektoru-100-mist-ukrainy/ (дата звернення: 06.05.2020).

S. Antonova, V. Korbutiak

MONITORING COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES OF TRANSPARENCY AND OPENNESS IN THE ACTIVITIES OF AUTHORITIES IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the index of perception of corruption in the world, as a result of which the main problems that do not promote transparency and openness of the authorities in Ukraine are highlighted, including insufficient political will of the leadership to fight corruption, distrust of courts and prosecutors. It is noted that in recent years there have been few positive developments in this area in our country. It was found that the official web pages of public authorities are an important means of informing citizens about the activities of local councils and the information content of the official websites of central and local executive bodies was assessed. The results of monitoring the provision of access to public information by local governments are presented according to the following criteria: implementation of legislative norms to ensure access to public information in official documents, ensuring access to public information in response to information requests and publication on official websites, implementation of legal norms to ensure access to public information in official documents, providing access to public information in response to information requests and by publishing them on official websites. The rating on the implementation of legislative norms to ensure access to public information is shown, in which most regions of Ukraine have a high level. Leaders and outsiders of the rating of city councils regarding openness in providing public information in response to inquiries have been identified. Indicators that characterize the level of filling the official websites of city councils according to the criteria of completeness, availability and relevance of information are systematized. Studies aimed at determining the publicity index of city councils of regional centers and the positive dynamics of its growth have been developed. In order to study the capabilities and capabilities of local governments in the investment sphere, an assessment of the level of transparency in the investment sphere of the largest cities of Ukraine is given. The need to implement measures that will promote transparency and integrity of the public sector is substantiated.

Keywords: openness; monitoring; local governments; transparency; public information;; public sphere.

References

1. Transparency International (2019), “Corruption Perceptions Index 2019”, available at: http://cpi.ti-ukraine.org/#/(accessed: 6 May 2020).
2. Derzhkomteleradio (2019), “Named the best sites of the executive branch”, available at: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=157241&cat_id=112507 (accessed: 6 May 2020).
3. Eidos (2018), “Report on the level of access to public information by local governments in 2018”, available at: http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Макет-звіт-ЕЙДОС-2018-веб.pdf (accessed: 6 May 2020).
4. Opora (2018), “Public self-government publicity index”, available at: https://publicityindex.org/ (accessed: 6 May 2020).
5. Transparency International (2019), “Investment sector transparency rating of the 100 largest cities”, available at: https://ti-ukraine.org/research/reitynh-prozorosti-investytsiinoho-sektoru-100-mist-ukrainy/ (accessed: 6 May 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

S. Antonova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0003-4796-8580


В. І. Корбутяк

к. т. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

V. Korbutiak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0002-2252-3801

Як цитувати статтю

Антонова С. Є., Корбутяк В. І. Моніторинг дотримання принципів прозорості та відкритості у діяльності органів влади в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1797 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.34

Antonova, S. and Korbutiak, V. (2020), “Monitoring compliance with the principles of transparency and openness in the activities of authorities in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1797 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.