EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
В. О. Кушнір

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.32

УДК: 351.86

В. О. Кушнір

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Анотація

Сучасні виклики та загрози національній безпеці України зумовлюють необхідність пошуку дієвого та комплексного інструментарію, за допомогою якого стане можливим планування і координація комунікативної діяльності органів військового управління Збройних Сил України з державними і неурядовими інституціями, зарубіжними партнерами, а також реалізації ефективних внутрішніх комунікацій. Ключовим фактором формування та розвитку такої взаємодії можна вважати повноцінну реалізацію стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України, як однієї з найважливіших складових системи державного та військового управління, що дають можливість, залишаючись у межах демократичних практик і принципів, організовувати ефективну відсіч будь-яким деструктивним інформаційним операціям.
У розвитку стратегічних комунікацій на національному рівні Україна досягла певного успіху, але він може бути підсилений за рахунок поглиблення співробітництва з країнами НАТО і удосконалення механізму стратегічних комунікацій на основі власного унікального досвіду, отриманого за останні роки та вивчення закордонної практики.
У статті запропоновано шляхи удосконалення правового механізму стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони України. Визначено, що для визначення ролі та місця стратегічних комунікацій у структурі Збройних Сил України та запровадження прийнятих у державах-членах НАТО принципів і підходів щодо реалізації стратегічних комунікацій на підтримку цілей і завдань Збройних Сил України пропонується керівний документ – Доктрина зі стратегічних комунікацій Збройних Сил України. Доктрина буде призначена для використання посадовими особами у органах військового управління, які виступають суб’єктом стратегічних комунікацій або реалізовують завдання інформаційної політики у Збройних Силах України та може бути використана на будь-якому рівні в рамках процесу реформування або в ході підготовки та проведення операцій об’єднаних сил. Доктрина зі стратегічних комунікацій Збройних Сил України стане гарною основою для роботи відповідальних посадових осіб у сфері стратегічних комунікацій, що дозволить систематизувати понятійний апарат, який лежить у основі терміну стратегічні комунікації, та домогтися успіху у інформаційному протистоянні.

Ключові слова: державні механізми стратегічних комунікацій; правовий механізм; інформаційна політика; інформаційне протиборство.

Література

1. Указ Президента України «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» від 04.03.2016 № 92/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text
2. NATO Strategic Communications Centre of Excellence in Riga, Latvia [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.stratcomcoe.org/history
3. Основи стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони. Навчальний посібник. Національний університет оборони України ім.Черняховського; Київ – 2020. [Електронний ресурс]. URL: http://stratcom.nuou.org.ua
4. Указ Президента України «Про річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік» №203/2020 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/2020#Text
5. Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки України» №392/2020 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#Text
6. Інтерв’ю Директора Центру інформації та документації НАТО Барбора Маронкова від 11.10.2018 [Електронний ресурс]. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2556181-barbora-maronkova-direktor-centra-informacii-i-dokumentacii-nato-v-ukraine.html
7. Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України: затв. наказом Міністерства оборони України від 22.11.2017 № 612 [Електронний ресурс]. URL: http://www.mil.gov.ua/ content/mou_orders/612_nm_2017.pdf.

V. Kushnir

PROPOSALS FOR IMPROVING THE LEGAL MECHANISM ON STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Summary

Modern challenges and threats to Ukraine's national security necessitate the search for effective and comprehensive tools that will enable planning and coordination of communication activities of the military authorities of the Armed Forces of Ukraine with governmental and non-governmental institutions, foreign partners and effective internal communications.
A key factor in the formation and development of such cooperation can be considered the full implementation of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine, as one of the most important components of public and military governance, enabling, while remaining within democratic practices and principles, information operations.
Ukraine has made some progress in the development of strategic communications at the national level, but it can be strengthened by deepening cooperation with NATO countries and improving the mechanism of strategic communications based on its own unique experience gained in recent years and foreign practice.
The article suggests ways to improve the legal mechanism of strategic communications in the Ministry of Defense of Ukraine. It is determined that a guiding document - the Doctrine on Strategic Communications of the Armed Forces of Ukraine - is proposed to determine the role and place of strategic communications in the structure of the Armed Forces of Ukraine and to implement the principles and approaches adopted in NATO member states for the implementation of strategic communications.
The doctrine will be intended for use by officials in military administration persons who are the subject of strategic communications or implement information policy tasks in the Armed Forces of Ukraine and can be used at any level in the reform process or in the preparation and conduct of joint operation forces.
This Doctrine will be a good basis for the work of responsible officials in the field of strategic communications, which will systematize the conceptual framework that underlies the term strategic communications, and succeed in information confrontation.

Keywords: state mechanisms of strategic communications; sector of safety defensive of Ukraine; informative policy; informative opposing.

References

1. President of Ukraine (2016), Decree “About the Concept of development of the security and defense sector of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text (Accessed 30 Sept 2020).
2. NATO (2020), “NATO Strategic Communications Centre of Excellence in Riga, Latvia”, available at: (Accessed 30 Sept 2020).
3. Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy im.Cherniakhovskoho (2020), “Fundamentals of strategic communications in the field of national security and defense”, available at: http://stratcom.nuou.org.ua (Accessed 30 Sept 2020).
4. President of Ukraine (2020), Decree “On the annual national program under the auspices of the NATO-Ukraine Commission for 2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/2020#Text (Accessed 30 Sept 2020).
5. President of Ukraine (2020), Decree “About the National Security Strategy of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#Text (Accessed 30 Sept 2020).
6. Shkurko, D. (2018), “Interview with Barbora Maronkova, Director of the NATO Information and Documentation Center”, available at: https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2556181-barbora-maronkova-direktor-centra-informacii-i-dokumentacii-nato-v-ukraine.html (Accessed 30 Sept 2020).
7. Ministry of Defence of Ukraine (2017), “The concept of strategic communications of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine”, available at: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/612_nm_2017.pdf (Accessed 30 Sept 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 715

Відомості про авторів

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, doctoral student of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence

ORCID:

0000-0002-0805-4092

Як цитувати статтю

Кушнір В. О. Пропозиції щодо удосконалення правового механізму з питань стратегічних комунікацій у збройних силах України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1796 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.32

Kushnir, V. (2020), “Proposals for improving the legal mechanism on strategic communications in the armed forces of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1796 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.