EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ ТА РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЇХ ВРЕГУЛЮВАННІ
О. Г. Бондаренко, Я. О. Бондаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.2

УДК: 351.9:327-341.9

О. Г. Бондаренко, Я. О. Бондаренко

ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ ТА РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЇХ ВРЕГУЛЮВАННІ

Анотація

Міжнародні відносини в епоху постмодерну характеризуються виникненням унікальних міжнародних конфліктів, особливістю яких є гібридний характер. Досліджуючи один із інструментів гібридизації – «гібридні війни», вчені приходять до висновків, що до арсеналу інструментів «гібридної» війни, серед іншого, входять політична пропаганда, дезінформація, економічні важелі впливу та технології викривлення інформаційного простору. Все перелічене можна віднести до сфери стратегічних комунікацій негативного спрямування. Ряд дослідників визнають, що на сьогоднішній день майже зникли міждержавні та колоніальні конфлікти, а домінуючою формою конфлікту став внутрішньодержавний (або громадянський). Важливим аспектом тут є той факт, що такі конфлікти часто відбуваються з залученням гравців з інших держав, таким чином перетворюючись з внутрішньодержавних на міжнародні гібридизовані. Врегулювання конфлікту не викорінює існуючих протиріч, які лежать в основі конфлікту, а всього лише прагне максимально їх згладити і виробити правильну формулу компромісного рішення, яка перешкоджає подальшій ескалації конфлікту. Політичний конфлікт може бути перерваним на будь-якій зі стадій його розгортання, якщо його основні причини будуть викоренені. Саме цю мету й має переслідувати процес стратегічних комунікацій у розв’язанні конфліктів. Стратегічні комунікації стосовно врегулювання міжнародних конфліктів спрямовані як на глобальне безпекове середовище, яке постійно змінюється, так і на виклики (можливості) в інформаційному середовищі завдяки ретельній координації, синхронізації та взаємодії різних комунікаційних функцій у сфері міжнародних відносин. У статті проаналізована динаміка міждержавних конфліктів Серед важливих інструментів урегулювання сучасних міжнародних конфліктів особливо відзначають дипломатію та її основну форму – стратегічні комунікації.

Ключові слова: міжнародні відносини; міжнародна безпека; міжнародні конфлікти; стратегічні комунікації.

Література

1. Гібридна війна: in verbo et in praxi: монографія / Донецький національний університет імені Василя Стуса / під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 412 с.
2. Набі І.М.А. Специфіка та особливості сучасного миропорядку. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник», 2016. Вип. 109. С. 321-324.
3. Boulding К. Conflict and Defence. A General Theory. New York. 1962. C. 61. URL: https://ru.citaty.net/avtory/kennet-boulding/(дата звернення: 16.03.2020).
4. Шеренговський Д. В. Поняття та сутність міжнародного конфлікту в науці про міжнародні відносини. Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Вип. 43. 2011. С. 98 - 108. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/ 11300/1527/Sherengov.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 16.03.2020)
5. Черкес М. Е. Международное право: Учебное пособие. Одесса. 2006. 384 с.
6. Rapoport A. Konflikt in der vom Menschen gemachten Umwelt. Darmstadt. 1974. URL: https://books.google.com.ua/books?id=UMDEon8SutwC& pg=PA334&lpg=PA334&dq=Rapoport+A.+Konflikte+in+der+vom+Menschen+gemachten+Umwelt&source (дата звернення: 18.03.2020).
7. Бернадський Б. В. Міжнародні конфлікти. Київ. 2012. URL: http:// maup.com.ua/assets/files/lib/book/mignar_konfl.pdf (дата звернення: 18.03.2020)
8. Стрельцов Є. Л. До питання про сутність та види міжнародних конфліктів. 2014. URL: http://law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2014/ statji_n4-33_2014/28.PDF(дата звернення: 18.03.2020).
9. Бескоровайний С. Я. Види збройних конфліктів та їх правове регулювання. 2014. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2014_3_14(дата звернення: 18.03.2020).
10. Костенко Г. Ф. Типи, види воєнних конфліктів та їх класифікація. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdau_1999_2_10.pdf(дата звернення: 18.03.2020).
11. Кальченко Т. В. Глобальні проблеми розвитку. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. 2005. URL: https://library.if.ua/book/121/ 8048.html (дата звернення: 18.03.2020).
12. Бондаренко О.Г., Бондаренко Я.О. Теоретичні основи державного управління у сфері міжнародних відносин щодо врегулювання конфліктів. Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". №6. 2020. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6. (дата звернення: 27.08.2020).
13. Шклярук М.Г. Сутність і зміст стратегічних комунікацій у системі державного управління. Вісник НАДУ при Президентові України. №1. 2018. С. 25 – 31.
14. Дубов Д.В. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації. Стратегічні пріоритети. № 4 (41). 2016. С. 9 – 23.
15. Тихомірова Є.Б. Стратегічні комунікації ЄС: інституціональний вимір. Політичне життя. № 4. 2016. С. 103 – 112.
16. Пелепейченко Л.М. Стратегічні комунікації силових в сучасному соціальному контексті. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. № 1 (21). 2017. С. 34 – 41.
17. Гомон Д. Світова мапа війн. Де і за що сьогодні воює людство. Еспресо. 2017. URL: https://espreso.tv/article/2017/07/24/khto_z_kym_i_za_scho_ voyuye_sogodni_v_sviti.
18. Хоменко Г.Д. Конфлікти в міжнародних відносинах на початку ХХІ століття: зміна парадигм. 2003. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvdau_2003_9_7.
19. Чуб Ю. М. Порівняльний аналіз концепцій Ф. Фукуями та С. Хантінгтона. Київ, 2015. URL: https://studopedia.su/16_147636_referat.html. (дата звернення: 03.05.2020).
20. Довгополий С. Ю. Международные конфликты ХХІ столетия: какими они будут? 2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-konflikty-xxi-stoletiya-kakimi-oni-budut/viewer. (дата звернення: 05.05.2020).
21. Мир и безопасность. Глобальные вопросы на повестке дня. ООН: мир, достоинство и равенство. URL: https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html. (дата звернення: 05.05.2020).
22. Степанова Е. Государство и человек в современных вооруженных конфликтах. Международные процессы. URL: http://intertrends.ru/old/sixteenth/ 003.htm. (дата звернення: 05.05.2020).
23. Сірий С. Особливості локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації. Політичний менеджмент. Вип. 2. 2007. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8857/14-Sirui.pdf?sequence= 1. (дата звернення: 05.05.2020).
24. Шібель В. Миротворчий процес: методологічні аспекти дослідження. Політичний менеджмент. Вип. 6. 2009. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/shibel_myrotvorchyi.pdf. (дата звернення: 07.05.2020).
25. Манойло А. В. Урегулирование и разрешение международных конфликтов. Урегулирование и разрешение международных конфликтов. 2013. URL: http://www.intelros.ru/pdf/Sientist/2013_10/3.pdf. (дата звернення: 07.05.2020).
26. Назаровська І. Г. Основні суб’єкти превентивної дипломатії. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 108 (Частина І). 2012.

O. Bondarenko, Ya. Bondarenko

DYNAMICS OF INTERNATIONAL CONFLICTS AND THE ROLE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THEIR SETTLEMENTS

Summary

International relations in the postmodern era are characterized by the emergence of unique international conflicts, the feature of which is a hybrid nature. Examining one of the tools of hybridization - "hybrid wars", scientists conclude that the arsenal of tools of "hybrid" war, among other things, includes political propaganda, disinformation, economic leverage and technology to distort the information space. All of the above can be attributed to the sphere of strategic communications of a negative nature. A number of researchers acknowledge that interstate and colonial conflicts have almost disappeared to date, and that domestic (or civil) conflicts have become the dominant form of conflict. An important aspect here is the fact that such conflicts often occur with the involvement of players from other states, thus turning from domestic to international hybridized. Conflict resolution does not eradicate the existing contradictions underlying the conflict, but only seeks to smooth them out as much as possible and work out the correct formula for a compromise solution that prevents further escalation of the conflict. A political conflict can be interrupted at any stage of its development if its root causes are eradicated. This is the goal that the process of strategic communication in conflict resolution should pursue. Strategic communications for the settlement of international conflicts are aimed at both the ever-changing global security environment and the challenges (opportunities) in the information environment through careful coordination, synchronization and interaction of various communication functions in the field of international relations. Dynamics of interstate conflicts are analyzed in the article. Among the important tools for resolving modern international conflicts, diplomacy and its main form - strategic communications - are especially noted. Thus, the international conflicts of the XXI century are characterized by: strengthening of integration processes in the field of international relations, involvement of hybrid means of international struggle, separatism, nationalism, insurgency, etc., asymmetry of conflicts, transformation and adaptation of peacekeeping to new conditions, and dominant influence incitement and the settlement of international conflicts. Strategic communications in the settlement of international conflicts are aimed at both the global security environment and the challenges or opportunities in the information environment through careful coordination, synchronization and interaction of various communication functions in the field of international relations.

Keywords: international relations; international security; international conflicts; strategic communications.

References

1. Dodonov, R.O. and others. (2017), Hybrid war: in verbo et in praxi: a monograph. Donecz`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni Vasy`lya Stusa. Vinnytsia. 412 p.
2. Nabi, I.M.A. (2016), Specifics and features of the modern world order. Zbirnyk naukovykh prats «Hileia: naukovyi visnyk». Vol. 109. P. 321-324.
3. Boulding, К. (1962), Conflict and Defence. A General Theory. New York. C. 61. Available at: https://ru.citaty.net/avtory/kennet-boulding/ (Accessed 16 March 2020).
4. Sherengovsky, D.V. (2011), The concept and essence of international conflict in the science of international relations. Aktual`ni` problemi poli`tiki: zbi`rnik naukovikh pracz`, vol. 43. P. 98 - 108. Available at: http://dspace.onua.edu.ua/ bitstream/ handle/.
5. Cherkes, M.E. (2006), International law: a textbook. Odessa. 384p.
6. Rapoport A. Konflikt in der vom Menschen gemachten Umwelt. Darmstadt. 1974. Available at: https://books.google.com.ua/books?id=UMDEon8 SutwC&pg=PA334&lpg=PA334&dq=Rapoport+A.+Konflikte+in+der+vom+Menschen+gemachten+Umwelt&source (Accessed 18 March 2020).
7. Bernadsky, B.V. (2012), International conflicts. Kyiv. Available at: http:// maup.com.ua/assets/files/lib/book/mignar_konfl.pdf (Accessed 18 March 2020).
8. Streltsov, E.L. (2014),Due to the issue of the nature and types of international conflicts. Available at: http://law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2014/ statji_n4-33_2014 / 28.PDF (Accessed 18 March 2020).
9. Beskorovainy, S. Ya. (2014), The types of armed conflicts and their legal regulation. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2014_3_14 (Accessed 18 March 2020).
10. Kostenko, G.F., The types of military conflicts and their classification. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdau_1999_2_10.pdf (Accessed 18 March 2020).
11. Kalchenko, T.V. (2005), The global development problems. Ekonomi`chna i`ntegraczi`ya i` global`ni` problemi suchasnosti`. Available at: https://library.if.ua/book/121/ 8048.html. (Accessed 18 March 2020).
12. Bondarenko, O.H. and Bondarenko, Ya.O. (2020), Theoretical foundations of public administration in the field of international relations for conflict solution. Elektronne naukove vydannia "Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka". # 6. Available at: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6. (Accessed 27 August 2020).
13. Shkliaruk, M.H. (2018), The essence and content of strategic communications in the system of public administration. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy. #1. P. 25 – 31.
14. Dubov, D.V. (2016), Strategic communications: problems of conceptualization and practical implementation. Stratehichni priorytety. # 4 (41). P. 9 – 23.
15. Tykhomirova, Ye.B. (2016), EU strategic communications: the institutional dimension. Politychne zhyttia. # 4. P. 103 – 112.
16. Pelepeichenko, L.M. (2017), Strategic communications of law enforcement in the modern social context. Informatsiina bezpeka liudyny, suspilstva, derzhavy. # 1 (21). P. 34 – 41.
17. Homon, D. (2017), World map of wars. Where and for what humanity is fighting today. Espreso. Available at: https://espreso.tv/article/2017/07/24/khto_z_ kym_i_za_scho_voyuye_sogodni_v_sviti. (Accessed 18 March 2020).
18. Homenko, H.D. (2003), Conflicts in international relations at the beginning of the XXI century: a paradigm shift. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvdau_2003_9_7. (Accessed 03 May 2020).
19. Chub, Yu.M. (2015), Comparative analysis of the concepts of F. Fukuyama and S. Huntington. Kyiv. Available at: https://studopedia.su/16_147636_referat.html. (Accessed 03 May 2020).
20. Dovhopolyi, S.Yu. International conflicts of the XXI century: what they will be? Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-konflikty-xxi-stoletiya-kakimi-oni-budut/viewer. (Accessed 05 May 2020).
21. Peace and security. Global issues on the agenda. OON: myr, dostoynstvo y ravenstvo. Available at: https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html. (Accessed 05 May 2020).
22. Stepanova, Ye. State and people in modern armed conflicts. Mezhdunarodnie protsessы. Available at: http://intertrends.ru/old/sixteenth/ 003.htm. (Accessed 05 May 2020).
23. Siryi, S. (2007), Features of local war and military conflicts in the minds of globalization. Politychnyi menedzhment. Vol. 2. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8857/14-Sirui.pdf?sequence= 1. (Accessed 05 May 2020).
24. Shibel, V. (2009), Peacekeeping process: methodological aspects of research. Politychnyi menedzhment. Vol. 6. Available at: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/shibel_myrotvorchyi.pdf. (Accessed 07 May 2020).
25. Manoilo, A.V. (2013), Settlement and resolution of international conflicts. Urehulyrovanye y razreshenye mezhdunarodnikh konflyktov. Available at: http://www.intelros.ru/pdf/Sientist/2013_10/3.pdf. (Accessed 07 May 2020).
26. Nazarovska, I.H. (2012), Main Subs of Preventive Diplomacy. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vol. 108 (Part І).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 3005

Відомості про авторів

О. Г. Бондаренко

д. держ. упр., доцент, начальник кафедри оперативного мистецтва оперативно-тактичного факультету, Національна академія Національної гвардії України

O. Bondarenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Chief of Operational Art Department, Operational and Tactical Faculty, National Academy of the National Guard of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1755-3333


Я. О. Бондаренко

студентка факультету консалтингу та міжнародного бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Ya. Bondarenko

Student, Faculty of Consulting and International Business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0002-1312-7305

Як цитувати статтю

Бондаренко О. Г., Бондаренко Я. О. Динаміка міжнародних конфліктів та роль стратегічних комунікацій у їх врегулюванні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793 (дата звернення: 16.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.2

Bondarenko, O. and Bondarenko, Ya. (2020), “Dynamics of international conflicts and the role of strategic communications in their settlements”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793 (Accessed 16 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.