EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AS AN INSTITUTION OF PUBLIC AUTHORITY
N. Datsii, L. Zaitseva, O. Kravchenko

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.1

УДК: 35.07:321.001.73

N. Datsii, L. Zaitseva, O. Kravchenko

DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AS AN INSTITUTION OF PUBLIC AUTHORITY

Summary

It is proved that the development of the concept of civil society can be considered as a consistent change of different models of philosophical and scientific synthesis, namely: the idea of civil society is based on the concepts of "natural law" and social contract; the development of the idea of civil society is associated with the growth of rationalization of public life (the focus of ideologues is no longer the relationship between "natural state" and civil society, but civil society and the state); the idea of changing the very understanding of civil society; ideas of conditions for the transition from the dichotomy "civil society – state" to the formula "personality – civil society – state".
It is studied that in modern literature civil society is considered as a necessary and rational way of human coexistence based on reason and will. It exists within the framework of the freedom of civil interests. It is based on a person who interacts with other members of society.
It is analyzed that the system of non-state horizontal ties and relations based on the principles, aimed at a balanced and comprehensive expression and protection of the legitimate rights and interests of associations and the state. A high level of civil society presupposes the subordination of the state to itself and the service to its interests of state bodies of all branches and all levels of government.
It is noted that a developed civil society has such a degree of independence and autonomy from the state that guarantees the security of the individual from abuses associated with the unfair use of state power. Every member of civil society is first and foremost a subject of law, and only then a citizen of the state, which is why civil society protects human rights, while the state is associated with the rights of the citizen.
It is noted that many European countries have come a long way to a "welfare state." In the course of this process, there was a strong understanding that the boundaries between state power and society cannot be drawn. The new period of relations is characterized by the removal of barriers between civil society and the state, the search for ways to understand.
It is emphasized that although civil society is a self-organizing system, its progress is more successful if the state creates favorable conditions for it. That is why the formation of civil society requires strong public authority based on democracy, recognition of the rule of law and other principles underlying the rule of law.

Keywords: personal security; civil society; democracy; welfare state; concept; transparency; public authority; self-regulatory system; social contract.

References

1. Bezverkhnyuk, T. Sakhanenko, E. and Topalova, E. (2008), Yevropeys’ki standarty vryaduvannya na rehional’nomu rivni [European standards of governance at the regional level ], ORIDU NADU, Odessa, Ukraine.
2. Boychuk, M.A. (2007), Vlada i hromadyans’ke suspil’stvo: mekhanizmy vzayemodi [Power and civil society: mechanisms of interaction], Atlant UEMSI, Kyiv, Ukraine.
3. Surmin, Y.P. (2011), Vzayemodiya orhaniv derzhavnoyi vlady ta hromadyans’koho suspil’stva [Interaction of public authorities and civil society: textbook. Way], NAPA, Kyiv, Ukraine.
4. Rozova, T.V. (2010), Hromadyans’ke suspil’stvo: istoriya ta suchasnist’ [Civil society: history and modernity], Jurid. l-ra, Odessa, Ukraine.
5.Kremen, V.G. (2013), Elita: vytoky, sutnist’, perspektyva [Elite: origins, essence, perspective: a guide], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Kryukov, O.I. (2006), Polityko-upravlins’ka elita Ukrayiny yak chynnyk derzhavotvorennya [Political and administrative elite of Ukraine as a factor of state formation], NADU Publishing House, Kyiv, Ukraine.
7. Martinenko, V.M. (2018), Sotsial’ne partnerstvo i derzhavna polityka: vid teoriyi do praktyky demokratyzatsiyi derzhavnoho upravlinnya [Social partnership and public policy: from theory to practice of democratization of public administration], Master, Kharkiv, Ukraine.
8. Tishchenko, Y. Bayor, P. and Tovt, M., Gorobchyshyna, S. (2010), Modeli politychnoyi komunikatsiyi: politychni partiyi ta hromadyans’ke suspil’stvo [Models of political communication: political parties and civil society], Ukraine Agency, Kyiv, Ukraine.

Н. В. Дацій, Л. І. Зайцева, О. О. Кравченко

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

Доведено, що розвиток концепції громадянського суспільства можна розглядати як послідовну зміну різних моделей філософського і наукового синтезу, а саме: ідея громадянського суспільства заснована на концепціях «природного права» і суспільного договору; розвиток ідеї громадянського суспільства пов'язаний зі зростанням раціоналізації суспільного життя ( в центрі уваги ідеологів виявляється вже взаємини не "природного стану" і громадянського суспільства, а громадянського суспільства і держави); ідея зміни саме розуміння громадянського суспільства; ідеї умов для переходу від дихотомії «громадянське суспільство – держава» до формули «особистість – громадянське суспільство – держава».
Досліджено, що у сучасній літературі громадянське суспільство розглядається як необхідний і раціональний спосіб співіснування людей, заснований на розумі і волі. Воно існує в рамках свободи цивільних інтересів. В суспільстві головною є людина та її стосунки з іншими учасниками громадянського суспільства
Проаналізовано, що система недержавних горизонтальних зв'язків і відносин, заснованих на принципах, спрямованих на збалансоване і всебічний вираз і захист законних прав та інтересів об'єднань і держави. Високий рівень громадянського суспільства передбачає підпорядкування собі держави і постановку на службу своїм інтересам державних органів усіх гілок і всіх рівнів влади.
Відзначено, що розвинуте громадянське суспільство має таку ступінь незалежності і автономії від держави, яка гарантує безпеку особистості від зловживань, пов'язаних з недобросовісним використанням державної влади.
Відзначено, що багато європейських держав пройшли тривалий шлях до «держави добробуту». Тим самим, підкреслено, що хоча громадянське суспільство являє собою систему, що самоорганізується, його рух вперед є більш успішним, якщо держава створює для цього сприятливі умови. Ось чому для формування громадянського суспільства необхідна сильна публічна влада, яка ґрунтується на демократії, визнання верховенства права та інших принципах, що лежать в основі правої держави.

Ключові слова: безпека особистості; громадянське суспільство; демократія; держава добробуту; концепція; прозорість; публічна влада; саморегулююча система; суспільний договір.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 620

Відомості про авторів

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ORCID:

0000-0003-0640-6426


L. Zaitseva

Master of specialty "Public management and administration" of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

Л. І. Зайцева

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ORCID:

0000-0001-6421-5615


O. Kravchenko

Master of specialty "Public management and administration" of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

О. О. Кравченко

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ORCID:

0000-0002-2850-4724

Як цитувати статтю

Datsii, N., Zaitseva, L. and Kravchenko, O. (2020), “Development of civil society as an institution of public authority”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1791 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.