EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Р. В. Палагусинець

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.52

УДК: 351

Р. В. Палагусинець

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Актуальність дослідження пов'язана з нагальною потребою глибшого осмислення сутності дипломатичної служби та її значення в системі державного управління, внесення науково-обґрунтованих змін в законодавство про державну цивільну службу, реалізації більш досконалих форм регулювання професійної дипломатичної діяльності, в тому числі, з точки зору визначення і законодавчого закріплення правового статусу співробітників дипломатичної служби, включаючи вдосконалення системи гарантій, заборон і обмежень, а також специфіки проходження дипломатичної служби.
Методологічну основу дослідження склали сучасні загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, які застосовуються до дослідження відносин у сфері дипломатії та дипломатичної служби. Обґрунтованість результатів, отриманих в цій статті, досягається за рахунок застосування системно-структурного, порівняльного, формально-юридичного методів, а також методу опису понять і термінів, методів аналізу, тлумачення, класифікації.
Метод системного аналізу застосовувався при дослідженні механізму вироблення і реалізації зовнішньополітичних рішень. Порівняльний метод дослідження дозволив при вивченні окремих елементів правового статусу співробітників дипломатичної служби, особливостей організації та проходження дипломатичної служби проаналізувати стан розглянутих відносин в іноземних державах і в Україні. Метод лексико-граматичного аналізу використовувався при аналізі різних підходів до понять «дипломатія», «дипломатична служба», «дипломатична діяльність», «зовнішня політика».
За результатами аналізу зовнішньої політики України рівень поточної реалізації зовнішньої політики України у 2019 році становить «трійку», що вказує на те, що зовнішня політика України потребує розвитку і модернізації у майбутньому, а пріоритетними питаннями для України на 2020 рік має стати протидія російській агресії та Євроатлантична інтеграція.
Як наслідок, дослідження ролі дипломатичної служби в системі державного управління набуло в даний час особливу значимість, має як теоретичне, так і практичне значення для ефективного функціонування системи державної служби, а також здійснення управління зовнішньополітичною діяльністю та міжнародним співробітництвом.

Ключові слова: дипломатична служба; державне управління; дипломатія; дипломатична діяльність; зовнішня політика; державна служба.

Література

1. Антонович М. (2011) Міжнародне право, Юрінком Інтер, с. 384.
2. Асланян А. Г. (2010) Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, № 4, с. 87–96.
3. Вапнярчук Н. М. (2012) До питання ротації державних службовців дипломатичної служби, Публічне право, № 3,. с. 263–268.
4. Ведель И. А. (2012) Некоторые аспекты осуществления дипломатической защиты (консульского содействия) дипломатическими и консульскими учреждениями, Российский юридический журнал, № 3. – с. 83–91.
5. Головченко В. І. (2012) Дипломатична історія України (1923–1993 роки) : навч. посіб., К. : Київ. ун-т, с. 239.
6. Гуменюк Б. І. (2001) Сучасна дипломатична служба, К. : Либідь, с. 255.
7. Закон України “Про дипломатичну службу України” від 20 вересня 2001 р. № 2728-ІІІ., режим доступу до ресурсу: rada.gov.ua .
8. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII, режим доступу до ресурсу: rada.gov.ua.
9. Камінський А. (1995) Вступ до міжнародних відносин, Л.: Світ, с. 287.
10. Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі, режим доступу до ресурсу: https://ukraine-office.eu/.
11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України” від 12 липня 2006 р. № 960, режим доступу до ресурсу: rada.gov.ua.
12. Рада зовнішньої політики «Українська призма», режим доступу до ресурсу: http://prismua.org/ .
13. Сагайдак О. П. (2012) Дипломатичний протокол та етикет, 2-ге вид., К.: Знання, с. 262.
14. Семилетников Н. А. (2011) Протокол международного и делового сотрудничества, Минск: Дикта, с. 200.
15. Тимченко Л. Д. (2012) Міжнародне право, К.: Знання, с. 631.
16. Федчишин С. А. (2011) Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення, Х.: ФІНН, с. 264.

Rostyslav Palagusynets

DIPLOMATIC SERVICE IN THE FRAMEWORK OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The relevance of the study is related to the urgent need for a deeper understanding of the essence of the diplomatic service and its importance in the public administration system, making scientifically sound changes in the legislation on civil service, implementation of better forms of regulation of professional diplomatic activity, inclusive of defining and formalisation of the legal status of diplomats, in particular improving the system of guarantees, prohibitions and restrictions, as well as the specifics of the diplomatic service.
Modern general and special methods of cognition, which are applied to the study of relations in the field of diplomacy and diplomatic service have served as the methodological basis of the study. The validity of the results obtained in this article is achieved through the use of system-structural, comparative, formal-legal methods, as well as the method of describing concepts and terms, methods of analysis, interpretation, classification.
The method of system analysis was used in the study of the mechanism of decision-making and implementation of foreign policy decisions. The comparative method of research allowed while studying separate elements of the legal status of employees of diplomatic service, features of the organization and serving as a diplomat to analyse the state of the considered relations in foreign states and in Ukraine. The method of lexical and grammatical analysis was used while analizing different approaches to the concepts of "diplomacy", "diplomatic service", "diplomatic activity" and "foreign policy".
According to the analysis of Ukraine's foreign policy, the level of current implementation of Ukraine's foreign policy in 2019 is "three", which indicates that Ukraine's foreign policy needs development and modernization in the future, and priority issues for Ukraine in 2020 should be to counter Russian aggression and Euro-Atlantic integration.
As a result, the study of the role of the diplomatic service in the public administration system has now acquired special significance, has both theoretical and practical significance for the effective functioning of the civil service system, as well as the management of foreign policy and international cooperation.

Keywords: diplomatic service; public administration; diplomacy; diplomatic activity; foreign policy; civil service.

References

1. Antonovych, M. (2011), Mizhnarodne pravo [nternational Law], Yurinkom Inter, P. 384.
2. Aslanian, A. H. (2010), "Administrative and legal bases of activity of diplomatic missions of foreign states in Ukraine", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 4, pp. 87–96.
3. Vapniarchuk, N. M. (2012), "On the rotation of civil servants in the diplomatic service", Publichne pravo, vol. 3,. pp. 263–268.
4. Vedel', I. A. (2012), "Some aspects of the implementation of diplomatic protection (consular assistance) by diplomatic and consular institutions", Rossijskij juridicheskij zhurnal, vol. 3, pp. 83–91.
5. Holovchenko, V. I. (2012), Dyplomatychna istoriia Ukrainy (1923–1993 roky): navch. posib. [Diplomatic history of Ukraine (1923–1993)], Kyiv. un-t, Kyiv, Ukraine, P. 239.
6. Humeniuk, B. I. (2001), Suchasna dyplomatychna sluzhba [Modern diplomatic service], Lybid, Kyiv, Ukraine, P. 255.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On the Diplomatic Service of Ukraine” of September 20, 2001 № 2728-III, available at: rada.gov.ua (Accessed 12 June 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine “On Civil Service” of December 16, 1993 № 3723-XII, available at: rada.gov.ua (Accessed 12 June 2020).
9. Kaminskyi, A. (1995), Vstup do mizhnarodnykh vidnosyn [Introduction to International Relations], Svit, Lviv, Ukraine, P. 287.
10. The Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels, available at: https://ukraine-office.eu/ (Accessed 12 June 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Regulations on the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine” of July 12, 2006 № 960, available at: rada.gov.ua (Accessed 12 June 2020).
12. Ukrainian Prism Foreign Policy Council, available at: http://prismua.org/ (Accessed 12 June 2020).
13. Sahaidak, O. P. (2012), Dyplomatychnyi protokol ta etyket [], 2nd ed., Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 262.
14. Semiletnikov, N. A. (2011), Protokol mezhdunarodnogo i delovogo sotrudnichestva [Protocol of international and business cooperation], Dikta, Minsk, P. 200.
15. Tymchenko, L. D. (2012), Mizhnarodne pravo [International Law], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 631.
16. Fedchyshyn, S. A. (2011), Dyplomatychne predstavnytstvo Ukrainy za kordonom: suchasni problemy orhanizatsii ta pravovoho zabezpechennia [Diplomatic representation of Ukraine abroad: modern problems of organization and legal support], FINN, Kharkiv, P. 264.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 872

Відомості про авторів

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентськихзв’язків Апарату Верховної ради України

Rostyslav Palagusynets

PhD in Economics, Deputy Head of Division, Inter-Parliamentary Relations Directorate of the Parliament of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1399-7164

Як цитувати статтю

Палагусинець Р. В. Дипломатична служба в системі державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1790 (дата звернення: 30.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.52

Palagusynets, Rostyslav (2020), “Diplomatic service in the framework of public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1790 (Accessed 30 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.