EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЦТВА
О. В. Банчук-Петросова

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.58

УДК: 351

О. В. Банчук-Петросова

ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Зазначено, що сучасні глобалізаційні процеси в економіці базуються на технологічному (виробничому) обміні товарами та послугами та самостійному транснаціональному фінансовому капіталі. Внаслідок лібералізації прискорюється глобалізація фінансових ринків, підвищується ефективність переливу капіталу. Використовуються всі можливі форми перетікання капіталів: від традиційних кредитів до вкладення акції, державні цінних паперів, прямі інвестиції, банківські депозити. Технологічний (виробничий) обмін товарами та послугами також зазнає вилучення. Змінюється характер світової торгівлі. Крім того, міжнародний торговельний обмін з часом все більшою мірою починає відображати не тільки розподіл праці між країнами, а й розподіл виробничих функцій усередині транснаціональних концернів, що виходить за національні кордони. Під впливом цього набуває дедалі більшого розвитку міжкорпораційний обмін і відбувається виробничо-технологічне зближення економік.
Визначено, що сьогоднішні проблеми індустріального розвитку України та старопромислових регіонів унікальні за складом, гостротою та складністю. Суть унікальності - безпрецедентно глибокий спад у всьому реальному секторі економіки, посилений наростанням структурних деформацій та дезінтеграційними тенденціями, що розірвали цілісність відтворювального процесу. Вирішення таких складних завдань реформування реального сектора економіки неможливе без проведення державної промислової політики. Саме промислова політика має забезпечити як подолання спаду виробництва, а й відновлення єдності відтворювального процесу, здійснення структурної перебудови, формування конкурентоспроможної промисловості, що спирається на сучасний технологічний уклад. Здійснення технологічної перебудови сприятиме зміцненню елементів технологічного укладу, його дифузії в економіку країни в цілому та регіонів, зокрема розвитку технологічного укладу. Це дозволить забезпечити технологічну однорідність вітчизняної промисловості з промисловістю розвинених країн, які вирішили проблему зміни панівного технологічного укладу до початку 90-х років, а також знизити не лише енерго- та ресурсомісткість виробництва, а й його «екологічну агресивність».

Ключові слова: державне регулювання; транснаціональний фінансовий капітал; зовнішньоекономічна діяльність; транснаціональний концерн; міжкорпораційний обмін; державно-промислова політика.

Література

1.Репа Л.В. Управління валютним ризиком: політекономічний аспект: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.01 — економічна теорія та історія економічної думки / Л.В. Репа. — Донецьк, 2008.
2. Русаненко І.С. Управління валютними ризиками підприємств-експортерів [Електронний ресурс]: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 — фінанси, грошовий обіг і кредит. — Українська академія банківської справи, Суми, 2003. — Режим доступу: http://www.disslib.org/upravlinnjavaljutnymy-ryzykamy-pidpryyemstv-eksporteriv.html
3. Свідерська А.В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук; спеціальність 08.00.04 — економіка та управління підприємствами. (за видами діяльності). — Хмельницький, 2016. — 290 с.
4. Управление валютными рисками / Глазырин А.Е., Куликов В.А., Юдин И.Е., Сериков П.Ю. // Экономика. — С. 34—39.
5. Чернова Г.В. Управление рисками: Учебное пособие / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. — М.: ТК Велби, Издво Проспект, 2003. — 160 с.
6. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: монография / А.С. Шапкин. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2003. — 544 с.

O. Banchuk-Petrosova

APPROACH TO PLANNING THE PRIORITY DEVELOPMENT OF EXPORT INDUSTRIES

Summary

It is noted that modern globalization processes in the economy are based on technological (production) exchange of goods and services and independent transnational financial capital. As a result of liberalization, the globalization of financial markets is accelerating, and the efficiency of capital inflows is increasing. All possible forms of capital flows are used: from traditional loans to equity investments, government securities, direct investments, bank deposits. Technological (production) exchange of goods and services is also subject to withdrawal. The nature of world trade is changing. In addition, over time, international trade is increasingly beginning to reflect not only the division of labor between countries, but also the distribution of production functions within transnational concerns that go beyond national borders. Under the influence of this, intercorporate exchange is becoming more and more developed and production and technological convergence of economies is taking place.
It is determined that today's problems of industrial development of Ukraine and old industrial regions are unique in composition, severity and complexity. The essence of uniqueness is an unprecedentedly deep decline in the entire real sector of the economy, exacerbated by increasing structural deformations and disintegration trends that have broken the integrity of the reproduction process. Solving such complex tasks of reforming the real sector of the economy is impossible without a state industrial policy. It is industrial policy that should ensure not only overcoming the decline in production, but also restoring the unity of the reproduction process, the implementation of structural adjustment, the formation of a competitive industry based on modern technological structure. The implementation of technological restructuring will help strengthen the elements of technological structure, its diffusion into the economy as a whole and the regions, in particular the development of technological structure. This will ensure the technological homogeneity of domestic industry with the industry of developed countries, which solved the problem of changing the dominant technological structure by the early 90's, as well as reduce not only energy and resource intensity of production, but also its "environmental aggressiveness".

Keywords: state regulation; transnational financial capital; foreign economic activity; transnational concern; intercorporate exchange; state-industrial policy.

References

1. Repa, L.V. (2008), "Currency risk management: the political-economic aspect", Ph.D. Thesis, Economy, Donets'k, Ukraine.
2. Rusanenko, I.S. (2003), "Currency risk management of exporting companies", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ukrains'ka akademiia bankivs'koi spravy, Sumy, availabe at: http://www.disslib.org/upravlinnja-valjutnymyryzykamy-pidpryyemstv-eksporteriv.html (Accessed 20 April 2018).
3. Sviders'ka, A.V. (2016), "Management of risks of foreign economic activity of the enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
4. Glazyrin, A.E. Kulikov, V.A. Judin, I.E. and Serikov, P.Ju. (2012), "Currency risk management", Jekonomika, pp. 34— 39.
5. Chernova, G.V. and Kudrjavcev, A.A. (2003). Upravlenie riskami [Management of risks], TK Velbi, Izd-vo Prospekt, Moscow, Russia.
6. Shapkin, A.S. (2003), Ekonomicheskie i finansovye riski. Otsenka, upravlenie, portfel' investitsiy [Economic and financial risks. Evaluation, management, investment portfolio], Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya "Dashkov i K", Moscow, Russia.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1030

Відомості про авторів

О. В. Банчук-Петросова

старший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

O. Banchuk-Petrosova

Senior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8426-1475

Як цитувати статтю

Банчук-Петросова О. В. Підхід до планування пріоритетного розвитку експортних галузей виробництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1784 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.58

Banchuk-Petrosova, O. (2019), “Approach to planning the priority development of export industries”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1784 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.