EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ В ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ ДЕРЖАВИ
Р. В. Палагусинець

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.38

УДК: 351

Р. В. Палагусинець

РОЛЬ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ В ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті досліджується дипломатична служба України як один із важливих структурних елементів в системі органів державного управління України у сучасних міжнародних відносинах. Визначено місце дипломатичної служби в системі органів державного апарату Міністерства закордонних справ України. Проаналізовано різноманітні трактування вітчизняними та іноземними науковцями сутності категорії «дипломатична служба» та «дипломатія». У статті розглянуто становлення діяльності дипломатичних служб України, які є важливою складовою механізму здійснення його зовнішніх зносин. Особливу увагу приділено еволюції договірних засад та завдань, що стоять перед дипломатією України. Оцінена система дипломатичної служби України на сучасному етапі, яка проходить складний процес її вдосконалення для інтеграції в міжнародне співтовариство. Вивчено деякі аспекти управління дипломатичними відносинами, які регулюються Конституцією України та Законами "Про дипломатичну службу України", "Про державну службу", Трудовим кодексом України, Консульським статутом України, а також іншими нормативними актами та існуючі міжнародні договори. Визначено основні елементи діяльності дипломатичних представництв, де основні аспекти роботи базуються на захисті інтересів та законних прав та свобод громадян країни за кордоном та реалізації безпеки суспільства та держави. Досліджено проблеми та надано рекомендації щодо вдосконалення діяльності органів дипломатичної служби на основі аналізу законодавства. Оцінено систему дипломатичної служби України на сучасному етапі, яка проходить складний процес її вдосконалення, задля інтеграції в міжнародне суспільство. Досліджено наслідки від застосування основних складових дипломатичної служби у зовнішній політиці країни в сучасних умовах, які справляють позитивний вплив на авторитет та імідж та формують відповідний образ країни. Описано розробку відповідних пропозицій, в тому числі проєктів законодавчих актів, щодо посилення інституційної спроможності органів дипломатичної служби України, які мають імплементуватися протягом 2020 року.

Ключові слова: дипломатія; дипломатична служба; дипломатична діяльність; народна дипломатія; державна служба; дипломатичні відносини; зовнішня політика.

Література

1. Столяр О. Розвиток дипломатичної служби в контексті європейського вибору України. Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України : матеріали конгресу за міжнар. участю (Київ, 17-18 жовт. 2013 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, І. А. Грицяка, С. В. Загороднюка. Київ : НАДУ, 2013. С. 97-98.
2. Гончарова А. О. Дипломатична служба як складова частина державної служби України. Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 1. С. 420-424. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_51.
3. Про дипломатичну службу України : Закон України від 20.09.2001 № 2728-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2728-14.
4. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: Указ Президента України від 06.04.2011 № 381/2011 // Відомості Верховної Ради України. URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/381/2011.
5. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 № 3723- XII : із зм. і доп. станом на 16.07.2020 // Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.
6. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 960. // Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF#Text.
7. Попов В. І. Сучасна дипломатія: теорія і практика : [курс лекцій, прочитаних у 1991 – 1998 рр. в Дипломатичній академії МЗС РФ]. Москва : Наукова книга, 2000. Ч. 1. 678 с.
8. Юнак А. Роль медіа дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях України. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право. 2013. № 3. С. 48-52. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_3_10.
9. Vienna Convention on Diplomatic Relations. Done at Vienna, on 18 April 1961 // United Nations Treaty Series (UNTS). 1965. Vol. 500. № 7310. P. 96–126, 146–161.
10. Сакун О. Ф. Дипломатическое ремесло. Москва : Междунар. отношения, 2007. 440 с.
11. Hockings B., Mellisen J. Diplomacy in the digital age. 2015. URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Digital_Diplomacy_in_the_Digit al%20Age_Clingendael_July2015.pdf.
12. Матлай Л. Дипломатична служба Іспанії у новому тисячолітті. Humanitarian vision. 2017. Vol. 3, Num. 1. С. 31-36. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2017_3_1_8.
13. Григоренко Є., Журавель А. Дипломатична служба в механізмі реалізації законодавства про національну безпеку України. Європейська дипломатія у ХХІ столітті: матеріали науково-практичного круглого столу (21 грудня 2018 року). Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. С. 23-26
14. Гуменюк Б. І., Щерба О. В. Сучасна дипломатична служба : [навч. посіб.]. Київ : Либідь, 2001. 255 с.
15. Чмельова О. С., Чуйко Ю. В. Сучасна дипломатична служба України як гарант ефективних міжнародних відносин. Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність "Форвард–2016" : тр. 7-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 27 грудня 2016 р. / ред. П. Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан. Харків : НТУ "ХПІ", 2016. С. 269-270.
16. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/.
17. Опанасюк О. Новітні тенденції у роботі дипломатичного агента ХХІ ст. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2989.
18. Гуменюк Б. Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання. Зовнішні справи. 2008. № 12. С. 9-13.
19. Орлов А. В. В наступившем году дипломатии скучать не придется. Международная жизнь. 2002. №2. С. 24-30.
20. Al-Muftah H., Weerakkody V., Rana N. P., Sivarajah U., Irani Z. Factors influencing e-diplomacy implementation: Exploring causal relationships using interpretive structural modelling. Government Information Quarterly. 2018. № 35. P. 502–514.
21. Канигін Ю. М., Кушерець В. І. Парадокси історії в контексті Біблії. Київ, 2008.
22. Українська призма. Рада зовнішньої політики. «Дипломатичні результати 2019». URL: http://prismua.org/2019-12-20

Rostyslav Palagusynets

THE ROLE OF THE DIPLOMATIC SERVICE IN THE FORMATION OF EFFECTIVE STATE GOVERNANCE OF THE COUNTRY'S FOREIGN POLICY

Summary

The article examines the diplomatic service of Ukraine as one of the important structural elements in the system of public administration of Ukraine in modern international relations. The place of diplomatic service in the system of bodies of the state apparatus of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine has been determined. Various interpretations of the essence of the category «diplomatic service» and «diplomacy» by domestic and foreign scholars are analyzed. The article considers the formation of the diplomatic services of Ukraine, which are an important component of the mechanism of its foreign relations. Particular attention is paid to the evolution of contractual principles and tasks facing Ukrainian diplomacy. The system of the diplomatic service of Ukraine at the present stage, which is undergoing a complex process of its improvement for integration into the international community, is assessed. Some aspects of the management of diplomatic relations, which are regulated by the Constitution of Ukraine and the Laws "On Diplomatic Service of Ukraine", "On Civil Service", the Labor Code of Ukraine, the Consular Statute of Ukraine, as well as other regulations and existing international treaties. The main elements of the activity of diplomatic missions are determined, where the main aspects of work are based on protection of interests and legal rights and freedoms of citizens of the country abroad and realization of security of society and the state. Problems and recommendations for improving the activities of the diplomatic service based on the analysis of legislation have been studied. The system of the diplomatic service of Ukraine at the present stage, which is going through a complex process of its improvement, for integration into the international community, is assessed. The consequences of the application of the main components of the diplomatic service in the foreign policy of the country in modern conditions, which have a positive impact on the authority and image and form the appropriate image of the country. The development of relevant proposals, including draft legislation, to strengthen the institutional capacity of the diplomatic service of Ukraine, which should be implemented during 2020, is described.

Keywords: diplomacy; diplomatic service; diplomatic activity; people's diplomacy; civil service; diplomatic relations; foreign policy.

References

1. Stolyar, O. (2013), “Development of diplomatic service in the context of Ukraine's European choice”, Vnutrishni j zovnishni aspekty ievrointehratsijnoi polityky Ukrainy [Internal and external aspects of Ukraine's European integration policy], Materialy konhresu za mizhnarodnoiu uchastiu [Proceedings of the congress with international participation], National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 97–98.
2. Honcharova, A.O. (2011), “Diplomatic service as an integral part of the civil service of Ukraine”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, [Online], vol. 1. pp. 420-424, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_51 (Accessed 13 Feb 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On the diplomatic service of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2728-14 (Accessed 13 Feb 2020).
4. The Decree of the President of Ukraine (2011), "On approval of the Regulation on the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine", available at: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/381/2011 (Accessed 13 Feb 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On civil service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulation on the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF#Text (Accessed 13 Feb 2020).
7. Popov, V.I. (2000), Suchasna dyplomatiia: teoriia i praktyka. [Modern diplomacy: theory and practice], Naukova knyha, Moscow, Russian Federation.
8. Yunak, A. (2013), “The role of media diplomacy in foreign policy strategies of Ukraine”, Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right, [Online], vol. 3. pp. 48–52, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_3_10 (Accessed 13 Feb 2020).
9. Vienna Convention on Diplomatic Relations (1965), Done at Vienna, on 18 April 1961. United Nations Treaty Series (UNTS). Vol. 500. № 7310. P. 96–126, 146–161.
10.Sakun, O.F. (2007), Dyplomatycheskoe remeslo. [Diplomatic craft], International Relations, Moscow, Russian Federation.
11. Hockings, B. and Mellisen, J. (2015), “Diplomacy in the digital age”. available at: https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Digital_Diplomacy_in_the_Digit al%20Age_Clingendael_July2015.pdf (Accessed 13 Feb 2020).
12. Matlaj, L. (2017), “Diplomatic Service of Spain in the new millennium”, Humanitarian vision, [Online], vol. 3, pp. 31-36. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2017_3_1_8 (Accessed 19 August 2020).
13. Hryhorenko, Ye. and Zhuravel, A. (2019), “Diplomatic service in the mechanism of implementation of legislation on national security of Ukraine”, Yevropejs'ka dyplomatiia u ХХІ stolitti: [European diplomacy in the XXI century], materials of the scientific-practical round table (December 21, 2018), [materialy naukovo-praktychnoho kruhloho stolu (21 hrudnia 2018 roku)], KhNU im. V. N. Karazina, Kharkiv, Ukraine, pp. 23-26
14. Humeniuk, B.I. and Scherba, O.V. (2001), Suchasna dyplomatychna sluzhba [Modern diplomatic service], Lybid', Kyiv, Ukraine.
15. Chmelyova, O.S. and Chuyko Yu.V. (2016), “Modern diplomatic service of Ukraine as a guarantor of effective international relations”, Stratehii innovatsijnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy: problemy, perspektyvy, efektyvnist' "Forvard–2016" [Strategies of innovative development of the economy of Ukraine: problems, prospects, efficiency "Forward-2016"], International scientific-practical Internet-conference of students and young scientists [Mizhnarodna naukovo-praktychna Internet-konferentsiia studentiv ta molodykh vchenykh], National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine, pp. 269–270.
16. The official site of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, available at: https://mfa.gov.ua/ (Accessed 13 Feb 2020).
17. Opanasiuk, O. (2017), “The latest trends in the work of a diplomatic agent of the XXI century”, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2989 (Accessed 13 Feb 2020).
18. Humeniuk, B. (2008), Dyplomatiia doby hlobalizatsii: novi vyklyky ta zavdannia, [Diplomacy of the globalization era: new challenges and tasks], Foreign Affairs, [Zovnishni spravy], vol. 12, pp. 9-13.
19. Orlov, A.V. (2002), V nastupyvshem hodu dyplomatyy skuchat' ne prydetsia, [In the coming year of diplomacy will not be bored], International life., [Mezhdunarodnaia zhyzn'], vol. 2, pp. 24-30.
20. Al-Muftah, H. Weerakkody, V. Rana, N.P. Sivarajah, U. and Irani, Z. (2018), “Factors influencing e-diplomacy implementation: Exploring causal relationships using interpretive structural modelling”, Government Information Quarterly, vol. 35. pp. 502–514.
21. Kanyhin, Yu.M. and Kusherets, V.I. (2008), Paradoksy istorii v konteksti Biblii, [Paradoxes of history in the context of the Bible], Kyiv, Ukraine.
22. Ukrainian prism. Foreign Policy Council. (2008), “Diplomatic results of 2019”, available at: http://prismua.org/2019-12-20/ (Accessed 13 Feb 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 1286

Відомості про авторів

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної ради України

Rostyslav Palagusynets

PhD in Economics, Deputy Head of Division, Inter-Parliamentary Relations Directorate of the Parliament of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1399-7164

Як цитувати статтю

Палагусинець Р. В. Роль дипломатичної служби в формуванні ефективного державного управління зовнішньою політикою держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1783 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.38

Palagusynets, Rostyslav (2020), “The role of the diplomatic service in the formation of effective state governance of the country's foreign policy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1783 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.