EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Л. Р. Криничко, Л. В. Сергієнко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.56

УДК: 614.2:331.108

Л. Р. Криничко, Л. В. Сергієнко

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

Інвестиційно-інноваційна діяльність держави в системі охорони здоров’я проявляються в різних проявах участі суб’єктів державного управління в інвестиційному процесі щодо запровадження інновацій в системі охорони здоров’я. Мета статті полягає в дослідженні інвестиційно-інноваційної діяльності держави в сфері охорони здоров’я. Держава завжди виступає суб’єктом інвестиційної діяльності в прямому або опосередкованому впливі. В цілому обґрунтовано роль держави та державного управління в інвестиційно-інноваційної діяльності за наступними формами прояву: держава як інвестор, держава як партнер, держава як позичальник, держава як кредитор, держава як регулятор, держава як управлінець. В умовах реформування системи охорони здоров’я та потреби її інноваційного розвитку, було прийнято вважати за необхідне в структурі суб’єктів державного управління системою охорони здоров’я (Міністерство охорони здоров’я України; Національна служба здоров’я України) створити директорати інноваційного розвитку охорони здоров’я основними функціями. В процесі дослідження було обґрунтовано основні напрями об’єктів інвестиційно-інноваційної діяльності держави: інновацій в управлінський процес, інновацій в процес організації медичної послуги, інновацій в медичній допомозі (лікувальний процес), інновацій в медичній освіті, інновацій в інших сферах можуть бути представленні впровадженням інноваційних методів в лабораторних дослідженнях. Зазначенні напрями інноваційної діяльності пропонуємо затвердити на державному рівні Постановою Кабінету Міністрів України про Затвердження перспективних напрямів інноваційного розвитку системи охорони здоров’я. Окремі вище зазначених напрямів інноваційного розвитку в процесі дослідження було запропоновано визначити наступні способи забезпечення таких інновацій: фінансування науки, державно-приватне партнерство, випуск державних облігацій, пільгове кредитування, створення держаний інвестиційних фондів, інші напрями. Важливою складовою постанови має стати порядок взаємодії між різними суб’єктами державного управління.

Ключові слова: система охорони здоров’я; інвестиційно-інноваційна діяльність; діяльність в сфері охорони здоров’я; медичні послуги.

Література

1. Буранбаева Л.З. Реализация социально ориентированной стратегии регионального развития на основе совершенствования инструментов управления системой здравоохранения: дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук спец: 08.00.05. КАЗАНЬ, 2012. 256 с.
2. Гичиев М.М. Роль инноваций в системе модернизации здравоохранения региона. Вестник экспертного совета. 2016. №2 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-v-sisteme-modernizatsii-zdravoohraneniya-regiona.
3. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності. URL: https://pidru4niki.com/83553/investuvannya/derzhava_subyekt_investitsiynoyi_diyalnosti
4. Дячук Е.А. Управление развитием инновационной системы учреждений здравоохранения: дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук. спец: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2018.
5. Евсеева О.А. Инновационное развитие системы здравоохранения региона. БИ. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-sistemy-zdravoohraneniya-regiona.
6. Кривенко Н.В., Елишев В.Г., Кривенцова Л.А. Влияние инноваций на результативность здравоохранения в системе экономической безопасности региона. Экономика региона. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-innovatsiy-na-rezultativnost-zdravoohraneniya-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regiona.
7. Мочалов Ю. Інноваційна діяльність у роботі закладів охорони здоров’я. Практика управління медичним закладом. 2014. № 3. С. 28-37. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23597/1/Pages%20from%20Mediki_3_2014_inet.pdf
8. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я № 1013-р від 30.11.2016 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249626689
9. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n251
10. Салимьянова И.Г. Методологические аспекты построения национальной инновационной системы: монография. СПб.: СПбГИЭУ, 2011. 226 с.
11. Свінціцький А.С., Висоцька О.І. Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров’я. Практикуючий лікар. 2015. №1. С. 7-13.
12. Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016–2019. Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf
13. Ястребова М.В. Развитие системы управления инновационным обеспечением системы здравоохранения на современном этапе. ЭВР. 2011. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-upravleniya-innovatsionnym-obespecheniem-sistemy-zdravoohraneniya-na-sovremennom-etape.

L. Krynychko, L. Sergiіenko

INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES OF THE STATE IN THE FIELD OF HEALTH CARE

Summary

Investment and innovation activities of the state in the health care system are manifested in various manifestations of participation of public administration entities in the investment process for the introduction of innovations in the health care system. The purpose of the article is to study the investment and innovation activities of the state in the field of health care. The state always acts as a subject of investment activity in direct or indirect influence. In general, the role of the state and public administration in investment and innovation activities is substantiated by the following forms of manifestation: the state as an investor, the state as a partner, the state as a borrower, the state as a lender, the state as a regulator, the state as a manager. In the context of reforming the health care system and the needs of its innovative development, it was considered necessary to create directorates of innovative development in the structure of public administration of the health care system (Ministry of Health of Ukraine; National Health Service of Ukraine). health care main functions, which should be: the formation of a strategy for innovative development of the state as a whole and individual regions or institutions; identification of sources of funding for innovations (investments) in the field of health care; formation of priority directions of innovative development of the health care system; information, organizational, legal support of investment and innovation projects in the health care system; management of information and communication relations between the subjects of investment and innovation activities of the state in the field of health care; development and implementation of methodological recommendations on investment and innovation activities of the state in the field of health care; development, evaluation and implementation of public-private partnership projects in the field of health care; development and implementation of methods for evaluating the effectiveness of investment and innovation projects and innovative development of health care facilities. In the course of the research the main directions of objects of investment and innovation activity of the state were substantiated: innovations in the management process, innovations in the process of organization of medical service, innovations in medical care (medical process), innovations in medical education, innovations in other spheres. innovative methods in laboratory research. We propose to approve these areas of innovation at the state level by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Approval of promising areas of innovative development of the health care system. Some of the above areas of innovation development in the study process was proposed to identify the following ways to ensure such innovations: science funding, public-private partnership, government bond issuance, soft loans, creation of public investment funds, and other areas. An important component of the resolution should be the order of interaction between the various subjects of public administration.

Keywords: health care system; investment and innovation activities; health care activities; medical services.

References

1. Buranbaeva, L.Z. (2012), “Implementation of a socially oriented regional development strategy based on improving health system management tools”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and management of the national economy, Kazan, Russia.
2. Gichiev, M.M. (2016), “The role of innovations in the system of modernization of healthcare in the region”, Vestnik jekspertnogo soveta, vol. 2 (5), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-v-sisteme-modernizatsii-zdravoohraneniya-regiona
3. Learning materials online, “State as a subject of investment activity”, available at: https://pidru4niki.com/83553/investuvannya/derzhava_subyekt_investitsiynoyi_diyalnosti
4. Djachuk, E.A. (2018), “Management of the development of an innovative system of healthcare institutions”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and management of the national economy, Sankt-Peterburg, Russia.
5. Evseeva, O.A. (2013), “Innovative development of the health care system in the region”, BI, vol. 2, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-sistemy-zdravoohraneniya-regiona
6. Krivenko, N.V., Elishev, V.G., and Krivencova, L.A. (2019), “Influence of innovations on the effectiveness of healthcare in the system of economic security of the region”, Jekonomika regiona, vol. 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-innovatsiy-na-rezultativnost-zdravoohraneniya-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regiona
7. Mochalov, Yu. (2014), “Innovative activities in the work of health care facilities”, Praktyka upravlinnia medychnym zakladom, vol. 3. pp. 28-37, available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23597/1/Pages%20from%20Mediki_3_2014_inet.pdf
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order “On approval of the Concept of health care financing reform”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/249626689
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine “On Securities and Stock Market”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n251
10. Salim'janova, I.G. (2011), Metodologicheskie aspekty postroenija nacional'noj innovacionnoj sistemy [Methodological aspects of building a national innovation system], SPbGIJeU, SPb., Russia.
11. Svintsits'kyj, A.S. and Vysots'ka, O.I. (2015), “Current issues regarding the introduction of innovative medical technologies in health care facilities” Praktykuiuchyj likar, vol. 1, pp. 7-13.
12. World Health Organization, The World Bank “Ukraine: Health Care Financing Reform Review 2016-2019. Joint report of the WHO and the World Bank”, available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf
13. Jastrebova, M.V. (2011), “Development of the management system for innovative support of the healthcare system at the present stage”, JeVR, vol. 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-upravleniya-innovatsionnym-obespecheniem-sistemy-zdravoohraneniya-na-sovremennom-etape

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 598

Відомості про авторів

Л. Р. Криничко

к. мед. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Держаний університет «Житомирська політехніка»

L. Krynychko

PhD in Medical Sciences, Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Management And Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-2067-9925


Л. В. Сергієнко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Держаний університет «Житомирська політехніка»

L. Sergiіenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-3815-6062

Як цитувати статтю

Криничко Л. Р., Сергієнко Л. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність держави в сфері охорони здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1762 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.56

Krynychko, L. and Sergiіenko, L. (2020), “Investment and innovation activities of the state in the field of health care”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1762 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.