EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК СТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
О. В. Мотайло

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.57

УДК: 351.77

О. В. Мотайло

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК СТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

За результатами аналізу понятійного-категоріального апарату державного управління у сфері охорони здоров’я ми дослідили наступні поняття: «державне управління», «здоров’я», «охорона здоров’я», «державне управління у сфері охорони здоров’я». Згідно результатів дослідження, було встановлено, що не зважаючи на вагомий внесок багатьох науковців у дослідження даних понять, термінологічний апарат державного управління перебуває в процесі становлення. Вважаємо, що поняття «здоров’я» зі сторони державного управління слід тлумачити як стан соціально-економічної одиниці - особи, яка виконує певні функції. Головною проблемою в державному управлінні вважаємо питання «здоров’я», адже воно визначає важливі і глибокі завдання, що направлені на зміцнення та покращення громадського здоров’я. Проведений аналіз допоміг виявити відмінні та спільні риси в інтерпретації терміну «державне управління». Також, було сформовано власне визначення поняття «державне управління у сфері охорони здоров’я». Пропонуємо розуміти під державним управлінням в сфері охорони здоров’я – діяльність органів державної влади спрямовану на управління медичною галуззю для забезпечення задовільного рівня громадського здоров’я, працездатності і соціального благополуччя людей. За своєю сутністю є всі підстави розглядати державне управління охороною здоров’я як окрему підгалузь науки державного управління і як специфічний різновид управління медичною сферою.

Ключові слова: державне управління; здоров’я; система охорони здоров’я; державна безпека; громадське здоров’я.

Література

1. Казначеев В. П., Спирин Е. А. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения. Новосибирск : Наука, 1991. 304 с.
2. Кудрявцева Е.Н. Здоровье человека: проблемы, суждения. Вопросы философии. 1987. № 12. С. 98-109.
3. Єремєєва С. Теоретичні засади державного управління в сфері охорони здоров’я. Наукові праці. Державне управління. 2017.№8– с..59-63.
4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.
5. Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. К., 1987. 200 с.
6. Ліфінцев О.В. Поняття та особливості охорони здоровя як обєкта контролю. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 29. Ч. 2. Т. 3. С. 148–152.
7. Илларионова А.В. Система охраны здоровья граждан РФ: состояние и перспективы. Проблемы учёта и финансов. 2013. № 2 (10). С. 67–73.
8. Медичне право України: підручник / за заг. ред. С.Г. Стеценка. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с
9. Бобришева О. В. Удосконалення управління модернізаційними процесами в системі охорони здоров’я України. Економічний простір. 2014. № 84. С. 56–67.
10. Балуєва О. В. Умови використання інформаційних технологій у галузі охорони здоров’я. Університетські наукові записки. 2005. № 4(16). С. 387–391.
11. Бакуменко В. Д., Надолішній П. І. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. посіб. К. : Міленіум, 2003. С. 15–16.
12. Нижник Н. Р., Ситник Г. П., Білоус В. Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : навч. посіб. Ірпінь, 2000.304 с.
13. Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. :у2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг.ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. К. : НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с
14. Гладун З. С. Державне управління в галузі охорони здоров’я: монографія. Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. 312 с.

O. Motaylo

TRANSFORMATION OF APPROACHES TO UNDERSTANDING THE HEALTHCARE SYSTEM AS A STRUCTURAL COMPONENT OF STATE SECURITY

Summary

Public administration in the field of health care in the modern world is one of the highest priorities of public policy, as health is a socially significant phenomenon, the state and level of which allows us to talk about the level of development and prosperity of society. A prerequisite for the development of the state and society is to ensure an adequate level of public health. The state has a special responsibility to preserve and strengthen it, because the health of the population depends on the efficiency of production, quality of labor, its productivity. Today in Ukraine there is a trend of deteriorating health care, which creates significant problems and concerns the population. The field of health care is extremely important from the point of view of national security and needs to be improved. Based on the results of the analysis of the conceptual and categorical apparatus of public administration in the field of health care, we investigated the following concepts: "public administration", "health", "health care", "public administration in the field of health care". It was found that the opinions of scientists differ and there are no common definitions. According to the results of the study, it was found that despite the significant contribution of many scholars in the study of these concepts, the terminological apparatus of public administration is in the process of formation. We believe that the concept of "health" on the part of public administration should be interpreted as the state of the socio-economic unit - a person who performs certain functions. We consider the issue of "health" to be the main problem in public administration, as it defines important and deep tasks aimed at strengthening and improving public health. The analysis helped to identify differences and commonalities in the interpretation of the term "public administration". Also, the definition of "public administration in the field of health care" was formed. We propose to understand public administration in the field of health care - the activities of public authorities aimed at managing the medical sector to ensure a satisfactory level of public health, efficiency and social well-being of people. In essence, there is every reason to consider public health management as a separate branch of public administration science and as a specific type of medical management.

Keywords: public administration; health; health care system; public safety; public health.

References

1. Kaznacheev, V. P. and Spirin, E. A. (1991), Kosmoplanetarnyiy fenomen cheloveka: problemyi kompleksnogo izucheniya. [Cosmoplanetary Human Phenomenon: Problems of Comprehensive Study], Nauka, Novosibirsk, Russia.
2. Kudryavtseva, E.N. (1987), “Human health: problems, judgments”, Voprosyi filosofii, Vol 12, pp. 98-109.
3. Yeremieieva, S. (2017), “Theoretical principles of public administration in the field of health care”, Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia, Vol 8, pp. 59-63.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), “Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (Accessed 10 July 2019).
5. Glushkov, V.A. (1987), Otvetstvennost za prestupleniya v oblasti zdravoohraneniya [Accountability for health crimes], Kyiv, Ukraine.
6. Lifintsev, O.V. (2014), “Concepts and features of health care as an object of control”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo», Vol. 29, no. 2, pp. 148–152.
7. Illarionova, A.V. (2013), “The health care system of citizens of the Russian Federation: state and prospects”, Problemyi uchYota i finansov, Vol 2 (10), pp. 67–73.
8. Stetsenka, S.H. (2008), Medychne pravo Ukrainy [Medical law of Ukraine], Vseukrainska asotsiatsiia vydavtsiv «Pravova yednist», Kyiv, Ukraine.
9. Bobrysheva, O. V. (2014), “Improving the management of modernization processes in the health care system of Ukraine”, Ekonomichnyi prostir, vol 84, pp. 56–67.
10. Baluieva, O. V. (2005), “Terms of use of information technology in the field of health care”, Universytetski naukovi zapysky, vol 4(16), pp. 387–391.
11. Bakumenko, V. D. and Nadolishnii, P. I.. (2003), Teoretychni ta orhanizatsiini zasady derzhavnoho upravlinnia [Theoretical and organizational principles of public administration], Milenium, Kyiv, Ukraine, pp. 15–16.
12. Nyzhnyk, N. R., Sytnyk, H. P. and Bilous, V. T. (2000), Natsionalna bezpeka Ukrainy (metodolohichni aspekty, stan i tendentsii rozvytku) [National Security of Ukraine (methodological aspects, state and development trends)], Irpin, Ukraine.
13 Radysh, Ya. F. (2013), Derzhavna polityka u sferi okhorony zdorov’ia [Public health policy], vol. 1, NADU, Kyiv, Ukraine.
14. Hladun, Z. S. (1999), Derzhavne upravlinnia v haluzi okhorony zdorov’ia [Public Health Administration], Ukrmedknyha, Kyiv, Ukraine.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1068

Відомості про авторів

О. В. Мотайло

к. мед. н., асистент кафедри оториноларингології,Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

O. Motaylo

PhD in Medical Sciences, Assistant of the Department of Otorhinolaryngology,National Medical University named after O. O. Bogomolets

ORCID:

0000-0001-6159-4285

Як цитувати статтю

Мотайло О. В. Трансформація підходів до розуміння системи охорони здоров’я як структурної складової державної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1755 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.57

Motaylo, O. (2019), “Transformation of approaches to understanding the healthcare system as a structural component of state security”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1755 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.