EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-РИНКОВІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. В. Банчук-Петросова

УДК: 351

О. В. Банчук-Петросова

ДЕРЖАВНО-РИНКОВІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Зазначено, що вітчизняна державно-ринкова концепція полягає у реалізації пропозицій щодо розширення прямої участі держави в регулюванні економічних та загальносуспільних відносин, що пояснюють кризовий стан української економіки швидким та великомасштабним відходом держави від економічних процесів. Ця концепція виходить з нібито існуючої необхідності посилення податкових та інших фінансових вилучень на користь державного інвестиційного та поточного фінансування суб'єктів господарювання. Думки прихильників державно-ринкової концепції зводяться до наступного: оскільки ринкові інституційні реформи не завершені в українській економіці все частіше не спрацьовує, то необхідно використовувати методи прямого втручання державних структур в економіку, скорочуючи масштаби застосування адміністративних методів регулювання поступово, мірою становлення ринкової економіки.
Визначено, що практика використання широкої прямої участі держави у господарському житті у постсоціалістичних країнах успіху не мала. Надмірна участь держави в економічних процесах (зокрема вкладення широкомасштабних державних інвестицій) пригнічує розвиток підприємницької діяльності, гальмує впровадження нових світових технічних досягнень. У результаті продовжує зберігатись технологічне відставання вітчизняних підприємств, низька конкурентоспроможність національної продукції на зовнішніх та внутрішніх ринках. Збільшення оподаткування, необхідного для фінансування державних інвестицій та інших витрат, сприятиме не лише витоку капіталів за кордон, а й ще більшому посиленню корупції та криміналізації економіки. Представники даної концепції вважають, що, відмовляючись від низки своїх соціальних зобов'язань, одночасно держава зобов'язана взяти на себе і справно забезпечувати ті соціальні гарантії, які суспільство та економіка самостійно забезпечити не можуть. співтовариство із застосуванням відповідних методів захисту вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції із боку зарубіжних учасників ринку.

O. Banchuk-Petrosova

STATE-MARKET CONCEPTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

It is noted that the domestic state-market concept is to implement proposals to expand direct state participation in the regulation of economic and social relations, which explains the crisis of the Ukrainian economy by rapid and large-scale departure of the state from economic processes. This concept is based on the alleged need to increase tax and other financial deductions in favor of public investment and current financing of economic entities. Proponents of the state-market concept are as follows: as market institutional reforms are not completed in the Ukrainian economy is increasingly not working, it is necessary to use methods of direct government intervention in the economy, reducing the use of administrative methods of gradual development of the market economy.
It is determined that the practice of using the broad direct participation of the state in economic life in post-socialist countries has not been successful. Excessive participation of the state in economic processes (including large-scale public investment) inhibits the development of entrepreneurial activity, inhibits the introduction of new world technical advances. As a result, the technological backwardness of domestic enterprises and the low competitiveness of national products in foreign and domestic markets continue to persist. Increasing the tax needed to finance public investment and other expenditures will not only contribute to the outflow of capital abroad, but will further increase corruption and criminalize the economy. Representatives of this concept believe that, giving up a number of its social obligations, at the same time the state is obliged to take on and properly provide those social guarantees that society and the economy alone can not provide. community with the use of appropriate methods of protection of domestic producers from unfair competition from foreign market participants.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 1060

Відомості про авторів

О. В. Банчук-Петросова

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Київський університет культури, м. Київ

O. Banchuk-Petrosova

Associate Professor of the Department of Public Administration and Law, Kyiv University of Culture, Kyiv

Як цитувати статтю

Банчук-Петросова О. В. Державно-ринкові концепції розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1746 (дата звернення: 16.07.2024).

Banchuk-Petrosova, O. (2018), “State-market concepts of foreign economic activity”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1746 (Accessed 16 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.