EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Р. Ю. Набока

УДК: 351.82:330.15

Р. Ю. Набока

МЕХАНІЗМИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Анотація

У статті обґрунтовано механізмів розробки та впровадження державної цільової комплексної програми управління твердими побутовими відходами. Доведено, що цільова комплексна програма по поводженню з твердими побутовими відходами повинна базуватися на довгостроковій концепції управління твердими побутовими відходами, що є альтернативою окремим, розрізненим варіантам знешкодження відходів. Зазначено, що практична реалізація системи управління відходами вимагає рішення таких задач, як: аналіз існуючого положення з відходами, проведення організаційних заходів, реалізація технологічних (технічних) заходів. Передбачено, що стратегія поводження з твердими побутовими відходами повинна гуртуватися на трьох взаємопов'язаних системах в схемі поводження з ТПВ: системі первинного збору та накопичення ТПВ; системі видалення ТПВ; системі розміщення, що включає переробку утильних фракцій ТПВ та захоронення неутилізованих видів відходів. Підкреслено, що в межах системи в схемі поводження з ТПВ найбільший інтерес представляє селективний збір утильних фракцій ТПВ від громадських і торговельних підприємств, якість яких вище, ніж якість утильних фракцій ТПВ від житлового сектора. Відмічено, що існуюча в даний час в Україні в цілому система видалення ТПВ на полігони та сміттєзвалища є одноетапною системою транспортування (вивезення), що включає організацію тимчасового зберігання відходів в домоволодіннях, підготовку відходів до навантаження транспорту, що збирає сміття; вивезення відходів з територій домоволодінь і організацій. Визначено, що відбір утильних фракцій на сміттєпереробних заводах має переслідувати такі цілі: скорочення обсягу відходів, що направляються на знешкодження (захоронення); економію природних ресурсів за рахунок використання вторинних ресурсів; поліпшення самого процесу знешкодження і переробки ТПВ та якості одержуваного в результаті переробки ТПВ компосту за рахунок його очищення від баластних фракцій.

R. Naboka

MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE STATE TARGETED INTEGRATED PROGRAM OF SOLID HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT

Summary

The article substantiates the mechanisms of development and implementation of the state targeted integrated program of solid waste management. It is proved that the targeted comprehensive solid waste management program should be based on the long-term concept of solid household waste management, which is an alternative to separate, disparate waste disposal options. It is noted that the practical implementation of the waste management system requires the solution of the following problems: analysis of the existing position with waste, organizational measures, implementation of technological (technical) measures. It is predicted that the strategy of solid household waste management should be combined on the following three interconnected systems in the scheme of solid waste management: the system of primary collection and accumulation of solid waste; the system of removal of solid waste; the placement system, including recycling of waste fractions and disposal of non-utilized types of waste. It is emphasized that within the framework of primary collection and accumulation of solid waste, the most interesting is the selective collection of utility fractions of solid waste from public and commercial enterprises, the quality of which is higher than the quality of utility fractions of solid waste from the housing sector. It is noted that the existing in Ukraine as a whole system of disposal of solid waste for landfills is a one-stage system of transportation, which includes the organization of temporary storage of waste in homeowners, preparation of waste for the load of garbage collecting transport; removal of waste from homeowners and organizations. It is determined that the selection of utility fractions in waste processing plants should pursue the following goals: reducing the amount of waste sent for disposal; saving natural resources through the use of secondary resources; improvement of the process of disposal and processing of solid waste and the quality obtained from the processing of solid waste composting due to its purification from ballast fractions.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 963

Відомості про авторів

Р. Ю. Набока

здобувач Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

R. Naboka

Сandidate for a degree, Educational, Research and Production Centre,National University of Civil Defence of Ukraine

Як цитувати статтю

Набока Р. Ю. Механізми розробки та впровадження державної цільової комплексної програми управління твердими побутовими відходами. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1745 (дата звернення: 25.06.2024).

Naboka, R. (2018), “Mechanisms of development and implementation of the state targeted integrated program of solid household waste management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1745 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.