EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ В УКРАЇНІ: НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
О. І. Васильєв

УДК: 338.46

О. І. Васильєв

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ В УКРАЇНІ: НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Анотація

В статті досліджені пріоритети реалізації державної політики в інформаційній сфері. Розглянуті вимоги, виконання яких допомагає підвищити ефективность взаємодії державних органів з населенням з питань надання адміністративних послуг. Надано характеристику процесу забезпечення функціонування сервісів з надання адміністративних послуг на єдиній технологічній платформі. Визначено обов'язки державних органів у сфері використання інформаційних технологій.
Методологію дослідження складають неоінституціональний підхід, що дозволяє виявити вплив електронних адміністративних послуг на ефективність державних інститутів. Головний висновок дослідження полягає в тому, що надання адміністративних послуг в електронній формі сприяє росту ефективності політико-адміністративного управління за допомогою формування атмосфери довіри до влади, здатної надавати якісні адміністративні послуги, доступні для усіх категорій громадян і орієнтовані на задоволення їх потреб. Результати дослідження можуть бути використані при розробці концептуальних документів в області розвитку електронного уряду і становлення інформаційного суспільства в Україні.
Механізми електронного уряду дозволяють підвищити якість надання адміністративних послуг за допомогою підвищення швидкості інформаційного обміну і автоматизації процесів обробки інформації, що призводить до скорочення термінів надання послуг, виключення надмірних адміністративних процедур, зниження фінансових витрат громадян і державних структур. Надання адміністративних послуг в електронній формі сприяє росту ефективності політико-адміністративного управління завдяки формуванню атмосфери довіри до влади, здатної надавати якісні державні послуги, доступні для усіх категорій громадян і орієнтовані на задоволення їх потреб. Електронні адманістративні послуги є атрибутом сучасної і ефективної держави, при їх наданні знижуються можливості корупційних дій державних службовців, громадянам надається можливість оцінювати діяльність владних органів, що формує у суспільства уявлення про якість державних інститутів і створює образ демократичності влади.

O. Vasiliev

PUBLIC ADMINISTRATION OF INFORMATION IN UKRAINE: PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES

Summary

The article researches the priorities for the implementation of state policy in the field of information. The requirements which fulfillment helps to increase efficiency of interaction of state bodies with the population concerning rendering of administrative services are considered. The characteristic of the process of ensuring the functioning of services for the provision of administrative services on a single technological platform is given. The responsibilities of state bodies in the field of information technology use are defined.
The provision of administrative services in electronic form has a great and positive impact on the effectiveness of political and administrative management. The results of the study are: identification of factors contributing to improving the quality of public services in electronic form; establishing key features of providing electronic public services in Ukraine; identification of risks and problems related to the provision of electronic public services to the population; determining the reasons for the importance of providing electronic public services in the system of interaction between government and society.
The research methodology consists of a neo-institutional approach that allows to identify the impact of electronic administrative services on the efficiency of public institutions. The main conclusion of the study is that the provision of administrative services in electronic form contributes to the effectiveness of political and administrative management by creating an atmosphere of trust in government, able to provide quality administrative services available to all categories of citizens and focused on meeting their needs. The results of the study can be used in the development of conceptual documents in the field of e-government development and the formation of the information society in Ukraine.
According to the classification of functions presented by G. Almond and J. Powell, the provision of services and benefits is one of the components of the distributive function of the political system. The state, as the central element of the specified system carries out distributive and regulatory functions, including by means of rendering of administrative services to the population of performance of control and supervisory functions. Administrative services have their own specifics, which distinguishes them from the services of commercial organizations. The main purpose of economic entities is to make a profit. Accordingly, the direction of services of commercial organizations, the way they shall be provided, shall be determined by economic feasibility. The services of state organizations have a social meaning and, ultimately, shall be designed to minimize the costs of social interaction and ensure the proper functioning of the social system. The provision of services by a state institution, the nature of these services, the method of their provision are not dependent on market dictates, but shall be determined on the basis of a political assessment of social and economic priorities.
E-government mechanisms can improve the quality of administrative services by increasing the speed of information exchange and automation of information processing, which reduces the time of service provision, eliminates excessive administrative procedures, reduces financial costs of citizens and government agencies. The provision of administrative services in electronic form contributes to the effectiveness of political and administrative management by creating an atmosphere of trust in government, able to provide quality public services available to all categories of citizens and focused on meeting their needs. Electronic administrative services are an attribute of a modern and effective state, their provision reduces the opportunities for corrupt actions of civil servants, citizens shall be given the opportunity to evaluate the activities of government, which forms society's perception of the quality of state institutions and creates an image of democratic democracy.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 949

Відомості про авторів

О. І. Васильєв

здобувач, Навчально-науково-виробничий центр НУЦЗУ

O. Vasiliev

Сandidate for a degree,Training Research and Production Center of the National University of Civil Defence of Ukraine

Як цитувати статтю

Васильєв О. І. Державне управління інформаційною сферою в Україні: надання адміністративних послуг. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1741 (дата звернення: 25.06.2024).

Vasiliev, O. (2018), “Public administration of information in Ukraine: provision of administrative services”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1741 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.