EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОЄННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
О. О. Усаченко, Л. М. Родченко, І. Ю. Родченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.57

УДК: 351

О. О. Усаченко, Л. М. Родченко, І. Ю. Родченко

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОЄННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено умови, що склалися у процесі антикризового управління підприємствами воєнно-промислового комплексу України. Перша з них пов'язана з комерціалізацією вже створених техніки і технологій і передбачає виявлення проектних пропозицій оборонних підприємств по реалізації на комерційній основі науково-виробничих проектів, які орієнтуються на нові застосування раніше розроблених науково-технічних рішень. Друга умова передбачає комерціалізацію новостворюваного науково-технічного доробку. В даному випадку ще на етапі видачі технічного завдання та укладення контракту на виконання робіт повинен здійснюватися пошук зацікавленого в їх комерційної реалізації інвестора, який, з самого початку виступаючи співвласником майнових прав на створювані технології, заздалегідь буде планувати свої інтереси за участю в проекті.
Доведено, що економічним процесам світової економіки відповідає перехід до корпоративного управління українського ВПК. Для фірм, що працюють на військовий ринок, в розвинених країнах, пом'якшується або повністю скасовується антимонопольне законодавство, а також надаються експортні квоти і пільги. Саме в силу цих причин корпорація, як форма організації підприємницької діяльності, набула широкого поширення в розвинених країнах. Юридичний статус корпорацій, які можуть бути державними (якщо контрольний пакет акцій належить державі) і приватними, визначає систему оподаткування їх прибутків. Встановлено, що корпорації є ефективним інструментом внутрішньогалузевого і міжгалузевого переливу капіталу. Концентрація фінансових і людських ресурсів в корпорації дозволяє здійснювати диверсифікацію капіталу з однієї галузі в іншу, що дає можливість їм виживати в найнесприятливіших для економіки періодах.
Проблема корпоративного управління полягає у вирішенні питань нагляду та контролю за діями управлінського персоналу в умовах, коли функції управління і володіння корпорацією знаходяться в відомому протиріччі в силу "розпорошеності" акціонерного капіталу.

Ключові слова: антикризове управління; комерціалізація техніки і технологій; корпорації; оборонні підприємства; підприємства воєнно-промислового комплексу.

Література

1. Кобко Є.В., Даугулє А.В. Досвід публічно-правового забезпечення національної безпеки країн Європи і США та шляхи його запозичення для України. Науковий вісник публічного та приватного права. № 4. Т. 2. 2018. С.186 http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/4/tom_2/38.pdf
2. Акімова Л. М. Етапи становлення економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід. Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. 2016. № 8. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1246
3. Бухвальд Е., Словацкая Н., Лазаренко С. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели. Вопросы экономики. 1994. №12. С. 25—44.
4. Гбур З.В. Актуальні гібридні загрози економічній безпеці України. Інвестиції:практика та досвід. 2018. № 7. С. 97—99.

Ol. Usachenko, L. Rodchenko, I. Rodchenko

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES OF THE MILITARY AND INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

Summary

The conditions that have developed in the process of anti-crisis management of enterprises of the military-industrial complex of Ukraine are determined. The first of them is related to the commercialization of already created equipment and technologies and involves the identification of project proposals of defense enterprises for the implementation on a commercial basis of research and production projects that focus on new applications of previously developed scientific and technical solutions. The second condition involves the commercialization of newly created scientific and technical achievements. In this case, at the stage of issuing the terms of reference and concluding a contract for the work should be looking for an investor interested in their commercial implementation, who, from the beginning acting as a co-owner of property rights to the technology, will plan their interests in advance.
It is proved that the transition to corporate governance of the Ukrainian military-industrial complex corresponds to the economic processes of the world economy. For firms operating in the military market in developed countries, antitrust laws are relaxed or abolished, as well as export quotas and benefits are provided. It is for these reasons that the corporation, as a form of business organization, has become widespread in developed countries. The legal status of corporations, which can be public (if the controlling stake belongs to the state) and private, determines the system of taxation of their profits. It has been established that corporations are an effective tool for intra-industry and inter-industry capital inflows. The concentration of financial and human resources in the corporation allows for the diversification of capital from one industry to another, which allows them to survive in the most unfavorable periods for the economy.
The problem of corporate governance is to address issues of supervision and control over the actions of management personnel in a situation where the functions of management and ownership of the corporation are in some contradiction due to the "scattering" of share capital. Therefore, it is essential for the corporation to develop criteria for evaluating management staff, as well as rules and regulations that would not allow it to violate these criteria. The need to apply a variety of criteria for evaluating the work of management structures raises questions about the sources and availability of data used for this purpose. The main difficulties are not due to lack of information, but due to the inability to understand its essence in the context of general problems, in other words - due to lack of knowledge. As a rule, directors of corporations do not have as much information about its work as managers have, and therefore always depend on the information provided to them by managers. However, relying only on management as the only source of information is risky. In any management system, the main duty of the corporation's directors is to ensure the accountability of management, and the main means of implementing this duty is to monitor and evaluate the work of management.

Keywords: crisis management; commercialization of equipment and technologies; corporations; defense enterprises; enterprises of the military-industrial complex.

References

1. Kobko, Ye.V. and Dauhulye, A.V. (2018), "Experience of public and legal support of national security of the countries of Europe and the USA and ways of its borrowing for Ukraine", Naukovyj visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, vol. 4, no. 2, available at: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/4/tom_2/38.pdf (Accessed 20 May 2020).
2. Akimova, L.M. (2016), "Stages of formation of economic security of the state: foreign and domestic experience", Public administration: improvement and development: an electronic scientific specialized publication, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1246 (Accessed 15 June 2018).
3. Buchvald,E. Slovakskaya,N. and Lazarenko, S. (1994), "Macroeconomic aspects of economic security: factors, criteria and indicators", Voprosy ekonomyky, vol. 12, pp. 25—44.
4. Hbur, Z. (2018), "Actual hybrid threats to ukraine's economic security", Investytsii:praktyka ta dosvid, [Online], vol. 7, pp. 97—99.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., науковий співробітник,Науково-організаційний відділ військової частини А4444

Ol. Usachenko

PhD in Public Administration, Researcher,Scientific and Organizational Department of Military Unit A4444

ORCID:

0000-0002-5458-8976


Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри менеджменту,Донбаська державна машинобудівна академія

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Management, Donbass State Machine-Building Academy

ORCID:

0000-0002-2141-4742


І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор,Координаційно-моніторингова митниця Державної митної служби України

I. Rodchenko

PhD in Public Administration, Chief State Inspector,Coordination and Monitoring Customs of the State Customs Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7086-1015

Як цитувати статтю

Усаченко О. О., Родченко Л. М., Родченко І. Ю. Антикризове управління підприємствами воєнно-промислового комплексу України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1739 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.57

Usachenko, Ol., Rodchenko, L. and Rodchenko, I. (2020), “Anti-crisis management of the enterprises of the military and industrial complex of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1739 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.