EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИЗИ У КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Д. В. Бізонич

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.55

УДК: 351:005.334

Д. В. Бізонич

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИЗИ У КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація

В статті розглядаються основні тлумачення та пояснення терміну «криза», визначаються основні наукові точки зору на це явище, переважно в економічному змісті та з позицій антикризового державного менеджменту. Акцентовано увагу на різних точках зору цього явища: наукові концепції, в яких розглядається криза як суто негативне явище, наукові концепції, де кризам надається конструктивне значення та стимулююче для подальшого розвитку системи, і таким чином, вони розглядаються в позитивному контексті. Також висвітлено сучасні наукові концепції, де кризи розглядаються комплексно, з усіма їх негативними та позитивними характеристиками. Визначено, що для розгляду кризи та її системних характеристик необхідно брати до уваги не тільки економічні теорії, а для сфери публічного управління як міждисциплінарної науки відіграють важливу роль й інші дисципліни, зокрема, також розглянуто явище кризи в політології, в контексті міжнародних відносин і показано взаємозв’язок кризи в міжнародних відносинах з кризовими явищами в сфері ЖКГ.

Ключові слова: кризи; державне управління в сфері ЖКГ; антикризовий державний менеджмент; публічне управління системними кризами.

Література

1. Базаров Г.З., Беляев С.Г., Белых Л.П. Теория и практика антикризисного управления: учебник для вузов. / Г.З. Базаров, С.Г. Беляев, Л.П. Белых. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 468 с.
2. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / И.А. Бланк. К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.
3. Борзенко В. І. Антикризове управління: навчальний посібник / В. І. Борзенко – Х. : Видавництво Іванченка.І С., 2016. – 232 .
4. Волянська-Савчук Л. В. Порівняльний аналіз теорій визначення кризи науковцями / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 2. - С. 59-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_10
5. Галушко О. І. Проблемы эффективного функционирования предприятий в современных условиях // Материалы Всеукраинской научно-практич. Конференции. – Севастополь : СевНТУ. – 2003 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sevntu.com.ua/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe
6. Дацюк І. В. Сутнісна характеристика кризи підприємств / Дацюк І. В. // Технологія і техніка друкарства – 2010. – № 2(28). – С. 165-170.
7. Кейнс Дж. М. Загальна теорія зайнятості, процента і грошей / М. Дж. Кейнс. – К. : Барви, 1998. – 210 c.
8. Кейнс Дж. Заметки об экономическом цикле: пер. с англ.// избр. произведения: - М.: Экономика, 1993. – 543 с.
9. Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О. Сутність антикризового управління підприємством // Економіка і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 265-269.
10. Єлець О.П. Система антикризового управління підприємством: її ознаки та принципи / О.П. Єлець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Том 3, № 6. – С.316-319.
11. Ковалевська А. В. Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» для студентів 5 курсу заочної форми навчання ЦПО та ЗН освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / А. В. Ковалевська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 140 с.
12. Корецька С. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / С. О. Корецька. – Запоріжжя: ГУ.ЗІДМУ, 2005. – 160 с.
13. Король В.С. Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформацiї економiки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.02 / В. С. Король; Iн-т регiон. дослiдж. НАНУ.  – Л., 2001.  – 19 с.
14. Коротков Э.М. Антикризисное управление : учебник / Э. М. Коротков, А. А. Беляев, Д. В. Валовой и др. ; под ред. Э. М. Короткова.  – М. : Инфра-М, 2001. – 432 с.
15. Кошкин В.И. Антикризисное управление / В. И. Кошкин, Л. П. Белых, С. Г. Беляев и др.  – М. : Инфра-М, 1999.  – 560 с. 
16. Крутик А.Б. Антикризисный менеджмент : Превентивные методы управления / А. Б. Крутик, А. И. Муравьев.  – СПб. : Питер, 2001.  – 432 с.
17. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: підручник / Л. О. Лігоненко. – К.: КНТЕУ, 2005. – 824 с.
18. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства : Хозяйство как феномен культуры и самоорганизующая система / Ю. М. Осипов.  – М. : Изд-во МГУ, 1990.  – 382 с.
19. Попов Р.А. Антикризисное управление : учебник / Р. А. Попов.  – М. : Высш. шк., 2003.  – 429 с.
20. Стрекалов О.Б. Кризисы в организации и управление проектами : учеб. пособие / О. Б. Стрекалов, Э. Р. Зарипов.  – Казань : КГТУ, 1997.  – 160 с.
21. Тлумачний словник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
22. Ткаченко А.М., Єлець О.П. Сучасний підхід до антикризового управління машинобудівним підприємством. Монографія. – Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2010. – 277 с.
23. Туган-Барановский, М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов / М. И. Туган-Барановский ; отв. ред. Л. И. Абалкин.  – М : Наука : Росспэн, 1997.  – 574 с.
24. Чернявський, А.Д. Антикризове управління фірмою : навч. посіб. / А. Д. Чернявський.  – К. : Зовнішня торгівля, 2005.  – 328 с.
25. Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. для студ. екон. спец. усіх форм навч. / З. Є. Шершньова [та ін.]; заг. ред. З. Є. Шершньова; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2007. – 676 с.
26. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, со-циализм и демократия / Й. А. Шумпетер // М.: Эксмо, 2007. – 864 с.
27. Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством: навч. Посібник / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К.: Знання, 2007. – 355 с.
28. Юркова О.В. Кризи, основні концептуальні підходи до аналізування суспільних криз (з досвіду міжнародної політології) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Krizi
29. Barton L. Crisis in organizations: Managing and communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati. – Ohio: SouthWestern, 1993. – 256 p
30. Grenz Т. Deminsionen und Typen der Unternehmenskrise / Т. Grenz. – Frankfurt am Main, 1987.
31. Green, Peter Sheldon. Winning PR Tactics: Effective Techniques to Boost Your Sales [Text] / Peter Sheldon Green. – Financial Times Prentice Hall, 1994.
32. Rosenthal, U. and Pijnenburg, B. (1991) ‘Simulation – oriented scenarios’, in U. Rosenthal and B. Pijnenburg (edc), Crisis Management and Decision Making: Simulation Oriented Scenarios. Dordrecht: Kluwer, P. 3.

D. Bizonych

RESEARCH OF THE CONCEPT OF CRISIS IN THE CONTEXT OF ANTI-CRISIS STATE MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF HOUSING AND COMMUNAL ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article considers the main interpretations and explanations of the term "crisis", identifies the main scientific views on this phenomenon, mainly in economic terms and from the standpoint of crisis management. Emphasis is placed on different points of view of this phenomenon: scientific concepts, which consider the crisis as a purely negative phenomenon, scientific concepts, where crises are given constructive meaning and stimulus for further development of the system, and thus they are considered in a positive context. Modern scientific concepts are also covered, where crises are considered comprehensively, with all their negative and positive characteristics. It is determined that to consider the crisis and its systemic characteristics it is necessary to take into account not only economic theories, but also other disciplines play an important role in the field of public administration as an interdisciplinary science, in particular, the phenomenon of crisis in political science the crisis in international relations with the crisis in the housing sector.
In our opinion, in modern literature the concept of "crisis" is closely related to the concept of "risk", which to some extent affects the approaches and methodology of management decisions, and especially this applies to the study of crises and crises, crisis management housing and communal services, as the issues of crisis management in housing and communal services, taking anti-crisis measures, decision-making levels are not covered systematically enough.
Thus, we can say that the crisis is a collective category and concept. It is considered at the macro and macro levels, so in the future we will also be able to consider the crisis at such levels in the housing and communal services, as it becomes clear that this phenomenon should be considered comprehensively, both at the level of specific utilities and in general.
This will form a systematic picture of the overall process of transformation and crisis in the country's housing, identify the most effective methods of crisis management, describe the nature of the crisis and improve management in this area, thoroughly explain why previously adopted housing reform programs have not been proven. To formulate one's own vision of crisis phenomena and interpretation of the crisis, it is necessary to continue research in the context of comparative characteristics of crisis classifications and mechanisms of public crisis management to form a crisis management in this area, to justify the most effective ways of crisis management in Ukraine.

Keywords: crises; public administration in the field of housing and communal services; anti-crisis management; public management of systemic crises.

References

1. Bazarov, G.Z. Beljaev, S.G. and Belyh L.P. (1996), Teorija i praktika antikrizisnogo upravlenija: uchebnik dlja vuzov [Theory and practice of anti-crisis management: a textbook for universities], Zakon i pravo, JuNITI, Moscow, Russia, P. 468.
2. Blank, I. A. (1999), Osnovy finansovogo menedzhmenta: v 2 t. [Fundamentals of financial management: in 2 volumes], Nika-Centr, Kyiv, Ukraine, P. 512.
3. Borzenko, V. I. (2016), Antykryzove upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Anti-crisis management: a textbook], Vydavnytstvo Ivanchenka.I S., Kharkiv, Ukraine, P. 232.
4. Volianska-Savchuk, L. V. (2013), “Comparative analysis of theories of crisis determination by scientists”, Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 59-62, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_10
5. Galushko, O. І. (2003), “Problems of effective functioning of enterprises in modern conditions”, Materialy Vseukrainskoj nauchno-praktich. Konferencii [Materials of the All-Ukrainian scientific and practical conferences], SevNTU, Sevastopol', Ukraine, [Online], available at: http://sevntu.com.ua/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe
6. Datsiuk, I. V. (2010), “Essential characteristics of the crisis of enterprises”, Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, vol. 2(28), pp. 165-170.
7. Keins Dzh. M. (1998), Zahalna teoriia zainiatosti, protsenta i hroshei [General theory of employment, interest and money], Barvy, Kyiv, Ukraine, P. 210.
8. Kejns Dzh. (1993), Zametki ob jekonomicheskom cikle [Notes on the economic cycle], translation from English, Jekonomika, Moscow, Russi, P. 543.
9. Yepifanova, I.Yu. and Oranska, N.O. (2016), “The essence of crisis management of the enterprise”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 2, pp. 265-269.
10. Yelets, O.P. (2007), “System of anti-crisis management of the enterprise: its signs and principles”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, issue 6, pp.316-319.
11. Kovalevska, A. V. (2016), Konspekt lektsii z dystsypliny «Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom» dlia studentiv 5 kursu zaochnoi formy navchannia TsPO ta ZN osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «bakalavr» haluzi znan 0305 – Ekonomika ta pidpryiemnytstvo napriamu pidhotovky 6.030504 – Ekonomika pidpryiemstva ta slukhachiv druhoi vyshchoi osvity zaochnoi formy navchannia osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «spetsialist» spetsialnosti 7.03050401 – Ekonomika pidpryiemstva (za vydamy ekonomichnoi diialnosti) [Synopsis of lectures on the subject "Crisis management of the enterprise" for 5th year students of correspondence form of CPO and ZN educational qualification level "bachelor" in the field of knowledge 0305 - Economics and entrepreneurship in the direction of training 6.030504 - Economics of enterprise and students of the second higher education level "specialist" specialty 7.03050401 - Business Economics (by type of economic activity)], KhNUMH im. O. M. Beketova, Kharkiv, Ukraine, P.140.
12. Koretska, S. O. (2005), Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv : navch. posib. [Financial rehabilitation and bankruptcy of enterprises: textbook], HU.ZIDMU, Zaporizhzhia, Ukraine, P. 160.
13. Korol, V.S. (2001), “Anti-crisis management in the conditions of market transformation of economy’, Ph.D. Thesis, 08.06.02, In-t rehion. doslidzh. NANU, Lviv, Ukraine, P. 19.
14. Korotkov, Je.M. Beljaev, A. A. Valovoj. D. V. and others (2001), Antikrizisnoe upravlenie : uchebnik [Anti-crisis management: a textbook], Infra-M, Moscow, Russia, P. 432.
15. Koshkin, V.I. Belyh, L. P. Beljaev, S. G. and others (1999), Antikrizisnoe upravlenie [Anti-crisis management], Infra-M, Moscow, Russia, P.560. 
16. Krutik, A.B. and Murav'ev, A. I. (2001), Antikrizisnyj menedzhment : Preventivnye metody upravlenija [Anti-crisis management: Preventive methods of management], Piter, SPb., Russia, P.432.
17. Lihonenko, L. O. (2005), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: pidruchnyk [Anti-crisis management of the enterprise: a textbook], KNTEU, Kyiv, Ukraine, P. 824.
18. Osipov, Ju.M. (1990), Opyt filosofii hozjajstva : Hozjajstvo kak fenomen kul'tury i samoorganizujushhaja sistema [The experience of the philosophy of the economy: Economy as a cultural phenomenon and a self-organizing system], Izd-vo MGU, Moscow, Russia, P. 382.
19. Popov, R.A. (2003), Antikrizisnoe upravlenie: uchebnik [Anti-crisis management: textbook], Vyssh. shk., Moscow, Russia, P.429.
20. Strekalov, O.B. and Zaripov, Je. R. (1997), Krizisy v organizacii i upravlenie proektami: ucheb. posobie [Crises in the organization and project management: textbook], KGTU, Kazan', Russia, P.160.
21. Tlumachnyi slovnyk [Explanatory dictionary], [Online], available at: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
22. Tkachenko, A.M. and Yelets, O.P. (2010), Suchasnyi pidkhid do antykryzovoho upravlinnia mashynobudivnym pidpryiemstvom. Monohrafiia [A modern approach to crisis management of a machine-building enterprise. Monograph], Vydavnytstvo Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, Zaporizhzhia, Ukraine, P.277.
23. Tugan-Baranovskij, M.I. (1997), Izbrannoe. Periodicheskie promyshlennye krizisy. Istorija anglijskih krizisov. Obshhaja teorija krizisov [Favorites. Periodic industrial crises. History of English crises. General theory of crises], Nauka : Rosspjen, Moscow, Russia, P.574.
24. Cherniavskyi, A.D. (2005), Antykryzove upravlinnia firmoiu : navch. posib. [Anti-crisis management of the firm: textbook], Zovnishnia torhivlia, Kyiv, Ukraine, P. 328.
25. Shershnova, Z.Ye. and others (2007), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navch. posib. dlia stud. ekon. spets. usikh form navch. [Anti-crisis management of the enterprise: textbook. way. for students. econ. special all forms of teaching], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.676.
26. Shumpeter, J. A. (2007), Teorija jekonomicheskogo razvitija. Kapitalizm, so-cializm i demokratija [The theory of economic development. Capitalism, socialism and democracy], Jeksmo, Moscow, Russia, P.864.
27. Shtanhret, A.M. and Kopyliuk, O.I. (2007), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navch. Posibnyk [Anti-crisis management of the enterprise: textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P.355.
28. Yurkova, O.V. “Crises, basic conceptual approaches to the analysis of social crises (from the experience of international political science)”, [Online], available at: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Krizi
29. Barton, L. (1993), Crisis in organizations: Managing and communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati. – Ohio: SouthWestern, P.256.
30. Grenz, T. (1987), Deminsionen und Typen der Unternehmenskrise, Frankfurt am Main.
31. Green, Peter Sheldon. Winning PR Tactics: Effective Techniques to Boost Your Sales [Text] / Peter Sheldon Green. – Financial Times Prentice Hall, 1994.
32. Rosenthal, U. and Pijnenburg, B. (1991) ‘Simulation – oriented scenarios, in U. Rosenthal and B. Pijnenburg (edc), Crisis Management and Decision Making: Simulation Oriented Scenarios. Dordrecht: Kluwer, P. 3.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 754

Відомості про авторів

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор ТОВ «Еталонтехсервіс» м. Харків, Україна

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences,Director of «Etalontechservice» LLC, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0155-7615

Як цитувати статтю

Бізонич Д. В. Дослідження поняття кризи у контексті антикризового державного менеджменту в системі житлово-комунального господарства України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1737 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.55

Bizonych, D. (2020), “Research of the concept of crisis in the context of anti-crisis state management in the system of housing and communal economy of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1737 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.