EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ: НАПРЯМИ ДІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
С. В. Свірко, І. В. Супрунова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.2

УДК: 351.82

С. В. Свірко, І. В. Супрунова

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ: НАПРЯМИ ДІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

В статті здійснено опрацювання різних напрямів впливу тіньової економіки на бюджетну безпеку, що призвело до таких узагальнень щодо: неформальної сегмент економіки – проведення незареєстрованої індивідуальної підприємницької діяльності призводить до втрат доходів Державного і місцевих бюджетів у частині податкових надходжень фізичних осіб; прихований сегмент економіка – ведення легальної діяльності без відображення її в бухгалтерському обліку, а отже в податковому обліку та статистиці, призводить до втрат доходів Державного і місцевих бюджетів у частині податкових надходжень юридичних та фізичних осіб; квазіекономічний сегмент економіки – здійснення протиправних заходів з метою отримання власної вигоди у вигляді нелегальних доходів призводить як до втрат доходів Державного і місцевих бюджетів у частині потенційних податкових надходжень з доходів фізичних осіб, так і до збільшення витрат Державного і місцевих бюджетів через втрату державного та комунального майна (в частині незаконної приватизації державного або комунального майна); підпільний/кримінальний сегмент економіки – здійснення діяльності щодо виробництво/виготовлення та збут психотропних та наркотичних речовин, зброї, торгівлі людьми, нелегальних ігри, контрабанди призводить не тільки до втрат доходів Державного і місцевих бюджетів у частині потенційних податкових та неподаткових надходжень з доходів фізичних осіб, а й надзвичайній криміналізації суспільства, що неминуче викликає потребу у посиленні правоохоронної діяльності, а отже збільшення видатків Державного і місцевих бюджетів на цю діяльність. Умотивовано, що рівень тінізації економіки країни в цілому негативно впливає на її борговий імідж, ускладнюючі процедури зовнішнього кредитування, необхідного на реформування і модернізації окремих сфер та напрямів суспільного життя країни. Умотивовано, що тіньову економіку слід вважати фактором загрози бюджетній безпеці країни, що через уникання її суб’єктів (юридичних та фізичних осіб) офіційного оподаткування, розкрадання державного майна або у інший прямий та непрямий спосіб призводить до зниження бюджетної безпеки в країні.

Ключові слова: тіньова економіка; бюджетна безпека; Державний бюджет; місцевий бюджет; доходи; видатки; кредитування.

Література

1 Базилюк А. В., Коваленко С. О. Тіньова економіка в Україні : монографія. Київ : НДЕІ Мінекономіки України, 1998. 206 с
2 Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання [Текст] : аналіт. огляд / [упоряд.: С. С. Чернявський, В. А. Некрасов, А. В. Титко та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 152 с.
3 Голубов О. Куди йдуть гроші. За обсягом тіньової економіки Україна вибилась у лідери Європи. № 46 журналу Корреспондент від 23 листопада 2012 https://ua.korrespondent.net/journal/1429598-korrespondent-kudi-jdut-groshi-za-obsyagom-tinovoyi-ekonomiki-ukrayina-vibilas-u-lideri-evropi
4 Рівень тіньової економіки в Україні в 2018 р. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797596-riven-tinovoi-ekonomiki-v-ukraini-stanovit-majze-polovinu-vid-vvp.html
5 Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / Ред. кол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. 952 с.
6 Никитин С.Теневая экономика и налогообложение/С. Никитин, М. Степанова, Е. Глазова // Мировая экономика и междунар. отнош. – 2005. – No 2. – С. 24–30.
7 Попович В. Понятійний апарат як засіб відображення міждисциплінарного характеру тіньової економіки / В. Попович // Вісн. Акад. правових наук України. – 2002. – No 1. – С. 142–153.
8 Тацій В. Правові засоби детінізації економіки / В. Тацій // Вісн. НАН України. – 2001. – No 4. – С. 34.
9 Клименко С. Тіньова економіка в Україні: сутність, функції та наслідки / С. Клименко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - Вип. 2. - С. 241-247.
10 Петренко С. Теневая экономика: причины появления и влияние на легализованный сектор экономики / С. Петренко // Вестник бухгалтера и аудитора Украины [Текст]. — 2004. — No 3. — С. 40—42.
11 Мущинська Н. Ю. Деякі теоретичні аспекти проблеми тінізації економіки / Н. Ю. Мущинська // Науч.-техн. сб. “Коммун. хоз-во городов”. Вып. 61. – Х. : ХНАГХ, 2005. – С. 258– 262. – Серия : Экономические науки.
12 Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика [Текст] : [монографія] / І. І. Мазур. — К. : ВПЦ “Київський ун-т”, 2006. — 239 с.
13 Варналій З. С. Актуальні проблеми забезпечення національної економічної безпеки в Україні / З. С. Варналій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст]. — 2009. — No 1. — С. 1—18.
14 Гузенко О. П. Тіньова економіка як факторний сегмент загрози рівню економічної безпеки / О. П. Гузенко, В. В. Кадала // Правовий часопис Донбасу. ‒ 2020. ‒ № 1 (70). ‒ С. 54-63.
15 Заверуха М. М. До визначення суті тіньових економічних процесів / М. М. Заверуха // Ефективність державного управління. - 2016. - Вип. 1-2(2). - С. 72-83.
16 Антипов В. І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення) / В. І. Антипов. – Вінниця : ДП ДКФ, 2006. – 1049 с.
17 . Грицишен Д.О.,Свірко С.В.,Супрунова І.В. Бюджетна безпека як об'єкт аналітичних досліджень в умовах реформування системи управління місцевими бюджетами//Журнал “Інвестиції: практика та досвід”. -№24. -2019.- С.129-134.
18 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
19 Cassel D. Funktionen der Schattenwirtschaft im Koordinationsmechanismus von Markt und Planwirtschaften / D. Cassel // ORDO. Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 37. – 1986. – S. 73–101.
20 Іванов Ю.Б. Тіньова економіка в контексті кризи державного управління// Проблеми економіки. №4, 2010. С.21-24.
21 Корецька С. О. "Тіньова" економіка: наслідки та методи подолання / С. О. Корецька // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 20. - С. 15-18.
22 Global Risks Report 2011 Sixth Edition. An initiative of the Risk Response Network. – Geneva : World Economic Forum, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://riskreport.weforum.org/global risks 2011.pdf

S. Svirko, I. Suprunova

SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO BUDGET SECURITY: DIRECTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article deals with various areas of influence of the shadow economy on budget security, which led to the following generalizations about: informal segment of the economy - unregistered individual entrepreneurial activity leads to loss of state and local budget revenues in terms of tax revenues of individuals; hidden segment of the economy - conducting legal activities without reflecting it in accounting, and hence in tax accounting and statistics, leads to loss of revenues of the State and local budgets in terms of tax revenues of legal entities and individuals; quasi-economic segment of the economy - the implementation of illegal measures to obtain their own benefits in the form of illegal income leads to both loss of state and local budget revenues in terms of potential tax revenues from personal income, and to increase state and local budgets due to loss of state and municipal property (in terms of illegal privatization of state or municipal property); underground / criminal segment of the economy - carrying out activities related to the production / manufacture and sale of psychotropic and narcotic substances, weapons, human trafficking, illegal games, smuggling leads not only to loss of state and local budget revenues in terms of potential tax and non-tax revenues. but also the extreme criminalization of society, which inevitably necessitates the strengthening of law enforcement, and hence an increase in expenditures of the State and local budgets for this activity.It is motivated that the level of shadowing of the country's economy as a whole has a negative impact on its debt image, complicating the procedures of external lending needed to reform and modernize certain areas and areas of public life. It is justified that the shadow economy should be considered a threat to the budget security of the country, which by avoiding its subjects (legal entities and individuals) official taxation, theft of state property or otherwise directly and indirectly leads to reduced budget security in the country.

Keywords: shadow economy; budgetary security; the State budget; the local budget; incomes; expenses; crediting.

References

1. Bazyliuk, A.V. and Kovalenko, S.O. (1998), Tin'ova ekonomika v Ukraini: monohrafiia. [Shadow economy in Ukraine: monograph]. Research Institute of the Ministry of Economy of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Cherniavs'kyj, S.S., Nekrasov, V.A. and Tytko, A.V. (2017), Tin'ova ekonomika v Ukraini: stan, tendentsii, shliakhy podolannia: analit. ohliad [Shadow economy in Ukraine: state, tendencies, ways of overcoming: analyst. review]. Nat. acad. internal affairs, Kyiv, Ukraine.
3. Holubov, O. (2012), “Where does the money go. In terms of the size of the shadow economy, Ukraine has become one of the leaders in Europe”, Correspondent magazine, vol. 46, available at: https://ua.korrespondent.net/journal/1429598-korrespondent-kudi-jdut-groshi-za-obsyagom-tinovoyi-ekonomiki-ukrayina-vibilas-u-lideri-evropi (Accessed 14 Aug 2020).
4. Ukrinform, “The level of the shadow economy in Ukraine in 2018”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797596-riven-tinovoi-ekonomiki-v-ukraini-stanovit-majze-polovinu-vid-vvp.html, (Accessed 14 Aug 2020).
5. Mochernyj, S.V. (ed.) (2002), Ekonomichna entsyklopediia: u tr'okh tomakh [Economic Encyclopedia: in three volumes]. Vol. 3. Publishing Center "Academy", Kyiv, Ukraine.
6. Nikitin, S., Stepanova, M. and Glazova E. (2005), “Shadow economy and taxation”, Mirovaja jekonomika i mezhdunar. otnosh, vol. 2, pp. 24-30.
7. Popovych, V. (2002), “The conceptual apparatus as a means of reflecting the interdisciplinary nature of the shadow economy”, Visn. Akad. pravovykh nauk Ukraïny, vol. 1, pp. 142-153.
8. Tatsiy, V. (2001), “Legal means of de-shadowing the economy”, Visn. NAN Ukraïny, vol. 4, p.34.
9. Klymenko, S. (2012), “Shadow economy in Ukraine: essence, functions and consequences”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 241-247.
10. Petrenko, S. (2004), “Shadow economy: reasons for the appearance and impact on the legalized sector of the economy”, Vestnik buhgaltera i auditora Ukrainy, vol. 3, pp. 40-42.
11. Mushhins'ka, N.Ju. (2005), “Some theoretical aspects of the problem of shadowing of the economy”, Nauch.-tehn. sb. “Kommun. hoz-vo gorodov”. Serija : Jekonomicheskie nauki, vol. 61, pp. 258-262.
12. Mazur, I.I. (2006), Detinizatsiia ekonomiky Ukraïny: teoriia ta praktyka: monohrafiia [Detinization of the economy of Ukraine: theory and practice], VPC “Kyiv University”, Kyiv, Ukraine.
13. Varnaliy, Z.S. (2009), “Actual problems of ensuring national economic security in Ukraine” Naukovyy̆ visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 1-18.
14. Guzenko, O.P. and Kadala, V.V. (2020), “Shadow economy as a factor segment of the threat to the level of economic security”, Pravovyj chasopys Donbas, vol. 1(70), pp. 54-63.
15. Zaverukha, M.M. (2016), “To determine the essence of shadow economic processes”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1-2(2), pp. 72-83.
16. Antypov, V.I. (2006), Tin'ova ekonomika ta ekonomichna zlochynnist': svitovi tendentsiï, ukraïns'ki realiï ta pravovi zasoby kontroliu (teoretyko-metodolohichne uzahal'nennia) [Shadow economy and economic crime: world trends, Ukrainian realities and legal means of control (theoretical and methodological generalization)], DP DKF, Vinnytsia, Ukraine.
17. Hrytsyshen, D.O., Svirko, S.V. and Suprunova, I.V. (2019), “Budget security as an object of analytical research in the context of reforming the local budget management system”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 129-134.
18. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On approval of Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (Accessed 14 Aug 2020).
19. Cassel, D. (1986), “Functions of the shadow economy in the coordination mechanism of market and planned economies”, ORDO. Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaf, vol. 37, pp. 73–101.
20. Ivanov, Yu.B. (2010), “Shadow economy in the context of the crisis of public administration”, Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 21-24.
21. Korets'ka, S.O. (2011), “"Shadow" economy: consequences and methods of overcoming” Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 15-18.
22. World Economic Forum (2011), “Global Risks Report 2011 Sixth Edition. An initiative of the Risk Response Network”, available at: http://riskreport.weforum.org/global risks 2011.pdf (Accessed 14 Aug 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 960

Відомості про авторів

С. В. Свірко

д. е. н., професор, здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-9157-4672


І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, Державний університет "Житомирська політехніка"

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-5800-3023

Як цитувати статтю

Свірко С. В., Супрунова І. В. Тіньова економіка як загроза бюджетній безпеці: напрями дії державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1735 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.2

Svirko, S. and Suprunova, I. (2020), “Shadow economy as a threat to budget security: directions of public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1735 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.