EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
В. В. Риков

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.100

УДК: 338.2:351.863

В. В. Риков

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У науковій статті висвітлюється сутність та еволюція терміну «економічна безпека». З’ясовано, що термін «економічна безпека» базується на основі детермінантів та принципів безпеки. Встановлено, що можливість економіки країни в цілому та її оокремих регіонів забезпечувати стабільний розвиток і надійний захист економічних інтересів громадян, господарюючих суб'єктів і держави вцілому. Економічна безпека країни може розглядатися з позиції забезпечення захисту життєво важливих інтересів усіх жителів країни, суспільства і держави в економічній сфері від внутрішніх і зовнішніх загроз. Автор зазначає, що економічна безпека – це динамічний елемент економіки, що адаптується до вимог свого часу. Таким чином, розглядаючи поняття економічної безпеки, слід виходити з визначення рівноваги економічної системи та її подальшого сталого розвитку. Разом з тим економічний розвиток може бути забезпечено різними факторами, носити екстенсивний або інтенсивний характер.

Ключові слова: безпека; економічна безпека; форми економічної безпеки; економічна безпека держави; напрями формування економічної безпеки; механізми державного управління.

Література

1. Standing G. Beyond the New Paternalism: Basic Security as equality. Journal of Sociology & Social Welfare. 2003. Vol. 30(2). P. 195-196.
2. Stiglitz J. E. Capital market liberalization, economic growth, and instability. World development. 2000. Vol. 28(6). P. 1075-1086.
3. Илларионов А. Критерии экономической безопасности. Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 35–58.
4. Hungnes H. Using common factors to identify substitution possibilities in a factor demand system with technological changes. EconStor. 2016, no. 849. URL : https://www.econstor.eu/handle/10419/192831 (Last accessed: 27.07.2020).
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text (Дата звернення: 27.07.2020).
6. Іденко Ю. Еміграція по-українськи: «відтік мізків» чи світовий досвід? УНІАН, 2011. URL: https://www.unian.ua/economics/soc/546028-emigratsiya-po-ukrajinski-vidtik-mizkiv-chi-svitoviy-dosvid.html (Дата звернення: 27.07.2020).
7. Ерфан Є. А. Особливості міжнародної міграції висококваліфікованих працівників. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18(2). С. 10-14.
8. Kancs, A., & Ciaian, P. The EU Blue Card: Managing migration challenges and opportunities for developing countries, JRC Technical Reports. European Commission, 2015. JRC94323, EUR 27080 EN.
9. Regional integration and labour mobility linking trade, migration and development. United Nations, 2014 URL: http://www.unescap.org/sites/default/files/STESCAP2688_No81.pdf (Last accessed: 27.07.2020).
10. Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 р. № 278 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278-2020-%D0%BF#Text (Дата звернення: 27.07.2020).

V. Rykov

PROMISING DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM IN UKRAINE

Summary

The scientific article highlights the essence and evolution of the term "economic security". The term "economic security" has been found to be based on determinants and security principles. It is established that the ability of the economy as a whole and its individual regions to ensure stable development and reliable protection of economic interests of citizens, businesses and the state as a whole. The economic security of the country can be considered from the standpoint of ensuring the protection of vital interests of all inhabitants of the country, society and the state in the economic sphere from internal and external threats. The author notes that economic security is a dynamic element of the economy that adapts to the requirements of its time. Thus, considering the concept of economic security, we should proceed from the definition of the balance of the economic system and its further sustainable development. However, economic development can be ensured by various factors, be extensive or intensive.
The author emphasizes that the quality of life has a decisive influence on security in the economic sphere. For example, social status, education, profession, income level - all this characterizes the quality of life. That is why it is necessary to fight poverty along with strengthening social protection. A high level of economic security provides a state of the economy and its institutions of management, in which it is able to withstand and successfully address any external and internal threats, to create conditions for sustainable development of its social institutions.
According to the author, the main direction of ensuring the economic security of Ukraine in the medium term is to ensure the territorial integrity of the state. The liberation and restoration of Donbass requires significant investment. However, the region's industry was still outdated, so it needed modernization in any case. Immediately after the deoccupation of the region, this process can be implemented by attracting money from financial donors and foreign investment.
The result of the study was the development of the author's model of neutralizing threats to economic security by making management decisions.

Keywords: security; economic security; forms of economic security; economic security of the state; directions of formation of economic security; mechanisms of public administration.

References

1. Standing, G. (2003), “Beyond the new paternalism: Basic security as equality” Journal of Sociology & Social Welfare, vol. 30(2), pp. 195-196.
2. Stiglitz, J. E. (2000), “Capital market liberalization, economic growth, and instability”, World development, vol. 28(6), pp. 1075-1086.
3. Илларионов, А. (1998), “Критерии экономической безопасности”, Вопросы экономики, no.10, pp. 35-58.
4. Hungnes, H. (2016), “Using common factors to identify substitution possibilities in a factor demand system with technological changes”, EconStor, [Online], vol. 849, available at: https://www.econstor.eu/handle/10419/192831 (Accessed 27 July 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine, On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the National Security Strategy of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text (Accessed 27 July 2020).
6. Idenko, Y. (2011), “Emigration in Ukrainian: "brain drain" or world experience?”, UNIAN, [Online], available at: https://www.unian.ua/economics/soc/546028-emigratsiya-po-ukrajinski-vidtik-mizkiv-chi-svitoviy-dosvid.html (Accessed 27 July 2020).
7. Erfan, Ye. A. (2018), “Features of international migration of highly skilled workers”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Vol. 18 (2), pp. 10-14.
8. Kancs, A., & Ciaian, P. (2015), The EU Blue Card: Managing migration challenges and opportunities for developing countries, JRC Technical Reports, European Commission, JRC94323, EUR 27080 EN.
9. United Nations (2014), “Regional integration and labour mobility linking trade, migration and development”, available at: http://www.unescap.org/sites/default/files/STESCAP2688_No81.pdf (Accessed 27 July 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the implementation of the pilot project on the use of electronic display of information contained in the passport of a citizen of Ukraine in the form of a card, and electronic display of information contained in the passport of a citizen of Ukraine for travel abroad”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278-2020-%D0%BF#Text (Accessed 27 July 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 55

Відомості про авторів

В. В. Риков

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, Заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва

V. Rykov

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Deputy chairman of the QDCB of Kyiv, Qualification and disciplinary commission of the bar of Kyiv

ORCID:

0000-0002-8243-6558

Як цитувати статтю

Риков В. В. Перспективні напрями розвитку системи економічної безпеки в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1730 (дата звернення: 26.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.100

Rykov, V. (2020), “Promising directions for the development of the economic security system in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1730 (Accessed 26 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.