EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
А. І. Кашлакова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.53

УДК: 35:005.32(07)

А. І. Кашлакова

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті актуалізовано доцільність формування системи управління талантами на державній службі в Україні. Викладено аргументи на користь впровадження системи управління талантами в органах державної влади. Здійснено аналіз основних стадій управління талантами на державній службі та обґрунтовано необхідність включення їх до процедур підбору, залучення, адаптації, професійного розвитку та оцінювання державних службовців з урахуванням прогресивного зарубіжного досвіду. Запропоновано підходи до вирішення сучасних проблем становлення системи управління талантами у сфері державної служби та визначено перспективи її розвитку в Україні. У даному контексті доведено необхідність впровадження системи планування спадкоємності керівних посад на державній службі з метою забезпечення формування інституційної пам’яті органу державної влади та окреслено переваги та недоліки окремих підходів до управлінні талантами.

Ключові слова: державне управління; талант; управління талантами; система управління талантами; державна служба; HR-менеджмент.

Література

1. Армстронг М., Тейлор С. Практика управления человеческими ресурсами. 14-е изд. Москва : Питер, 2016. 1040 с.
2. Демичева М.Ю. Подходы к управлению талантами // Инновационные технологи управления человеческими ресурсами: коллективная монография / Под редакцией к.э.н. А.А. Корсаковой, д.с.н. Е.С. Яхонтовой. М.: МЭСИ, 2012. С. 52-63.
3. Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України № 290 від 22.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/290-2020 (дата звернення: 10.09.2020).
4. Еремина И.Е. Управление развитием менеджерського таланта персонала организации в сфере дополнительных образовательных услуг. Автореферат диссертации д.э.н. по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). М.: РГУ нефти и газаим. И.М. Губкина, 2009. 38с.
5. Ліпенцев А.В., Касприк В.Р. Управління талантами в органах публічної влади. Науковий вісник. Демократичне врядування. 2019. № 2 (24). С. 6–12.
6. Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты / пер. сангл. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2005. 261 с.
7. Маніфест Давосу-2020. URL: https://www.rbc.ua/static/longread/davos_ukr/index.html (дата звернення: 09.09.2020).
8.Питання оплати праці працівників державних органів: Постанова Кабінету Міністрів України № 15 від 18.01.2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017 (дата звернення: 10.09.2020).
9. Про державну службу: Закон України №889 - VIII від 10.12.2015. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 10.09.2020).
10. Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Наказ Національного агенства України з питань державної служби № 106 від 06.02.2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-20 (дата звернення: 10.09.2020).
11. Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України № 640 від 23.08.2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017 (дата звернення: 10.09.2020).
12. Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів): Наказ Міністерства соціальної політики України № 646 від 13.06.2016. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-16 (дата звернення: 10.09.2020).
13. Прудіус О.І., Журавель А.І., Сітор М.О. Талант менеджмент як невід’ємна складова успіху організації. Економіка : реалії часу. 2013. №1 (6). С. 172 –177.
14. Швець Н.К. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або як перемоги зловживання персоналу. Персонал. 2006. № 5. С. 31–36. URL : //www.economy.nayka.com.ua/
15. Шимановська-Діанич Л.М. Управління талантами як важлива умова підвищення конкурентоспроможності підприємства в “новій економіці” / Л.М. Шимановська-Діанич. Стратегія розвитку України у глобальному середовищі: матеріали ІІІ між нар. Наук.-практ. конф. Сімферополь, Ялта, 2009. с. 57–64.
16. Hilton D. Hiring and Retaining Top Talent / D. Hilton // Credit Union Executive Journal. 2013. Vol. 40, No. 5. P. 179–189.

A. Kashlakova

TALENT MANAGEMENT SYSTEM IN THE CIVIL SERVICE: THE ESSENCE AND NECESSITY OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

The article actualizes the problem of forming a talent management system in Ukraine. Arguments in favor of the feasibility of implementing a system of talent management in public authorities at the present stage of formation of Ukraine. An analysis of the main stages of talent management in the civil service, including the following: identification and involvement of talent, talent development, talent retention, monitoring and evaluation of the effectiveness of talent management. The necessity of their inclusion in the procedures of selection, involvement of adaptation, professional development and evaluation of civil servants taking into account the progressive foreign experience is substantiated. Emphasis is placed on the peculiarities of the selection procedure for vacant civil service positions for the period of quarantinein Ukraine. The state of the system of professional development of civil servants and opportunities to increase the level of professional competence at the expense of budget funds are analyzed. The necessity of introduction of the mechanism of grouping of positions on complexity of work for the purpose of standardization of payment in the organization and establishment of the size of payment on the formed groups of positions, depending on value of the maintenance of the performed work is proved. Prospects for the development of the system and talent management in Ukraine are revealed. Approaches to the solution of modern problems of formation of the system of talent management in the sphere of civil service in Ukraine are offered. The necessity of introduction of the system of succession planning of leading positions in the civil service in order to ensure the formation of the institutional memory of the public authority has been proved. The advantages and disadvantages of certain approaches to talent management are identified. It is concluded that the system of talent management for the Ukrainian civil service can be considered an innovative system of quality management, integration of human management strategy into the management strategy of the state authorities, which will result in more successful goals and objectives, will lead to greater efficiency and effectiveness of public policy.

Keywords: public administration; talent; talent management; talent management system; state service; HR-management.

References

1. Armstrong M. and Tejlor S. (2016), Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami [Human resource management practice], 14thed, Moska, Piter, Russia.
2. DemichevaM. YU. (2012), Podhody k upravleniyu talantami [Talant management approaches], Innovacionnye tekhnologii upravlenya chelovecheskimi resursami: kollektivnaya monografiya, MESI, Moscow, Russia.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issue so fappointmentof a civil service position regarding the period of quarantine established by preventing the spread of acuterespiratorydisease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 in Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/290-2020 (Accessed 10 September 2020).
4. Eremina I.E. (2009), Management of the development of managerial talent of the organization`s personnel in the field of additional educational services, Ph.D. Thesis, Economics and management of the national economy (labor economics), FederalStateBudgetaryEducationalInstitutionofHigherEducationGubkinRussianStateUniversityofOilandGas (NationalResearchUniversity), Moscow, Russia.
5. LіpencevA.V. andKasprikV.R. (2019), “Talent management in public authorities”, Upravlіnnya talantami v organah publіchnoї vladi, Scientific Bulletin. Democratic governance, No 2(24), pp. 6 – 12.
6. Majklz E., Hendfild-Dzhons H., Ekselrod E. (2005), Vojna za talanty [War for talents], Moscow, Russia.
7. Davos Manifesto 2020, [Online], vol. 1, availableat: https://www.rbc.ua/static/longread/davos_ukr/index.html(Accessed 10 September 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Resolution on the issue of remuneration of employees of state agencies” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017 (Accessed 10 September 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About public service”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 10 September 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), OrderoftheNational Agency of Ukraine for Civil Service Affairs “Order on approval of the Regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, the irfirstdeputiesanddeputies, local government officialsanddeputiesoflocalcouncils” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-20(Accessed 10 September 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, “Resolution on approval of the Procedure fo revaluating the performance of civil servants” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017 (Accessed 10 September 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), OrderoftheMinistry of social policy (2016), “Order about the statement of Standard position on bonuses of civil servants of public authorities, other stateagencies, theirdevices (secretariats)” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-16(Accessed 10 September 2020).
13. Prodіus O.І., ZHuravel' A.І. andSіtor M.O. (2013), “Talent management as anintegral part of the success of the organization”, Talant menedzhment yak nevіd’єmna skladova uspіhu organіzacії, vol. №1 (6), pp. 172 – 177.
14. Shvec' N.K., “Methods of identifyingand maintaining personnel security, orasvictoryforstaffabuse”, Metodiviyavlennya і zberezhennyakadrovoїbezpeki, aboyakperemogizlovzhivannyapersonalu, Personal [Online], vol. 5, availableat: www.economy.nayka.com.ua (Accessed 4 Sep 2020).
15. Shimanovs'ka-Dіanich L.M. (2009), “Talent management as animportant conditionforincreasing the competitiveness of the enterprise in the “neweconomy”, Upravlіnnya talantami yak vazhliva umova pіdvishchennya konkurentospromozhnostі pіdpriєmstvav “novіj ekonomіcі”, [Strategіya rozvitku Ukraїniu global'nomuseredovishchі], Materіali ІІІ mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії, Sіmferopol', Ukraine, pp. 57 - 64.
16. Hilton D. (2013), Hiring and Retaining Top Talent, Credit Union Executive Journal, No 5, Vol 40.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 126

Відомості про авторів

А. І. Кашлакова

завідувач сектору “Навчально-методичний центр” Управління персоналу, Державна міграційна служби України

A. Kashlakova

Head of the Sector “Education and Methodical Center” of Human Resources Department, State Migration Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3995-2506

Як цитувати статтю

Кашлакова А. І. Система управління талантами на державній службі: сутність та необхідність впровадження в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1729 (дата звернення: 26.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.53

Kashlakova, A. (2020), “Talent management system in the civil service: the essence and necessity of implementation in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1729 (Accessed 26 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.