EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ПІДХОДИ
Д. О. Самофалов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.52

УДК: 35::351,354.1; 61::614.2,614.39; 351:614.2.

Д. О. Самофалов

МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ПІДХОДИ

Анотація

У статті розглядаються моделі комунікативної діяльності в публічному адмініструванні громадського здоров’я відповідно до зарубіжного досвіду. Виділено три основні моделі: з єдиним відправником інформації в особі держави; з декількома відправниками інформації з єдиним державним врегулюванням та декількома незалежними відправників інформації з відсутністю центрального регулювання. В статті наведено основні ознаки існуючих моделей комунікативної діяльності в публічному адмініструванні громадського здоров’я з розглядом ключових характеристик, механізмів досягнення цілей та результати діяльності. Враховуючи цільові напрямки розвитку громадського здоров’я визначено особливості та ключові чинники комунікативної діяльності та публічного адміністрування цієї діяльності. Опрацьовано підходи до публічного адміністрування комунікативною діяльністю країн Європи, Південної та Північної Америки, а також країн Африки. Крім того вивчено досвід основних європейських, південно та північно американських організацій, які займаються громадським здоров’ям та їх підходи щодо комунікації в цьому напрямку. Основну увагу приділено систематизації моделей комунікативної діяльності громадському здоров’ї.

Ключові слова: публічне адміністрування; охорона здоров’я; комунікативна діяльність; комунікативні технології; комунікації в охороні здоров’я; комунікації в громадському здоров’ї; громадське здоров’я.

Література

1. Білинська М. М. Прогнозування потенційних впливів політичних рішень на громадське здоров’я.Державне управління: теорія і практика: Електронне наук. фахове вид. 2005. 2. С. 155-166.
2. Вострикова К. С. Публічне адміністрування в сфері охорони громадського здоровя в Україні умовах реалізації медичної реформи. 2020.
3. Вороненко Ю. В. и др. Комунікаційна компетенція як складова комплексного навчання фахівців громадського здоров'я.Україна. Здоров'я нації. 2017. 3. С. 309-310.
4. Кандзюба С. и др. Електронне урядування як пріоритетний напрям забезпечення публічної політики в сфері громадського здоров’я в Україні. Розвиток публічного управління в Україні. С. 79.
5. Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект.дис. д. держ. упр.: спец. 2007. 25. 01.
6. Друк В. В. Сучасні наукові підходи щодо дослідження поняття комунікація в державному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. №4 URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1062
7. Занфірова А., Радиш Я. Ф. Етико правові засади регулювання медичної діяльності в Україні (за матеріалами літературних джерел) : дис. Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04. 2008, м. Львів, 2008.
8. Іващенко С. Р. Роль соціальних мереж (Facebook) у комунікаційному процесі сфери громадського здоров'я.Україна. Здоров'я нації. 2017. 3. С. 323-324.
9. Кабінет Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції розвитку системи охорони здоров'я» URL: https:.www.kmu.gov.ua/npas/ 249618799 (Доступ 15 серпня 2020 року).
10. Князевич В. М., Авраменко П., Короленко В. В. Перспективи розвитку публічного управління у сфері громадського здоров’я України в умовах системних змін.Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. 2016. 1. С. 56-65.
11. Кланца І. А. Громадське здоров’я як умова національної безпеки держави.Вісник НАДУ при Президентові України (Серія “Державне управління”). 2018. 1. С. 107-113.
12. Клос Л., Назар Н. Соціальна робота у сфері громадського здоров’я (американський досвід).Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. 4. С. 200-209.
13. Кюкало О. О. Реформування системи охорони здоров’я України у контексті досвіду зарубіжних країн. 2020.
14. Логвиненко Б. О. Громадське здоров’я як пріоритет державної політики України у сфері національної безпеки. 2020.
15. Ляшко В. Представлення реформи системи громадського здоров’я. Національний, регіональний та місцевий рівні. URL: http:.healthreform.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/5_Liashko_Public_health.pdf (Доступ 09 серпня 2020 року).
16. Приятельчук, О. А. Система охорони здоров’я як механізм реалізації моделі загального добробуту в Скандинавському регіоні. Економіка і суспільство. 2018. №19. 910-918
17. Рингач Н. О. Громадське здоров’я як чинник національної безпеки: монографія.К.: НАДУ. 2009. 296c.
18. Слабкий Г. О. и др. Комунікації та соціальна мобілізація в інтересах здоров’я населення в рамках системи громадського здоров’я. 2016.
19. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ.К.: МАУП. 2003. 364c.
20. Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні. 2011.
21. Bernhardt J. M. Communication at the core of effective public health. American journal of public health. 2004. 94(12), 2051–2053.
22. Canadian Public Health Association. Health impacts of social and economic conditions. CPHA: Ottawa. URL: https:.www.cpha.ca/
23. De Fleur M. L. et al. Teorías de la comunicación de masas. Paidós, 1982.
24. Detmer D. E. Transforming healthcare in the Internet Era. World hospitals and health services: the official journal of the International Hospital Federation. 2001. 2. С. 7-11.
25. Dusetzina S. B. et al. Impact of FDA drug risk communications on health care utilization and health behaviors: a systematic review. Medical care. 2012. 6. С. 466.
26. England N. H. S. Accessible information and communication policy.
27. Health and Social Care Act 2012. 2012. URL: http:.www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted
28. Healthy people U.S. Department of Health and Human Services (2020). Healthy people 2020 objectives. US Department of Health and Human Services. URL: https:.health.gov/healthypeople (Accessed 4 July 2020).
29. Larsen, M., Gulis, G., Pedersen, K. M. Use of evidence in local public health work in Denmark. International journal of public health, 2012. 57(3), 477-483.
30. Lin, V., Fawkes, S. Health promotion in Australia: twenty years on from the Ottawa Charter. Promotion & education. 2007. 14(4), 203-208
31. MacIntyre, C. R. Public health and health reform in Australia. Medical Journal of Australia. 2011. 194(1), 38-40
32. Olejaz M. et al. Denmark: Health system review. URL: https:.apps.who.int/iris/handle/10665/330321
33. Prilutski, M. A. A brief look at effective health communication strategies in Ghana. Elon J Undergrad Res Commun, 2010. 1, 51-58.
34. Regidor E. et al. The role of the public health official in communicating public health information.American journal of public health. 2007. 97. Supplement_1. С. S93-S97.
35. Sable, M. R. Public health and social work / Sable M. R., Schild D. R., Hipp A. J.. Handbook of Health Social Work. — Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2012. — Р. 64-94.
36. Smith S. et al. NHS and public health reorganization in England: health protection and emergency planning, preparedness and response perspective. Journal of Public Health. 2017. 39. 2. С. 403-406.
37. Schneider, M.-J. Introduction to public health / Mary-Jane Schneider. Revista Panamericana de Salud Pública. — 2003. — № 13.1. — P. 58-59
38. Thygesen L. C. et al. Introduction to Danish (nationwide) registers on health and social issues: structure, access, legislation, and archiving. 2011.
39. Tomaževič N., Tekavčič M., Peljhan D. Towards excellence in public administration: organisation theory-based performance management model.Total Quality Management & Business Excellence. 2017. 28. 5-6. С. 578-599.

D. Samofalov

MODELS OF COMMUNICATION ACTIVITY IN PUBLIC MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH: FOREIGN AND UKRAINIAN APPROACHES

Summary

In the article is given analyzes of the foreign and Ukrainian science and practical sources and outlines, the approaches to public management of communication activities and communication policy development in the field of public health. Despite significant differences, communicative activities in public health in different countries are grouped and divided into categories and models. Article considers the models of communicative activity in public administration of public health in accordance with foreign experience. The communicative activity of public health of different countries from the standpoint of Melvin De Fleur's communicative model is studied. There are three main models: with a single sender of information controlled by government; with several senders of information with a single state regulation and several independent senders of information with no central regulation. The article presents the main features of the existing models of communicative activity in public administration of public health in different countries with consideration of key characteristics, mechanisms for achieving goals and results of activities. Taking into account the target directions of public health development, the peculiarities and key factors of communicative activity and public administration of this activity are determined. Approaches to public administration of communicative activity of the countries of Europe, South and North America, and also the countries of Africa are studied. In addition, the experience of major European, South and North American public health organizations and their approaches to communication in this area were studied. The main attention is paid to the systematization of models of communicative activity in public health and public management of this field in different countries. It is noted that the more organizations take part in public health communication activities, and the smaller the share of the state in this participation, the more "information noise" is created and the less public confidence in the public health system, which leads to numerous myths and resistance from the people.

Keywords: public administration; health care; communication activities; communication technologies; health care communications; public health communications; public health.

References

1. Bilynska, M. M. (2005), "Forecasting the potential impact of policy decisions on public health", Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka, vol. 2, pp. 155-166.
2. Vostrykova, K. S. (2020), "Public administration in the field of public health in Ukraine in the context of medical reform".
3. Voronenko, Yu. V. and others (2017), "Communication competence as a component of complex training of public health specialists", Ukraina. Zdorovia natsii, vol. 3, pp. 309-310.
4. Kandziuba, S. and others (2020), "E-government as a priority of public policy in the field of public health in Ukraine ", Rozvytok publichnoho upravlinnia v Ukraini, P. 79.
5. Drahomyretska, N. M. (2007), "Communicative activity in public administration: theoretical and methodological aspect", Abstract of Ph.D. dissertation.
6. Druk, V. V. (2017), "Modern scientific approaches of the concept of communication in public governance", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 4, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1062 (Accessed 14 Aug 2020).
7. Zanfirova, A. and Radysh, Ya. F. (2008), "Ethical and legal principles of regulation of medical activity in Ukraine (according to the materials of literary sources)", Materialy II Vseukrainskoi naukovo praktychnoi konferentsii 17—18.04. 2008 [Proceedings of the II All-Ukrainian scientific-practical conference 17-18.04. 2008], Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia) [Medical law of Ukraine: legal status of patients in Ukraine and its legislative support (genesis, development, problems and prospects for improvement)], Lviv, Ukraine.
8. Ivashchenko, S. R. (2017), "The role of social networks (Facebook) in the communication process of public health", Ukraina. Zdorovia natsii, vol. 3, pp. 323-324.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of health care system development", available at: https:.www.kmu.gov.ua/npas/ 249618799 (Accessed 14 Aug 2020).
10. Kniazevych ,V. M. Avramenko, P. and Korolenko, V. V. (2016), "Prospects for the development of public administration in the field of public health of Ukraine in the context of systemic changes", Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 56-65.
11. Klantsa, I. A. (2018), "Public health as a condition of national security of the state", Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy (Seriia “Derzhavne upravlinnia”), vol. 1, pp. 107-113.
12. Klos, L. and Nazar, N. (2016), "Social work in the field of public health (American experience)", Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, vol. 4, pp. 200-209.
13. Kiukalo, O. O. (2020), "Reforming the health care system of Ukraine in the context of the experience of foreign countries", Ph.D. Thesis, P.10.
14. Lohvynenko, B. O. (2020), "Public health as a priority of the state policy of Ukraine in the field of national security".
15. Liashko, V. (2018), "Presentation of public health reform. National, regional and local levels", [Online], available at: http:.healthreform.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/5_Liashko_Public_health.pdf (Accessed 14 Aug 2020).
16. Pryiatelchuk, O. A. (2018), "The health care system as a mechanism for implementing the model of general well-being in the Scandinavian region", Ekonomika i suspilstvo, vol. 19, pp. 910-918.
17. Rynhach, N. O. (2009), Hromadske zdorovia yak chynnyk natsionalnoi bezpeky [Public health as a factor of national security], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 296.
18. Slabkyi, H. O. and others (2016), "Communications and social mobilization in the interests of public health within the public health system".
19. Surmin, Ju. P. (2003), Teorija sistem i sistemnyj analiz [Systems Theory and Systems Analysis], MAUP, Kyiv, Ukraine, P. 364.
20. Shturkhetskyi, S. V. (2011), "Communicative potential of local self-government in Ukraine".
21. Bernhardt, J. M. (2004), "Communication at the core of effective public health", American journal of public health, vol. 94(12), pp. 2051–2053.
22. Canadian Public Health Association. Health impacts of social and economic conditions. CPHA: Ottawa, [Online], available at: https:.www.cpha.ca/ (Accessed 4 July 2020).
23. De Fleur M. L. et al. Teorías de la comunicación de masas. Paidós, 1982.
24. Detmer, D. E. (2001), "Transforming healthcare in the Internet Era", World hospitals and health services: the official journal of the International Hospital Federation, vol. 2, pp. 7-11.
25. Dusetzina S. B. et al. (2012), "Impact of FDA drug risk communications on health care utilization and health behaviors: a systematic review", Medical care, vol. 6, pp. 466.
26. England N. H. S. Accessible information and communication policy.
27. Health and Social Care Act 2012, [Online], available at: http:.www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted (Accessed 4 July 2020).
28. Healthy people U.S. Department of Health and Human Services (2020). Healthy people 2020 objectives. US Department of Health and Human Services. [Online], available at: https:.health.gov/healthypeople (Accessed 4 July 2020).
29. Larsen, M., Gulis, G., Pedersen, K. M. (2012), "Use of evidence in local public health work in Denmark", International journal of public health, vol. 57(3), pp. 477-483.
30. Lin, V. and Fawkes, S. (2007), "Health promotion in Australia: twenty years on from the Ottawa Charter", Promotion & education, vol. 14(4), pp. 203-208.
31. MacIntyre, C. R. (2011), "Public health and health reform in Australia", Medical Journal of Australia, vol. 194(1), pp. 38-40
32. Olejaz M. et al. "Denmark: Health system review", [Online], available at: https:.apps.who.int/iris/handle/10665/330321 (Accessed 4 July 2020)
33. Prilutski, M. A. (2010), "A brief look at effective health communication strategies in Ghana", Elon J Undergrad Res Commun, vol. 1, pp. 51-58.
34. Regidor E. et al. (2007), "The role of the public health official in communicating public health information", American journal of public health, vol. 97. Supplement_1, pp. 93-S97.
35. Sable, M. R. Schild, D. R. and Hipp, A. J. (2012), Public health and social work / Handbook of Health Social Work. — Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2012. — pp. 64-94.
36. Smith, S. et al. (2017), "NHS and public health reorganization in England: health protection and emergency planning, preparedness and response perspective", Journal of Public Health, vol. 39. 2, pp. 403-406.
37. Schneider, M.-J. Introduction to public health / Mary-Jane Schneider. Revista Panamericana de Salud Pública. — 2003. — vol. 13.1. — P. 58-59
38. Thygesen, L. C. et al. (2011), "Introduction to Danish (nationwide) registers on health and social issues: structure, access, legislation, and archiving".
39. Tomaževič, N., Tekavčič, M. and Peljhan, D. (2017), "Towards excellence in public administration: organisation theory-based performance management model", Total Quality Management & Business Excellence, vol. 28. 5-6. pp. 578-599.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 83

Відомості про авторів

Д. О. Самофалов

к. м. н., докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Заступник директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України

D. Samofalov

PhD in Medical Sciences, Doctoral Candidate of the Humanitarian and Socio-Political Studies Department of the Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Deputy Director of the Southern Trans-regional Department of the National Health Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7850-5365

Як цитувати статтю

Самофалов Д. О. Моделі комунікативної діяльності в публічному адмініструванні громадського здоров’я: зарубіжний та український підходи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1728 (дата звернення: 26.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.52

Samofalov, D. (2020), “Models of communication activity in public management of public health: foreign and ukrainian approaches”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1728 (Accessed 26 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.