EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ У ВИКОРИСТАННІ МІСЦЕВОГО ФІНАНСОВОГО РЕСУРСУ
С. А. Дяченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.51

УДК: 352.07:336.1](477)

С. А. Дяченко

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ У ВИКОРИСТАННІ МІСЦЕВОГО ФІНАНСОВОГО РЕСУРСУ

Анотація

Встановлено передумови формування, складові та джерела фінансового забезпечення дискреційних повноважень територіальних громад у використанні місцевого фінансового ресурсу. Узагальнено передумови набуття місцевою владою реальної суб’єктності у фінансовій сфері в рамках реалізації процесу децентралізації та реформування системи міжбюджетних відносин в Україні. Дано теоретичне обґрунтування сутності та визначено складові процесу реалізації дискреційних повноважень територіальних громад у контексті упорядкування цільової спрямованості перерозподілу владних повноважень та компетенції органів місцевого самоврядування. Автор приходить до висновку, що для мінімізації ризиків, зумовлених процесами реалізації дискреційних повноважень у сфері фінансової діяльності, сприятиме впровадження низки таких заходів: вдосконалення нормативно-правового забезпечення (наприклад, щодо розширення переліку повноважень префектів, шляхом внесення змін до проекту закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» положенням про можливість здійснювати нагляд і контроль за виконанням бюджету територіальної громади ін.); підвищення рівня контролю за фінансовою діяльністю органів місцевого самоврядування, запровадження механізму фінансового моніторингу планування, прийняття та виконання місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад; підвищення рівня прозорості бюджетного процесу та залучення громадськості до його обговорення; систематизація норм усіх нормативно-правових актів, які містять дискреційні повноваження, та пропозиція Міністерству юстиції України провести їх антикорупційну експертизу з метою усунення корупціогенних факторів; запровадження персональної відповідальність кожного з членів відповідного органу місцевого самоврядування за реалізацію дискреційних повноважень, оскільки відповідальність органу в цілому не є ефективним механізмом захисту порушених прав громадян; встановлення на законодавчому рівні, принципу, відповідно до якого, у випадку множинності варіантів дій, які може обрати орган місцевого самоврядування, він повинен обрати той, який буде на користь громадянина, права якого порушено.

Ключові слова: udget expenditures; discretionary powers; budget revenues; local budgets; local financial resources; local taxes; territorial community; financial decentralization; financial control.

Література

1. Діденко Н. Г. Надання якісних соціальних послуг й розвиток соціальної інфраструктури громад в умовах децентралізації / Н. Г. Діденко // Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. ; за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 86–89.
2. Дмитренко Г. В. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти громадського фінансового контролю. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 1. С. 89-96
3. Новак-Каляєва Л. М. Інноваційні підходи до управління як імперативи децентралізації системи влади в Україні / Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 16. – 310 с. – С.32 – 56.
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI URL: http://zakon.rada.gov.ua
5. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : Проект Закону України від 13.12.2019. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644
6. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: Наказ міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#n8
7. Boex J., Edwards B. The Measurement of Fiscal Decentralization in Developing and Transition Countries: Accounting for Devolved and Nondevolved Local Public Sector Spending. Public Finance Review. 2016. Vol. 44(6). Pp. 788-810. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1091142115616183?journalCode=pfrb#articleCitatio nDownloadContainer.
8. Dabla-Norris E., Wade P. R. The Challenge of Fiscal Decentralization in Transition Countries. 2002. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/The-Challenge-ofFiscal-Decentralization-in-Transition-Countries-15843;
9. Decentralization and Local Governance in South Eastern Europe and Southern Caucasus. URL: http://www.alda-europe.eu/plus/public/publications/72-decentralization-and-local-governance-insee-web-30062011.pdf
10. European Charter of Local Self-Government Strasbourg, 15.X.1985. URL: http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/council-of-europe-declarations/269-european-charter-of-local-self-government
11. Tromme M., Volintiru C. Corruption Risks at the Local Level in the EU and EU Periphery Countries URL: http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/Tromme.pdf
12. Serageldin M., Jones D., Vigier F., Solloso E. Municipal finance conditions & trends. URL: http://i2ud. org/documents/Municipal_Finance_to_distribute_11.14.05.pdf
13. Shah A. Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies. Progress, Problems, and the Promise. World Bank Policy Research Working Paper. 2004. Vol. 3282. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/127931468764991332/118518322_20041117173539/addition al/wps3282decentralization.pdf

S. Diachenko

DISCRETIONAL POWERS OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF UKRAINE IN THE USE OF LOCAL FINANCIAL RESOURCE

Summary

Prerequisites for the formation, components and sources of financial support of discretionary powers of territorial communities in the use of local financial resources are established. The preconditions for the local authorities to acquire real subjectivity in the financial sphere within the framework of the implementation of the process of decentralization and reform of the system of inter-budgetary relations in Ukraine are generalized. Theoretical substantiation of the essence is given and the components of the process of realization of discretionary powers of territorial communities in the context of streamlining the target orientation of redistribution of power and competence of local governments are determined. The author concludes that to minimize the risks posed by the implementation of discretionary powers in the field of financial activities, will contribute to the implementation of a number of measures: improving regulations (for example, to expand the list of powers of prefects, by amending the draft law to the Constitution of Ukraine (concerning the decentralization of power) ”provisions on the possibility of exercising supervision and control over the execution of the budget of the territorial community, etc.); increasing the level of control over the financial activities of local governments, the introduction of a mechanism for financial monitoring of planning, adoption and implementation of local budgets; increasing the level of transparency of the budget process and involving the public in its discussion; development of various forms and mechanisms of cooperation of local self-government bodies with public organizations to increase the efficiency of social infrastructure and improve the material and socio-cultural services of the united community; development of public financial control; systematization of norms of all normative-legal acts, which contain discretionary powers and proposal to the Ministry of Justice of Ukraine to conduct their anti-corruption examination in order to eliminate corruption-causing factors; introduction of personal responsibility of each of the members of the relevant local government body for the exercise of discretionary powers, as the responsibility of the body as a whole is not an effective mechanism for protecting the violated rights of citizens; to establish, at the legislative level, the principle according to which, in the case of multiple options for action that may be chosen by a local government body, it must choose the one that will be in favor of the citizen whose rights have been violated.

Keywords: видатки бюджету; дискреційні повноваження; доходи бюджету; місцеві бюджети; місцевий фінансовий ресурс; місцеві податки; територіальна громада; фінансова децентралізація; фінансовий контроль.

References

1. Didenko, N. H. (2018), "Providing quality social services and development of social infrastructure of communities in terms of decentralization", Materialy nauk.-prakt. konf., Kyiv, 18 kvit. 2018 [Materials of scientific practice. Conf., Kyiv, April 18. 2018], Naukovo-praktychne zabezpechennia detsentralizatsii nadannia posluh v obiednanykh terytorialnykh hromadakh [Scientific and practical support for decentralization of services in united territorial communities], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine, pp. 86–89.
2. Dmytrenko, H. V. (2010), "Civil society institutions as subjects of public financial control", Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 89-96.
3. Novak-Kaliaieva, L. M. (2015), "Innovative approaches to management as imperatives of decentralization of the system of power in Ukraine", Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, vol. 16., pp.32 – 56.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 2 August 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft Law of Ukraine "On Amendments to the Constitution of Ukraine (Regarding Decentralization of Power)", available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 (Accessed 2 August 2020).
6. Ministry of Justice of Ukraine (2017), Order of the Ministry of Justice of Ukraine "On approval of the Methodology for conducting anti-corruption expertise", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#n8 (Accessed 2 August 2020).
7. Boex, J. and Edwards, B. (2016), "The Measurement of Fiscal Decentralization in Developing and Transition Countries: Accounting for Devolved and Nondevolved Local Public Sector Spending", Public Finance Review, Vol. 44(6). pp. 788-810, available at: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1091142115616183?journalCode=pfrb#articleCitatio nDownloadContainer (Accessed 2 August 2020).
8. Dabla-Norris, E. and Wade, P. R. (2002), "The Challenge of Fiscal Decentralization in Transition Countries", [Online], available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/The-Challenge-ofFiscal-Decentralization-in-Transition-Countries-15843 (Accessed 2 August 2020).
9. Decentralization and Local Governance in South Eastern Europe and Southern Caucasus. available at: http://www.alda-europe.eu/plus/public/publications/72-decentralization-and-local-governance-insee-web-30062011.pdf (Accessed 2 August 2020).
10. European Charter of Local Self-Government Strasbourg, 15.X.1985. available at: http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/council-of-europe-declarations/269-european-charter-of-local-self-government (Accessed 2 August 2020).
11. Tromme, M. and Volintiru, C. "Corruption Risks at the Local Level in the EU and EU Periphery Countries", [Online], available at: http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/Tromme.pdf (Accessed 2 August 2020).
12. Serageldin, M. Jones, D. Vigier, F. and Solloso, E. "Municipal finance conditions & trends", [Online], available at: http://i2ud. org/documents/Municipal_Finance_to_distribute_11.14.05.pdf (Accessed 2 August 2020).
13. Shah, A. (2004), "Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies. Progress, Problems, and the Promise", World Bank Policy Research Working Paper, Vol. 3282, [Online], available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/127931468764991332/118518322_20041117173539/addition al/wps3282decentralization.pdf (Accessed 2 August 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 90

Відомості про авторів

С. А. Дяченко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Diachenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of economic policy and governance, National academy for public administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5905-4607

Як цитувати статтю

Дяченко С. А. Дискреційні повноваження територіальних громад України у використанні місцевого фінансового ресурсу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727 (дата звернення: 26.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.51

Diachenko, S. (2020), “Discretional powers of territorial communities of Ukraine in the use of local financial resource”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727 (Accessed 26 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.