EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОГО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ
О. С. Нагорічна

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.50

УДК: 330.14

О. С. Нагорічна

СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОГО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

Анотація

Мета статті полягає у визначенні сутності, особливостей та індикаторів формування резистентного соціального капіталу Державної митної служби України.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи: індукції та дедукції, теоретичного узагальнення, абстрагування, діалектичного пізнання – при вивченні наукових джерел та дослідженні теоретичних аспектів формування резистентного соціального капіталу в Державній митній службі України, зокрема трактуванні сутності дефініції «резистентність» вітчизняними науковцями, трактуванні поняття «індикатори формування резистентного соціального капіталу»; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій з теми дослідження.
Результати дослідження. Акумульовано та проведено аналіз основних підходів до трактування категорії «резистентність». Визначено спільні та відмінні риси між запропонованими тлумаченнями та особливості використання цієї категорії у ріхних сферах дослідження. Визначено особливості резистентного соціального капіталу Державної митної служби України та передумови його формування. Визначено сутність та специфіку індикаторів формування резистентного соціального капіталу. Розкрито основні міжнародні підходи до оцінювання соціального капіталу. Актуалізовано необхідність оцінювання резистетного соціального капіталу Державної митної служби України та визначено основні індикатори оцінювання й вимоги до них.
Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку дослідження теоретичних аспектів формування соціального капіталу, зокрема наведено авторське визначення сутності категорії «резистентного соціального капіталу Державної митної служби України», критерії його сформованості, визначено індикатори його оцінювання відповідно до основних складових та окреслено особливості формування цих індикаторів.
Практична значущість результатів дослідження. Основні положення даного дослідження можуть бути використані в процесі напрацювання пропозицій щодо формування моделі розвитку соціального капіталу в Державній митній службі України.

Ключові слова: соціальний капітал; резистентний соціальний капітал; інституційна складова резистентного соціального капіталу; когнітивна складова резистентного соціального капіталу; індикатори формування резистеного соціального капіталу.

Література

1. Поняття резистентності. URL: http://bookwu.net/book_osnovi-sistemno-fiziologi_968/10_4.-ponyattya-rezistentnosti (дата звернення 03.09.2020)
2. Miller, W.R., Rollnick, S. Motivational Interviewing (2nd ed.). London: Guilford Press, 2002.
3. Жизнестойкость и стресс-резистентность субъекта труда как факторы успешности профессиональной деятельности сотрудников современных российских организаций НИР. URL: https://istina.msu.ru/projects/55641560/ (дата звернення 03.09.2020)
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.1209
5. Чернявська Т. А. Дослідження резистентної пластичності в механізмі забезпечення національної безпеки. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 2(6). С. 42-47.
6. Корчевська Л.О. Адаптаційні та біфуркаційні стратегії управління економічною безпекою підприємства. Академічний огляд. 2020. № 1 (52). С.26-37.
7. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін : монографія / І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко, В. С. Вишемирський, О. М. Алимов, В. І. Барканов, Т. В. Бауліна; За заг. ред. І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко.– К. : Вишемирський В. С., 2010. 693 с.
8. Мельник Л.Г. Теория самоорганизации экономических систем: монография. Сумы: Университетская книга, 2012. С. 189 – 190.
9. Федорук О.В. Економічна безпека держави з відкритою економікою: сутність та пріоритети зміцнення. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 4. С. 31–37.
10. Міщук Є.В. Теоретичні основи економічної опірності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Випуск 31. С. 111-117
11. Руда Т.В., Нагорічна О.С. Теоретичні аспекти формування соціального капіталу в Україні. Інноваційна економіка. 2020. №3-4. С.120-126
12. Организация Объединенных Наций. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2007/19.r.pdf (дата звернення 03.09.2020)

O. Nagorichna

ESSENCE AND INDICATORS OF FORMATION OF RESISTANT SOCIAL CAPITAL OF STATE CUSTOMS SERVICE

Summary

The purpose of the article is to determine the essence, features and indicators of the formation of resistant social capital of the State Customs Service of Ukraine.
Research methodology. To achieve this goal, the following methods were used: induction and deduction, theoretical generalization, abstraction, dialectical cognition - in the study of scientific sources and research of theoretical aspects of the formation of resistant social capital in the State Customs Service of Ukraine, including the interpretation of the "Indicators of the formation of resistant social capital"; abstract-logical - to generalize theoretical positions, to form conclusions and proposals on the research topic.
Research results. The analysis of the main approaches to the interpretation of the category "resistance" is accumulated and analyzed. The common and distinctive features between the proposed interpretations and the peculiarities of the use of this category in different areas of research are identified. Peculiarities of resistant social capital of the State Customs Service of Ukraine and preconditions of its formation are determined. The essence and specifics of indicators of formation of resistant social capital are determined. The main international approaches to the assessment of social capital are revealed. The necessity of valuation of the resistant social capital of the State Customs Service of Ukraine is actualized and the main valuation indicators and requirements to them are determined.
Scientific novelty of research results. The study of theoretical aspects of social capital formation has been further developed, in particular, the author's definition of the essence of the category "resistant social capital of the State Customs Service of Ukraine", criteria for its formation, indicators of its evaluation in accordance with the main components and features of these indicators.
The practical significance of the research results. The main provisions of this study can be used in the process of developing proposals for the formation of a model of social capital development in the State Customs Service of Ukraine.

Keywords: social capital; resistant social capital; institutional component of resistant social capital; cognitive component of resistant social capital; indicators of formation of resistant social capital.

References

1. Bookwu.net (2020), “The concept of resistance“, available at: http://bookwu.net/book_osnovi-sistemno-fiziologi_968/10_4.-ponyattya-rezistentnosti (Accessed 3 September 2020).
2. Miller, W.R.. and Rollnick, S. (2002), Motivational Interviewing, 2nd ed., Guilford Press, London, UK.
3. Intelligent System for Thematic Research of Scientometric Data (2020), “Viability and Stress Resistance of the Subject of Labor as Factors of Successful Professional Activity of Employees of Modern Russian R&D Organizations“, available at: https://istina.msu.ru/projects/55641560/ (Accessed 3 September 2020).
4. Busel, V.T. (Ed.). (2005), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], VTF «Perun», Irpen, Ukraine.
5. Cherniavs'ka, T. A, (2016), “Pre-treatment of resistant plasticity in the mechanism of protection of national safety”, Tehnologicheskij audit i rezervy proizvodstva, no. 2(6), pp. 42-47.
6. Korchevs'ka, L.O, (2020), “Adaptation and bifurcation strategies for managing an economy-free enterprise”, Akademichnyj ohliad, no. 1(52), pp. 26-37.
7. Ihnat'ieva, I. A. and Mykytenko, V. V. (Eds.), Vyshemyrs'kyj, V. S. et al. (2010), Formuvannia potentsialu sotsial'no-ekonomichnykh ta orhanizatsijnykh zmin [Capacity building of socio-economic and organizational changes], Vyshemyrs'kyj V. S., Kyiv, Ukraine.
8. Mel'nyk, L.H, (2012), Teorija samoorganizacii jekonomicheskih sistem [The theory of self-organization of economic systems], Universitetskaja kniga, Sumy, Ukraine.
9. Fedoruk, O.V. (2013), “Economics of security of the state with an open economy: the day and the priorities of change”, Visnyk Vinnyts'koho politekhnichnoho instytutu, no. 4, pp. 31-37.
10. Mischuk, Ye.V. (2018), “Theoretical foundations of the economic operation of the enterprise”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 31, pp. 111-117.
11. Ruda, T.V. and Nahorichna, O.S. (2020), “Theoretical aspects of the formulation of social capital in Ukraine”, Innovatsijna ekonomika, no. 3-4, pp. 120-126.
12. The official site of United Nations (2020), available at: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2007/19.r.pdf (Accessed 3 September 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 84

Відомості про авторів

О. С. Нагорічна

к. пед. н., старший науковий співробітник, заступник директора Науково-дослідного інституту фіскальної політики з наукової роботи – начальник Науково-дослідного центру митної справи, Університет державної фіскальної служби України

O. Nagorichna

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, SRF, Deputy Director of RI of Fiscal Policy on Scientific Work – Head of SRC CA, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1161-4409

Як цитувати статтю

Нагорічна О. С. Сутність та індикатори формування резистентного соціального капіталу Держмитслужби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1726 (дата звернення: 25.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.50

Nagorichna, O. (2020), “Essence and indicators of formation of resistant social capital of state customs service”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1726 (Accessed 25 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.