EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
І. О. Платонова

УДК: 351

І. О. Платонова

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Анотація

Здійснено аналіз тенденцій розвитку механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі державотворення.
Визначено основні проблеми функціонування механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, які впливають на рівень конкурентоспроможності національної економіки та формулювання перспективних напрямів її покращення.
Розглянуто та конкретизовано основні недоліки сучасної зовнішньоекономічної політики до яких віднесено: сировинний характер значної частини експорту; відсутність чітковизначеної політики структурних змін у галузі експорту; незначна частка продукції з високою часткою доданої вартості у структурі українського експорту; відсутність правових основ запровадження фінансових механізмів державної підтримки розвитку експорту; недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх технологій; застаріла транспортна інфраструктура, що не відповідає сучасним вимогам ефективного транспортного сполучення; поширення практики вжиття обмежувальних та протекціоністських заходів з боку окремих країн та провідних транснаціональних корпорацій; наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними партнерами; високі ризики фінансових втрат при проведенні експортних операцій.
Зауважено, що іншим суперечливим моментом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у порівнянні з задекларованими принципами є низький рівень законодавчого забезпечення.
Доведено необхідність побудови дієвої зовнішньоекономічної політики України, за допомогою використання парадигмальної комбінації існуючих стратегій на основі поступової трансформації механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Inessa Platonova

ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AT THE CURRENT STAGE OF STATE FORMATION

Summary

The analysis of tendencies of development of mechanisms of state regulation of foreign economic activity at the present stage of state formation is carried out. The main problems of functioning of the mechanism of state regulation of foreign economic activity, which influence the level of competitiveness of the national economy and formulation of perspective directions of its improvement are determined.
The main shortcomings of modern foreign economic policy are considered and specified, which include: the raw material nature of a significant part of exports; lack of a clearly defined policy of structural changes in the field of exports; insignificant share of products with a high share of value added in the structure of Ukrainian exports; lack of legal basis for the introduction of financial mechanisms for state support for export development; insufficient level of investment in the modernization of export-oriented industries and an acute shortage of new technologies; outdated transport infrastructure that does not meet modern requirements for efficient transport; dissemination of restrictive and protectionist practices by individual countries and leading multinational corporations; the presence of disparities in bilateral trade with major partners; high risks of financial losses during export operations.
It is noted that another contradictory point of state regulation of foreign economic activity in comparison with the declared principles is the low level of legislative support.
The necessity of building an effective foreign economic policy of Ukraine by using a paradigmatic combination of existing strategies based on the gradual transformation of mechanisms of state regulation of foreign economic activity is proved.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 744

Відомості про авторів

І. О. Платонова

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

Inessa Platonova

graduate student, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Платонова І. О. Аналіз тенденцій розвитку механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі державотворення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1724 (дата звернення: 29.05.2024).

Platonova, Inessa (2018), “Analysis of trends in the development of mechanisms of state regulation of foreign economic activity at the current stage of state formation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1724 (Accessed 29 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.