EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
П. Х. Лук’янчук

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.27

УДК: 351

П. Х. Лук’янчук

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Статтю присвячено проблематиці правового регулювання профспілкового контролю та захисту прав працівників у сучасних українських реаліях. З огляду на пряму залежність дієвості профспілкового контролю від тієї позиції, яку профспілки займають в системі публічного управління і від дозволеного їм впливу на соціально-економічну сферу публічного управління, основну увагу сконцентровано на наявних правових колізіях, які обмежують діяльність профспілок.
Дослідження чинного законодавства, що регулює діяльність професійних спілок дає підстави говорити про наявність невідповідностей у окремих статтях Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та «Про громадські об'єднання». В першому з них досі наявні посилання на нормативно-правові акти, які вже втратили чинність, що унеможливлює належне функціонування профспілкових організацій. Другий зі згаданих законів не містить інформації про профспілкові організації, незважаючи на те, що вони є наймасовішими громадськими об’єднаннями в Україні.
Окрему увагу в статті присвячено наданню визначення дефініції «профспілковий контроль». Здійснено аналіз численних наукових підходів, щодо змістовного наповнення дефініцій «контроль» та «громадський контроль», враховано позиції ряду дослідників у галузях права, державного управління, політології. На підставі дослідження сформульовано авторське визначення профспілкового контролю, який запропоновано розуміти як основу функцію профспілок в системі публічного управління, спрямовану на захист соціально-економічних та правових інтересів працюючих в частині створення безпечних умов праці, форм, систем і норм оплати праці, всіх видів компенсаційних і гарантійних виплат, соціального, медичного та інших видів страхування, збереження здоров’я, пенсійних гарантій.
В якості узагальнення результатів дослідження, запропоновано ряд змін до чинного законодавства, орієнтованих на усунення наявних правових колізій та удосконалення правового регулювання контрольної діяльності профспілок.

Ключові слова: професійна спілка; правове регулювання; контроль; громадський контроль; профспілковий контроль; захист прав та інтересів працівників.

Література

1. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text
2. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-XII. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2460-12#Text
3. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text
4. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. С. 141.
5. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144 (зі змінами та доповненнями).
6. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К. : «Укр. енцикл.», 2001. Т. 3 : К-М. 2001. 792 с.
7. В. М. Гаращук Контроль та нагляд у державному управлінні. Х. 1999. С. 55
8. Косінов С. А. Контроль у державі як складова соціальної системи // Вісник Національної академії правових наук України. № 2 ( 73 ). 2013. С.65.
9. Шкляр С. В. Контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування. дис. док. юрид. наук. Київ. 2018. 531 с.
10. Нємцов В. Д. Менеджмент організацій : навч. посібник / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. К. : УВПК «Ексоб», 2001. 392 с.
11. Коннел Дональд М. Хартія з НАТО допоможе Україні знову посісти належне місце в Європі // НАТО. 1997. Спецвипуск. С. 23-25.
12. Тинкован О.В. Громадський контроль та громадська експертиза: проблеми співвідношення понять.URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10tovpsp.pdf
13. Крупник А. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення URL: https://novyi-stryi.at.ua/gromkontrol/KRUPNYK_A_pro_grom_kontrol.pdf
14. Косінов С. А. Суб’єкти громадського контролю Проблеми законності. 2015. Вип. 129. С. 10-19.
15. Євтушенко О. Н. Державне управління (Основи теорії державного управління) : [навчальний посібник у трьох частинах] / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. ІSBN 978-966-336-273-1. Ч. 1. Основи теорії державного управління. 2013. 268 с. ІSBN 978-966-336-278-6.
16. Магновський І. Правове осмислення громадського контролю на сучасному етапі державотворення України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 855. С. 79-85.
17. Євген Захаров: Громадський контроль і права людини, Харківська правозахисна група URL : https://opora.lviv.ua/529-2/
18. Цесарський Ф. А. Деякі проблеми реалізації захисної функції профспілок // Вісник Академії правових наук України. 2002. №4 (31). С. 186-191.

Petro Lukyanchuk

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TRADE UNION CONTROL AND PROTECTION OF RIGHTS IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article is devoted to the issue of legal regulation of trade union control and protection of workers' rights in modern Ukrainian realities. Given the direct dependence of the effectiveness of trade union control on the position that trade unions occupy in the public administration system and on their allowed influence on the socio-economic sphere of public administration, the main focus is on existing legal conflicts that limit trade unions.
A study of the current legislation governing the activities of trade unions gives grounds to speak about the existence of inconsistencies in certain articles of the Laws of Ukraine "On Trade Unions, their rights and guarantees of activity" and "On public associations". In the first of them there are still references to the Lows that have already expired, which makes it impossible for trade unions to function properly. The second of these laws does not contain information on trade unions, despite the fact that they are the largest public associations in Ukraine.
Particular attention in the article is paid to the definition of "trade union control". An analysis of numerous scientific approaches to the content of the definitions of "control" and "public control", taking into account the positions of some researchers in the fields of law, public administration, political science. Based on the study, the author's definition of trade union control is formulated, which is proposed to be understood as the basis of the function of trade unions in public administration, aimed at protecting socio-economic and legal interests of workers in creating safe working conditions, forms, systems and norms of remuneration. guarantee payments, social, medical and other types of insurance, health care, pension guarantees.
As a summary of the results of the study, a number of changes to the current legislation are proposed, aimed at eliminating existing legal conflicts and improving the legal regulation of trade union control activities.

Keywords: trade union; legal regulation; control; public control; trade union control; protection of the rights and interests of employees.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On trade unions, their rights and guarantees of activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text (Accessed 13 August 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On associations of citizens", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2460-12#Text (Accessed 13 August 2019).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public associations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (Accessed 13 August 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "Constitution of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30..
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine " Commercial Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), vol. 18, vol. 19-20, vol. 21-22, art.144 (with changes and additions).
6. Shemshuchenko, Yu.S. and others (2001), Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia], vol. 3, «Ukr. entsykl.», Kyiv, Ukraine, P. 792.
7. Harashchuk, V. M. (1999), Kontrol ta nahliad u derzhavnomu upravlinni [Control and supervision in public administration], Kh., Ukraine, P. 55
8. Kosinov, S. A. (2013), "Control in the state as a component of the social system", Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, vol. 2 ( 73 ), P.65.
9. Shkliar, S. V. (2018), "Control over observance of the legislation on protection of economic competition in Ukraine: administrative and legal bases of the organization and functioning", Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine, P. 531.
10. Niemtsov, V. D. Dovhan, L. Ye. and Siniok, H. F. (2001), Menedzhment orhanizatsii: navch. posibnyk [Management of organizations: a textbook], UVPK «Eksob», Kyiv, Ukraine, P. 392.
11. Connell Donald M. (1997), "The Charter from NATO will help Ukraine to regain its rightful place in Europe", NATO, Special issue, pp. 23-25.
12. Tynkovan, O.V. "Public control and public expertise: problems of correlation of concepts", available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10tovpsp.pdf (Accessed 13 August 2019).
13. Krupnyk, A. "Public control: essence and mechanisms of implementation", available at: https://novyi-stryi.at.ua/gromkontrol/KRUPNYK_A_pro_grom_kontrol.pdf (Accessed 13 August 2019).
14. Kosinov, S. A. (2015), "Subjects of public control Problems of legality", Problemy zakonnosti, vol. 129, pp. 10-19.
15. Yevtushenko, O. N. and Andriiash, V. I. (2013), Derzhavne upravlinnia (Osnovy teorii derzhavnoho upravlinnia) [Public administration (Fundamentals of the theory of public administration)], Part 1, Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine, P. 268 s.
16. Mahnovskyi, I. (2016), "Legal understanding of public control at the present stage of state formation of Ukraine", Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky, vol. 855, pp. 79-85.
17. Yevhen Zakharov, "Public control and human rights", Kharkivska pravozakhysna hrupa, available at: https://opora.lviv.ua/529-2/ (Accessed 13 August 2019).
18. Tsesarskyi, F. A. (2002), "Some problems of realization of protective function of trade unions", Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, vol. 4 (31), pp. 186-191.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

П. Х. Лук’янчук

Директор Державного архіву Одеської області

Petro Lukyanchuk

Director of the State Archives of Odessa region

Як цитувати статтю

Лук’янчук П. Х. Окремі проблеми правового регулювання профспілкового контролю та захисту прав у сучасних умовах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1722 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.27

Lukyanchuk, Petro (2019), “Some problems of legal regulation of trade union control and protection of rights in modern conditions”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1722 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.