EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ТУРИЗМУ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В. І. Панасюк, Т. В. Арбузова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.54

УДК: 334.72:338.48:332

В. І. Панасюк, Т. В. Арбузова

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ТУРИЗМУ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Визначено сутність поняття «публічно-приватне партнерство» як ефективної форми взаємодії між державними органами влади та приватним бізнесом, встановлено його спільні ознаки з терміном «державно-приватне партнерство» та прийнято означені терміни як синоніми. Представлено класифікацію форм державно-приватного партнерства на основі аналізу основних законодавчих актів, що регулюють їх діяльність. Проведено статистичний аналіз договорів державно-приватного партнерства й акцентовано на соціальній складовій проєктів партнерства в сфері сільського туризму. Обґрунтовано складові моделі туристичного кластера з перевагами введення в їх структуру механізмів публічно-приватного партнерства. Визначено перелік проблем розвитку сільського туризму, вирішення яких значною мірою залежить від зацікавленої участі державних органів влади в реалізації спільних проєктів. Розглянуто особливості сільського туризму як виду підприємницької діяльності, що має стійкий соціально-економічний ефект. Обґрунтовано позитивний вплив реалізації проектів публічно-приватного партнерства в сфері сільського туризму на соціально-економічний розвиток окремих сільських районів. Запропоновано перелік основних напрямів реалізації спільних проєктів публічно-приватного партнерства в сфері сільського туризму, які можуть мати найбільш позитивний результат.

Ключові слова: публічно-приватне партнерство; сільський туризм; державні органи влади; соціально-економічний розвиток; сільські території.

Література

1. Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/707-2011-%D0%BF#n12
2. Папп В. В., Бошота Н. В. Розвиток підприємництва у сфері сільського зеленого туризму. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 13. С. 892–898. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/249.pdf
3. Grimsey D., Lewis M.K Public Private Partnerships and Public Procurement. A Journal of Policy Analysis & Reform, vol. 14, no 2, 2007, pp. 171-188.
4. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу. К., ФОП Москаленко О.М., 2011. 140 с.
5. Залознова Ю. С., Бутенко Н. В., Петрова І. П. Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 2(44). С. 21-28.
6. Про державно-приватне партнерство. Закон України зі змінами № 155-IX від 03.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/ed20191020#Text
7. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки. Постанова Кабінету Міністрів України № 739-р. від 14.08.2013. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80#Text
8. Про концесію. Закон України № 157-IX від 03.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text.
9. Про внесення змін до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Постанова Кабінету Міністрів України № 294 від 22.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2020-%D0%BF#Text
10. Стан здійснення ДПП в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini&isSpecial=true
11. Державно-приватне партнерство: час вчитися на помилках. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/derzhavno-privatne-partnerstvo-chas-vchitisya-na-pomilkah-289689_.html
12. Козловський Є. В., Ткаченко Т. І. Особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 78–82.
13. Івашова Л.М. Державно-приватне партнерство у сфері туризму як дієвий механізм забезпечення сталого розвитку економіки країни і регіонів. Публічне управління та адміністрування. 2018. № 1. С. 52–61. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/1/8.pdf
14. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. URL: http://unwto.org.
15. Скляр Г. П., Литвин О. М. Свідомий розвиток державно-приватного партнерства у сфері туризму в умовах євроінтеграції. Управління розвитком соціально-економічних систем у новій економіці: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2015. 397 с.
16. Скляр Г. П. Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства: монографія / за заг. ред. Г.П. Скляра. Полтава: ПУЕТ, 2015. URL: http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/7240/3/%D0%9C% D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf
17. Nilsson. P. Staying on farms; an ideological background. Annals of Tourism Research. 2002. № 29. P. 7–24.
18. Бондаренко В. Сільський зелений туризм Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 40(1). С. 12–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_40%281%29__4
19. Туєва О. М. Організаційно-правові заходи забезпечення діяльності у сфері сільського зеленого туризму. Актуальні питання публічного та приватного права. № 2. 2017. С. 29–34. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/13303/1/Tueva_29-34.pdf
20. Дармостук Д. Г. Роль зеленого туризму у розвитку сільських територій. Державне будівництво. 2016. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/2/05.pdf
21. Тищенко С.В. Сільський зелений туризм у контексті розвитку нетрадиційної форми господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 8. 2018. С. 293–300. URL: http://gj.kherson.ua/archive/8/45.pdf
22. Степанюк О. О., Бабікова К. О., Ісаєнко В. М. Роль інформаційних технологій в організації сільського зеленого туризму. Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 58–61. URL: ttp://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/38681/1/%d1%81%d1%82% 20.pdf

V. Panasiuk, T. Arbuzova

PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP IN THE TOURISM INDUSTRY AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Summary

The paper defines the concept of "public and private partnership" as an effective form of interaction between public authorities and private business, identifies its features common with the term "public-private partnership" and considers these terms as synonyms. The classification of public and private partnership forms on the basis of the analysis of the key legislative acts regulating their activity is presented in the paper. A statistical analysis of public and private partnership agreements has been conducted with the emphasis on the social component of partnership projects in the rural tourism. The components of the tourist cluster model with the advantages of introducing public and private partnership mechanisms into their structure are substantiated. The paper lists the problems in rural tourism development and their solution largely depends on the state authorities participation in the implementation of joint projects.
Features of rural tourism as a type of business activity that has a stable socio-economic effect are considered in the paper. The relationship between the entrepreneurial activity in the field of rural tourism effectiveness and socio-economic development of rural areas is determined. The positive impact of public and private partnership projects in the field of rural tourism on the socio-economic development of rural areas is substantiated. The list of the basic directions of public and private partnership joint projects realization in the field of rural tourism which can have the most positive result is offered. The common interest of the community and business tourism is related to the planning and implementation of national infrastructure development programs. These programs include road infrastructure and public transport improvement, training in tourism business, support for rural tourism financing; establishment of tourist information centers, where tourists can get information about local tourist sightseeings, historical and cultural events, as well as about national ethnocultural, household, religious features of communities. In addition, these centres can provide business partners with information about the tourist market development and the existing tourist routes, transport and trade network, food and accommodation facilities, which can help provide additional services to tourists.

Keywords: public and private partnership; rural tourism; state authorities; socio-economic development; rural areas.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011) “State target social program for the development of sports and tourist infrastructure in Ukraine in 2011-2022”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/707-2011-%D0%BF#n12 (Accessed 02 July 2020).
2. Papp, V. V. and Boshota, N. V. (2017), “Entrepreneurship development in the field of rural green tourism”, Ekonomika ta suspilstvo, [Online], no. 13, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/249.pdf (Accessed 04 July 2020).
3. Grimsey, D. and Lewis, M. K. (2007), “Public Private Partnerships and Public Procurement”, A Journal of Policy Analysis & Reform, vol. 14, no 2, pp. 171-188.
4. Hryshchenko, S. (2011), Pidhotovka ta realizatsiia proektiv publichno-pryvatnoho partnerstva: Praktychnyi posibnyk dlia orhaniv mistsevoi vlady ta biznesu [Preparation and implementation of public-private partnership projects: A practical guide for local governments and businesses], FOP Moskalenko O. M., Kyiv, Ukraine.
5. Zaloznova, Yu. S, Butenko, N. V. and Petrova I. P. (2016), Publicprivate partnership in Ukraine: state, problems and prospects of the development, Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 2(44), pp. 21-28.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On public-private partnership”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/ed20191020#Text (Accessed 04 July 2020).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept for the development of public-private partnership in Ukraine for 2013-2018”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80#Text (Accessed 04 July 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “About the concession”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text. (Accessed 04 July 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About modification of the Procedure for carrying out the analysis of efficiency of implementation of public-private partnership”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2020-%D0%BF#Text (Accessed 04 July 2020).
10. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), “The state of PPP implementation in Ukraine”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini&isSpecial=true (Accessed 04 July 2020).
11. ZN, UA (2020), “Public-private partnership: time to learn from mistakes”, available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/derzhavno-privatne-partnerstvo-chas-vchitisya-na-pomilkah-289689_.html (Accessed 03 July 2020).
12. Kozlovskyi, Ye. V. and Tkachenko, T. I. (2019), “Features of project management in the field of tourism based on the use of public-private partnership mechanisms”, Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 9, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2019/15.pdf (Accessed 04 July 2020).
13. Ivashova, L. M. (2018), “Public-private partnership in the field of tourism as an effective mechanism for sustainable development of the economy of the country and regions”, Publichne upravlinnia ta administruvannia, [Online], vol. 1, available at: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/1/8.pdf (Accessed 06 July 2020).
14. The official site of the World Tourism Organization (2020), available at: http://unwto.org. (Accessed 05 July 2020).
15. Skliar, H. P. and Lytvyn, O. M. (2015), Svidomyi rozvytok derzhavno-pryvatnoho partnerstva v sferi turyzmu v umovakh yevrointehratsii. Upravlinnia rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system u novii ekonomitsi: monohrafiia. [Prominent development of public-private partnership in the field of tourism in the context of European integration. Management of socio-economic systems in the new economy: a monograph], PUET, Poltava, Ukraine.
16. Skliar, H. P. (2015), “Modernizatsiia turyzmoznavstva: teoriia i praktyka partnerstva: monohrafiia”, [Modernization of tourism: theory and practice of partnership: a monograph], PUET, Poltava, Ukraine, available at: http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/7240/3/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf (Accessed 06 July 2020).
17. Nilsson, P. (2002), “Staying on farms; an ideological background”, Annals of Tourism Research, no 29. рр. 7–24.
18. Bondarenko, V. (2015) “Rural green tourism of Vinnytsia region: problems and prospects of development”, Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, Seriia: Ekonomichni nauky, [Online], vol. 40(1), available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2019/15.pdf (Accessed 06 July 2020).
19. Tuieva, O. M. (2017), “Organizational and legal measures to ensure activities in the field of rural green tourism”, Aktualni pytannia publichnoho ta pryvatnoho prava, [Online], vol. 2, available at: http://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/13303/1/Tueva_29-34.pdf (Accessed 08 July 2020).
20. Darmostuk D. H. (2016), “The role of green tourism in the development of rural areas”, Derzhavne budivnytstvo, [Online], vol. 2, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/2/05.pdf (Accessed 07 July 2020).
21. Tyshchenko, S. V. (2018), “Rural green tourism in the context of the development of non-traditional forms of management”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, [Online], vol. 8, available at: http://gj.kherson.ua/archive/8/45.pdf (Accessed 09 July 2020).
22. Stepaniuk, O. O., Babikova, K. O. and Isaienko, V. M (2016), “The role of information technology in the organization of rural green tourism” Zbalansovane pryrodokorystuvannia, [Online], vol. 1, available at: ttp://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/38681/1/%d1%81%d1%82% 20.pdf (Accessed 09 July 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 961

Відомості про авторів

В. І. Панасюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Panasiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of public management, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9141-0149


Т. В. Арбузова

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Arbuzova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of public management, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7806-8249

Як цитувати статтю

Панасюк В. І., Арбузова Т. В. Публічно-приватне партнерство у сфері туризму як чинник соціально-економічного розвитку сільських територій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1719 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.54

Panasiuk, V. and Arbuzova, T. (2020), “Public and private partnership in the tourism industry as a factor of socio-economic development of rural areas”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1719 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.