EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА CТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я)
А. Ю. Мунько

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.50

УДК: 353.352.10

А. Ю. Мунько

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА CТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я)

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесів децентралізації та стандартизації публічних послуг в України, зокрема у сфері охорони здоров’я. Обґрунтовано вплив впровадження стандартів публічних послуг на підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів та якості управлінських процесів щодо надання публічних послуг населенню загалом. Запропоновано закріплення мінімальних стандартів публічних послуг на законодавчому рівні, розкрито їх зміст та структуру. На прикладі сфери охорони здоров’я в Україні прослідковано окремі аспекти трансформації сфери надання послуг, підходів до їх розуміння, формування, розподілу та фінансового забезпечення на засадах децентралізації, а також спроби стандартизації публічних послуг. Сформовано рекомендації щодо впровадження та удосконалення стандартів публічних послуг на прикладі сфери охорони здоров’я, запропоновано поетапний процес їхнього формування.

Ключові слова: децентралізація; стандартизація; публічні послуги; державне управління; місцеве самоврядування; охорона здоров’я; медична реформа.

Література

1. Брагілевич І. Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг : практ. посіб. / упоряд. І. Лепьошкін, ПРОМІС, Київ, 2017 р. 40 c.
2. Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області: постанова Кабінету Міністрів України від 27 лют. 2019 р. № 131. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2019 (дата звернення: 20.07.2020).
3. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 трав. 2014 р. № 523-р. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80 (дата звернення: 20.07.2020).
4. Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів : постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-%D0%BF (дата звернення: 20.07.2020).
5. Деякі питання створення госпітальних округів: постанова Кабінету Міністрів України від 27 лист. 2019 р. № 1074. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-2019-%D0%BF (дата звернення: 20.07.2020).
6. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2006 р. № 90-р. – URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/29277890 (дата звернення: 20.07.2020).
7. Про адміністративні послуги: закон України від від 06 вер. 2012 р. № 5203-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (дата звернення: 20.07.2020).
8. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: закон України від 19 жовт. 2017 р. № 2168-VIII. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (дата звернення: 20.07.2020).
9. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг: наказ Мінекономіки від 12 лип. 2007 р. № 219. – URL : https://cutt.ly/6aIDrnh (дата звернення: 20.07.2020).
10. Про утворення Національної служби здоров’я України: постанова Кабінету Міністрів України від 27 груд. 2017 р. № 1101. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF (дата звернення: 20.07.2020).
11. Публічне врядування / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – ЛРІДУ НАДУ. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.
12. Трещов М. М. Особливості формування видаткової частини місцевих бюджетів України у світлі нових реформ. Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 2 (62). С. 123 – 126.
13. Шаров Ю. П. Муніципальні послуги: шлях до високої якості : монографія / Ю. П. Шаров, Д. В. Сухінін. – Мелітополь : Видавн. буд. ММД, 2008. 136 с.

A. Munko

DECENTRALIZATION AND STANDARDIZATION OF THE PUBLIC SERVICES SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF HEALTHCARE)

Summary

The article is devoted to the research of the processes of decentralization and standardization of public services in Ukraine, in particular in the field of health care. The impact of the introduction of public service standards on improving the efficiency of local budget management and the quality of management processes for the provision of public services to the general population is substantiated. It is proposed to consolidate the minimum standards of public services at the legislative level. Their content and structure are revealed. Criteria for determining standards of public service provision are proposed. There are: efficiency, minimum cost of service provision, availability, complexity of service provision, sensitivity to consumers, publicity and availability of information about all public services. Formal approval of the standard of public service provision as a document does not make sense without a deep transformation of the scope of service provision, approaches to their understanding, formation, distribution and financial support. The example of health care in Ukraine traces some aspects of the transformation of the service sector, approaches to their understanding, formation, distribution and financial support on the basis of decentralization, as well as attempts to standardize public services. First of all, there was a transition from the policy of financing the declared public services to the financing of actually provided services. Significant expansion of educational and medical functions of local governments has created opportunities to optimize the list of public services and ways to finance them. This requires a review of approaches to the formation, provision and financial provision of public services to the population. Attempts to standardize public services are being followed within the framework of a pilot project on the implementation of state guarantees of medical care under the program of medical guarantees for secondary (specialized) medical care in Poltava region. Recommendations for the introduction and improvement of public service standards on the example of health care are determined. The step-by-step process of their formation is proposed.

Keywords: decentralization; standardization; public services; public administration; local self-government; health care; medical reform.

References

1. Brahilevych, I. (2017) Diial'nist' TsNAP ta otsinka iakosti nadannia administratyvnykh posluh [CAS activities and assessment of the quality of administrative services], PROMIS, Kyiv, Ukraine.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of implementation of the pilot project on realization of the state guarantees of medical service of the population under the program of medical guarantees for secondary (specialized) medical care in the Poltava region” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2019 (Accessed 20 July 2020).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of providing administrative services to executive bodies through administrative service centers” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80 (Accessed 20 July 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of distribution of intergovernmental transfers: the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-%D0%BF (Accessed 20 July 2020).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of creating hospital districts” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-2019-%D0%BF (Accessed 20 July 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “The concept of development of the system of providing administrative services by executive authorities” available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/29277890 (Accessed 20 July 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On administrative services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (Accessed 20 July 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On the state financial guarantees of medical service of the population”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (Accessed 20 July 2020).
9. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsij schodo rozroblennia standartiv nadannia administratyvnykh posluh: nakaz Minekonomiky vid 12 lyp. 2007 r. № 219. – URL : https://cutt.ly/6aIDrnh.
10. Ministry of Economy of Ukraine (2017), Order of Ministry of Economy of Ukraine “About the statement of Methodical recommendations concerning development of standards of rendering of administrative services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF (Accessed 20 July 2020).
11. Zahors'kyj, V. S., Teleshun, S.O. and other (2011) Publichne vriaduvannia [Public governance], LRIDU NADU, L'viv Ukraine.
12. Treschov, M. M. (2015) “Osoblyvosti formuvannia vydatkovoi chastyny mistsevykh biudzhetiv Ukrainy u svitli novykh reform” Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (62), pp. 123 – 126.
13. Sharov, Yu. P. and Sukhinin, D. V. (2008) Munitsypal'ni posluhy: shliakh do vysokoi iakosti [Municipal services: the path to high quality], MMD Melitopol', Ukraine.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

А. Ю. Мунько

к. держ. упр., доцент кафедри управління та адміністрування, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Дніпропетровська область

A. Munko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of management and administration, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro

ORCID:

0000-0001-6651-9970

Як цитувати статтю

Мунько А. Ю. Децентралізація та cтандартизація системи публічних послуг (на прикладі сфери охорони здоров’я). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1714 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.50

Munko, A. (2020), “Decentralization and standardization of the public services system (on the example of healthcare)”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1714 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.