EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. О. Торічний

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.40

УДК: 351:342.57

В. О. Торічний

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті виокремлено стратегічні орієнтири інформаційного забезпечення державної безпеки України. Зокрема, проаналізовано сучасний стан інформаційної безпеки в Україні. Показано, що провідною є роль у формуванні національної стратегії інформаційного забезпечення державної безпеки у контексті консолідації всіх верств суспільства для досягнення поставлених цілей інформаційного й інноваційного розвитку, а також координації бізнесу, всіх суспільних інститутів та громадян щодо реалізації цієї Стратегії. Визначено ключові напрями побудови інформаційного суспільства в межах Стратегії інформаційного забезпечення державної безпеки: забезпечення ефективності системи державного управління; забезпечення доступності інформаційно-комунікаційної інфраструктури; створення інформаційного середовища для соціально-економічного і культурного розвитку суспільства; розвиток вітчизняного інформаційного простору. Визначено низку державних заходів мінімізації ризиків інформаційній безпеці: оцінка та вдосконалення засобів контролю за змінами в інформаційних системах; впровадження програми попередження витоку даних. Зазначено, що, спираючись на міжнародний досвід побудови інформаційного суспільства в межах Стратегії інформаційного забезпечення державної безпеки слід визначити чотири ключові напрями: забезпечення ефективності системи державного управління; забезпечення доступності інформаційно-комунікаційної інфраструктури; створення інформаційного середовища для соціально-економічного і культурного розвитку суспільства; розвиток вітчизняного інформаційного простору. Окреслено перспективи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій з метою забезпечення державної безпеки: вдосконалення державного управління; створення відкритого і мобільного електронного уряду; розвитку доступності інформаційної інфраструктури.

Ключові слова: інформаційне забезпечення державної безпеки; інформаційна безпека; інформаційно-комунікаційні технології; стратегічні орієнтири.

Література

1. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування : вирішення проблем національної безпеки. Київ : НІСД. 2010. 288 с.
2. Конах В. К. Нормативно-правові засади державної політики України у сфері інформаційно-психологічної безпеки. Стратегічні приоритети. 2012. № 3 (24). С. 152−157.
3. Курас І. Інтеграція інформаційних ресурсів – стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства. Бібліотечний вісник. 2009. №1. С. 2−6.

V. Torichniy

THE STRATEGIC REFERENCE POINTS OF INFORMATION SUPPORT OF STATE SECURITY OF UKRAINE

Summary

The strategic reference points of information support of state security of Ukraine are allocated in the article. In particular, the current condition of information security in Ukraine is analyzed. It is shown that the role in formation of national strategy of information support of state security in the context of consolidation of all sectors of society for achievement of goals of information and innovative development and also coordination of business, all public institutes and citizens on realization of this strategy is a leading one. The following key directions of creation of information society within the strategy of information support of state security are defined: ensuring of system effectiveness of public administration; ensuring of availability of information and communication infrastructure; creation of the information environment for social and economic and cultural development of society; development of domestic information space. A number of the following state measures of minimization of risks of information security is defined: assessment and improvement of control devices behind changes in information systems; introduction of the program to prevention of data leakage. It is specified that, relying on the international experience of creation of information society within the strategy of information support of national security it is necessary to define the following key directions: ensuring system effectiveness of public administration; ensuring availability of information and communication infrastructure; creation of the information environment for social and economic and cultural development of society; development of domestic information space. The following prospects of introduction of information and communication technologies for the purpose of ensuring of state security are planned: improvement of public administration; creation of the opened and mobile electronic government; development of availability of information infrastructure.

Keywords: information support of state security; information security; information and communication technologies; strategic reference points.

References

1. Gorbulin, V. P. & Kachynskyj, A. B. (2010). Strategichne planuvannya : vyrishennya problem nacionalnoyi bezpeky [Strategic Planning : Decision of Problems of National Security]. NISD, Kyiv, Ukraine, P. 288.
2. Konakh, V. K. (2012). "The Standard and Legal Bases of State Policy of Ukraine in the Sphere of Information and Psychological Security", Strategichni pryorytety, vol. 3 (24), pp. 152−157.
3. Kuras, I. (2009). Integration of Information Resources − the Strategic Direction of Ensuring of Information Requirements of Society", Bibliotechnyj visnyk, vol. 1, pp. 2−6.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-28

Кількість переглядів: 490

Відомості про авторів

В. О. Торічний

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та морально-психологічного забезпечення, факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

V. Torichniy

PhD in Psychological Sciences, Senior Lecturer of the Department of Psychology and Moral and Psychological Support, Faculty of Foreign Languages and Humanities, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine Named after Bogdan Khmelnitskyi

ORCID:

0000-0003-3336-6386

Як цитувати статтю

Торічний В. О. Стратегічні орієнтири інформаційного забезпечення державної безпеки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1711 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.40

Torichniy, V. (2019), “The strategic reference points of information support of state security of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1711 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.