EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІЙСЬКОВО-БІОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ У СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ СТАНІ СВІТУ ЯК НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19
В. Ф. Загурська-Антонюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.56

УДК: 32:351.862

В. Ф. Загурська-Антонюк

ВІЙСЬКОВО-БІОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ У СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ СТАНІ СВІТУ ЯК НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

У суспільно-державному вимірі поняття безпеки є неоднозначним. Зазвичай, під безпекою передбачається захищеність від зовнішніх воєнних загроз або ризиків для держави з боку іншої держави, а також захищеність від внутрішніх воєнних загроз, що походять від недержавних суб’єктів. В останні десятиріччя традиційне поняття безпеки доповнилось іншими поняттями, які розширили природу можливих загроз: приєднавши до воєнних загроз небезпеку тероризму, організованої злочинності та захворювань, що поєднуються з економічними, політичними, соціальними та екологічними ризиками. Відповідно, переглянуто перелік об’єктів загроз, зокрема для безпеки на глобальному, національному та індивідуальному рівнях.
Сьогодні ми спостерігаємо, як провідні країни світу намагаються подолати фінансові та економічні проблеми, але разом із тим продовжується подальше зростання військових витрат та інвестицій у звичайні та стратегічні озброєння. Звичайно, увага світу прикута, насамперед, до питання нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над звичайними озброєннями, однак набувають ваги питання та заходи з контролю над передачами чутливих виробів і технологій, що можуть становити проблеми для безпеки. Саме наприкінці ХХ століття та у першому двадцятилітті ХХІ століття особливо посилилися екологічні та біологічні загрози та підступна небезпека, яку вони несуть. Використання інфекційних агентів з неблагородними цілями може мати не лише військову, а й терористичні та кримінальні цілі. Разом, із виробленими механізмами протидії та безпеки, розвитком мікробіологічних та медичних технологій, справжнім викликом цивілізаційного масштабу наприкінці 2019 року стало розповсюдження вірусу COVID-19.

Ключові слова: безпека; військово-біологічні виклики; геополітика; пандемія; COVID-19.

Література

1. Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. Київ, 2003. с. 14–16.
2. Комісаренко С.В. Про біологічні загрози і біозахист. Українське слово: інтернет-видання. 2009. URL: http://ukrslovo.org.ua/svit/bezpeka/sergij-komisarenko-pro-biologichni-zagrozy-i-biozachyst.html.
3. Коронавирусная инфекция (COVID-19). Статистика. 19.07.2020 р. URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf. html.
4. Пироженко В. Методологія операціоналізації основних понять національної безпеки: гуманітарна складова. Політичний менеджмент. 2006. Вип. 3. С. 21–34.
5. Рибак О. Контроль над озброєннями: погляд у наступне століття. Національний інститут стратегічних досліджень. 1999. URL: http://old.niss.gov.ua/Tasko/010.htm.
6. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України. Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2004. 408 с.
7. Сунгуровський М. Методологічний підхід до формування системи національної безпеки України. Стратегічна панорама. 2001. Вип. 3–4. С. 46–51.
8. Шьон Е. Фінансування безпеки у глобальному контексті. Щорічник СІПРІ 2005: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. Київ, 2006. С. 267–289.
9. Щорічник СІПРІ: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. Київ, 2008. 520 с.
10. Breeze R.G., Budowle B., Schutzer S.E. Microbial Forensics. Elsevier Academic Press. San Diego, 2005. 448 p.
11. Garfinkel M.S. Synthetic genomics: options for governance. J. Craig Venter Institute. 2007. 22 p. URL: http://ec.europa.eu/health/dialogue_collaboration/docs/ev_20100318_co25pdf.
12. Lartigue C., Glass J.I., Alperovich N. еt al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science. 2007. № 317(5838). р. 632–638.
13. Lopez A.D., Mathers C.D., Ezzati M. et al. (Еds) Global Burden of Disease and Risk Factors. Oxford University Press and The World Bank. 2006. 552 p.
14. Massachusetts Institute of Technology Registry of Standard Biological Parts. 2010. URL: http://parts.mit.edu/registry.
15. Owada H. The United Nations and the maintenance of international peace and security – the current debate in the light of reform proposals. Keynote Speech at the Research Forum on International Law European Society of International Law / Graduate Institute of International Studies. 2005. URL: http://www.esil-sedi.eu/english/pdf/GenevaKeynote.pdf.
16. Rothman K.J., Greenland S. (eds) Modern epidemiology, 2nd edt. Lippincott – Raven, Philadelphia, 1998. 737 p.
17. SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament. New-York: Oxford University Press, 2008. 516 p.
18. SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament. New-York: Oxford University Press, 2009. 442 р.
19. SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament. New-York: Oxford University Press, 2010. 472 p.
20. Stockholm International Peace Research Institute. SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament. New-York: Oxford University Press, 2007. 618 р.
21. The Australia Group. Fighting the spread of chemical and biological weapons. 2007. 20 p. URL: http://www.australiagroup.net/en/agb_july2007.pdf.
22. The Deemed Export Advisory Committee. The Deemed Export Rule in the Era of Globalization. US Department of Commerce, Washington, 2007. 153 p.
23. The Royal Society. Report of the RS-IAP-ICSU international workshop on science and technology developments relevant to the Biological and Toxin Weapons Convention. 2006. 23 p.
24. United Nations. United Nations Millennium Declaration, UN General Assembly Resolution. 2000. № 55/2. URL: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.
25. Women’s International League for Peace and Freedom. Biological Weapons. Meeting of experts for the 1972 Biological and Toxin Weapons Convention. 2008. URL: http://www.wilpfinternational.org/disarmament/biologicalweapons.htm#top.
26. World Health Organization. Biorisk Management: Laboratory Biosecurity Guidance. 2006. URL: http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf.

V. Zagurska-Antoniuk

MILITARY-BIOLOGICAL CALLS ARE FOR SAFETY IN MODERN GEOPOLITICAL STATE OF THE WORLD AS CONSEQUENCES OF PANDEMIC OF COVID - 19

Summary

In the publicly-state measuring a concept of safety is ambiguous. Usually, under safety security is envisaged from external soldiery threats or risks for the state from the side of other state, and also security from internal soldiery threats that originate from non-state subjects. In the last decades the traditional concept of safety was complemented by other concepts that extended nature of possible threats : adding to the soldiery threats the danger of terrorism, organized crime and diseases that combine with economic, political, social and ecological risks. Accordingly, the list of objects of threats is revised, in particular for safety on global, national and individual levels. The range of objects of defence (objects of influence of threats that need defence) is stretched out from collective security on global, national or regional levels to defence of separate man. It should be noted that when the measures sent to reduction of one of threats predominate, security can diminish at other level - for example, defence at the level of the state not always provides defence at the level of religious, ethnic minorities and individual defence.
We look after today, as leading countries of the world try to overcome financial and economic problems, but together with that the further increase of soldiery charges and investments proceeds in conventional and strategic armaments. Certainly, attention of the world is tied down, first of all, to the question of non-proliferation and control above conventional armaments, however the scales of question and measures acquire on control above the transmissions of sensible wares and technologies that can present problems for safety. Exactly in the end ХХ of century and ecological and biological threats and insidious danger that they carry especially increased in first двадцятилітті of ХХІ of century. The use of pathogens with ignoble aims can have not only military but also terrorist and criminal aims. Together, with the mine-out mechanisms of counteraction and safety, development of microbiological and medical technologies, real call of civilization scale distribution of virus of COVID-19.

Keywords: safety; military-biological calls; geopolitics; pandemic; COVID-19.

References

1. Kachynskyi, A.B. (2003), Bezpeka, zahrozy i ryzyk: naukovi kontseptsii ta matematychni metody [Security, threats and risk: scientific concepts and mathematical methods], Kyiv, Ukraine, pp. 14–16.
2. Komisarenko, S.V. (2009), "About biological threats and biosecurity", Ukrainske slovo: internet-vydannia, [Online], available at: http://ukrslovo.org.ua/svit/bezpeka/sergij-komisarenko-pro-biologichni-zagrozy-i-biozachyst.html.
3. Coronavirus infection (COVID-19). Statistics. 07/19/2020, available at: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf. html.
4. Pyrozhenko, V. (2006), "Methodology of operationalization of basic concepts of national security: humanitarian component", Politychnyi menedzhment, vol. 3, pp. 21–34.
5. Rybak, O. (1999), "Arms control: a look into the next century", Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, [Online], available at: http://old.niss.gov.ua/Tasko/010.htm.
6. Sytnyk, H.P. (2004), Derzhavne upravlinnia natsionalnoiu bezpekoiu Ukrainy [State Administration of National Security of Ukraine], Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 408.
7. Sunhurovskyi, M. (2001), "Methodological approach to the formation of the national security system of Ukraine", Stratehichna panorama, vol. 3–4, pp. 46–51.
8. Shon, E. (2006), "Security financing in a global context", Shchorichnyk SIPRI 2005: Ozbroiennia, rozzbroiennia ta mizhnarodna bezpeka. Stokholmskyi mizhnarodnyi instytut doslidzhennia myru, Ukrainskyi tsentr ekonomichnykh i politychnykh doslidzhen im. Oleksandra Razumkova, Kyiv, Ukraine, pp. 267–289.
9. Shchorichnyk SIPRI: Ozbroiennia, rozzbroiennia ta mizhnarodna bezpeka [SIPRI Yearbook: Arms, Disarmament and International Security], Stokholmskyi mizhnarodnyi instytut doslidzhennia myru, Ukrainskyi tsentr ekonomichnykh i politychnykh doslidzhen im. Oleksandra Razumkova, 2008. Kyiv, Ukraine, P.520.
10. Breeze, R.G. Budowle B., Schutzer S.E. Microbial Forensics. Elsevier Academic Press. San Diego, 2005. 448 p.
11. Garfinkel, M.S. Synthetic genomics: options for governance. J. Craig Venter Institute. 2007. 22 p, [Online], available at:: http://ec.europa.eu/health/dialogue_collaboration/docs/ev_20100318_co25pdf.
12. Lartigue C., Glass J.I., Alperovich N. et al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science. 2007. # 317(5838). p. 632–638.
13. Lopez A.D., Mathers C.D., Ezzati M. et al. (Eds) Global Burden of Disease and Risk Factors. Oxford University Press and The World Bank. 2006. 552 p.
14. Massachusetts Institute of Technology Registry of Standard Biological Parts. 2010. [Online], available at: http://parts.mit.edu/registry.
15. Owada H. The United Nations and the maintenance of international peace and security – the current debate in the light of reform proposals. Keynote Speech at the Research Forum on International Law European Society of International Law / Graduate Institute of International Studies. 2005, [Online], available at: http://www.esil-sedi.eu/english/pdf/GenevaKeynote.pdf.
16. Rothman K.J., Greenland S. (eds) Modern epidemiology, 2nd edt. Lippincott – Raven, Philadelphia, 1998. 737 p.
17. SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament. New-York: Oxford University Press, 2008. 516 p.
18. SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament. New-York: Oxford University Press, 2009. 442 r.
19. SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament. New-York: Oxford University Press, 2010. 472 p.
20. Stockholm International Peace Research Institute. SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament. New-York: Oxford University Press, 2007. 618 r.
21. The Australia Group. Fighting the spread of chemical and biological weapons. 2007. 20 p, [Online], available at: http://www.australiagroup.net/en/agb_july2007.pdf.
22. The Deemed Export Advisory Committee. The Deemed Export Rule in the Era of Globalization. US Department of Commerce, Washington, 2007. 153 p.
23. The Royal Society. Report of the RS-IAP-ICSU international workshop on science and technology developments relevant to the Biological and Toxin Weapons Convention. 2006. 23 p.
24. United Nations. United Nations Millennium Declaration, UN General Assembly Resolution. 2000. # 55/2, [Online], available at: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.
25. Womens International League for Peace and Freedom. Biological Weapons. Meeting of experts for the 1972 Biological and Toxin Weapons Convention. 2008, [Online], available at: http://www.wilpfinternational.org/disarmament/biologicalweapons.htm#top.
26. World Health Organization. Biorisk Management: Laboratory Biosecurity Guidance. 2006, [Online], available at: http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 34

Відомості про авторів

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the chair of economic security, public administration and administration, State University «Zhytomyr Polytechnic»

ORCID:

0000-0003-3334-4494

Як цитувати статтю

Загурська-Антонюк В. Ф. Військово-біологічні виклики для безпеки у сучасному геополітичному стані світу як наслідки пандемії covid-19. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1710 (дата звернення: 12.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.56

Zagurska-Antoniuk, V. (2020), “Military-biological calls are for safety in modern geopolitical state of the world as consequences of pandemic of covid - 19”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1710 (Accessed 12 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.