EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

HR-МЕНЕДЖМЕНТ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
С. О. Теплов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.55

УДК: 35:005.32(07)

С. О. Теплов

HR-МЕНЕДЖМЕНТ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність осмислення прогресивних тенденцій управління людськими ресурсами на державній службі в умовах цифровізації економіки безпосередньо через формування нової системи HR-менеджменту. Проаналізовано теоретичні підходи до трактування сутності понять “персонал”, “управління персоналом” та “управління людськими ресурсами”. Виокремлено основні відмінності в концепціях “управління персоналом” та “управлінні людськими ресурсами”. Окреслено найбільш загальні ймовірні тенденції, що будуть властиві змінам у HR-менеджменті найближчим часом у світовій практиці. Акцентовано увагу на важливості впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) в державних органах України. Зроблено висновок, що практична реалізація HR-менеджменту на державній службі має здійснюватись за основними принципами компетентнісного підходу та охоплювати як тактичний, так і стратегічний напрямки.

Ключові слова: державна служба; HR-менеджмент; людські ресурси; персонал; інформаційна система управління людськими ресурсами.

Література

1. Атаманчук Г.В. Управление – фактор развития (размышления об управленческой деятельности). М. : ЗАО “Изд-во “Экономика”, 2002. 567 с.
2. Балабанюк Ж. Вызовы и возможности будущего: что ждет HR в 2020-2025 годах. 2016. URL: http://forbes.net.ua/opinions/1412428-vyzovy-i-vozmozhnosti-budushchego-chto-zhdet-hr-v-2020-2025-godah (дата звернення: 16.07.2020).
3. Беккер И., Хьюзлид М., Ульрих Д. Измерение результативности HR-департамента. Люди, стратегия и производительность / пер. с англ. Н.Ю. Скачек. М. : Вильямс, 2007. 304 с.
4. Гончарук Н.Т., Прудиус Л.В. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6, № 1-2. С. 42-51.
5. Грідін О. В. HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2017. Вип. 185. С. 160-172.
6. Зелінський С.Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців та їх службової діяльності в Україні. Автореф. дис… докт. наук держ. упр. : 25.00.03. Київ, НАДУ, 2019. 36 с.
7. Мохова Ю.Л., Сабадаш Р.В. Система управління персоналом в органах державної влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1369%C2%A0 (дата звернення: 15.07.2020).
8. Плотніченко В.А. Зарубіжний досвід забезпечення реалізації права на державну службу на стадії вступу на державну службу : деякі аспекти. URL : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/11441/%C2#chapter (дата звернення: 15.07.2020).
9. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-19 URL : http: zakon.rada.gov.ua/go/889-19 (дата звернення: 15.07.2020).
10. Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020” : Указ Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/2015. URL: www.president.gov.ua/documents/18688.html (дата звернення: 10.07.2020).
11. Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 1 грудня 2017 року № 844-р. URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 12.07.2020).
12. Руденко О.М., Газізов М.М. Cистема і стратегія НR-менеджменту для державного управління : навч.-метод. матеріали. К. : НАДУ, 2013. 100 с.
13. Селіванов С.В., Обушна Н.І., Хаджирадєва С.К. Розвиток кадрового потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ : проблеми теорії та практики : монографія. Київ: Вид-во “Каравелла”, 2019. 293.
14. Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки: Розпорядження КМУ № 474-р. від 24.06.2016 року. URL: zakon.rada.gov.ua/go/474-2016-р (дата звернення: 22.07.2020).
15. Millet Josh. The 2018 Human Resources Trends To Keep On Your Radar.URL: www.talent-management.com.ua/4524-4524-hr-trends-2018/ (дата звернення: 12.07.2020).

S. Teplov

HR-MANAGEMENT IN CIVIL SERVICE: THEORETICAL ASPECT

Summary

The article substantiates the relevance of understanding the progressive trends of human resources management in the civil service in the context of digitalization of the economy directly through the formation of a new system of HR-management. Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the concepts “personnel”, “personnel management” and “human resources management” are analyzed. The main differences in the concepts of “personnel management” and “human resource management” are highlighted.
The most general probable tendencies which will be inherent in changes in HR in the near future in the world practice are outlined, among which: the internal HR system will decrease, and outsourcing - will increase; strategic thinking will become the main internal competence of HR; the general management will disappear; HP will increasingly use analytics and big data to increase its value to the organization; most companies will start creating innovative centers for digitalization of human resource management; remote control of remote labor will become the norm; HR will be more like marketing, etc.
Emphasis is placed on the importance of implementing the Human Resources Management Information System (HRMIS) in the state bodies of Ukraine.
It is concluded that the practical implementation of HR-management in the civil service should be carried out according to the following principles of competence approach: focus on personal development; focus on the final results; career importance; expanding all options for a person to choose what he or she values most; results as observable competencies; assessment as a judgment of competencies; recognition of improved skills.
Thus, the practical implementation of HR-management in the civil service should include: tactical direction aimed at implementing the current functions of personnel management; a strategic direction focused on the development and implementation of a strategy for the development of civil service personnel in general, taking into account the above-mentioned general probable trends that will be inherent in changes in HR in the near future.

Keywords: civil service; HR-management; human resources; personnel; human resources management information system.

References

1. Atamanchuk, G. (2002), Upravlenie – faktor razvitija (razmyshlenija ob upravlencheskoj dejatel'nosti) [Management is a factor of development (reflections on managerial activity)], Moskva, Russia.
2. Balabanyuk, J. (2016), “Challenges and opportunities of the future: what awaits HR in 2020-2025”, available at : http://forbes.net.ua/opinions/1412428-vyzovy-i-vozmozhnosti-budushchego-chto-zhdet-hr-v-2020-2025-godah (Accessed 16 July 2020).
3. Becker, I. Hughelid, M. and Ulrich, D. Measuring (2007), Izmerenie rezul'tativnosti HR-departamenta. Ljudi, strategija i proizvoditel'nost' [Тhe effectiveness of the HR department. People, strategy and productivity], Moskva, Russia.
4. Goncharuk, N. and Prudius L. (2018), “Modernization of civil service and human resources management in Ukraine”, Аspekty publichnoho upravlinnia, vol. 6, рр. 42-51.
5. Gridin, O. (2017), “HR-management in modern organizations: features and prospects of implementation”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 185, рр. 160-172.
6. Zelinsky, S. (2019), “Theoretical and methodological principles of comprehensive assessment of civil servants and their service activities in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Governance, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Mokhova, Y. and Sabadash, R. (2019), “Personnel management system in public authorities”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1369%C2%A0 (Accessed 15 July 2020).
8. Plotnichenko, V. (2019), “A Foreign experience in ensuring the implementation of the right to civil service at the stage of entering the civil service: some aspects”, available at: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/ 11441/ % C2#chapter (Accessed 15 July 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine “On Civil Service”, available at: http: zakon.rada.gov.ua/go/889-19 (Accessed 15 July 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine “On the Sustainable Development Strategy “Ukraine - 2020”, available at: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html (Accessed 10 July 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of implementation of the information system of human resources management in state bodies and approval of the action plan for its implementation ”, available at: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws (Accessed 12 July 2020).
12. Rudenko, O. and Gazizov, M. (2013), Cystema i stratehiia NR-menedzhmentu dlia derzhavnoho upravlinnia [HP management system and strategy for public administration], Kyiv, Ukraine.
13. Selivanov, S. Obushna, N. and Khadzhiradeva, S. (2019), Rozvytok kadrovoho potentsialu derzhavnoi sluzhby v Ukraini v umovakh reform : problemy teorii ta praktyky [Development of human resources in the civil service in Ukraine in the context of reforms: problems of theory and practice], Kyiv, Ukraine.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Strategy of public administration reform in Ukraine for 2016-2020”, available at: http:// zakon.rada.gov.ua/go/474-2016-р (Accessed 22 July 2020).
15. Millet, J. (2018), “The 2018 Human Resources Trends To Keep On Your Radar”, available at: www.talent-management.com.ua/4524-4524-hr-trends-2018/ (Accessed 12 July 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 37

Відомості про авторів

С. О. Теплов

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Teplov

student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8212-1919

Як цитувати статтю

Теплов С. О. Hr-менеджмент на державній службі: теоретичний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1709 (дата звернення: 12.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.55

Teplov, S. (2020), “Hr-management in civil service: theoretical aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1709 (Accessed 12 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.