EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ
Н. В. Махінчук, Н. І. Обушна

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.54

УДК: 351.77:616.31

Н. В. Махінчук, Н. І. Обушна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність пошуку нових стратегічних управлінських рішень у системі стоматологічної допомоги населенню України на регіональному та місцевому рівнях у контексті реалізації реформ у сфері охорони здоров᾿я. Проаналізовано теоретичні підходи до трактування сутності поняття “стратегічне управління”, окреслено основні еволюційні етапи розвитку стратегічного управління, а також його стадії та функції. Розглянуто особливості стратегічного управління в системі стоматологічної допомоги населенню, серед яких особливу увагу акцентовано на необхідності застосування системного підходу до прийняття стратегічних рішень. На цій підставі констатовано, що ефективність стратегічного управління в системі стоматологічної допомоги безпосередньо залежить від специфіки створеного інституційного механізму державного регулювання системи стоматологічної допомоги населенню.

Ключові слова: медичний заклад; системний підхід; стоматологічна допомога населенню; система стоматологічної допомоги; стратегія; стратегічне управління.

Література

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб. : Изд-во “Питер”, 1999. 416 с.
2. Вахненко О. Реформа первинної допомоги загубила стоматологію по дорозі “успіхів”? Ваше здоров᾿я. URL : https://www.vz.kiev.ua/reforma-pervynnoyi-dopomogy-zagubyla-stomatologiyu-po-dorozi-uspihiv/
3. Возний О., Германчук С., Струк В. Стан і перспективи розвитку стоматологічної допомоги населенню України. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2019. Т. 12, № 2. С. 228-234.
4. Енциклопедія державного управління. Том 2. Методологія державного управління : у 8 т. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. URL : http://derzhava.in.ua:8081/ndi/encyclopedia/default.aspx
5. Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР.
URL : https://zakon.rada.gov.ua › laws › show
6. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий, стратегическое сафари. СПб. : Питер, 2000. 366 с.
7. Про стоматологічну діяльність : проект Закону України від 31 трав. 2016 р. № 4736. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59262.
8. Рачинський А. Стратегічне управління в контексті сучасних західноєвропейських підходів. Вісник Національної академії державного управління. 2014. Вип. 2. С. 12–20.
9. Савчук О.В. Комплексне медико-соціальне обґрунтування реструктуризації муніципальної системи стоматологічної допомоги із залученням сучасних клінічних інноваційних технологій та менеджменту : автореф. дис. ... докт. медичних наук; спеціальність 14. 01. 22 – стоматологія ; 14. 02. 03. – соціальна медицина. Ужгород, 2019. 46 с.
10. Сиволапенко Т.Л. Механізми стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі : дис. … канд. наук з державного управління ; спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. Харків, 2019. 244 с.
11. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні. Ефективна економіка. 2011. № 8. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/ index.php?operation=1&iid=646
12. Стефанишин Л. Теоретико-методичні основи застосування партисипативного управління закладом охорони здоров’я. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3. С. 160–166.
13. Тертичка В. Стратегічне управління. К. : Видавництво “К.І.С.”. 2017. С. 931.
14. Устінов О. Управління медичним закладом в процесі реформи: що необхідно і чого не слід робити. Український медичний часопис. URL : https://www.umj.com.ua/article/127584
15. Шевцов В., Хожило І. Інституційний механізм державного регулювання комунального сектору стоматологічної допомоги в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 4. С. 134-144.
16. Яремко В., Сліпушко О. Новий словник української мови: в. 4 т. Т.4. К. : Аконіт, 1999. С. 417.
17. Higgens J. M. Organizational Policy and Strategic Management : Text and Cases. 2nd ed. Homewood : Richard D. Irwin, 1983. P. 3–56.

N. Makhinchuk, N. Obushna

THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF DENTAL CARE TO THE POPULATION IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the relevance of finding new strategic management solutions in the system of dental care for the population of Ukraine at the regional and local levels in the context of the implementation of reforms in the field of health care. Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the concept of “strategic management” are analyzed, the main evolutionary stages of development of strategic management, as well as its stages and functions are outlined. The peculiarities of strategic management in the system of dental care are considered, among which special attention is paid to the need to apply a systematic approach to strategic decision making. Taking into account the system-forming function of strategic decisions is necessary to ensure the balance of all elements of the organization and the formation of a single direction of development in compliance with common priorities and efficiency criteria. On this basis, it is stated that the effectiveness of strategic management in the dental care system directly depends on the specifics of the established institutional mechanism of state regulation of the dental care system. In this regard, we note that: at the international level, functional management in the field of dental health is implemented through the public organization “Association of Dentists of Ukraine”; at the national level − through several ministries and departments (Ministry of Health of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine). However, the Coordinating Council for Dentistry, as a public collective governing body, functions only under the Ministry of Health of Ukraine.
It is concluded that the work on the introduction of strategic management in the system of dental care in Ukraine requires a common understanding, coordination of actions, support of government agencies at all levels. One of the main principles of strategic management should be to link the volume and structure of dental care with the expected financial resources on the basis of the clearest possible definition of state guarantees for dental care. To ensure the coherence of strategic plans at different levels, it is necessary to develop mechanisms for coordinating the activities of all parts of the health management system.

Keywords: medical institution; system approach; dental care to the population; dental care system; strategy; strategic management.

References

1. Ansoff, I. (1999), Novaja korporativnaja strategija [New corporate strategy], SPb. : Piter, Rossija.
2. Vakhnenko, O. (2018), “Has the reform of primary care lost dentistry on the road to “success”?”, Vashe zdorov᾿ia, [Online], available at : https://www.vz.kiev.ua/reforma-pervynnoyi-dopomogy-zagubyla-stomatologiyu-po-dorozi-uspihiv/ (Accessed 24 June 2020).
3. Vozny, O. Germanchuk, S. and Struk, V. (2019), “Status and prospects of development of dental care for the population of Ukraine”, Aktual'ni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, vol.2, pp. 228–234.
4. NAPU (2011), “ Encyclopedia of Public Administration Encyclopedia of Public Administration”, t. 2, available at: http://derzhava.in.ua:8081/ndi/encyclopedia/default.aspx (Accessed 29 June 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua › laws › show (Accessed 24 June 2020).
6. Minzberg, G. Alstrend, B. and Lampel J. (2000), Shkoly strategij, strategicheskoe safari [Schools of Strategies, Strategic Safari], SPb. : Piter, Rossija.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The draft Law of Ukraine “About dental activity”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59262. (Accessed 29 June 2020).
8. Rachynsky, A. (2014), “Strategic management in the context of modern Western European approaches”, Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia, vol.2, pp. 12–20.
9. Savchuk, O.V. (2019), “Complex medico-social substantiation of restructuring of the municipal dental care system with additional using of the modern clinical innovative technologies and management”, Dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences, State Higher Educational Institution “Uzhhorod National University”, Uzhhorod, Ukraine.
10. Sivolapenko, T.L. (2019), “Mechanisms of strategic management in the service-oriented state”, Abstract of Ph.D. dissertation, “Development of World Economy”, Abstract of Ph.D. dissertation, Мechanisms of public administration. Kharkiv, 2019.
11. Stavytsky, O. (2011), “Peculiarities of strategic management development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 24 June 2020).
12. Stefanyshyn, L. (2019), “Theoretical and methodological bases of application of participatory management of a health care institution”, Derzhava ta rehiony, vol.3, pp. 160–166.
13. Tertychka, V. (2017), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Vydavnytstvo “K.I.S.”, Kyiv, Ukraine.
14. Ustinov, O. (2018), “Management of a medical institution in the process of reform: what is necessary and what should not be done”, Ukrains'kyj medychnyj chasopys, [Online], available at: https://www.umj.com.ua/article/127584 (Accessed 30 June 2020).
15. Shevtsov, V. and Khozhylo, I. (2018), “Institutional mechanism of state regulation of the communal sector of dental care in Ukraine”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4, pp. 134–144.
16. Yaremko, V. and Slipushko O. (1999), Novyj slovnyk ukrains'koi movy [New dictionary of the Ukrainian language], v. 4 t. T.4, Akonit, Kyiv, Ukraine.
17. Higgens, J. (1983), Organizational Policy and Strategic Management : Text and Cases, 2nd ed, Homewood : Richard D. Irwin, UK.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 31

Відомості про авторів

Н. В. Махінчук

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач стоматологічного відділення Центральної поліклініки МВС України

N. Makhinchuk

student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine Head of the dental department of the Central Polyclinic of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9048-0655


Н. І. Обушна

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Obushna

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Department for Public Governance and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5612-3104

Як цитувати статтю

Махінчук Н. В., Обушна Н. І. Теоретичні аспекти стратегічного управління в системі стоматологічної допомоги населенню в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1708 (дата звернення: 12.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.54

Makhinchuk, N. and Obushna, N. (2020), “Theoretical aspects of strategic management in the system of dental care to the population in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1708 (Accessed 12 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.