EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ЯК ОБ’ЄКТИ-СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ
Д. Г. Ткачук

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.53

УДК: 323.1:316.347

Д. Г. Ткачук

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ЯК ОБ’ЄКТИ-СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ

Анотація

Утворення України як самостійної держави поставило на порядок денний як теоретичне, так і практичне завдання – вироблення власної концепції етнонаціональної політики. Правовий статус національних меншин є недостатньо досліджений у науці державного управління, а також немає досконалої законодавчої бази, спрямованої на покращення їхнього становища. Для України, як і для будь-якої поліетнічної держави, питання національних меншин є актуальним і потребує постійного вивчення та аналізу.
У статті проведено аналіз національних меншин як суб’єктів та об’єктів державної етнополітики в Україні. Досліджено чинники, що сприяють забезпеченню прав і свобод національних меншин, виявлено загрози національним меншинам, окреслено апарат досліджень процесів національних меншин. Розглянуто та проаналізовано поняття “національні меншини”, розкрито нормативне закріплення та реалізація їхніх прав, а також зроблено аналіз найважливіших міжнародних документів, які визначають їхні права та обов’язки. Досліджено правовий статус національних меншин в Україні, його проблематику. Визначено основні орієнтири в дослідженні питання забезпечення прав національних меншин за допомогою аналізу нормативно-правових актів та реальної ситуації в країні, сформулювано висновки та засади, що забезпечать покращення становища національних меншин в Україні.

Ключові слова: громадська організація; етнополітика; етнополітичні відносини; національні меншини; культурна спадщина.

Література

1. Биков О. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 354 с.
2. Громадське обговорення щодо присвоєння КПСМНЗ музичній школі №5 Житомирської міської ради імені Ігнація Яна Падеревського. Управління культури Житомирської міської ради. URL: http://kultura.zt.ua/gromadske-obgovorennya-shhodo-prisvoie/
3. Євтух В. Державна етнополітика України: нинішні засади і погляд у майбутнє. Українські варіанти. 1997. № 2. С. 4-9.
4. Закон України “Про національні меншини в Україні”. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 36. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text
5. Зміцнення захисту національних меншин в Україні: Виконавчі структури та спеціалізовані механізми ведення діалогу в міжнародній перспективі. Партнерство заради належного врядування. URL: https://rm.coe.int/mdm-study-bloc-ukr1/168095ac65
6. Ковбасюк Ю., Трощинський В. Соціальна і гуманітарна політика: підручник. Київ: НАДУ, 2016. 792 с.
7. Концепція державної етнонаціональної політики України. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245420151&cat_id=244913751
8. Лойко Л. Громадські організації етнічних меншин України: історичний досвід створення та діяльності. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2007. Вип. 33. С. 256-273. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_33_22
9. Лойко Л. Етнополітична суб'єктність громадських організацій етнічних меншин України: дис. д-ра політ. наук: 23.00.05. Київ, 2006. 473 с.
10. Нікітюк В. Статус етнонаціональних меншин (порівняльно-правовий аспект). Київ: Естет, 1996. 186 с.
11. Полєтаєв Г. Польські поселення на Житомирщині. Польські студії. 2010. №22. С. 141-158.
12. Про затвердження Положення про Українську частину Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин // Постанова Кабінету Міністрів України. 1994. № 389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-94-%D0%BF#Text
13. Скуратівський В., Трощинський В., Чукут С. Гуманітарна політика в Україні: навч. посіб. Київ: Міленіум, 2002. 262 с.
14. Сочинський А. Ключові загрози демократії на Житомирщині. Мережа хабів громадянського суспільства. URL: https://www.hubs. org.ua/news/kliuchovi-zahrozy-demokratii-na-zhytomyrshchyni

D. Tkachuk

NATIONAL MINORITIES AS OBJECTS-SUBJECTS OF STATE ETHNOPOLITICS

Summary

The formation of Ukraine as an independent state put on the agenda both theoretical and practical task - to develop its own concept of national policy. In our country, the concept of the legal status of national minorities is still insufficiently studied, and there is no perfect legal framework aimed at improving their situation. For Ukraine, as for any polyethnic state, the issue of national minorities is relevant and requires constant study and analysis.
The article analyzes national minorities as subjects and objects of state ethnopolitics in Ukraine. The factors contributing to the rights and freedoms of national minorities have been studied, threats to national minorities have been identified, and the apparatus of research into the processes of national minorities has been outlined. One of the mechanisms of participation of national minorities in public administration is to ensure and promote the activities of public organizations in the formation and implementation of ethnopolitics not only at the state but also at the regional level, as discussed in the article.
The interpretation of the concept of “national minorities” is considered and analyzed, the normative consolidation and realization of the right to use the native language, protection and protection is revealed, as well as the analysis of the most important international documents granting them a number of additional rights. The legal status of national minorities in Ukraine, its problems are studied. The main guidelines in the study of the controversial issue of ensuring the rights of national minorities by analyzing the basic legal acts and the real situation in the country, formulated conclusions and certain principles that will improve the situation of national minorities in Ukraine.
The rights of national minorities are special, because positive actions are implemented, which are aimed at preserving the features and traditions. In the current conditions of revival of various national communities in Ukraine, modern evolution of the concept of national and cultural autonomy and development of the legal status of national minorities, the issue of the status of national minorities and legal regulation of national and cultural issues based on world and domestic experience becomes important.

Keywords: non-governmental organization; ethnopolitics; ethnopolitical relations; national minorities; cultural heritage.

References

1. Bykov O. (2001), Konstytutsijno-pravovyj status natsional'nykh menshyn v Ukraini [Constitutional and legal status of national minorities in Ukraine], In-t derzhavy i prava im. V.M. Korets'koho NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. “Public discussion on the assignment of KPSMNZ to the music school №5 of the Zhytomyr City Council named after Ignatius Yan Paderevsky. Department of Culture of Zhytomyr City Council”, Kultura.zt, available at: http://kultura.zt.ua/gromadske-obgovorennya-shhodo-prisvoie/ (Accessed 20 June 2020).
3. Yevtukh V. (1997), “State ethnopolitics of Ukraine: current principles and a look into the future”, Ukrains'ki varianty, vol 2. pp. 4-9.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “On National Minorities in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text (Accessed 21 June 2020).
5. “Strengthening the protection of national minorities in Ukraine: Executive structures and specialized mechanisms for dialogue in an international perspective”, Partnerstvo zarady nalezhnoho vriaduvannia, available at: https://rm.coe.int/mdm-study-bloc-ukr1/168095ac65 (Accessed 15 April 2020).
6. Kovbasiuk Yu., Troschyns'kyj V. (2016), Sotsial'na i humanitarna polityka [Social and humanitarian policy], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Concept of the State Ethnic-National Policy of Ukraine, available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245420151&cat_id=244913751 (Accessed 25 June 2020).
8. Lojko L. (2007), Public organizations of ethnic minorities of Ukraine: historical experience of creation and activity, Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, vol. 33, pp. 256-273.
9. Lojko L. (2006), “Ethnopolitical subjectivity of public organizations of ethnic minorities of Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation,
Politology,National Pedagogical Dragomanov University Kyiv, Ukraine.
10. Nikitiuk V. (1996) Status etnonatsional'nykh menshyn (porivnial'no-pravovyj aspekt) [Status of ethno-national minorities (comparative legal aspect)], Estet, Kyiv, Ukraine.
11. Polietaiev H. (2010), Polish settlements in the Zhytomyr region, Pol's'ki studii, vol.22, pp. 141-158.
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (1994), “On approval of the Regulations on the Ukrainian part of the Joint Ukrainian-Hungarian Commission for Ensuring the Rights of National Minorities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-94-%D0%BF#Text (Accessed 29 April 2020).
13. Skurativs'kyj V., Troschyns'kyj V., Chukut S. (2002), Humanitarna polityka v Ukraini [Humanitarian policy in Ukraine], Milenium, Kyiv, Ukraine.
14. Sochyns'kyj A. (2019), Key threats to democracy in Zhytomyr Region, Merezha khabiv hromadians'koho suspil'stva, available at: https://www.hubs. org.ua/news/kliuchovi-zahrozy-demokratii-na-zhytomyrshchyni/ (Accessed 20 April 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 1272

Відомості про авторів

Д. Г. Ткачук

Національна академія державного управління при Президентові України

D. Tkachuk

National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7439-2770

Як цитувати статтю

Ткачук Д. Г. Національні меншини як об’єкти-суб’єкти державної етнополітики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1707 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.53

Tkachuk, D. (2020), “National minorities as objects-subjects of state ethnopolitics”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1707 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.