EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Н. Г. Клименко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.52

УДК: 351.86

Н. Г. Клименко

ПІДХОДИ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Будь-яке наукове дослідження розпочинається з виявлення проблеми, яка потребує розв’язання, визначення його мети та окреслення завдань для її досягнення. При цьому для здійснення наукового дослідження важливим є чітке визначення теоретичної або прикладної проблеми, яка потребує розв’язання, та правильне обрання методологічного інструментарію дослідження, який дозволить системно та всебічно дослідити обраний предмет. Тому метою статті є визначення на основі вивчення змісту підходів, принципів та методів наукового пізнання методологічного забезпечення дослідження теоретико-методологічних та історичних засад становлення та розвитку державного регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки та розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення його дієвості у досліджуваному контексті з урахуванням адаптації позитивного зарубіжного досвіду.
Вивчення змісту підходів (системного, діалектичного, структурно-функціонального, системно-генетичного), принципів (системності, об’єктивності, міждисциплінарності, єдності історичного і логічного) та методів (абстрактно-логічного, аналізу, синтезу, історичного, порівняння, індукції, дедукції, узагальнення, моделювання) наукового пізнання дозволило визначити методологічне забезпечення державного регулювання у досліджуваному контексті. Крім того, у статті визначено межі дослідження та його інформаційно-аналітичну базу, а також перспективи подальшого дослідження.

Ключові слова: державне регулювання; діяльність недержавних інституцій; підходи; принципи та методи дослідження; національна безпека.

Література

1. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования : учеб пособие. 2-е изд., испр. Киев: МАУП, 2004. 216 с.
2. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
3. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.
4. Ланде Д. В., Фурашев В. М. Основи інформаційного і соціально-правового моделювання : монографія. Київ: ТОВ «ПанТот», 2012. 144 с.
5. Методологія наукових досліджень: навчально-методичний посібник / укладач Олійник Н. Ю. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 105 с.
6. Кириленко О. П., Письменний В. В. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 228 с.
7. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
8. Попович И. В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве. 3 изд., перераб. Москва: «Экономика», 1977. 224 с.
9. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник. Київ: НАДУ, 2012. 544 с.
10. Скакун О. Ф. Принцип единства логического и исторического методов в сравнительном правоведении. Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. 2007. Т. 20. № 1. С. 3–20.
11. Стеценко І. В. Моделювання систем : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2010. 399 с.
12. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ : Учеб. пособие. Київ: МАУП, 2003. 368 с.

N. Klymenko

APPROACHES, PRINCIPLES AND METHODS OF RESEARCH OF PUBLIC REGULATION OF ACTIVITIES OF NON- STATE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

Summary

Any research begins with identifying a problem that needs to be solved, defining the purpose of the research and outlining the tasks to achieve it. On this basis, we analyzed the literature on government regulation in the context under study, which led to the conclusion that the problems that exist in this area are relevant to Ukraine. The methodological basis of the study is the general methodology of public administration. A significant contribution to the development of the theory and methodology of public administration of national security belongs to domestic scientists, including, in particular, V. Bogdanovich, O. Vlasyuk, V. Gorbulin, V. Krutov, V. Lipkan, A. Semenchenko, G. Sytnyk and other researchers, who adapted general scientific and specific methodological approaches to the study of public administration problems in this area. The purpose of the article is to determine on the basis of studying the content of approaches, principles and methods of scientific knowledge of methodological support of research of theoretical-methodological and historical bases of formation and development of state regulation of non-state institutions in the context of national security. adaptation of positive foreign experience. Study of the content of approaches (systemic, dialectical, structural-functional, systemic-genetic), principles (systemicity, objectivity, interdisciplinarity, unity of historical and logical) and methods (abstract-logical, analysis, synthesis, historical, comparison, induction, deduction), generalization, modeling) of scientific knowledge allowed to determine the methodological support of state regulation in the studied context. In addition, the article defines the boundaries of the study and its information and analytical base, as well as prospects for further research. In the course of further research it is envisaged to build a conceptual organizational model of the system of the above-mentioned public regulation, the use of which, in our opinion, will increase the effectiveness of this public regulation.

Keywords: public regulation; activity of non-state institutions; approaches; principles and methods of research; national security.

References

1. Baskakov, A. Ja. and Tulenkov, N. V. (2004). Metodologija nauchnogo issledovanija [Research methodology]. Kyiv: MAUP. 216 p. [in Russian].
2. Surmin, Yu. P., Bakumenko, V. D. and Mykhnenko A. M. (Eds.) (2010). Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration]. Kyiv: NADU. 820 p. [in Ukrainian].
3. Zatserkovnyi, V. I., Tishaiev, I. V. and Demydov, V. K. (2017). Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Research methodology]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, 2017. 236 p. [in Ukrainian].
4. Lande, D. V. and Furashev, V. M. (2012). Osnovy informatsijnoho i sotsialno-pravovoho modeliuvannia [Fundamentals of information and socio-legal modeling]. Kyiv: TOV «PanTot». 144 p. [in Ukrainian].
5. Oliinyk, N. Yu. (2015). Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Research methodology]. Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka. 105 p. [in Ukrainian].
6. Kyrylenko, O. P. and Pysmennyi, V. V. (2013). Osnovy naukovykh doslidzhen u skhemakh i tablytsiakh [Fundamentals of scientific research in diagrams and tables]. Ternopil: TNEU. 228 p. [in Ukrainian].
7. Konverskoho, A. Ye. (2010) Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen [Fundamentals of methodology and organization of scientific research]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 352 p. [in Ukrainian].
8. Popovich, I. V. (1977). Metodika jekonomicheskih issledovanij v sel'skom hozjajstve [Methods of economic research in agriculture]. Moskow: «Jekonomika», 1977. 224 p. [in Russian].
9. Sytnyk, H. P. (2012). Derzhavne upravlinnia u sferi natsionalnoi bezpeky (kontseptualni ta orhanizatsiino-pravovi zasady) [Public administration in the field of national security (conceptual and organizational and legal basis)]. Kyiv: NADU, 2012. 544 p. [in Ukrainian].
10. Skakun, O. F. (2007). Princip edinstva logicheskogo i istoricheskogo metodov v sravnitel'nom pravovedenii [The principle of the unity of logical and historical methods in comparative law]. Uchjonye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija: Juridicheskie nauki. Vol. 20. Is. 1. P. 3–20. p. [in Russian].
11. Stetsenko, I. V. (2010). Modeliuvannia system [System simulation]. Cherkasy: ChDTU. 399 p. [in Ukrainian].
12. Surmin, Ju. P. (2003). Teoriia system i systemny analiz [System theory and system analysis]. Kyiv: MAUP. 368 p. [in Russian].

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 1147

Відомості про авторів

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

N. Klymenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5223-8166

Як цитувати статтю

Клименко Н. Г. Підходи, принципи та методи дослідження державного регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1706 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.52

Klymenko, N. (2020), “Approaches, principles and methods of research of public regulation of activities of non- state institutions in the context of national security”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1706 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.