EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ-ЛІДЕРІВ – ВИКЛИКИ ДЛЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Л. А. Гаєвська, Н. О. Васюк, О. І. Ушакова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.2

УДК: 001.89:35.088.6:614.2]-027.21/.22

Л. А. Гаєвська, Н. О. Васюк, О. І. Ушакова

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ-ЛІДЕРІВ – ВИКЛИКИ ДЛЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Анотація

Україна впроваджує кардинальні, комплексні та якісні зміни в системі охорони здоров’я, спрямовані на створення системи охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнта, спроможної забезпечити медичне обслуговування всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Це потребує, передусім, забезпечення галузі високопрофесійними керівниками, а також здійснення ефективної підготовки керівних кадрів, на основі належного нормативно-правового підґрунтя. Ця стаття має на меті провести аналіз зарубіжного досвіду підготовки керівних кадрів–лідерів та визначити особливості публічної кадрової політики у сфері охорони здоров’я.
Наукова розвідка ґрунтується на системному аналізі основних наукових праць та нормативно-правових документів, що забезпечують реалізацію публічної політики щодо підготовки керівників у сфері охорони здоров'я в зарубіжних країнах з метою використання досвіду в Україні.

Ключові слова: охорона здоров’я; публічна політика у сфері охорони здоров’я; підготовка керівників у сфері охорони здоров’я; лідерство в охороні здоров’я.

Література

1. Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 Охорона здоров'я: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 р. N117. – URL: https://ips.ligazakon.net/document/MOZ5907 ( дата звернення 07.07.2020)
2. Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. / за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2019. 210 с.
3. Князевич В. М. Державна політика з охорони здоров’я в Україні: перспективи розвитку в умовах системних змін / В. М. Князевич, Т. П. Авраменко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. Вип. 1. С. 164-179.- URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2015_1_15 ( дата звернення 08.07.2020)
4. Концептуальні основи національної політики в галузі охорони здоров’я / В. М. Пономаренко, А. М. Нагарна, Л. І. Ткач, В. С. Гуменний// Укр. мед. вісті. 1997. № 1 (56). С. 28-29.
5. Кризина Н. П. Державна політика України в галузі охорони здоров'я: механізми формування та реалізації: автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Н.П. Кризина; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2008. 36 с.
6. Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 22 берез. 2017 р./ Верховна Рада України, Комітет верховної Ради України з питань охорони здоров’я. К.: Парлам. Вид-во, 2017. 168 с. (Серія «Парламентські слухання»).
7. Міністерство охорони здоров’я України - URL: https://moz.gov.ua/article/news/urjad-uhvaliv-strategiju-rozvitku-medichnoi-osviti (дата звернення 13.07.2020)
8. Основи законодавства України про охорону здоров'я: закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення 06.07.2020).
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я: Закон України від 6 квітня 2017 р. № 2002-VIII. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19 (дата звернення 06.07.2020).
10. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (дата звернення 06.07.2020).
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року №95-р «Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні». - URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80#Text (дата звернення 086.07.2020).
12. Савіна Т. В. Підготовка керівних кадрів для системи охорони здоров’я в зарубіжних країнах: огляд літературних джерел. Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викдиків : матер. щорічн. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 травня 2019 р.) : у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. К. : НАДУ, 2019. Т. 2. С. 89-90.
13. Сучасна система підготовки керівників в сфері охорони здоров’я України: методичні рекомендації, уклад: Слабкий Г.О., Погоріляк Р.Ю. Київ, 2019 .46 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream /lib/24517/1/.pdf (дата звернення 15.06.2020).
14. Технологія управління закладом охорони здоров’я : дайджест /Укладач: Г. Я. Єржак. Дніпро: ДОНМБ, 2018. вип. 1. с. 19. URL: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/images/dajest/health_managment_1_2016.pdf (дата звернення 13.07.2020).
15. Hertling M., Dennis M., Bartlett R. Study: Approaches to Leadership Training at Top Nonprofit Hospitals. November, 2018. American Association for Physician Leadership. URL: https://www.physicianleaders.org/news/study-approaches-leadership-training-top-nonprofit-hospitals (дата звернення 10.07.2020).
16. Roberta E Sonnino. Health care leadership development and training: progress and pitfalls. Journal of Healthcare Leadership . 2016. 8. Рр..19-29. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5741005/ (дата звернення 25.05.2020).
17. Villani L, Frisicale E M, Parente P, Cacciatore P, Carini E, A Gentili, Grossi A, Pezzullo A M, Favaretti C, Ricciardi W. 1st European Academy for Healthcare Leaders: high training on leadership to manage health systems. European Journal of Public Health, Volume 29, Issue Supplement_4, November 2019. URL: https://academic.oup.com/eurpub/article/29/Supplement _4/ckz186. 691/5623761: (дата звернення 10.07.2020).

L. Gayevskaya, N. Vasiuk, О. Ushakova

FOREIGN EXPERIENCE OF HEALTHCARE LEADERS TRAINING - CHALLENGES FOR PUBLIC HEALTH POLICY IN UKRAINE

Summary

Ukraine is implementing radical, comprehensive and qualitative changes in the health care system aimed at creating a patient-centered health care system, capable to provide medical care to all citizens of Ukraine at the level of developed European countries. This requires, first of all, the provision of the system with highly professional managers and the implementation of effective training of management staff, on the basis of a proper regulatory framework. The purpose of the article is to analyze the foreign experience of healthcare leaders training and identify the characteristics of public health personnel policy.
Scientific research is based on a systematic analysis of the main scientific papers and legal documents that ensure the implementation of public policy on healthcare managers training in foreign countries in order to use this experience in Ukraine.
It is established that in order to form and implement public policy on the healthcare managers training, it is necessary to take some political and managerial decisions to improve such training. Also there is a need to use the positive experience of European countries.
It is demonstrated the need for special healthcare leaders training based on foreign experience, which is indisputable in the current challenges in the field of health care.
It has been identified that most of the leading higher education institutions in the USA offer a significant number of healthcare leadership training programs. All these programs are ensuring the convenience of participants in terms of format, duration, intensity of the event, control the acquired knowledge, awarding diplomas, certificates and more. There is not a unified approach of healthcare leaders training in European countries. But the healthcare leadership programs are widespread and diverse for both facility managers and public health officials. In addition, the priorities in human resources policy in the field of health care, namely the approaches to the leaders training, have changed rapidly in the world. Instead of leaders who clearly go to their goal, there is a need for leaders who are able to form a strong team, empathize with others and demonstrate fairness, impartiality, non-discrimination.

Keywords: health care; public health policy; training healthcare managers; healthcare leadership.

References

1. Ministry of Health of Ukraine (2002), Order “On approval of the Handbook of qualification characteristics of employees' professions. Issue 78. Health care”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/MOZ5907 (Accessed 10 July 2020).
2. Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini [Institutionalization of public administration in Ukraine] (2019): nauk.-analit. dop. / za zah. red. M. M. Bilyns'koi, O. M. Petroie. NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Kniazevych V. M., Avramenko T. P. (2015), “Public health policy in Ukraine: prospects for development in the context of systemic change”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Vol.1, pp.164-179, available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpnadu _2015_1_15 (Accessed 08 July 2020)
4. Ponomarenko V. M., Naharna A. M., Tkach L. I., Humennyj V. S.(1997), “Conceptual basis of national health policy”, Ukrains'ki medychni visti, Vol.1 (56), pp.28-29.
5. Kryzyna N. P. (2008), “Public policy of Ukraine in the field of health care: mechanisms of formation and implementation”, Post D. Thesis, Mechanisms of public administration, NAPA under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Medychna osvita v Ukraini: pohliad u majbutnie [Medical education in Ukraine: a look into the future], materialy parlaments'kykh slukhan' u Verkhovnij Radi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Ministry of Health of Ukraine, available at: https://moz.gov.ua/article/news/urjad-uhvaliv-strategiju-rozvitku-medichnoi-osviti (Accessed 13 July 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “Basis of Ukrainian legislation on health care”, available at: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/show/2801-12 (Accessed 06 July 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On Changes to some Legislative Acts of Ukraine about the Improvement of Legislation on the Activities of Health Care Institutions”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19 (Accessed 06 July 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “About the State Financial Guarantees of Medical Service of the Population”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (Accessed 06 July 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution “On approval of the Strategy of the development of medical education in Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80#Text (Accessed 08 July 2020).
12. Savina T.V. (2019), “Training of health care managers in foreign countries: a review of literature sources”, mater. schorichn. Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. Uchastiu [Materials of the annual All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation], Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini v umovakh ievrointehratsijnykh ta hlobalizatsijnykh vykdykiv [Institutionalization of public administration in Ukraine in the context of European integration and globalization challenges], NAPA under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine, Vol. 2, pp.89-90.
13. Slabkyj H.O., Pohoriliak R.Yu. (2019), Suchasna systema pidhotovky kerivnykiv v sferi okhorony zdorov'ia Ukrainy [Modern system of training of managers in the field of health care in Ukraine], Kyiv, Ukraine, available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream /lib/24517/1/.pdf (Accessed 15 June 2020).
14. Tekhnolohiia upravlinnia zakladom okhorony zdorov'ia [Technology of health care facility management.] (2018), dajdzhest ukladachYerzhak H.Ya., Dnipro, Ukraine, available at: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/images/ dajest/health _managment_1_2016.pdf (Accessed 13 July 2020).
15. Hertling M., Dennis M., Bartlett R. (2018), “Study: Approaches to Leadership Training at Top Nonprofit Hospitals” , American Association for Physician Leadership, available at:: https://www.physicianleaders.org/news/study-approaches-leadership-training-top-nonprofit-hospitals ( Accessed 10 July 2020).
16. Roberta E Sonnino(2016), “Health care leadership development and training: progress and pitfalls”, Journal of Healthcare Leadership, [Online], vol . 8, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC5741005/ ( Accessed 25 May 2020).
17. Villani L, Frisicale E M, Parente P, Cacciatore P, Carini E, A Gentili, Grossi A, Pezzullo A M, Favaretti C, Ricciardi W.(2019), “1st European Academy for Healthcare Leaders: high training on leadership to manage health systems”, European Journal of Public Health [Online], Volume 29: available at: https://academic.oup.com/eurpub/article/29/Supplement _4/ckz186. 691/5623761 (Accessed 10 July 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 43

Відомості про авторів

Л. А. Гаєвська

д. держ. упр., доцент, заступник начальника управління – начальник відділу науково-методичного забезпечення освітніх програм управління аналізу й організації навчальної роботи, Національна академія державного управління при Президентові України

L. Gayevskaya

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Analysis and Organization of Educational Work, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1463-9481


Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasiuk

Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8493-6644


О. І. Ушакова

науковий співробітник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при президентові України

О. Ushakova

researcher of Institute of expert-analytical and scientific researches, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4119-5521

Як цитувати статтю

Гаєвська Л. А., Васюк Н. О., Ушакова О. І. Зарубіжний досвід підготовки керівних кадрів-лідерів – виклики для публічної політики у сфері охорони здоров’я в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1701 (дата звернення: 12.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.2

Gayevskaya, L., Vasiuk, N. and Ushakova, О. (2020), “Foreign experience of healthcare leaders training - challenges for public health policy in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1701 (Accessed 12 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.