EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЗАПОРУКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Н. М. Левченко, Л. В. Антонова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.2

УДК: 353.5

Н. М. Левченко, Л. В. Антонова

ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЗАПОРУКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті зазначено, що cтрімкі темпи інтеграції економіки України до світової економічної системи все більше загострюють питання національної безпеки держави. Обгрунтовано, що дієвим засобом упередження виникнення загроз та, відповідно, зниження вразливості національної безпеки держави є економічна дипломатія. Здійснено компаративний аналіз трактування поняття «економічної дипломатії». Доведено доцільність розгляду поняття «економічна дипломатія» за номотетичним підходом, як координацію у зовнішньоекономічній царині дій державних і недержавних структур, спрямованих в умовах постійних трансформаційних змін у світовій економіці на забезпечення «міжнародного порядку» та національної безпеки держави. Встановлено вплив економічної дипломатії на національну безпеку держави. За результатами експертного оцінювання робочою групою ГО Ради зовнішньої політики «Українська Призма», здійсненого за підтримки Регіонального представництва Фонду імені Ф. Еберта в Україні, проаналізовано зовнішню політику України протягом 2015-2019 років. Встановлено, що попри зміну владних команд в Україні внаслідок президентських та парламентських виборів і, як наслідок, перезавантаження парламенту й уряду, у 2019 р. Україні все ж вдалося утримати високу динаміку міжнародного політичного діалогу та розширити співпрацю з окремими країнами світу, що сталось лише завдяки приділенню новою політичною командою значної уваги розширенню меж економічної дипломатії та економізації зовнішньої політики держави як на рівні політичних заяв, так і на рівні урядових планів і дій. Констатовано, що наразі урядом обрано шлях подальшої економізації дипломатії, що має забезпечити нарощування експорту до країн Європейського Союзу, просування українських товарів на глобальні ринки, посилення захисту інтересів українських експортерів, супроводження дипломатами і торговельними представництвами окремих важливих бізнес-контрактів, формування привабливих торговельно-економічних режимів, зниження торговельних бар’єрів та обмежень, покращення умов ведення міжнародної торгівлі. Визначено вектори модифікації інструментарію економічної дипломатії в умовах постійних трансформаційних змін у світовій економіці.

Ключові слова: безпекові умови; дипломатія; економічна дипломатія; економічний інтерес; загрози; зовнішня політика країни; інституційна співпраця; міжнародна співпраця; національна безпека; політичний інтерес.

Література

1. Барановська В.М. Роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності країни. Економіка та держава. 2012. № 2. С. 24-25.
2. Вергун В. А. Економічна дипломатія в системі чинників міжнародної конкурентоспроможності України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2008. № 74. Ч. 1. С.150–154.
3. Грущинська Н.М. Реалізація економічної дипломатії в системі сучасних міжнародних відносин: потенціал креативності та традиційні підходи. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. 2017. Випуск 24. Ч.3. С.86-92.
4. Економічна дипломатія. Портал зовнішньої політики України. URL: http://fpp.com.ua/topic/ekonomichna-dyplomatiya/
5. Ківалов С.В. Митна політика та національна безпека. Митна справа. 2001. № 4. С.3 - 15.
6. Мамалига О.О. Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах. URL: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2015_30/
7. Оксфордський словник англійської мови. URL: https://play.google.com/store/
8. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Закон України від 07.02.2019 за №2680-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#Text
9. Про дипломатичну службу. Закон України від 07.06.2018 р. №2449-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19#Text
10. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Постанова КМУ від 29 вересня 2019 р. №849. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/
11. Разумей М. Зовнішньоторговельна безпека держави: управлінський аспект. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10rmmdua.pdf
12. Тихончук Л. Х. Трансформація функцій державного управління в сфері регулювання міжнародної економічної діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1258
13. Українська призма: Зовнішня політика 2019. Аналітичне дослідження // ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Ф. Еберта. — Київ, 2020. — 390 с.
14. Фліссак К.А. Економічна дипломатія. Навч. посіб. – Тернопіль: «Новий колір», 2013. – 440 с.
15. Чугаєнко Ю.О. Економічна дипломатія в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю держави. Актуальні проблеми економіки. 2013. №3(141). С.59-69.
16. Шаров О. М. Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи : монографія. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ: НІСД, 2019. – 560 с.
17. Bayne N., Woolcock S. (ed.). The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations. – Ashgate Publishing, Ltd., 2011.

N. Levchenko, L. Antonova

ECONOMIC DIPLOMACY AS A GUARANTEE OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

Summary

The article stated that the rapid pace of integration of Ukrainian economy into the world economic system, more and more make the question of national security. It is substantiated that an effective means to prevent the emergence of threats and, consequently, reducing the vulnerability of national security is economic diplomacy. Carried out comparative analysis of interpretations of the concept "economic diplomacy". Proved the feasibility of consideration of the concept of "economic diplomacy" at nomothetical approach, as the coordination in the foreign economic sphere of action of state and non-state actors aimed at conditions of constant transformational change in the global economy to ensure "international order" and national security state. The effect of economic diplomacy on the national security state. According to the results of expert assessment working group of the NGO Council of foreign policy "Ukrainian prism", implemented with the support of the Regional office of the Fund named after F. Ebert Foundation in Ukraine, analyzed the foreign policy of Ukraine in the period of 2015-2019. Found that despite the change of power command in Ukraine, after presidential and parliamentary elections and, as a consequence, restarting the Parliament and the government, in 2019, Ukraine still managed to maintain a high momentum of international political dialogue and expand cooperation with individual countries of the world, which happened only thanks to giving a new political team significant attention to the expansion of economic diplomacy and the economization of foreign policy both at the level of policy statements and government plans and actions. It was noted that currently the government elected to further economization of diplomacy, which should ensure the increase of exports to countries of the European Union, promotion of Ukrainian goods to global markets, strengthening the protection of the interests of Ukrainian exporters, accompanied by diplomats and trade representatives of certain important business contracts, the formation of an attractive economic and trade regimes, reduction of trade barriers and restrictions, improving conditions of international trade. Defined vectors modification of instruments of economic diplomacy in the conditions of permanent transformative changes in the world economy.

Keywords: security conditions; diplomacy; economic diplomacy; economic interest; threats; foreign policy of the country; institutional cooperation; international cooperation; national security; political interest.

References

1. Baranovskaya, V. M. (2012).” Тhe Role of economic diplomacy in foreign economic activity of the country”. The economy and the state. vol. 2, рр..24-25.
2. Vergun V. A. (2008). “Economic diplomacy in the system of factors of international competitiveness of Ukraine”. Actual problems of international relations. vol. 74, рр.. 150-154.
3. Gruschynska N. M. (2017). “Implementation of economic diplomacy in modern system of international relations: the potential of creativity and conventional approaches”. Foreign policy and diplomacy: traditions, trends, experience. vol. 24. рp. 86-92.
4. Economic diplomacy. The portal of Ukraine's foreign policy. available at: http://fpp.com.ua/topic/ekonomichna-dyplomatiya/ (Accessed 4 November 2019).
5. Kivalov S. V. (2001). “Customs policy and national security”.. Customs business. vol. 4. pp.3 - 15.
6. Mamalyga, V. A. (2015). “Transformation of economic diplomacy in international” Еconomic relations. available at: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/ (Accessed 11 November 2019).
7. The Oxford dictionary of the English language. available at https://play.google.com/store/ (Accessed 01 November 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019). The Law of Ukraine "On amendments to the Constitution of Ukraine (concerning the strategic course of the state for the acquisition of full membership of Ukraine in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization”. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (Accessed 09 November 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018). The Law of Ukraine "On the diplomatic service. available at:. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19#Text (Accessed 12 November 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019). The Law of Ukraine "Approval of the activity Program of the Cabinet of Ministers of Ukraine.: available at:. https://www.kmu.gov.ua/npas/ (Accessed 21 November 2019).
11. Razumei M. (2010). “Foreign trade security of the state: management”. available at:. http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10rmmdua.pdf
(Accessed 16 November 2019).
12. Tikhonchuk, L. Kh. (2018), “Transformation of the functions of public administration in the sphere of regulation of international economic activity”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1258 (Accessed 04 November 2019).
13. Ukrainian prism: (2020). Foreign policy 2019. Analytical study of the NGO "Council on foreign relations, "the Ukrainian prism", Fund them. F. Ebert Foundation.. Kiev, Ukraine.
14. The flissak K. A. (2013). Ekonomichna dyplomatiia [Economic diplomacy]. Ternopil. Ukraine.
15. Chugal Yu. A. (2013). “Economic diplomacy in the system of management of foreign trade activities of the state”. Actual problems of economy. vol. 3(141). pp 59-69.
16. Balls, A. M. (2019). Ekonomichna dyplomatiia: osnovy, problemy ta perspektyvy : monohrafiia. [Economic diplomacy: foundations, problems and prospects : monograph]. The national Institute for strategic studies. Kyiv. Ukraine.
17. Bayne N., Woolcock S. (ed.). (2011). The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations. – Ashgate Publishing, Ltd.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 1030

Відомості про авторів

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Запорізький національний технічний університет

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Business, Trade and Stock Exchanges, Zaporizhzhya National Technical University

ORCID:

0000-0002-3283-6924


Л. В. Антонова

професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0003-2975-6453

Як цитувати статтю

Левченко Н. М., Антонова Л. В. Економічна дипломатія як запорука національної безпеки держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1698 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.2

Levchenko, N. and Antonova, L. (2020), “Economic diplomacy as a guarantee of national security of the state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1698 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.