EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ОСНОВНІ РАМКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Ю. В. Шпак

УДК: 35:574:32(477):342

Ю. В. Шпак

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ОСНОВНІ РАМКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

Аналіз законодавства Європейського Співтовариства (далі - ЄС) в галузі охорони навколишнього середовища має важливе значення для подальшого вдосконалення і підвищення ефективності екологічної політики в Україні. В даний час в розвинутих країнах відбувається перехід до екологічної епохи, коли суспільне виробництво, перш за все в промисловості, має функціонувати і розвиватися не тільки з економічних, а й з екологічних законів і закономірностей з урахуванням об'єктивно існуючих меж і обмежень екологічного характеру.
Ці тенденції отримують найбільший розвиток у зв'язку з процесами глобалізації, інформатизації та комп'ютеризації виробництва, розвитком мікроелектроніки та інформатики, системи комунікацій і масової інформації. Науково-технічна революція дозволяє вирішувати соціально-економічні проблеми, робить істотний вплив на промислове виробництво, його техніку і технологію, продукцію, що випускається, а також на навколишнє середовище. Однак все це не вирішує екологічних проблем в промисловості.
Позитивний досвід розробки та практики застосування екологічного законодавства ЄС для правового забезпечення охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів та формування ефективної екологічної політики України, передусім необхідний :
По-перше, для формування динамічної, що враховує суспільні потреби країни, екологічної політики України з метою забезпечення охорони навколишнього середовища і здоров'я населення в процесі господарської діяльності, в умовах переходу України до сталого розвитку економіки, її структурної, функціональної та просторової перебудови. На її основі повинна здійснюватися розробка якісно нового законодавства з охорони навколишнього середовища в цілому, в тому числі в промисловому виробництві.
По-друге, щоб забезпечити взаємозв'язок українського і європейського екологічного законодавства.
По-третє, для здійснення наступності та поетапності у вирішенні екологічних завдань в регіонах у сфері промислового виробництва.
По-четверте, для використання в правовому забезпеченні охорони навколишнього середовища в промисловості всього комплексу організаційно-правових, економічних, ідеологічних та інших заходів виходячи з політичних і соціально-економічних, екологічних та інших умов конкретного розвитку держави.
В статті розглянуто основні положення екологічної політики та екологічного законодавства ЄС і практики його застосування в країнах - членах Європейського Співтовариства які необхідно враховувати при вирішенні правових проблем в сфері екологічної політики держави.

Yu. Shpak

ENVIRONMENTAL POLICY: GENERAL PRINCIPLES AND BASIC FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION

Summary

The analysis of the legislation of the European Community (hereinafter - the EU) in the field of environmental protection is important for further improvement and increase of efficiency of ecological policy in Ukraine. Currently in developed countries there is a transition to the ecological era, when social production, especially in industry, must function and develop not only from economic but also from environmental laws and patterns, taking into account the objectively existing boundaries and limitations of environmental nature.
These trends are most developed in connection with the processes of globalization, informatization and computerization of production, the development of microelectronics and informatics, communications and media. The scientific and technological revolution allows to solve socio-economic problems, has a significant impact on industrial production, its machinery and technology, products, as well as on the environment. However, all this does not solve environmental problems in industry.
Positive experience in the development and practice of application of EU environmental legislation for the legal protection of the environment and the rational use of natural resources and the formation of an effective environmental policy of Ukraine, especially needed:
First, to form a dynamic, taking into account the social needs of the country, environmental policy of Ukraine to protect the environment and public health in the process of economic activity, in the transition of Ukraine to sustainable economic development, its structural, functional and spatial restructuring. On its basis, the development of qualitatively new legislation on environmental protection in general, including in industrial production, should be carried out.
Secondly, to ensure the interconnection of Ukrainian and European environmental legislation.
Third, to implement continuity and phasing in solving environmental problems in the regions in the field of industrial production.
Fourth, for use in the legal provision of environmental protection in industry, the whole set of organizational, legal, economic, ideological and other measures based on political and socio-economic, environmental and other conditions of specific development of the state.
The article considers the main provisions of environmental policy and environmental legislation of the EU and the practice of its application in the member states of the European Community that must be taken into account when solving legal problems in the field of environmental policy.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 1039

Відомості про авторів

Ю. В. Шпак

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної безпеки,публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

Yu. Shpak

Doctor of Science in Public Administration,Associate Professor, Professor of Department of Economic Security, public managment and administration, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Шпак Ю. В. Екологічна політика: загальні принципи і основні рамки європейського союзу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1697 (дата звернення: 30.06.2022).

Shpak, Yu. (2018), “Environmental policy: general principles and basic framework of the european union”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1697 (Accessed 30 Jun 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.