EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНИХ ТЕОРІЙ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ
Р. В. Буковський

УДК: 339.1

Р. В. Буковський

ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНИХ ТЕОРІЙ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Анотація

Визначено, що загальні теоретичні основи є важливою сходинкою до розуміння зв'язків з громадськістю в діяльності органів місцевого самоврядування та повністю застосовні до аналізу PR в даній сфері. Зв'язки з громадськістю суб'єкта політики - це частина його управлінської діяльності, спрямована на взаємодію з іншими учасниками політичного процесу, відтворення і передачу інформації. Однак у науковій літературі недостатньо розкриті риси зв'язків з громадськістю, властиві політичним суб'єктам, зокрема органам місцевого самоврядування. У «громадських теоріях» головними стали наступні положення: місцеве самоврядування - це продукт волі і самоорганізації суспільства; локальне співтовариство і його права мають пріоритет над державою в зв'язку з більш раннім історичним виникненням; місцеве співтовариство не створюється державою, воно самостійно. Зазначено, що з якого б боку не підходити до розуміння місцевого самоврядування слід враховувати ту обставину, що на місцевому рівні відбуваються процеси становлення, трансформації різних цивільних інтересів, що в тій чи іншій мірі пов'язано з перерозподілом ресурсів, які концентруються в єдиному центрі і контролюються державою. В умовах даної економічної залежності органи МСВ є продовженням державної влади в тій чи іншій мірі. Органи місцевого самоврядування покликані вирішувати питання місцевого значення. Досвід державного будівництва в сучасних країнах західної демократії і в Україні підтверджує, що демократичний розвиток суспільства неможливо без децентралізації влади і управління. Більш того, управління, керівництво, контролювання державної влади в масштабах всієї країни вимагає делегування повноважень. У зв'язку з цим, органи МСВ - це спосіб організації влади, який сприяє зміцненню публічної влади, наділяє її гнучкістю при взаємодії з суспільством.

R. Bukovskyi

FEATURES OF PUBLIC THEORIES OF PUBLIC INTERACTION WITH AUTHORITIES

Summary

It is determined that the general theoretical foundations are an important step towards understanding public relations in the activities of local governments and are fully applicable to the analysis of PR in this area. Public relations of a political entity is a part of its managerial activity aimed at interaction with other participants in the political process, reproduction and transmission of information. However, the scientific literature does not sufficiently disclose the features of public relations inherent in political entities, in particular local governments. In "social theories" the following provisions became the main ones: local self-government is a product of will and self-organization of society; the local community and its rights have priority over the state in connection with its earlier historical origin; the local community is not created by the state, it is independent. It is noted that no matter which approach to the understanding of local self-government should take into account the fact that at the local level there are processes of formation, transformation of various civil interests, which to some extent associated with the redistribution of resources concentrated in a single center and controlled by the state. In the context of this economic dependence, the EOM bodies are a continuation of state power to one degree or another. Local governments are called upon to address issues of local importance. The experience of state-building in modern Western democracies and in Ukraine confirms that the democratic development of society is impossible without the decentralization of power and governance. Moreover, the management, leadership, control of state power throughout the country requires the delegation of powers. In this regard, EOM bodies are a way of organizing power, which contributes to the strengthening of public power, gives it flexibility in interaction with society. Local self-government is one of the fundamental institutions of local government, which at the same time acts as a kind of governance. Local self-government has the characteristics of an institution that has unconditional value for the establishment and maintenance of democracy, effective governance, separation of powers, autonomy of the local community. Being endowed with power, local governments are a subject of politics, which not only depends on the political system, but also significantly affects its development. Moreover, citizens regard activities at the local level of government as political activities.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

Р. В. Буковський

здобувач Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

R. Bukovskyi

postgraduate student of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Буковський Р. В. Особливості суспільних теорій взаємодії громадськості з органами влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1691 (дата звернення: 19.06.2024).

Bukovskyi, R. (2018), “Features of public theories of public interaction with authorities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1691 (Accessed 19 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.