EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Л. І. Кийда, Н. І. Шевченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.66


Л. І. Кийда, Н. І. Шевченко

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

Розкрито особливості та сучасний стан державної митної політики в Україні. Проаналізовано особливості механізмів реалізації державної митної політики в Україні.
Зазначено, що сутність державної митної політики важливо розглядати її не як відокремлену від практичної реалізації теоретичну категорію, а як один з елементів системи державного управління ЗЕД.
Визначені учасники відносин у сфері державної митної політики, та вплив держави, спрямований на регулювання відносин, які виникають між ними в процесі переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон.
Розкрито сутність державної митної політики як напрямку державної політики, що має фінансовий характер і спрямованої на регулювання суспільних відносин, які виникають в процесі переміщення товарів через митний кордон, і забезпечена відповідними ресурсами.
Доведено, що державна митна політика може розглядатися, як мінімум з двох точок зору: у вузькому сенсі – з позицій суб’єкта її реалізації, в широкому – з позицій національних економічних інтересів.
Визначено не тільки набір спеціальних елементів, але й цільове їх призначення, а також методи й способи функціонування митної політики, а реалізація її пріоритетних напрямів передбачає подальший розвиток інститутів зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: державна митна політика; зовнішньоекономічна діяльність; захист митних інтересів; митний кордон; митний контроль; митне оформлення; митні процедури.

Література

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-18. (дата звернення 15 квітня 2020)
2. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України: у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. URL: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=452&num=6
3. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643 (дата звернення 19 квітня 2020)
4. Офіційний сайт Міжнародного центру перспективних досліджень в Україні. URL: http://www.icps.com.ua/(дата звернення 19 квітня 2020)
5. Пісьмаченко Л. М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль: монографія. М. Пісьмаченко. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. 366 с.
6. Стратегічні ініціативи розвитку ДФС до 2020 року Прес-служба ДФС України від 12.01.2018р. URL: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/prezentatsiyni-materiali/331527.html дата звернення 19 квітня 2020)
7. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекцій. 4–е изд., стер. М.: Омега , 2006. 584 с.
8. Бажин И. И. Исследование систем управления: компакт-учебник. Харьков: Консум, 2004. С. 35.
9. Концепція адміністративної реформи в Україні. Указ Президента України від 22.07.1998 №810/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98/ed19980722 (дата звернення 19 квітня 2020)

L. Kiyda, N. Shevchenko

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF STATE CUSTOMS POLICY IN UKRAINE

Summary

The features and current state of the state customs policy in Ukraine. The article analyses the peculiarities of the mechanisms of implementation of state customs policy in Ukraine.
With the development of foreign economic activity, which is one of the most important sectors of the national economy development of Ukraine, certain problems arise and new challenges for its regulation to various parts of the system of public administration. It is determined that the system of state governance in Ukraine does not meet the needs of the country in carrying out comprehensive reforms in various areas of public policies and European standards for the proper management of government.
It is noted that the essence of the state customs policy, it is important to consider it not as separate from the practical implementation of the theoretical category and as one of the elements of the system of state management of foreign economic activity.
The purpose of the state policy of Ukraine in the long term is to create conditions for achieving the leading positions of the country in the global economy based on the global competitiveness of its national economy.
Participants of relations in sphere of the state customs policy, and the influence of the state, aimed at regulating relations which arise between them in the process of moving goods and vehicles across the customs border.
The essence of the state customs policy directions of the state policy, which is financial in nature and aimed at regulation of public relations arising in the process of moving goods across the customs border, and is provided appropriate resources.
It is determined that the importance of customs policy as a component of state policy is manifested primarily through the protection of economic interests of the state.
It is proved that the state customs policy can be viewed at least from two points of view: in the narrow sense – from the standpoint of the subject of its implementation in a wide – from the standpoint of national economic interests.
Defined not only a set of special elements, and target designation, as well as methods and ways of functioning of the customs policy and its implementation priorities included further development of the institutions of foreign economic activity.

Keywords: public custom policy; foreign economic activity; defense of custom interests; custom border; custom control; custom registration; custom procedures.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012) The Code of Ukraine “Customs Code of Ukraine” , available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-18 (Accessed 15 April 2020).
2. Pashko, P.V, Khomutynnik, V. Yu., Yefimenko T.I. and others (2012). “Naukovo-praktychnyj komentar do Mytnoho kodeksu Ukrainy” [Scientific and practical commentary to the Customs Code of Ukraine]: in 3 volumes. DNNU Acad. Finn. Management, Kyiv, Ukraine, available at: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=452&num=6
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), “International Convention on the simplification and harmonization of customs procedures”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643 (Accessed 19 April 2020).
4. The official site of International Center for Policy Studies in Ukraine (2018). available at: http://www.icps.com.ua/ (Accessed 19 April 2020).
5. Pismachenko L.M. (2008) “Derzhavne upravlinnia zovnishn'otorhovel'noiu diial'nistiu v Ukraini: rehuliuvannia ta kontrol' ” [State management of foreign trade activity in Ukraine: regulation and control]: monograph. 366 p. Southeast Ltd., Ltd., Donetsk, Ukraine.
6. The official site of State Fiscal Service of Ukraine (2018) “Strategic initiatives for the development of the GFS until 2020”. available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/prezentatsiyni-materiali/331527.html (Accessed 19 April 2020).
7. Atamanchuk G.V. (2006) “Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia” [The theory of public administration]: a course of lectures. 584 p., 4th ed., Omega L. Moscow, Russia
8. Bazhin I.I. (2004). “Doslidzhennia system upravlinnia” [Research of control systems]: a compact textbook. P. 35, Consum, Kharkov, Ukraine.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), In the case of the president of Ukraine “The concept of administrative reform in Ukraine”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98/ed19980722 (Accessed 19 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2565

Відомості про авторів

Л. І. Кийда

к. держ. упр., старший викладач кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

L. Kiyda

PhD in Public Administration, Senior Lecturer, Department of Public Administration and Custom Administration, University of Customs and Finance

ORCID:

0000–0002–8955–7766


Н. І. Шевченко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

N. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor, Department of Public Administration and Custom Administration,University of Customs and Finance

ORCID:

0000–0001–6386–8198

Як цитувати статтю

Кийда Л. І., Шевченко Н. І. Особливості реалізації державної митної політики в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1688 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.66

Kiyda, L. and Shevchenko, N. (2020), “Features of implementation of state customs policy in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1688 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.