EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ: ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ
О. П. Дяченко, О. В. Ніколюк, В. Д. Мужайло

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.1

УДК: 354.075.1(477)

О. П. Дяченко, О. В. Ніколюк, В. Д. Мужайло

ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ: ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ

Анотація

Більшість наукових досліджень органів конституційної юрисдикції в системі органів державної влади зводяться до аналізу взаємодії, впливу на державні процеси чи реалізації функції контролю чи правосуддя. У статті досліджено питання реалізації додаткових функцій органом конституційної юрисдикції в процесі функціонування та взаємодії з органами державної влади. Визначено, що такі функції є похідними від основних напрямків діяльності або паралельними. Встановлено, що Конституційний Суд України реалізує окремі повноваження, які дають змогу взаємодіяти з органами державної влади через призму партнерської діяльності, а з суспільством – через окремі напрямки комунікації. Використання максимуму інструментів наданих законодавством дозволяє органу конституційної юрисдикції ефективно наповнювати механізм державної влади сучасними та прогресивними поглядами на державотворчі процеси. Проаналізовано значення та можливість запозичення в Україні окремих напрацювань органами конституційної юрисдикції окремих держав Європи.
Функціонування механізму органів державної влади базується на конституційно та законодавчо встановлених нормах. Будь-яка діяльність органу державної влади повинна ґрунтуватися на Конституції України та здійснюватися у спосіб визначений законодавством. Водночас, органи державної влади крім реалізації основних напрямків діяльності здійснюють низку функцій, що спрямовані на власний розвиток, взаємодію, налагодження ефективних процесів тощо. В значній мірі функціонування цілісного механізму органів державної влади, його злагодженість залежить від ефективності реалізації саме неосновних функцій. Реалізація таких функцій дозволяє вирішувати поточні аспекти діяльності та закладати основи для поступального розвитку і удосконалення. Заходи, що вживаються органом конституційної юрисдикції з метою налагодження ефективного процесу взаємодії з органами державної влади у загальнодержавному механізмі значною мірою є похідними від основних напрямів діяльності. Крім того, реалізація додаткових функцій забезпечує можливість розвитку державності, зміцнення суспільної свідомості, запобіганню потенційних порушень чи конфліктних ситуацій. Досліджені приклади виконання подібних функцій органами конституційної юрисдикції інших держав дають змогу виділити спільні риси та використати позитивний досвід. Аналіз діяльності органів конституційної юрисдикції дає змогу виокремити наступні додаткові функції: соціально-економічну; профілактичну; представницьку; міжнародну; теоретико-пізнавальну; інформаційну; прогностичну; виховну.

Ключові слова: механізм органів державної влади; додаткові функції; конституційна юрисдикція; механізм державної влади; похідні функції.

Література

1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96вр
2. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13 липня 2017 року. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 6.
3. Петрів І.М. До питання визначення конституційної юстиції в механізмі державного управління: досвід України та держав Східної Європи. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. №2. С. 139-149.
4. Бальцій Ю. Місцеве самоврядування в контексті діючої Конституції України. Юридичний вісник. 2016. № 2. С. 117-120.
5. Inna Gryshova, Tetiana Tielkiniena and Aida Guliyeva (2018). Lobbying for Public Interestsas a Democratic Social Leadership Factorfor Reforming LegislationIn: Strielkowski W., Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer,Cham 481-489.
6. Oleksander Kopylenko, Mykhailo Baimuratov and Inna Gryshova (2018). The Phenomenon of Leadership in the Municipal Authority in Ukraine. In: Strielkowski W., Sustainable Leadership for Entrepreneursand Academics. Springer Proceedingsin Businessand Economics. Springer, Cham 151-162.
7. Шевчук С. Суддівська правотворчість. Світовий досвід та перспективи в Україні. К.: Реферат, 2007. 640c.
8. Конституційна держава та права й основоположні свободи: Україна та європейський досвід: Монографія / Автор, кол.: Ващук О.М., Мазурок І.О., Навроцький В.В., Савчин М.В. (керівник автор, кол.), Трачук П.А. Ужгород: Видавництво «Мистецька Лінія», 2008. 348c.
9. Про Конституційний Трибунал: Закон Республіки Польща від 1 серпня 1997 року. URL: http://www.trybunal.gov.pl/eng/.
10. Регламент Конституционного Суда Республики Беларусь. Решение Конституционного Суда Республики Беларусь 08.04.2014 № Р-916/2014 URL: http://www.kc.gov.by/document-35213.

О. Diachenko, О. Nikoliuk, V. Muzhailo

CONSTITUTIONAL JURISDICTION AUTHORITY IN THE MECHANISM OF STATE AUTHORITIES: TO THE ISSUE OF REALIZATION OF INDIVIDUAL FUNCTIONS

Summary

Most of the scientific studies of constitutional jurisdictions within the system of public authorities are reduced to analyzing interaction, influencing state processes, or exercising the function of control or justice. The article explores the issues of realization of additional functions by the body of constitutional jurisdiction in the process of functioning and interaction with the bodies of state power. It is determined that such functions are derived from or parallel to the main activities. It is established that the Constitutional Court of Ukraine exercises certain powers, which allow to interact with the state authorities through the lens of partnership activities, and with the society - through separate areas of communication. The use of the maximum of instruments provided by the legislation allows the body of constitutional jurisdiction to effectively fill the mechanism of state power with modern and progressive views on state-making processes. The importance and the possibility of borrowing in Ukraine the specific expertise of the bodies of the constitutional jurisdiction of the individual states of Europe are analyzed.
The purpose of the article is to investigate individual functions (additional) as parallel to the main activities of the Constitutional Court of Ukraine in the mechanism of state bodies.
The scientific novelty lies in the study and determination of certain functions (additional) of the Constitutional Court of Ukraine as a means of building effective cooperation with public authorities and society.
Conclusions. The functioning of the mechanism of state authorities is based on constitutionally and legally established norms. Any activity of a public authority must be based on the Constitution of Ukraine and carried out in the manner specified by law. At the same time, in addition to the implementation of the main activities, the state authorities perform a number of functions aimed at their own development, interaction, adjustment of effective processes, etc. To a large extent, the functioning of a coherent mechanism of public authorities, its coherence depends on the effectiveness of the implementation of precisely non-essential functions. The implementation of such functions allows to solve the current aspects of the activity and to lay the foundations for the progressive development and improvement. Measures taken by a body of constitutional jurisdiction to establish an effective process of interaction with public authorities in the national mechanism are largely derived from the main activities. In addition, the implementation of additional functions enables the development of statehood, strengthening of public consciousness, prevention of potential violations or conflicts. Examined examples of the exercise of such functions by the bodies of the constitutional jurisdiction of other states make it possible to highlight common features and use positive experience. The analysis of the activities of the bodies of constitutional jurisdiction makes it possible to distinguish the following additional functions: socio-economic; preventive; representative; international; theoretical and cognitive; informational; predictive; educational.

Keywords: mechanism of state authorities; additional functions; constitutional jurisdiction; mechanism of state power; derivative functions.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96вр (Accessed 20 February 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 35, p. 6.
3. Petriv, I. (2020), “The question of the definition of constitutional justice in the mechanism of public administration: the experience of Ukraine and the states of Eastern Europe”, Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 2, pp. 139-149.
4. Baltsii, Y. (2016), “Local government in the context of the current Constitution of Ukraine”, Yurydychnyy visnyk, vol. 2, pp.117-120.
5. Gryshova, I. Tielkiniena, T. and Guliyeva, A. (2018), “Lobbying for Public Interestsas a Democratic Social Leadership Factorfor Reforming Legislation”, Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics, Springer, pp. 481-489.
6. Kopylenko, O. Baimuratov, M. and Gryshova, I. (2018). “The Phenomenon of Leadership in the Municipal Authority in Ukraine”, Sustainable Leadership for Entrepreneursand Academics, Springer, pp. 151-162.
7. Shevchuk, S. (2007), Suddivs’ka pravotvorchist’. Svitovyy dosvid ta perspektyvy v Ukrayini [Judicial law-making. World experience and prospects in Ukraine], Referat, Kyiv, Ukraine.
8. Vashchuk, O.M. Mazurok, I.O. Navrots’kyy, V.V. Savchyn, M.V. and Trachuk, P.A. (2008), Konstytutsiyna derzhava ta prava y osnovopolozhni svobody: Ukrayina ta yevropeys’kyy dosvid: Monohrafiya [The Constitutional State and the Rights and Fundamental Freedoms: Ukraine and the European Experience: Monograph], Mystets’ka Liniya, Uzhhorod, Ukraine.
9. Sejm of the Republic of Poland (1997), The Law of Poland “On the Constitutional Tribunal”, available at: http://www.trybunal.gov.pl/eng/ (Accessed 23 February 2020).
10. Constitutional Court of the Republic of Belarus (2014), “Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Belarus”, available at: http://www.kc.gov.by/document-35213 (Accessed 20 February 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 843

Відомості про авторів

О. П. Дяченко

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

О. Diachenko

Doctor of Sciences in Public Administration, associate professor, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9670-2266


О. В. Ніколюк

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

О. Nikoliuk

Doctor of Economic Sciences, associate professor, professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1665-0361


В. Д. Мужайло

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

V. Muzhailo

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0001-8283-0988

Як цитувати статтю

Дяченко О. П., Ніколюк О. В., Мужайло В. Д. Орган конституційної юрисдикції в механізмі державних органів влади: до питання реалізації окремих функцій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1687 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.1

Diachenko, О., Nikoliuk, О. and Muzhailo, V. (2020), “Constitutional jurisdiction authority in the mechanism of state authorities: to the issue of realization of individual functions”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1687 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.