EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ПРО ІНТЕГРАЦІЮ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРИЙМАЮЧІ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ
Є. В. Соловйов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.61

УДК: 351.83: 364.4: 343.72

Є. В. Соловйов

ДО ПИТАННЯ ПРО ІНТЕГРАЦІЮ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРИЙМАЮЧІ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено процеси інтеграції ВПО у приймаючі громади в Україні та вплив таких змін на механізми державного регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції. Визначено методологічні основи та практичні аспекти розробки та впровадження механізмів державного регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції в Україні з метою інтеграції ВПО у приймаючі громади.
Основою конституційних змін є удосконалення законодавства, впровадження ідей «Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб» та відповідних нормативно-правових документів на рівні різних областей, ОТГ, громад тощо. Встановлено, що ефективність інтеграції ВПО вимагає правового забезпечення, формування дієвої системи управління державних органів з метою інтеграції ВПО у приймаючі громади. Проведено контент-аналіз обласних програм та на основі теоретико-методологічних підходів щодо практичних завдань у сфері забезпеченні інтеграції ВПО у місцеві громади у деяких регіонах України. Встановлено, що державно-управлінські реформи мають бути спрямовані на вирішення проблемних питань з метою забезпеченні інтеграції ВПО у місцеві громади всіх регіонах України. Актуалізується реалізація завдання державного управління на основі ціннісних засад ВПО в межах процесу внесення змін до «Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб», спрямовані на удосконалення механізмів державного регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції в Україні.
Автором представлені шляхи щодо пом’якшення наслідків ВВМ і стабілізації суспільних відносин в неокупованих районах Донецької та Луганської областей.

Ключові слова: державне управління; механізми державного регулювання; ВПО; громади; Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб; правовий стан.

Література

1. Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 909-р // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 240.
2. ВПО у довготривалому переміщенні: чи є місцева інтеграція рішенням? [Електронний ресурс] // Brooking Institute : офіц. сайт. – Режим доступу: www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/protracteddisplacement_jun2011_en.pdf (дата звернення: 20.11.2019).
3. Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 рок : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 944-р [Електронний ресурс] // Урядовий портал. Єдиний веб-портал виконавчої влади України. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-strategiyi-integraciyi-vnutrishno-peremishchenih-osib-ta-vprovadzhennya-dovgostrokovih-rishen-shchodo-vnutrishnogo?fbclid=IwAR2Vc3fuTS0MKMKX85E8h3HPUX5_QkXhDzap2Vjx4f1J1lP3wGJP1lANc-I (дата звернення: 20.11.2019).
4. Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Херсонській області на 2018–2022 роки : затверджена рішення Херсонської обласної ради від 16.03.2018 № 824 [Електронний ресурс] // Херсонська обласна державна адміністрація : офіц. сайт. – Режим доступу: http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-programa-%D1%96ndiv%D1%96dualnogo-zhitlovogo-budvnictva-na-sel%D1%96-ta-pol%D1%96pshennja-zhitlovih-umov-s%D1%96lskogo-naselennja-%C2%ABvlasnij-d%D1%96m%C2%BB (дата звернення: 20.11.2019).
5. Регіональна програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік : затверджена рішенням Голови обладміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.03.2018 № 315/5-18 [Електронний ресурс] // Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти : сайт. – Режим доступу: https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/inline-images/2018-10/2018-10-07-1/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0 %BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%92%D0%9F%D0%9E%202108.pdf (дата звернення: 20.11.2019).
6. Регіональні програми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2018–2019 роках : звіт за результатами моніторингу [Електронний ресурс] / І. Лоюк ; програма «Радник з питань ВПО». – Київ, 2019. – 45 с. Режим доступу: radnyk.org/reports/monitoring_2018-2019.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

E. Solovjov

ON THE INTEGRATION OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS INTO HOST COMMUNITIES IN UKRAINE

Summary

The processes of integration of internally displaced persons into host communities in Ukraine and the impact of such changes on the mechanisms of state regulation in the field of internal forced migration are studied. The methodological foundations and practical aspects of the development and implementation of state regulation mechanisms in the field of internal forced migration in Ukraine for the purpose of integrating the HPE into the host communities are defined.
The basis of the constitutional changes is the improvement of legislation, the introduction of the ideas of the "Strategy for the integration of internally displaced persons" and relevant legal documents at the level of different regions, communities, and so on.
It is established that the effectiveness of internally displaced persons integration requires legal support, the formation of an effective management system of state bodies in order to integrate HPE into the host communities. The content analysis of regional programs and based on theoretical and methodological approaches to practical tasks in the field of ensuring the integration of IDPs (internally displaced persons) into local communities in some regions of Ukraine was carried out.
It is established that state-management reforms should be aimed at solving problematic issues in order to ensure the integration of higher education institutions into local communities in all regions of Ukraine. The implementation of the task of public administration based on the values of the IDPs (internally displaced persons) is being updated as part of the process of making changes to the "Strategy for the integration of internally displaced persons", aimed at improving the mechanisms of state regulation in the field of internal forced migration in Ukraine.The author presents ways to mitigate the consequences of WWM and stabilize public relations in non-cooperative areas of Donetsk and Luhansk regions.

Keywords: public management; mechanisms of state regulation; IDPs; communities; "Strategies for integration of internally displaced persons"; legal state.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “On approval of the Strategy for integration of internally displaced persons and implementation of long-term decisions on internal displacement until 2020”, Government courier, vol. 240.
2. Brooking Institute (2016), “IDPs in long-term relocation: is local integration the solution? IDPs in long-term relocation: is local integration the solution?”, available at: www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/protracteddisplacement_jun2011_en.pdf (Accessed 20 Nov 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “On approval of the action plan for the implementation of the Strategy for the Integration of Internally Displaced Persons and the implementation of long-term decisions on internal displacement for the period up to 2020”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-strategiyi-integraciyi-vnutrishno-peremishchenih-osib-ta-vprovadzhennya-dovgostrokovih-rishen-shchodo-vnutrishnogo?fbclid=IwAR2Vc3fuTS0MKMKX85E8h3HPUX5_QkXhDzap2Vjx4f1J1lP3wGJP1lANc-I (Accessed 20 Nov 2019).
4. Khersons'ka oblasna derzhavna administratsiia (2018), “Regional program of construction (purchase) of affordable housing in the Kherson region for 2018-2022”, available at: http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-programa-%D1%96ndiv%D1%96dualnogo-zhitlovogo-budvnictva-na-sel%D1%96-ta-pol%D1%96pshennja-zhitlovih-umov-s%D1%96lskogo-naselennja-%C2%ABvlasnij-d%D1%96m%C2%BB (Accessed 20 Nov 2019).
5. Donets'kyj oblasnyj navchal'no-metodychnyj tsentr psykholohichnoi sluzhby systemy osvity (2018), “Regional program of integration, social adaptation and protection of internally displaced persons for 2018”, available at: https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/inline-images/2018-10/2018-10-07-1/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0 %BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%92%D0%9F%D0%9E%202108.pdf (Accessed 20 Nov 2019).
6. Loiuk, I. (2019), “Regional programs for the integration of internally displaced persons in Ukraine in 2018-2019”, available at: radnyk.org/reports/monitoring_2018-2019.pdf (Accessed 20 Nov 2019).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 880

Відомості про авторів

Є. В. Соловйов

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

E. Solovjov

Postgraduate student of public policy and political analysis department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9595-6237

Як цитувати статтю

Соловйов Є. В. До питання про інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1686 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.61

Solovjov, E. (2020), “On the integration of internally displaced persons into host communities in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1686 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.