EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК РЕСУРСНОГО БАЛАНСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
О. М. Лозовський, М. А. Горшков

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.60

УДК: 352.07:33.012.35

О. М. Лозовський, М. А. Горшков

РОЗВИТОК РЕСУРСНОГО БАЛАНСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Анотація

Стаття містить результати дослідження щодо формування балансу ресурсів територіальної громади. Автори розглядають структуру ресурсного потенціалу територіальної громади, визначають більш сталі та динамічні елементи, підходи до загального збереження та розвитку ресурсів та особливості різних ресурсних компонент. Аналіз існуючого стану, кращих практик та відомих підходів до управління загальним дозволили сформувати рекомендації щодо управління ресурсами територіальною громадою. Основні напрями рекомендацій роботи адміністративних менеджерів та органів самоврядування повинні базуватись на визначенні основних напрямів підтримки балансу ресурсного потенціалу відповідно до стратегії розвитку територіальної громади, виявлення протиріч у використанні ресурсів відповідно до конкретних проєктів та заходів і запровадження змін в стратегії і тактиці розвитку. Управління ресурсним потенціалом ґрунтується на результатах моделювання та прогнозування розвитку ресурсних складових, визначення їх пріоритетності. Важливим аспектом є чітка робота інституцій за кожною ресурсною складовою без зайвої дуплікації процесів та дій. Контроль за дотриманням концепції сталого розвитку здійснюється за соціальним, економічним, екологічним векторами. Вимірювання результатів доцільно здійснювати за системою збалансованих показників разом з контролем наповнення та використання бюджету. Система стратегічних альтернатив є основою для запровадження змін, а також для послідовної реалізації оперативних планів розвитку території та її громади.

Ключові слова: територіальна громада; ресурси; ресурсний баланс; децентралізація; .управління ресурсами.

Література

1. Успішна територіальна громада: будуємо разом / Бриль М., Врублевський О., Данчева О., Сеїтосманов А., Чубаров Е. — Харків : Видавничий будинок Фактор, 2018. — 128 с.
2. Чорна Л. О. Системний розвиток міста як економічного центру сільськогосподарської території / Л. О. Чорна, О. О. Коваленко, С. В. Матусяк // Агросвіт. – 2009. – № 2. – С. 19-23.
3. Prutska O. The adaptive mechanism of supervision of rational environmental management processes based on the theory of E. Ostrom / O. Prutska, M. Gorshkov // Кібернетичне управління та інформаційні технології. 2014, – №1.– С. 62-71. 11.
4. Лозовський О.М. Взаємозв’язок факторів і показників відтворення ресурсів аграрного сектора / О.М. Лозовський, М.А. Горшков // Економіка: реалії часу. 2016. – №1. – С.107-113.
5. Національна парадигма сталого розвитку України. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с.
6. Блакита Г.В. Моделювання стратегічних карт розвитку організації: монографія / Г.В. Блакита, Л.О. Чорна, О.О. Коваленко, Н.Ю.Чорна, О.Д. Зачоса, А.В. Петровська. – Вінниця: ВТЕІ, 2013 – 364 с.
7. Ткачук А.Ф. Про бюджет і не тільки. Спеціально для об'єднаних територіальних громад/ Анатолій Ткачук, Ніна Наталенко. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 76 с
8. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. / [Н. В. Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К.: – 2017. – 119 с.

O. Lozovskyi, M. Horshkov

DEVELOPMENT OF RESOURCE BALANCE FOR THE TERRITORIAL COMMUNITY

Summary

The article contains the results of a study on the formation of the balance of resources of the territorial community. The authors consider the structure of the resource potential of the territorial community, identify more stable and dynamic elements, approaches to the overall conservation and development of resources, and the features of different resource components. Analysis of the current situation, best practices, and known approaches to general management allowed to form recommendations for resource management of the territorial community. The concept of balance is based on the hypothesis of the introduction of fairly even development of all resources, despite market offers, current benefits, and situational crises or successes. In addition, it is advisable to maintain a balance in each component of resource potential. The authors provide recommendations for the use of an integrated concept of assessing resource potential according to a system of balanced indicators at the level of each area and community using the methodology of general management, taking into account the development of culture in relation to common resources; consideration of each target group of the population and each individual as a member of the community and the development of the influence of the population, entrepreneurs, enterprises that provide the territory for its development.
The main directions of recommendations of administrative managers and self-government bodies should be based on determining the main directions of maintaining the balance of resource potential in accordance with the development strategy of the local community, identifying contradictions in the use of resources in accordance with specific projects and measures. Resource management is based on the results of modeling and forecasting the development of resource components, determining their priority. An important aspect is the clear work of institutions for each resource component without unnecessary repetition of processes and actions. Control over compliance with the concept of sustainable development is carried out by social, economic, environmental vectors. It is expedient to measure the results according to the system of balanced indicators together with the control of filling and use of the budget. The system of strategic alternatives is the basis for the implementation of changes, as well as for the consistent implementation of operational plans for the development of the territory and its community.

Keywords: territorial community; resources; resource balance; decentralization; resource management.

References

1. Bryl, M. Vrublevskyi, O. Dancheva, O. Seitosmanov, A. and Chubarov, E. (2018), Uspishna terytorialna hromada: buduiemo razom [Successful territorial community: building together], Vydavnychyi budynok Faktor, Kharkiv, Ukraine, P. 128.
2. Chorna, L. O. Kovalenko, O. O. and Matusiak, S. V. (2009), "System development of the city as an economic center of agricultural territory", Agrosvit, vol. 2, pp. 19-23.
3. Prutska, O. and Gorshkov, M. (2014), "The adaptive mechanism of supervision of rational environmental management processes based on the theory of E. Ostrom", Kibernetychne upravlinnia ta informatsiini tekhnolohii, vol. 1, pp. 62-71.
4. Lozovskyi, O.M. and Horshkov, M.A. (2016), "Interrelation of factors and indicators of reproduction of resources of agrarian sector", Ekonomika: realii chasu, vol. 1, pp.107-113.
5. Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku, Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy», (2012), Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [National paradigm of sustainable development of Ukraine], Kyiv, Ukraine, P. 72.
6. Blakyta, H.V. Chorna, L.O. Kovalenko, O.O. Chorna, N.Yu. Zachosa, O.D. and Petrovska, A.V. (2013), Modeliuvannia stratehichnykh kart rozvytku orhanizatsii [Modeling of strategic maps of organization development], VTEI, Vinnytsia, Ukraine, P. 364.
7. Tkachuk, A.F. and Natalenko, N. (2016), Pro biudzhet i ne tilky. Spetsialno dlia obiednanykh terytorialnykh hromad [About the budget and not only. Especially for united territorial communities], IKTs «Lehalnyi status», Kyiv, Ukraine, P. 76.
8. Vasylieva, N. V. Hrynchuk, N. M. Derun, T. M. Kuibida, V. S. and Tkachuk, A. F. (2017), Mistsevyi biudzhet i finansove zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady: navch. posib. [Local budget and financial support of the united territorial community: textbook], Kyiv, Ukraine, P. 119.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 782

Відомості про авторів

О. М. Лозовський

к. е. н., доцент, Вінницький національний торговельно-економічний інститут КНТЕУ

O. Lozovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0002-0235-3446


М. А. Горшков

старший викладач, Вінницький національний торговельно-економічний інститут КНТЕУ

M. Horshkov

Senior Lecturer, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0002-0029-4809

Як цитувати статтю

Лозовський О. М., Горшков М. А. Розвиток ресурсного балансу територіальної громади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1685 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.60

Lozovskyi, O. and Horshkov, M. (2020), “Development of resource balance for the territorial community”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1685 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.